Now showing items 1-20 of 202

 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Starý, Václav
  Tato diplomová práce se zabývá finanční analýzou firmy. Jejím cílem je předložení doporučení, která povedou ke změně hospodaření analyzované firmy. V teoretické části diplomové práce jsou popsány některé metody finanční ...
 • Studie logistických služeb v obchodě 

  Zahradníčková, Iva
  Diplomová práce se zabývá studií logistických služeb ve společnosti Sika CZ s.r.o. Vzhledem k tomu, že hlavní náplní činnosti této společnosti je obchod, využívá logistiku jako jeden z podstatných nástrojů k docílení ...
 • Aplikace fuzzy logiky při hodnocení dodavatelů firmy 

  Jančíková, Iva
  Diplomová práce analyzuje dodavatelské prostředí firmy VKV HORÁK s.r.o. v souvislosti s požadavky normy jakosti ISO 9001:2001 na hodnocení dodavatelů. Práce dále analyzuje dosavadní způsob hodnocení dodavatelů firmy a ...
 • Studie řízení průběhu zakázky firmou 

  Drélichová, Stanislava
  Tato diplomová práce s názvem Studie řízení průběhu zakázky firmou ve firmě Invensys Appliance Controls s.r.o. se zabývá optimalizací průběhu zakázky firmou od prvotního zadání zakázky až po expedici hotových výrobků ...
 • Posouzení finanční situace společnosti 

  Pospíšilíková, Ľudmila
  Diplomová práce hodnotí finanční zdraví firmy WAX, s.r.o., v období roků 2004 až 2006 a to prostřednictvím vybraných metod finanční analýzy. Obsahuje návrhy možných řešení zjištěných problémů, které mají vést ke zlepšení ...
 • Snižování rizika v podnikání firmy 

  Horák, Jiří
  Diplomová práce vymezuje teoretické a metodické přístupy používané při řízení a snižování rizik v podnikání firmy. Obsahuje analýzu externích a interních rizikových faktorů, které působí na analyzovanou firmu a analýzu ...
 • Model elektronického obchodu 

  Jaroš, Petr
  Tato diplomová práce analyzuje vybrané problémy elektronického obchodování. Popisuje současný stav a obsahuje návrh modelu elektronického bankovnictví. Realizace tohoto návrhu povede ke zkvalitnění nabízených služeb.
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Illa, Petr
  Diplomová práce hodnotí situaci společnosti VCES a.s. z pohledu situační a finanční analýzy za období let 2003-2005. V závislosti na získaných poznatcích obou analýz jsou odhalena slabší místa v hospodaření podniku a podány ...
 • Možnosti životního pojištění pro pracovníky vybraného podnikatelského subjektu 

  Šmídová, Tereza
  Diplomová práce se zabývá problematikou životního pojištění. Analyzuje současný stav pojištěnosti zaměstnanců vybraného podnikatelského subjektu a obsahuje návrhy pojistných produktů z oblasti životního pojištění a doporučení ...
 • Transformace IFRS do českých účetních standardů - některé problémy aplikované do podmínek vybrané fi 

  Gabrhelíková, Zdeňka
  Diplomová práce se zabývá problematikou zpracování účetní závěrky podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví IFRS a podle platné právní úpravy v České republice. Ukazuje zásadní vzájemné rozdíly a postupy při ...
 • Návrh systému pravidelného monitoringu indexů způsobilosti procesu dodavatelů 

  Kubica, Ondřej
  Diplomová práce na téma „návrh systému pravidelného monitoringu indexů způsobilosti procesu dodavatelů“ je rozdělena na dvě části. V první části je popsána teorie statistického řízení procesů s důrazem na analýzu způsobilosti ...
 • Rozvoj malého podnikatelského subjektu 

  Klouda, Martin
  Diplomová práce pojednává o postupu při rozvoji malého podnikatelského subjektu. Zabývá se analýzou podnikového okolí a návrhem vize, mise, cílů a následně strategie, která by měla pomoci k úspěšnému přechodu podniku ze ...
 • Aplikace finanční kontroly v příspěvkové organizaci 

  Konopáčová, Soňa
  Tato diplomová práce vysvětluje význam vnitropodnikových směrnic a finanční kontroly ve veřejné správě. Obsahuje návrh vnitropodnikové směrnice, ve které je řešena situace finanční kontroly v konkrétní příspěvkové organizaci. ...
 • Zvýšení zisku drobného investora investováním na měnovém trhu 

  Konečný, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá možnostmi investování na měnovém trhu se zaměřením na drobné investory. Práce obsahuje charakteristiku měnového trhu, analýzu vlivů, které na něj působí a vypracovává strategii obchodování ...
 • Návrh zlepšení finančního plánování v podniku 

  Mazanec, Michal
  Finanční situace podniku a jeho hospodaření je sledována celou řadou ukazatelů a na jejich hodnoty se v časovém vývoji a souvislostech pohlíží tak, aby hodnocení firmy zobrazovalo celkovou ekonomickou situaci podniku, a ...
 • eLearning - Operační a systémová analýza 

  Vojta, Robert
  Cílem této diplomové práce je analýza současného stavu eLearningu, dostupných výukových pomůcek a návrh vlastní výukové pomůcky pro předmět Operační a systémová analýza. Práce je rozčleněna do pěti částí. Po úvodu následuje ...
 • Návrh na zlepšení marketingové strategie fitness centra 

  Rychlovský, Tomáš
  Hlavním cílem této práce je zjistit spokojenost návštěvníků se službami Fitness centra a navrhnout opatření vedoucí nejen ke zvýšení spokojenosti, ale i ke zvýšení návštěvnosti tohoto Fitness centra.
 • Organizace a optimalizace podnikových procesů 

  Květoňová, Šárka
  Diplomová práce se zabývá teorií podnikových procesů a možnostmi jejich organizace a optimalizace. Podnikové procesy popisují toky dokumentu, financí, informací a úkolu od jednoho účastníka procesu k druhému. Jejich vhodné ...
 • Návrh na zajištění finanční stability podniku 

  Molík, Vladimír
  Cílem této diplomové práce je na základě metod finanční analýzy posledních 4 uzavřených účetních období (tj. 2003 - 2006) zjistit finanční zdraví podniku a odhalit problémové oblasti. Obsahuje návrhy možných řešení zjištěných ...
 • Návrh na implementaci metodiky rozhodovacího stromu při investičním rozhodování ve firmě 

  Krejčířová, Magda
  Předmětem této diplomové práce je využití metodiky rozhodovacích stromů při investičním rozhodování ve společnost EXPECT-IT, s.r.o. Použití navrhovaného rozhodovacího modelu umožňuje vybrat nejlepší řešení z dostupných ...