Recent Submissions

 • Stanovení vlivu nepřesností geometrie přístroje na rozměrová měření v rentgenové počítačové mikrotomografii 

  Blažek, Pavel
  Tato práce se zabývá geometrickými nepřesnostmi v geometrii rentgenového počítačového tomografu (CT přístroj). Především jejich vlivem na výsledky metrologických měření a metodami kterými lze tyto negativní efekty eliminovat. ...
 • Hluboké učení pro lokalizaci epileptického ložiska 

  Přidalová, Tereza
  Epilepsy affects about 50 million people worldwide, with one-third of patients being drugresistant and therefore candidates for an invasive brain resection surgery. Brain resection surgery candidates undergo invasive ...
 • Vývoj ex vivo plicního perfuzního systému pro animální modely 

  Mesíková, Klaudia
  A mechanical combined lung model is a type of model used in human breathing simulation. The biggest currency of the model is a high similarity with the human lungs. In order to work with the animal lungs for a longer time ...
 • Podpora managementu rizik v agilním vývoji produktu 

  Vafek, Zdeněk
  Diplomová práce se zabývá oblastí projektového managementu v agilním vývoji produktu dle standardu PMI (Project Management Institute) na základě metodických příruček. V rámci agilního vývoje je zde brán důraz rovněž na ...
 • Hodnocení rizik nakládání s textilním odpadem 

  Šindlerová, Vanesa
  Tato diplomová práce se zabývá environmentálními riziky vyplývajících z nakládání s textilním odpadem. V úvodu popisuje kontext problematiky textilu a mapuje současnou situaci nakládání s textilním odpadem. Hlavní cíl práce ...
 • Rizika výskytu jemných a ultrajemných částic v pracovním prostředí konkrétního průmyslového podniku 

  Hájková, Alena
  Předkládaná diplomová práce se zabývá riziky výskytu jemných a ultrajemných částic v pracovním prostředí průmyslového podniku zaměřeného na automotive. V úvodní části práce je analyzován současný stav poznání vymezující ...
 • Modelování rizik v inženýrských aplikacích 

  Konečný, Antonín
  Diplomová práce je zaměřena na modelování rizik v inženýrské aplikaci. Využity jsou poznatky získané ze statistických metod operačního výzkumu, konkrétně regresní analýzy. Analyzovány jsou elektrické veličiny, měřené na ...
 • Využití umělé inteligence pro snižování rizika v podniku 

  Smija, Jakub
  Diplomová práce se zabývá analýzou a následným vyhodnocením vybraných modelů užitkových vozidel od jednotlivých výrobců, s využitím metod umělé inteligence. Úvodní kapitoly jsou zaměřeny na základy rizikologie, fuzzy logiku ...
 • Analýza technických rizik 

  Sekanina, Jiří
  Tato diplomová práce s názvem Analýza technických rizik je zaměřena na harmonizovanou metodu FMEA. Teoretická část je věnována pokročilému plánování kvality, nástrojům kvality a detailnímu popisu všech sedmi kroků nové ...
 • Riziko výběru dodavatele s využitím fuzzy logiky 

  Sekáč, Jan
  Diplomová práce se zabývá analýzou a vyhodnocením rizika dodavatelů s využitím teorie fuzzy logiky. Analýza a vyhodnocení rizik dodavatelů bylo zpracováno pro společnost PROBYT REAL s.r.o., která hledá dodavatele stavebních ...
 • Optimalizační modely rizik v energetice 

  Studený, Vojtěch
  Tato diplomová práce řeší modelování výroby elektřiny ze střešních fotovoltaických elektráren. Cílem práce bylo zjistit, jakým způsobem vstupní parametry ovlivňují návratnost a zjistit optimální podmínky pro dosažení ...
 • Sběr výkonnostních parametrů systému MES PHARIS 

  Oháňka, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá sledováním automatizovaných úloh na integračních serverech a získání dat z těchto úloh. Další rovinou této práce je výkonnostní testování a z něj získat informace o vytížení hardwaru. Díky ...
 • Monitorování výkonnosti systému MES PHARIS 

  Ondráček, Aleš
  Tato diplomová práce se zabývá monitorováním výkonnosti automatizovaných procesů vývoje a výkonnostním testováním systému MES PHARIS. Hlavní náplní práce je sběr dat o úlohách prováděných na automatizačních serverech DevOps ...
 • Platforma pro organizování amatérských kolektivních sportů 

  Láníček, Adam
  Cílem této práce bylo navrhnout a implementovat Platformu pro organizaci amatérského kolektivního sportu s důrazem na lední hokej, kde jsou náklady neefektivní organizace pravděpodobně nejvyšší. Narozdíl od tradičních ...
 • Vysvětlující analýza šachových partií 

  Hertl, Vojtěch
  Cílem této práce je navrhnout a implementovat vysvětlující analýzu šachových partií. Tato analýza byla vytvořena na základě šachového programu (chess engine). Jelikož existuje mnoho kvalitních, volně dostupných a open-source ...
 • Webová vizualizace dat z chytrých zařízení v IoT 

  John, Petr
  Se stále rostoucím počtem chytrých zařízení roste i potřeba z nich data ukládat, agregovat a zpracovávat. Získaná data je poté nutné uživateli zpřístupnit efektivním způsobem, díky kterému bude schopný rychle a efektivně ...
 • Výpočetní metoda pro predikci a konstrukci stabilních proteinů 

  Kadleček, Josef
  Tato práce se soustředí na rozšíření výpočetního nástroje pro predikci mutací proteinů za účelem zvýšení jejich stability. Stabilizace proteinů je nezbytnou součástí návrhu léčiv, a jelikož experimentální vyhodnocení přínosu ...
 • Vývoj algoritmu pro automatické rozmísťování referenčních jednotek bezdrátového pozičního systému 

  Průdek, David
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací algoritmu pro automatické rozmisťování referenčních jednotek real-time lokalizačního systému. Tento algoritmus je určen pro RTLS firmy Sewio Networks. Součástí práce ...
 • Pokročilé testování hesel 

  Škuta, Matúš
  Cieľom tejto diplomovej práce je získať poznatky v oblasti zabezpečenia hesiel a následne ich využiť pri tvorbe nástroja na kontrolu hesiel. Dôraz je kladený hlavne na analýzu hádania hesiel. V tejto práci sú analyzované ...
 • Nástroj pro automatizovaný návrh ancestrálních proteinů 

  Štěpánek, Martin
  Stabilita proteinů je zásadní vlastností ovlivňující možnosti průmyslového použití proteinů. Tato práce se zaměřuje na vylepšení automatizovaného nástroje FireProtASR, který využívá rekonstrukci ancestrálních sekvencí pro ...

View more