Now showing items 296-315 of 393

 • Reporting v podmínkách vybrané firmy vybrané firmy 

  Pecl, Lubomír
  Předložená diplomová práce se zabývá problematikou reportingu v podmínkách vybrané firmy. V první části práce jsou uvedeny teoretické poznatky týkající se reportingu. Druhá část se zabývá analýzou současného stavu reportingu ...
 • Rozhodování o volbě formy podnikání 

  Irein, Vítězslav
  Diplomová práce se zaměřuje na rozhodovací proces při výběru formy podnikání. Nachází a popisuje jednotlivá kritéria, která by měla být posuzována při tomto výběru. Na modelové situaci tato kritéria dále srovnává a hodnotí ...
 • Rozvoj konkurenceschopnosti firmy 

  Gregorová, Jitka
  Diplomová práce s názvem Rozvoj konkurenceschopnosti firmy se věnuje návrhu opatření pro hotel Arigone*** v Olomouci vedoucích k posílení konkurenceschopnosti. Opatření byla navrhnuta po prozkoumání údajů a analýz a ...
 • Rozvoj malé firmy 

  Pittová, Michaela
  Tato diplomová práce se zabývá vytvořením návrhu pro rozvoj penzionu a restaurace. Jedná se o vytvoření externích a interních analýz pro danou firmu. Hlavním cílem je na základě vyhodnocených analýz vytvořit plán pro budoucí ...
 • Rozvoj obchodních aktivit firmy prostřednictvím franchisingu 

  Pavlík, Jakub
  Diplomová práce pojednává o rozvoji obchodních aktivit vybraného subjektu prostřednictvím franchisingového podnikání. Předmětem práce je definování teoretických východisek z oblasti franchisingu, provedení analýzy současného ...
 • Rozvoj obchodních aktivit podniku 

  Švajdová, Ivana
  Diplomová práce se zabývá vypracováním podnikatelského záměru vedoucího k rozvoji obchodních aktivit podniku. První část práce zahrnuje teoretický úvod do problematiky, základní pojmy a nástroje využívané v oblasti obchodu. ...
 • Rozvoj personálního řízení podniku 

  Lohniská, Aneta
  Diplomová práce se zaměřuje na teoretickou oblast řízení lidských zdrojů, popsání jednotlivých nástrojů a jejich aplikace do praktického užití v konkrétní společnosti. Popisuje fungování konkrétních personálních činností ...
 • Řízení lidských zdrojů na oblastním pracovišti Raiffeisen stavební spořitelny 

  Suchánková, Jana
  Diplomová práce se zabývá řízením lidských zdrojů v Raiffeinsen stavební spořitelně, kterými lze účinně plnit kritéria náboru, výběru a zapracování obchodních zástupců a prostřednictvím jich plnit stanovené oblastní ...
 • Řízení nákladů v podniku PBS Velká Bíteš, a.s. 

  Hortová, Miluše
  Diplomová práce je zaměřena na manažerské řízení nákladů ve výrobním podniku. Práce se zabývá kalkulací výrobků. Zhodnocuje stávající systém kalkulací a na základě teoretických poznatků pak navrhuje efektivnější řešení. ...
 • Snižování nákladů s využitím procesní analýzy ve firmě PEGRES obuv s.r.o. 

  Gřeš, Jan
  Firma PEGRES obuv s.r.o. se již delší dobu potýká se stagnací v oblasti plánování a řízení výroby. Některé podnikové procesy jsou nyní značně zastaralé a v aktuálních podmínkách již neefektivní. Cíl práce je snížení nákladů ...
 • Snížení hodnoty aktiv podniku 

  Mikeš, Jan
  Tématem diplomové práce je Snížení hodnoty aktiv podniku. V teoretické části práce jsou rozebrány Mezinárodní standardy účetního výkaznictví, které se k této problematice vztahují. Popsány jsou také postupy k určení diskontní ...
 • Soudobé možnosti financování výstavby rodinného domu v České republice 

  Křížová, Zuzana
  Diplomová práce se zabývá problematikou financování výstavby rodinného domu. Vymezuje a analyzuje produkty finančního trhu a jejich vzájemné kombinace, konkrétně hypoteční úvěr a stavební spoření. Věnuje se jejich porovnání ...
 • Správa a řízení společnosti 

  Ptáček, Petr
  Cílem diplomové práce je analýza správy a řízení ve společnosti Cyrrus, a. s. V první části práce jsou vyjmenovány jednotlivé přístupy správy a řízení společnosti, včetně přístupu aplikovaného na obchodní společnosti v ...
 • Strategie rozvoje malé firmy 

  Kolářová, Ivana
  Diplomová práce se zabývá strategií rozvoje malé firmy. Nejprve jsou formulovány teoretické poznatky, východiskem pro zpracování návrhů je pak vypracování analýzy současného stavu. Dále práce obsahuje návrhy, které vedou ...
 • Strategie rozvoje malé firmy 

  Navrátil, Jiří
  Diplomová práce se zabývá strategií rozvoje malé firmy. Nejprve sepisuje teoretické podklady, které slouží jako znalostní opora pro další části práce. Následně provádí analýzu společnosti za pomocí metod strategického ...
 • Strategie rozvoje podniku 

  Maršalová, Pavlína
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem strategie rozvoje obchodní společnosti XY s.r.o. Práce analyzuje společnost a její okolí s cílem zjistit její postavení na trhu a určit zdroj konkurenční výhody. Implementace navrhované ...
 • Strategie rozvoje podniku Focus CZ Marketing and IT Research s.r.o. 

  Matoušková, Tereza
  Diplomová práce se zabývá strategií, která vede k rozvoji obchodní společnosti poskytující služby. Navrhuje nejvhodnější změny a k nim vedoucí kroky, které mají eliminovat slabé stránky a využít možné příležitosti, tak jak ...
 • Strategie vstupu Benziny s.r.o. (Unipetrol, a.s.) na zahraniční trh 

  Masár, Lukáš
  Cieľ diplomovej práce je navrhnutie vhodnej stratégie vstupu firmy Benzina, s.r.o. (Unipetrol, a.s.) na zahraničný trh. Práca obsahuje analýzu súčasnej situácie na domácom trhu v Českej republike a analýzu priemyslu v ...
 • Strategie vstupu Burda Auction, s.r.o. na trh Spolkové Republiky Německo 

  Sikora, Martin
  Diplomová práce analyzuje možnosti vstupu Burda Auction, s.r.o. na filatelistický trh Spolkové republiky Německo. Obsahuje zhodnocení teoretických poznatků a používaných analytických metod, které jsou poté aplikovány při ...
 • Studie operativního řízení výroby 

  Mayerbergová, Ilona
  Cílem této diplomové práce je pomocí principů štíhlé výroby zeštíhlit pracoviště montáž a eliminovat všechny formy plýtvání na tomto pracovišti. Součástí této práce je návrh optimálního uspořádání pracoviště z hlediska ...