Poslední příspěvky

 • Návrh marketingové strategie družstva 

  Úradníková, Nikola
  Diplomová práce se zabývá marketingovou strategií pro Brisk, výrobní družstvo. Práce obsahuje teoretické poznatky z oblasti marketingu. Praktická část je zaměřena na analýzu současné situace družstva. Na základě informací ...
 • Automatizace obráběcích operací 

  Lemaitre Benard, Paul Jean Pierre Daniel
  Úvod Vzhledemke zvyšování počtu objednávek leteckých součástek se společnost ArianeGroup rozhodla zintenzívnit svoji činnost, aby uspokojila tuto poptávku. Objem jejích součástí vyrobených za jeden rok se výrazně zvětšil, ...
 • Implementace prvků automatizace do výrobního procesu v Poclain Hydraulics s.r.o. 

  Ciba, Martin
  Cieľom práce je zanalyzovať aktuálny výrobný proces dráh pre hydraulické motory a navrhnúť jeho optimalizáciu. Na základe analýzy výrobného procesu a prieskumu dostupných možností automatizácie sú vytvorené viaceré návrhy ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Ludvik, Martin
  Diplomová práca sa zameriava na analýzu súčasného stavu firmy Ing. Jiří Povolný AUTOP z viacerich hladísk. Na základe výsledkov týchto analýz navrhuje vhodné riešenie na vylepšenie súčasného stavu systému. Navrhované a ...
 • Překladač jazyka Prolog pro .NET 

  Haljuk, Petr
  Náplní této diplomové práce je implementace interpretu logického programovacího jazyka Prolog. Práce shrnuje různé přístupy vyhodnocování programů v tomto jazyce, nejvíceprostoru je věnováno popisu Warrenova abstraktního ...
 • Automatizace spolupracujících modulů pro online podnikání 

  Vaďura, Pavel
  Tato práce pojednává o návrhu a implementaci API rozhraní pro aplikace společnosti IT STUDIO s.r.o. a následně návrhu a realizaci e-commerce kalendáře využívajícího API. V práci je popsán systém World Wide Web a jeho ...
 • Detekce těžení kryptoměn pomocí analýzy dat o IP tocích 

  Šabík, Erik
  Táto diplomová práca popisuje obecné informácie o kryptomenách, aké princípy sa využívajú pri tvorbe nových mincí a prečo môže byť ich ťaženie nežiadúce. Ďalej pojednáva o tom, čo je to IP tok a ako funguje monitorovanie ...
 • Evoluční resyntéza kombinačních obvodů 

  Kocnová, Jitka
  Diplomová práce se zabývá resyntézou kombinačních obvodů pomocí evolučních principů. První část se zabývá logickou syntézou a jejími problémy, evoluční syntézou a výhodami evolučního přístupu, a taktéž jsou zmíněny některé ...
 • Výpočet mapy disparity ze stereo obrazu 

  Tábi, Roman
  Diplomová práca sa zameriava na výpočet mapy disparity s použitím konvolučnej neurónovej siete. Preberá problematiku použitia konvolučných neurónových sietí pre porovnanie obrazov a výpočet disparity zo stereo obrazu ako ...
 • Vyhledávání enzymů v metagenomických datech 

  Smatana, Stanislav
  Hlavným cieľom tejto práce bolo navrhnúť a implementovať systém, ktorý by bol na zák- lade vstupnej sekvencie enzýmu schopný vyhľadať v metagenomickej vzorke nové enzýmy s rovnakou funkciou. Aby bolo možné garantovať, že ...
 • Paralelní trénování hlubokých neuronových sítí 

  Šlampa, Ondřej
  Cílem této práce je navrhnou způsob jak zhodnotit výhodnost použití paralelního trénování neuronových sítí. V této práci jsem provedl analýzu paralelního trénování se zaměřením na délku trénování. Vycházím ze sekvenční ...
 • Vytváření umělých dat pro testování webových aplikací 

  Bruckner, Tomáš
  Tato práce se zabývá vytvářením umělých dat pro aplikace, které využívají REST rozhraní ke komunikaci mezi klientskou a serverovou částí. Z různých implementací REST rozhraní je práce zaměřena pouze na standard OData. ...
 • Systém pro analýzu a vyhodnocení jízd autoškoly 

  Šoulák, Martin
  Předmětem diplomové práce je návrh a realizace systému pro ukládání geografických dat v reálném čase získaných během cvičných jízd autoškoly a následné vyhodnocení jejich průběhu. Řešení této práce je přímým rozšířením ...
 • Systém pro organizaci běžeckých závodů 

  Kalus, Jiří
  Práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací systému pro organizaci běžeckých závodů s podporou registrace a možností více traťových stanovišť v průběhu závodu. Systém je komponován ze dvou webových aplikací a klientské ...
 • Hodnocení uchazečů o zaměstnání použitím neurověd 

  Bank, Tomáš
  Tato práce se zabývá možností vyhodnocení kognitivních a emocionálních vlastností člověka ve vztahu k pracovním pozicím/oborům. Podstatou je vytvoření sady testů, které bude možné použít u přijímacího řízení při rozhodování ...
 • Virtualizace vstupních a výstupních operací v počítačových sítích 

  Remeš, Jan
  Tato práce se zabývá problematikou virtualizace počítačových systémů a zejména síťových karet ve vysokorychlostních sítích, a řeší implementaci podpory virtualizační technologie SR-IOV pro síťové karty COMBO. V práci jsou ...
 • Rekonstrukce 3D informací o automobilech z průjezdů před dohledovou kamerou 

  Dobeš, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá 3D rekonstrukcí vozidel projíždějících před dohledovou kamerou. V práci je nejprve představena kalibrace dohledové kamery a souvislost automatické kalibrace s 3D informacemi o sledované ...
 • Dolování z dat v jazyce Python 

  Šenovský, Jakub
  Cílem této práce bylo seznámení se s jednotlivými fázemi získávání znalostí z dat, s podporou programovacích jazyků Python a R v oblasti dolování dat a demonstrace jejich použití na dvou případových studiích. Následným ...
 • Klasifikace vozidel s použitím radaru 

  Raszka, Aleš
  Tato diplomová práce se zabývá tématem využití radarového signálu ke klasifikaci silničního provozu. Součástí práce je použití radarových modulů s kontinuální vlnou využívajících Dopplerův jev. Radarový signál je následně ...
 • Reengineering skladového systému prodejce sportovního vybavení 

  Sváček, Radim
  Cílem této diplomové práce je analyzovat procesy skladového hospodářství firmy, optimalizovat je a vytvořit backend skladového informačního systému. Aplikace slouží k zajištění příjmu, expedici a evidenci skladových zásob. ...

Zobrazit další