Recent Submissions

 • love rhymes with fuck you 

  Bražina, Jan
  Ve své práci zhmotňuji osobní prožitky, vzpomínky a představy o budoucím životě. V souvislosti s nimi dále tematizuji i heteronormativitu vztahů diktovanou společností mladým lidem. Ve své tvorbě se uvedenými tématy zabývám ...
 • Evaluation of selected thermophysiological model for the isolated, confined mission in Antarctica 

  Bečička, Martin
  Over the past few decades, numerous models have been created to estimate human thermal responses. These models rely on energy balance equations that consider the heat exchange between the human body and its environment. ...
 • Evaluation of perfusate solution after ex vivo lung perfusion 

  Dobrovolná, Terezie
  The aim of this master’s thesis is to introduce lung perfusion procedures and determine the parameters that are connected to the state of the lungs after perfusion and during preservation. In the perfusion process and for ...
 • Návrh konstrukce robotického hada 

  Pollák, Jakub
  Táto diplomová práca nadväzuje na autorovu bakalársku prácu „Návrh modelu robotického hada“. Jej cieľom bola simulácia robota vytvoreného z dielcov sady Bioloid a ukážka možných pohybov v simuláciách. Cieľom tejto práce ...
 • Návrh konstrukce robotického hada 

  Pollák, Jakub
  Táto diplomová práca nadväzuje na autorovu bakalársku prácu „Návrh modelu robotického hada“. Jej cieľom bola simulácia robota vytvoreného z dielcov sady Bioloid a ukážka možných pohybov v simuláciách. Cieľom tejto práce ...
 • Výroba vodíku z odpadů a jeho doprava 

  Ženatý, Sebastian
  This master's thesis addresses the issues of the hydrogen economy, encompassing the areas of hydrogen production from waste and terrestrial hydrogen transport, focusing on road and pipeline transportation. The thesis aims ...
 • Termoregulačního generátor pro malý spalovací kotel 

  Kováč, Samuel
  S rastúcimi požiadavkami na plnosť využitia tepla, ktoré je produkované rastie aj snaha o využitie odpadového tepla. Jednou z možností ako takéto teplo využiť je priama premena tepelnej energie na elektrickú. K tomuto účelu ...
 • Ocenění společnosti s r.o. JV DÝHY 

  Valeský, Martin
  Cílem této diplomové práce je vypracovat ocenění vybraného podniku pro účely jeho vedení. Práce je rozdělena do dvou tematických okruhů. První literární část obsahuje teoretický základ pro oceňování podniků. Obsahuje ...
 • Hodnocení stability vybraných rostlinných olejů 

  Němečková, Lenka
  Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku stability vybraných rostlinných olejů, které jsou využívány v kosmetickém průmyslu. Stability osmi olejů bez přídavku aditiv byly stanovovány za pomoci diferenčního kompenzačního ...
 • Termo-oxidační stabilita směsí rostlinných olejů 

  Kovačíková, Barbora
  Rostlinné oleje se používají v mnoha odvětvích chemického průmyslu. V průběhu zpracování konkrétního produktu, ve kterém jsou rostlinné oleje použity, dochází často ke zvyšování teploty. Vyšší teplota urychluje průběh ...
 • Návrh zdokonalení marketingového mixu společnosti 

  Švestka, Yadviga
  Zaměření diplomové práce spočívá v optimalizaci marketingového mixu společnosti Nobilis Tilia. Práce je strukturována do tří hlavních částí.První část podrobně rozebírá teoretická východiska v oblasti marketingu, což ...
 • Aplikace fuzzy logiky pro podporu rozhodování na finančních trzích 

  Malers, Anatolii
  Diplomová práce se zabývá využitím fuzzy modelu při vyhodnocení investic na finančních trzích, konkrétně u SICAV fondu. Tento model slouží k jednoduššímu a rychlejšímu rozhodování o výběru vhodné investice pro investory. ...
 • Nepřímé administrativní náklady zdanění ve vybraném podniku 

  Fiodorová, Aneta
  Diplomová práce se zabývá identifikací a výpočtem nepřímých administrativních nákladů zdanění ve vybraném podniku. Nepřímé administrativní náklady zatěžují soukromý sektor, jedná se tedy o náklady, které vynakládá přímo ...
 • Návrh konceptu adaptace a školení pro nové zaměstnance v mezinárodní IT společnosti 

  Grigoryeva, Ekaterina
  Tato diplomová práce si klade za cíl navrhnout změny, které jsou žádoucí pro trvalý úspěšný rozvoj organizace v oblastech adaptace a školení. Primární cíl bude dosažen aplikací relevantních návrhů ke zlepšení zjištěných ...
 • Návrh změny řízení expedice mezi sklady 

  Johnson, Kein
  Tato diplomová práce je zaměřena na zlepšení chodu vybraného úseku logistického řetězce v globální firmě Zebra Technologies Corporation. V první části práce je představena potřebná teoretická základna pro pochopení řešené ...
 • Návrh koncepce posílení konkurenceschopnosti podniků na trhu interim managementu v České republice 

  Posolda, Daniel
  Diplomová práce se zabývá návrhem strategické koncepce posilující konkurenceschopnost firem poskytujících služby na trhu interim managementu v České republice. Literární rešerše obsahuje zvolený teoretický rámec použitý v ...
 • Daňové dopady přeměn obchodních společností 

  Hauptmanová, Tatiana
  Táto diplomová práca sa zaoberá premenami obchodných spoločností a ich dopadmi. Prvá teoretická časť, vymedzuje obchodné spoločnosti, jednotlivé druhy premien a ich aspekty z právneho, účtovného a daňového hľadiska. Praktická ...
 • Studie servisních činnosti vybraného produktu v rámci modulu PLM 

  Gálíček, Radomír
  Servisní část životního cyklu výrobku hraje klíčovou roli pro zajištění spokojenosti zákazníků a generování dodatečných výnosů. Cílem této práce bylo shrnout existující poznatky týkající se životního cyklu produktů, poznatky ...
 • Spokojenost zákazníků 

  Vajsarová, Markéta
  Diplomová práce se zabývá analýzou spokojenosti zákazníků vybrané společnosti. V teoretické části jsou popsány důležité pojmy, ze kterých dále vychází následná analytická část. V analytické části je popsána stávající situace ...
 • Motivace a spokojenost vedoucích pracovníků ve vybrané společnosti 

  Dlabajová, Eva
  Tato magisterská diplomová práce se zabývá spokojeností manažerů a správného uchopení stylu motivace ze strany vedení a společnosti. Práce je koncipovaná do dvou částí – teoretické a empirické. Vteoretické části jsou ...

View more