Collections in this community

Recent Submissions

 • Efektivní řízení nákladů v podniku 

  Pavelcová Krejčová, Jana
  Diplomová práce se zaměřuje na problematiku efektivního řízení nákladů. Podrobně pojednává o členění nákladů a představuje hlavní nástroj jejich řízení – kalkulace. V první části práce jsou obsaženy teoretické poznatky, ...
 • Podnikatelský záměr 

  Hrdličková, Magdalena
  Tato práce se věnuje zpracování a samotné tvorbě podnikatelského plánu, který bude sloužit nejenom jako diplomová práce, ale především jako snaha uplatnit tento plán v praxi při otevření reálného obchodu v Břeclavi. Jedná ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Veselá, Petra
  Diplomová práce se zabývá hodnocením finanční situace zvolené společnosti. První část práce je zaměřena na představení činnosti podniku a zjištění současného stavu. V diplomové práci je využíváno především metod finanční ...
 • Optimalizace procesů vývoje software 

  Mates, Vojtěch
  Práce se zaměřuje na modelování a optimalizaci podnikových procesů. Vybraná skupina procesů se zaměřuje na oblast tvorby software. Pomocí analýzy jsou odhalena problematické místa procesů. Optimalizace procesů je primárně ...
 • Analýza firmy vybranými metodami 

  Píbilová, Kateřina
  Diplomová práce se zaměřuje na analýzu konkrétního podniku. Jsou popsány a následně aplikovány základní analytické metody. Ze získaných poznatků jsou poté navržena konkrétní doporučení podporující další rozvoj firmy.
 • Návrh komunikačního mixu společnosti 

  Babáčková, Lucie
  Hlavním předmětem této diplomové práce „Návrh komunikačního mixu společnosti“ je analyzovat současný stav komunikačního mixu brněnského fitness centra FITKO JANA a na základě výsledků analýzy navrhnout komunikační mix, ...
 • Hodnocení investičního záměru - lakovací linka 

  Rucki, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá investicí na vybudování nové linky pro nanášení práškových nátěrových hmot v konkrétním podniku. Nová linka by umožnila zvýšit výrobní kapacitu provozu a zlepšit kvalitu lakování. V této práci ...
 • Zhodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Navrátil, Luděk
  Diplomová práce analyzuje finanční situaci vybraného podniku v letech 2008 – 2010. V průběhu zpracování jsou vymezeny teoretická východiska, na která navazuje aplikace vybraných metod strategické a finanční analýzy. Vyvozené ...
 • Financování revitalizace bytového domu s dvanácti bytovými jednotkami v Blansku 

  Novotná, Jana
  Tato diplomová práce pojednává o možných způsobech financování revitalizace bytového domu. Obsahuje řešení komplexní revitalizace konkrétního bytového domu, od výpočtů úspory, přes výběr realizátora stavebních prací, po ...
 • Transformace účetní závěrky podniku v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví 

  Bříza, Michal
  Předmětem práce Transformace účetní závěrky podniku v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví je sestavení účetní závěrky společnosti dle mezinárodních standardů Mezinárodní standardy účetního výkaznictví ...
 • Hodnocení výkonnosti společnosti Lunaria 

  Dočekalová, Eva
  Diplomová práce se zabývá hodnocením výkonnosti konkrétního podniku. Úvodní část popisuje teoretická východiska, na která navazuje představení společnosti. S využitím metod finanční analýzy je zhodnocena finanční situace ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy zlepšení v problémových oblastech 

  Nedvěd, Zdeněk
  Diplomová práce se zabývá hodnocením finanční situace podnikatelského subjektu v období 2008 – 2010. V průběhu zpracování diplomové práce jsou stanovena teoretická východiska, dále aplikovány vybrané metody strategické a ...
 • Zlepšení plánování a sledování vývojových inženýrských úkolů ve společnosti 

  Homolková, Lenka
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou současného stavu vývojových projektů ve společnosti z hlediska plánování a sledování progresu, ke kterému je přistupováno za využití projektového managementu podle zásad PMBOK. Jejím ...
 • Vyhodnocení a návrh na zlepšení marketingové strategie hotelu Joseph 1699 v Třebíči po roce provozu 

  Pošvař, Josef
  Předmětem mé diplomové práce je vyhodnocení a návrh na zlepšení marketingové strategie hotelu Joseph 1699 v Třebíči po roce provozu. Pro hotel Joseph 1699 je důležité vypracovat kvalitní návrh na zlepšení marketingové ...
 • Informační strategie firmy 

  Sedlařík, Vladimír
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou služby YouTube a následným popisem jejích hlavních nedostatků. Na základě teoretických postupů a provedených analýz je cílem navrhnout službu, která odstraní hlavní problémy YouTube, ...
 • Návrh zlepšení procesu nákupu v systému řízení kvality dle ČSN ISO 9001:2008 

  Záleská, Monika
  Diplomová práce je zaměřena na oblast nákupu ve společnosti XYZ, s.r.o. V první části jsou uvedeny teoretické poznatky potřebné k porozumění dané problematiky, v druhé části je provedena analýza firemních procesů. Na základě ...
 • Posilování konkurenceschopnosti firmy 

  Záškodová, Lenka
  Tato diplomová práce se zabývá zhodnocením současné situace firmy IP IZOLACE POLNÁ, s.r.o. v jejím konkurenčním prostředí. Zkoumá konkurenceschopnost firmy na základě provedených analýz. Dle zjištěných skutečností je ...
 • Účetní postup sloučení společností 

  Krosesková, Martina
  Diplomová práce je zaměřena na podnikové kombinace. Cílem této práce je navrhnout účetní postup fúze dvou společností a poté analyzovat dopad této fúze na majetkovou a kapitálovou strukturu nástupnické organizace.
 • Návrh postupu rozhodování mezi nájemním a vlastnickým bydlením 

  Bačíková, Ludmila
  Diplomová práce se zabývá problematikou rozhodování se mezi nájemním a vlastnickým bydlením. Pozornost je zaměřena na výhody a nevýhody jednotlivých forem bydlení. U vlastnického bydlení jsou navrženy možnosti jeho ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje firmy 

  Holinková, Lenka
  Tato diplomová práce předkládá podnikatelský plán pro rozvoj obchodní společnosti. Na základě důkladné analýzy externích a interních faktorů, které podnik zásadně ovlivňují, předkládám návrh koncepčních změn v oblasti ...

View more