Now showing items 209-228 of 393

 • Obchod a investice do nemovitostí postižených exekucí v České republice 

  Procházka, Pavel
  Tato diplomová práce analyzuje právní základy a užití občanského zákoníku, majetkových zákonů, občanského soudního řádu a exekuční řádu v obchodu s nemovitostmi. Skrze případové studie se snaží poukázat na kritická místa ...
 • Ocenění podnikatelského subjektu 

  Opluštilová, Lucie
  Cílem předkládané diplomové práce je stanovit subjektivní hodnotu akciové společnosti VINSELEKT MICHLOVSKÝ za pomocí vybraných výnosových metod oceňování. Ocenění bude provedeno k 1. 1. 2011 a bude sloužit pro interní ...
 • Oceňování podniku 

  Dostál, Jiří
  Předmětem diplomové práce je oceňování podniku. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy jako, hodnota a její kategorie, podnik, finanční analýza a metody oceňování. Praktická část se zabývá strategickou analýzou, ...
 • Optimalizace financování Žďáru nad Sázavou 

  Štursová, Klára
  Cílem diplomové práce na téma „Optimalizace financování Žďáru nad Sázavou“ je zjistit potřeby obyvatel města Žďáru nad Sázavou a na základě výsledků navrhnout nová řešení financování dle rozpočtových možností města. Dílčím ...
 • Optimalizace procesů vývoje software 

  Mates, Vojtěch
  Práce se zaměřuje na modelování a optimalizaci podnikových procesů. Vybraná skupina procesů se zaměřuje na oblast tvorby software. Pomocí analýzy jsou odhalena problematické místa procesů. Optimalizace procesů je primárně ...
 • Personální činnosti v organizaci: Vůdcovství 

  Zelinka, Petr
  Předmětem diplomové práce je seznámit čtenáře s konceptem vůdcovství, na základě těchto teoretických poznatků zanalyzovat stav vedení v podniku VHZ-DIS, spol. s.r.o. a podat návrhy na efektivní leadership za účelem zvýšit ...
 • Personální politika v dopravním podniku 

  Coufalová, Veronika
  Diplomová práce je zaměřena na zlepšení personálního řízení ve firmě PESTAN. Nejprve jsou popsány teoretické poznatky týkající se personální práce v malých a středních firmách, které byly zpracovány na základě odborné ...
 • Podnikatelský plán - výběr vhodné formy podnikání pro lékařskou ordinaci 

  Jeleníková, Judita
  Tato diplomová práce se zabývá všemi nezbytnými kroky, které jsou nutné pro výběr vhodné formy podnikání pro ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost a následným popisem činností, které směřují k založení zvolené formy ...
 • Podnikatelský plán na založení nové restaurace 

  Tomanová, Lucie
  V této diplomové práci je zpracován podnikatelský plán na založení nové restaurace ve francouzském stylu. Na základě teoretických východisek a provedených analýz je zpracován podnikatelský záměr, který by měl umožnit firmě ...
 • Podnikatelský plán pro rozvoj malé firmy 

  Bastlová, Pavlína
  V této diplomové práci je zpracován podnikatelský plán pro rozvoj malé firmy. Práce analyzuje současný stav podniku, jeho možnosti a problémy. Především na základě analýzy trhu, konkurence a finanční analýzy předkládám ...
 • Podnikatelský plán pro založení cukrárny 

  Vašulínová, Kateřina
  Diplomová práce se zabývá podnikatelským plánem pro založení cukrárny. Cílem této práce je zpracování podkladů k zahájení podnikatelské činnosti v oblasti výroby a prodeji cukrářských produktů. Teoretická část vymezuje ...
 • Podnikatelský plán pro založení drobného podniku 

  Ingr, Martin
  Diplomová práce se zabývá vytvořením podnikatelského záměru pro založení vlastního drobného podniku zaměřujícího se na tvorbu a správu webových stránek s úzkou specializací na cílový trh. V úvodní části práce je věnována ...
 • Podnikatelský plán pro založení fotoateliéru 

  Fait, Petr
  Diplomová práce je zaměřena na založení fotografického ateliéru v Brně. Byly navrženy vhodné postupy sestavení podnikatelského plánu. Tyto postupy byly zvoleny na základě výzkumu a analýz vnitřního a vnějšího okolí podniku.
 • Podnikatelský plán pro založení mateřské školy 

  Karafiátová, Dagmar
  Diplomová práce je věnována zpracování podnikatelského plánu pro založení soukromé mateřské školy v Jihlavě, čímž reaguje na tržní mezeru v oblasti poskytování služeb mateřských škol. V práci jsou nejprve shrnuty teoretické ...
 • Podnikatelský plán založení maloobchodní prodejny 

  Vrabcová, Jana
  Diplomová práce se zabývá sestavením podnikatelského plánu pro založení maloobchodní prodejny a internetového obchodu se specifickým sortimentem v podobě rukodělných výrobků. Podnikatelský plán bude sloužit jako podklad ...
 • Podnikatelský plán – ubytovací zařízení na rodinném statku 

  Kubíčková, Lucie
  Diplomová práce se zabývá podnikatelským plánem ubytovacího zařízení na rodinném statku. Náplní práce je na základě provedených analýz, návrhu marketingového, finančního plánu a zhodnocení rizik navrhnout malý podnik, který ...
 • Podnikatelský záměr 

  Měřičková, Lucie
  Diplomová práce se zaměřuje na sestavení reálného podnikatelského plánu pro nově vznikající společnost poskytující služby. Specifikuje všechna důležitá kritéria, jež musíme brát v úvahu při zakládání nového podniku. Výsledný ...
 • Podnikatelský záměr 

  Dupal, Ivo
  Ve své diplomové práci se zabývám podnikatelským záměrem na založení společnosti na výrobu sena. Součástí práce je stanovení výrobního plánu a poslání podniku. Práce také obsahuje cíle podniku v jednotlivých oblastech a ...
 • Podnikatelský záměr 

  Harajka, Viliam
  Tato diplomová práce se věnuje tvorbě a komplexnímu sestavení podnikatelského plánu, jehož cílem je realizovatelnost v praxi. Plán se věnuje firmě Seedea, s.r.o. a jednotlivým projektům, které zastřešuje. V úvodní části ...
 • Podnikatelský záměr 

  Branderský, Lukáš
  Diplomová práca sa zaoberá vytvorením podnikateľského zámeru na založenie a sprevádzkovanie kaderníctva. Na začiatku práce sú uvedené teoretické poznatky, z ktorých vychádzam pri následnej analýze tržného prostredia a ...