Collections in this community

Recent Submissions

 • Ocenění společnosti s r.o. JV DÝHY 

  Valeský, Martin
  Cílem této diplomové práce je vypracovat ocenění vybraného podniku pro účely jeho vedení. Práce je rozdělena do dvou tematických okruhů. První literární část obsahuje teoretický základ pro oceňování podniků. Obsahuje ...
 • Návrh zdokonalení marketingového mixu společnosti 

  Švestka, Yadviga
  Zaměření diplomové práce spočívá v optimalizaci marketingového mixu společnosti Nobilis Tilia. Práce je strukturována do tří hlavních částí.První část podrobně rozebírá teoretická východiska v oblasti marketingu, což ...
 • Aplikace fuzzy logiky pro podporu rozhodování na finančních trzích 

  Malers, Anatolii
  Diplomová práce se zabývá využitím fuzzy modelu při vyhodnocení investic na finančních trzích, konkrétně u SICAV fondu. Tento model slouží k jednoduššímu a rychlejšímu rozhodování o výběru vhodné investice pro investory. ...
 • Nepřímé administrativní náklady zdanění ve vybraném podniku 

  Fiodorová, Aneta
  Diplomová práce se zabývá identifikací a výpočtem nepřímých administrativních nákladů zdanění ve vybraném podniku. Nepřímé administrativní náklady zatěžují soukromý sektor, jedná se tedy o náklady, které vynakládá přímo ...
 • Návrh konceptu adaptace a školení pro nové zaměstnance v mezinárodní IT společnosti 

  Grigoryeva, Ekaterina
  Tato diplomová práce si klade za cíl navrhnout změny, které jsou žádoucí pro trvalý úspěšný rozvoj organizace v oblastech adaptace a školení. Primární cíl bude dosažen aplikací relevantních návrhů ke zlepšení zjištěných ...
 • Návrh změny řízení expedice mezi sklady 

  Johnson, Kein
  Tato diplomová práce je zaměřena na zlepšení chodu vybraného úseku logistického řetězce v globální firmě Zebra Technologies Corporation. V první části práce je představena potřebná teoretická základna pro pochopení řešené ...
 • Návrh koncepce posílení konkurenceschopnosti podniků na trhu interim managementu v České republice 

  Posolda, Daniel
  Diplomová práce se zabývá návrhem strategické koncepce posilující konkurenceschopnost firem poskytujících služby na trhu interim managementu v České republice. Literární rešerše obsahuje zvolený teoretický rámec použitý v ...
 • Daňové dopady přeměn obchodních společností 

  Hauptmanová, Tatiana
  Táto diplomová práca sa zaoberá premenami obchodných spoločností a ich dopadmi. Prvá teoretická časť, vymedzuje obchodné spoločnosti, jednotlivé druhy premien a ich aspekty z právneho, účtovného a daňového hľadiska. Praktická ...
 • Studie servisních činnosti vybraného produktu v rámci modulu PLM 

  Gálíček, Radomír
  Servisní část životního cyklu výrobku hraje klíčovou roli pro zajištění spokojenosti zákazníků a generování dodatečných výnosů. Cílem této práce bylo shrnout existující poznatky týkající se životního cyklu produktů, poznatky ...
 • Spokojenost zákazníků 

  Vajsarová, Markéta
  Diplomová práce se zabývá analýzou spokojenosti zákazníků vybrané společnosti. V teoretické části jsou popsány důležité pojmy, ze kterých dále vychází následná analytická část. V analytické části je popsána stávající situace ...
 • Motivace a spokojenost vedoucích pracovníků ve vybrané společnosti 

  Dlabajová, Eva
  Tato magisterská diplomová práce se zabývá spokojeností manažerů a správného uchopení stylu motivace ze strany vedení a společnosti. Práce je koncipovaná do dvou částí – teoretické a empirické. Vteoretické části jsou ...
 • Matematické a statistické metody pro podporu vývoje softwarových aplikací 

  Ježek, Jan
  Cílem práce je uplatnění vybraných statistických metod v rámci snahy o zefektivnění kalkulace rentability nápojových a svačinových automatů na základě dat vytvořených při doplňování automatů. Součástí této práce je vytvoření ...
 • Návrh změny motivačního systému ve vybraném podniku 

  Divín, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá motivačním systémem vybrané organizace. Cílem bylo na základě realizace analýzy stávajícího stavu motivačního systému ve zvolené organizaci navrhnout takové změny, které jsou žádoucí pro další ...
 • Aplikace fuzzy logiky pro vyhodnocování investic na akciových trzích 

  Šmerda, Patrik
  Diplomová práce se zaměřuje na aplikaci fuzzy logiky při konstrukci rozhodovacího modelu pro hodnocení investičních příležitostí na akciových trzích, se specifickým důrazem na výběr burzovně obchodovatelných fondů. Model ...
 • Aplikace fuzzy logiky pro vyhodnocování investic na akciových trzích 

  Jovič, Marko
  Diplomová práca sa zaoberá aplikáciou fuzzy logiky v doplnkových modeloch, ktoré majú podpornú funkciu pri riešení rozhodovacích otázok v oblasti investícií na akciovom trhu. Modely obsahujú hodnotiace kritéria a ich ...
 • Společenská odpovědnost podniku 

  Klímová Tomash, Viktoriya
  Diplomová práce se zabývá společenskou odpovědností podniku a jejím vlivem na rozhodování uchazečů o zaměstnání. V teoretické části práce autorka nejdříve představuje koncept CSR, jeho definice, pojetí tří pilířů a prolnutí ...
 • Zálohování dat a datová úložiště 

  Dvorštiak, Dávid
  Diplomová práca sa zaoberá problematikou zálohovania a ukladania dát s cieľom analyzovať zálohovanie a úložisko dát vo vybranej spoločnosti za účelom navrhnúť optimálne riešenie, ktoré tento proces zefektívnia. Úvodná časť ...
 • Zavedení a využití nástrojů Business Intelligence 

  Štaud, Štěpán
  Diplomová práce se zabývá analýzou současného stavu práce s daty společnosti nabízející služby telekomunikačního operátora, která se zabývá akvizicí nových zákazníku v odvětví B2B a následným návrhem a implementací řešení ...
 • Návrh projektu a aplikace metodiky projektového managementu ve veřejné správě 

  Bendíková, Tatiana
  Diplomová práca sa zaoberá využitím metód projektového managementu v praxi, konkrétne návrhom zavedenia smart riešenia odpadového hospodárstva vo verejnej správe. Úvodná časť je venovaná teoretickým východiskám, na ktorých ...
 • Návrh změn v konceptu řízení lidských zdrojů ve vybrané organizaci 

  Seemann, Andrea
  Klíčovým cílem diplomové práce je na základě teoretické rešerše a provedených analýz navrhnout opatření rozvíjející klíčové aktivity zvolené organizace s využitím podpory digitálních technologií. Výstupem této práce je ...

View more