Now showing items 324-343 of 393

 • Technická analýza 

  Kalinová, Tereza
  Práce se zabývá technickou analýzou a seznámením s možnostmi jejího využití při rozhodování o investování na kapitálovém trh. V teoretické části jsou popsána teoretická východiska potřebná k prvotnímu seznámení s technickou ...
 • Technická analýza 

  Procházka, Jiří
  V této diplomové práci analyzuji společnost Apple a její konkurenty, které vyberu podle daných specifik. Na základě teoretických poznatků provedu technickou analýzu na jejich akciích. Stanovím doporučení pro investory a ...
 • Technická analýza 

  Loub, Matěj
  Cílem diplomové práce „Technická analýza“ je rozbor problematiky samotné technické analýzy, konkrétněji pak modelu CAMP, který se zabývá optimalizací portfolia, dále návrh programu k jejímu výpočtu (generování potřebných ...
 • Technická analýza 

  Ondrušová, Denisa
  Diplomová práce je zaměřena na vytvoření aplikace, která navrhuje optimální portfolio z akcií SPAD Burzy cenných papírů Praha. Tato aplikace je založena na modelu CAPM, který je v této práci popsán. U cenných papírů je ...
 • Technická analýza 

  Krčová, Vendula
  Tato diplomová práce se zabývá obecnou charakteristikou technické analýzy, vymezením informačních zdrojů a přístupům k technické analýze. Zvláštní pozornost je věnována jednotlivým indikátorům technické analýzy. Praktická ...
 • Transformace účetní závěrky podniku v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví 

  Bříza, Michal
  Předmětem práce Transformace účetní závěrky podniku v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví je sestavení účetní závěrky společnosti dle mezinárodních standardů Mezinárodní standardy účetního výkaznictví ...
 • Transformace živnostenského podniku a jeho další rozvoj 

  Dacíková, Marie
  Diplomová práce řeší problematiku převodu živnosti na společnost s ručením omezeným a její další rozvoj. Práce se zabývá daňovými, účetními a administrativní náležitosti, které jsou spjaty s touto transformací. Změna je ...
 • Tvorba databázové aplikace a řešení pro Business Intelligence 

  Městka, Milan
  Tématem této diplomové práce je návrh databázové aplikace a řešení pro business inteligence v podniku. Návrh je realizován ve spolupráci s firmou ZZN Pelhřimov a.s. V úvodu práce jsou popsány teoretická ...
 • Tvorba etického kodexu 

  Maselli, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá problematikou etiky, jak z teoretického hlediska, tak z hlediska jejího uplatnění v podnikatelském prostředí v České Republice. Zjišťuje, jak je etika podnikatelského prostředí ošetřována, a které ...
 • Tvorba programové aplikace pro správu údržby investičního majetku 

  Multáňová, Jana
  Diplomová práca sa zaoberá vytvorením programovej aplikácie pre správu údržby investičného majetku vo firmách ESOX, spol. s.r.o. a ESOX-PLAST s.r.o. Na úvod práce sú uvedené teoretické východiská ktoré boli pri tvorbe ...
 • Tvorba vnitropodnikových směrnic ve vybrané firmě 

  Vrtalová, Ivana
  Diplomová práce se zaměřuje na problematiku tvorby vnitropodnikových směrnic pro vedení účetnictví ve vybrané firmě. V první části jsou uvedena teoretická východiska účetnictví a vnitropodnikových směrnic. Hlavním úkolem ...
 • Uplatnění časových řad v technické analýze akcií 

  Hela, Michael
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou vybraných kurzů akcií pomocí statistických metod, mezi které patří regresní analýza a analýza časových řad. Využitím klouzavých průměrů, jako technických indikátorů v technické analýze ...
 • Uplatnění marketingu v sektoru služeb 

  Pluháček, Stanislav
  Tato diplomová práce se zabývá marketingem hotelových služeb pro Hotel Celnice, který se nachází ve městě Břeclav, v srdci Lednicko-valtického areálu. Pojednává o marketingovém mixu hotelu a snaží se najít nedostatky v ...
 • Uplatnění marketingu v sektoru služeb 

  Pluháček, Stanislav
  Tato diplomová práce se zabývá marketingem hotelových služeb pro Hotel Celnice, který se nachází ve městě Břeclav, v srdci Lednicko-valtického areálu. Pojednává o marketingovém mixu hotelu a snaží se najít nedostatky v ...
 • Uplatnění statistických metod při zpracování dat 

  Hladiš, Lukáš
  Diplomová práce se zaměřuje na zhodnocení nového výrobního procesu pomocí metod statistické regulace SPC. V teoretické části jsou uvedeny základní metody a pravidla aplikovaná při posuzování regulačních diagramů. V další ...
 • Účetnictví podle českých a mezinárodních účetních standardů 

  Baladová, Iveta
  Předmětem diplomové práce je srovnání požadavků na účetní výkazy, sestavené podle české účetní legislativy a podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IAS/IFRS). Práce se zabývá rozdíly ve vykazování podle české ...
 • Účetní postup sloučení společností 

  Krosesková, Martina
  Diplomová práce je zaměřena na podnikové kombinace. Cílem této práce je navrhnout účetní postup fúze dvou společností a poté analyzovat dopad této fúze na majetkovou a kapitálovou strukturu nástupnické organizace.
 • Vliv sociálních sítí na e-marketing 

  Bondy, Radim
  Analyza nástrojů e-marketingu využívající sociální sítě se zaměřením na open-source řešení. Aplikace vybrané techniky na navrhovaný e-shop Bylinkárna.cz.
 • Volba nejvhodnějšího provozního úvěru pro podnikatelské subjekty 

  Pospíšilová, Marie
  Diplomová práce se zabývá problematikou provozního úvěrování podnikatelů. V práci je provedena analýza soudobých možností provozního úvěrování u subjektivně stanovených bank, a také výběr nejvhodnějšího produktu v konkrétních ...
 • Vyhodnocení a návrh na zlepšení marketingové strategie hotelu Joseph 1699 v Třebíči po roce provozu 

  Pošvař, Josef
  Předmětem mé diplomové práce je vyhodnocení a návrh na zlepšení marketingové strategie hotelu Joseph 1699 v Třebíči po roce provozu. Pro hotel Joseph 1699 je důležité vypracovat kvalitní návrh na zlepšení marketingové ...