Recent Submissions

 • Optimalizace a měření transportních experimentů na grafenových polem řízených tranzistorech 

  Urbiš, Jakub
  Tato práce se zabývá automatizací transportních experimentů na grafenu pomocí grafického programovacího jazyka LabVIEW. Konkrétně se jedná o experimenty týkající se grafenových senzorů relativní vlhkosti na bázi: dvoubodové ...
 • In-situ mapování rozložení náboje a transportní odezvy nanostruktur připravených pomocí rastrovací sondové mikroskopie na grafenových Hallových strukturách 

  Přikryl, Vojtěch
  Grafen je materiál vhodný pro elektronické aplikace, mimo jiné senzory a biosenzory pracující v atmosférických podmínkách a za různých relativních vlhkostí. Tato práce se zabývá šířením náboje na grafenovém polem řízeném ...
 • Broušení ložiskových kroužků 

  Hlídek, Petr
  Tato diplomová práce analyzuje přechod ze současného brusiva na brusivo CBN ve firmě Koyo Bearings Česká republika s.r.o. Teoretická část obsahuje stručný popis teorie broušení. V praktické části je proveden a vyhodnocen ...
 • Posouzení možnosti zřízení vodní nádrže 

  Prokešová, Eva
  Cílem diplomové práce je posoudit možnost zřízení vodní nádrže ve vybrané lokalitě s ohledem na její možnou vodohospodářskou činnost včetně geologických poměrů. Součástí práce je vymezení základních pojmů souvisejících s ...
 • Posouzení návratnosti investice do energeticky úsporného a standardního rodinného domu 

  Ruber, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá posouzením návratnosti ekonomické investice do pasivní stavby v porovnání oproti stavbě nízkoenergetické (standardní). V práci je uvedena problematika pasivní výstavby, vývoj, koncepce a rozdělení ...
 • Porovnání přesnosti metod pro stanovení ceny rozestavěné stavby mateřské školy 

  Kopečková, Martina
  Diplomová práce se zabývá porovnáním přesnosti metod využitých pro ocenění rozestavěné stavby mateřské školy. V teoretické části jsou definovány základní pojmy používané v diplomové práci a související s daným tématem. ...
 • Vlivy působící na cenu stavebních pozemků v Uherském Hradišti a Starém Městě 

  Martináková, Veronika
  Práce se zabývá vlivy působícími na cenu stavebních pozemků v Uherském Hradišti a ve Starém Městě. V úvodu práce jsou popsány teoretické základy jako terminologie, stručný přehled metod ocenění stavebních pozemků a vlivy ...
 • Stanovení výše pojistného plnění za škodu způsobenou živelnou událostí na rodinném domě v Břeclavi 

  Nešpor, Marek
  Diplomová práce se zabývá problematikou stanovení výše pojistného plnění za škodu způsobenou živelnou událostí. Úvodní část je věnována přiblížení pojmů souvisejících s oceňováním a pojišťovnictvím. Další část je věnována ...
 • Specifika oceňování staveb na bázi dřeva 

  Hladík, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá nákladovým oceněním staveb na bázi dřeva, jejichž počet na území České republiky stále roste. Cílem práce je zpracovat podrobný položkový rozpočet pro tři rodinné domy na bázi dřeva. Z těchto ...
 • Nákladové ocenění staveb z různých materiálových bází 

  Zemánek, Jaroslav
  Tématem diplomové práce je porovnání dvou rodinných domů ve třech materiálových variantách. Jednotlivé varianty jsou oceňovány pomocí nákladové metody – podrobný položkový rozpočet, propočet podle THU a výpočet podle ...
 • Využití metody fotogrammetrie při pasportizaci památkové budovy 

  Ondová, Natálie
  Tato práce se zabývá posouzením stavebně technického stavu památkové budovy Jižní brány Hradu Veveří. S využitím fotogrammetrie – jako jednou z hlavních metod měření – je vytvořen 3D model tohoto objektu a zpracována jeho ...
 • Vliv specifických lokalit na cenu rodinného domu 

  Kormanová, Aneta
  Diplomová práce se zabývá vlivem specifických lokalit na cenu rodinného domu. Úvodní část se věnuje definování základních pojmů práce a charakteristice specifických lokalit v rámci České republiky. Aplikační část otevírá ...
 • Využití nástroje ROS pro řízení autonomního mobilního robotu 

  Vávra, Patrik
  Tato práce se zabývá vytvořením lokalizačního a navigačního systému mobilního robota pro vnitřní prostředí pomocí frameworku ROS. Stručně je zde představen projekt, v rámci kterého diplomová práce vznikla, a jeho cíle. V ...
 • Výroba rohového dřezu 

  Soldán, Josef
  Práce je zaměřena na výrobu rohového dřezu z plechu z nerezové oceli 1.4301. Na základě analýzy možných řešení výroby byla v souladu se zadáním práce zvolena výroba v několika tažných operacích pomocí konvenčního nástroje, ...
 • Statistická regulace procesů a snížení zmetkovitosti 

  Negrová, Stefania
  Cílem této diplomové práce je analýza zmetkovitosti konkrétního procesu pomocí nástrojů statistického řízení procesů a následný návrh vhodných opatření ke snížení zmetkovitosti. V práci je popsáno všech sedm základních ...
 • Návrh stavu pro dlouhodobé testování pryžových segmentů 

  Borek, Vojtěch
  Cílem diplomové práce je konstrukční návrh zkušebního stavu pro testování životnosti pry-žových segmentů. Práce obsahuje stručný popis testované součásti, zkušebních strojů a jed-notlivých částí zkušebních zařízení. Následuje ...
 • Analýza zmetkovitosti ve výrobním procesu 

  Buriánková, Alena
  Diplomová práce se zabývá snížením neshodné výroby u výroby plastových misek s využitím statistických metod. Práce v teoretické části mimo jiné popisuje statistickou regulaci procesů, analýzu způsobilosti procesů a typy ...
 • Aplikace korelativní AFM/SEM mikroskopie 

  Hegrová, Veronika
  Tato práce se zabývá využitím korelativní sondové a elektronové mikroskopie. Měření bylo provedeno pomocí atomárního silového mikroskopu LiteScope navrženého speciálně ke kombinaci s elektronovými mikroskopy. Výhody ...
 • Komplexní iontová analýza složení antikorozních vrstev 

  Holeňák, Radek
  Předložená diplomová práce se zabývá implementací metody rentgenové emisne indukované částicemi do experimentálního uspořádání za účelem doplnění rodiny metod založených na iontových technikách, tj. Rutherfordovy zpětné ...
 • Depozice velkých organických molekul v UHV 

  Krajňák, Tomáš
  V této práci byly deponovány velké organické molekuly (DM15N, DM18N a Cu(dbm)2), které se nedají deponovat pomocí termální sublimace, protože jsou dekomponovány při nižší teplotě, než je teplota sublimace. Tyto molekuly ...

View more