Recent Submissions

 • Vytvorenie marketingovej stratégie Mediahost.sk na českom trhu 

  Kapičák, Tomáš
  Diplomová práca sa zameriava na vývoj marketingovej stratégie firmy Mediahost.sk na slovenskom trhu. Analyzuje makro a mikro prostredie v IT priemysle, a to najmä so zameraním na webhosting. Aktuálna marketingová stratégia ...
 • Návrh efektivního řízení multikulturního týmu v mezinárodním podniku působícím v IT oblasti 

  Šimek, Tomáš
  Cílem této diplomové práce je návrh na zlepšení týkající se efektivního řízení multikulturního týmu ve velké mezinárodní společnosti působící v oblasti informačních technologií. V práci jsou uvedeny základní teoretické ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Malinová, Lenka
  Diplomová práce se věnuje hodnocení výkonnosti podniku v letech 2007-2011. Za použití různých metod analýzy firmy a vhodných metod finanční analýzy je hodnocena výkonnost a finanční zdraví podniku. Výsledkem práce bude ...
 • Informační strategie firmy 

  Sedlařík, Vladimír
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou služby YouTube a následným popisem jejích hlavních nedostatků. Na základě teoretických postupů a provedených analýz je cílem navrhnout službu, která odstraní hlavní problémy YouTube, ...
 • Marketingové aktivity pro vstup společnosti do nové lokality 

  Palla, Jaroslav
  Tato práce se zabývá analýzou současného stavu na trhu jihomoravského kraje v oblasti výkupu a zpracování kovového odpadu. Její první část se soustředí na nutná teoretická východiska. V druhé části je představena společnost ...
 • Návrh rozvoje firmy v oblasti maloobchodního prodeje potravin 

  Škrdlík, Miloš
  Diplomová práce představuje návrh rozvoje společnosti jenž je výhradně českou maloobchodní sítí prodejen potravin a smíšeného zboží. Cílem práce je optimalizace strategie takovým způsobem, aby zaručila získání konkurenční ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Vránová, Nikola
  Tato diplomová práce se zaměřuje na analýzu současného informačního systému zvolené společnosti, poukazuje na jeho případné nedostatky a chyby. Informace získané z provedených analýz povedou ke stanovení vhodných řešení ...
 • Návrh motivačního systému společnosti 

  Papoušková, Andrea
  Diplomová práce se zaměřuje na návrh motivačního systému obchodního oddělení společnosti, která poskytuje komplexní služby v oblasti marketingu. Součástí práce je analýza stávajícího motivačního systému společnosti, při ...
 • Financování projektů z fondů EU 

  Zlomková, Veronika
  Diplomová práce se zabývá zpracováním možných variant financování investičního projektu firmy XY s. r. o., která vyrábí pryžové autokoberce. Jednou z možností je i financování projektu z fondů Evropské unie. Teoretická ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Mišák, Stanislav
  Diplomová práce se zabývá posouzením informačního systému autoškoly a návrhem jeho změn.
 • Návrh strategie rozvoje malé firmy 

  Myšková, Iveta
  Diplomová práce se zaměřuje na vytvoření strategie rozvoje v rodinném podniku působícím na trhu s IT. Součástí je analýza vnějšího a vnitřního prostředí sledované společnosti. Na základě aktuálního postavení společnosti ...
 • Marketingový výzkum nového trhu pro společnost RYTMIK s.r.o. 

  Geyerová, Vladimíra
  Diplomová práce se zabývá marketingovým výzkumem pro společnost XXX s.r.o.. Tato společnost poskytuje zájmové kroužky pro děti do mateřských škol. Konkrétně je tato práce zaměřena na marketingový výzkum nového trhu Hodonínsko. ...
 • Komunikační mix denního stacionáře 

  Karasová, Barbora
  Hlavním předmětem diplomové práce „Komunikační mix denního stacionáře“ je navrhnutí komunikačního mixu začínajícího občanského sdružení JOHANKA. První část je zaměřena na nezbytná teoretická východiska. V druhé části je ...
 • Financování projektů z fondů EU 

  Fialová, Aneta
  Diplomová práce se zabývá množnostmi získání dotací z fondů EU. Tuto dotaci chce strojírenská společnost použít pro financování účasti na zahraničním veletrhu. Práce pojednává o možnostech financování plánovaných projektů, ...
 • Hodnocení finančního zdraví vybraného podniku a návrhy na jeho zlepšení 

  Hyblerová, Dana
  V této diplomové práci bude zpracována finanční analýza vybrané společnosti. V první části budou uvedena teoretická východiska potřebná k praktickému využití. Dále budou uvedeny analýzy okolí podniku – SLEPTE, Porterova ...
 • Marketingový průzkum spokojenosti zákazníků společnosti OKAY s.r.o. 

  Chrápavá, Lucie
  Diplomová práce se zabývá problematikou spokojenosti zákazníků společnosti OKAY elektrospotřebiče. Veškerý průzkum a výsledné dotazování proběhly ve městě Brně, ve dvou vybraných prodejnách společnosti. Práce spojuje ...
 • Návrh změny organizační kultury ve společnosti AGRAL, zemědělská technika, a.s. 

  Kupčík, Roman
  Předmětem diplomové práce je organizační kultura a její vliv na efektivnost společnosti. Cílem práce je analyzovat obsah stávající organizační kultury vybrané firmy, zhodnotit jej ve vztahu ke společnosti a navrhnout taková ...
 • Návrh komunikačního mixu vybrané společnosti 

  Jandová, Lenka
  Diplomová práce se zabývá zlepšení komunikačního mixu vybrané společnosti. Jsou v ní vysvětleny teoretické pojmy, které tato problematika zahrnuje a je v ní analyzována zvolená společnost se zaměřením na její komunikační ...
 • Návrh marketingové strategie podniku Petr Heyduk 

  Heyduk, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem komunikačního mixu podniku Petr Heyduk. Práce je zpracovávána souběžně s realizací projektu v praxi. Na základě analýzy trhu za pomoci dotazníků, testu cenové citlivosti a analýzy ...
 • Informační strategie firmy 

  Rajkovič, Matej
  Práca sa zaoberá kvalitatívnym výskumom v oblasti podpory budovania reputácie pomocou informačných technológií v slovenských firmách a implementáciou zistených poznatkov do návrhu novej informačnej stratégie firmy. Okrem ...

View more