Now showing items 335-354 of 393

 • Uplatnění časových řad v technické analýze akcií 

  Hela, Michael
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou vybraných kurzů akcií pomocí statistických metod, mezi které patří regresní analýza a analýza časových řad. Využitím klouzavých průměrů, jako technických indikátorů v technické analýze ...
 • Uplatnění marketingu v sektoru služeb 

  Pluháček, Stanislav
  Tato diplomová práce se zabývá marketingem hotelových služeb pro Hotel Celnice, který se nachází ve městě Břeclav, v srdci Lednicko-valtického areálu. Pojednává o marketingovém mixu hotelu a snaží se najít nedostatky v ...
 • Uplatnění marketingu v sektoru služeb 

  Pluháček, Stanislav
  Tato diplomová práce se zabývá marketingem hotelových služeb pro Hotel Celnice, který se nachází ve městě Břeclav, v srdci Lednicko-valtického areálu. Pojednává o marketingovém mixu hotelu a snaží se najít nedostatky v ...
 • Uplatnění statistických metod při zpracování dat 

  Hladiš, Lukáš
  Diplomová práce se zaměřuje na zhodnocení nového výrobního procesu pomocí metod statistické regulace SPC. V teoretické části jsou uvedeny základní metody a pravidla aplikovaná při posuzování regulačních diagramů. V další ...
 • Účetnictví podle českých a mezinárodních účetních standardů 

  Baladová, Iveta
  Předmětem diplomové práce je srovnání požadavků na účetní výkazy, sestavené podle české účetní legislativy a podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IAS/IFRS). Práce se zabývá rozdíly ve vykazování podle české ...
 • Účetní postup sloučení společností 

  Krosesková, Martina
  Diplomová práce je zaměřena na podnikové kombinace. Cílem této práce je navrhnout účetní postup fúze dvou společností a poté analyzovat dopad této fúze na majetkovou a kapitálovou strukturu nástupnické organizace.
 • Vliv sociálních sítí na e-marketing 

  Bondy, Radim
  Analyza nástrojů e-marketingu využívající sociální sítě se zaměřením na open-source řešení. Aplikace vybrané techniky na navrhovaný e-shop Bylinkárna.cz.
 • Volba nejvhodnějšího provozního úvěru pro podnikatelské subjekty 

  Pospíšilová, Marie
  Diplomová práce se zabývá problematikou provozního úvěrování podnikatelů. V práci je provedena analýza soudobých možností provozního úvěrování u subjektivně stanovených bank, a také výběr nejvhodnějšího produktu v konkrétních ...
 • Vyhodnocení a návrh na zlepšení marketingové strategie hotelu Joseph 1699 v Třebíči po roce provozu 

  Pošvař, Josef
  Předmětem mé diplomové práce je vyhodnocení a návrh na zlepšení marketingové strategie hotelu Joseph 1699 v Třebíči po roce provozu. Pro hotel Joseph 1699 je důležité vypracovat kvalitní návrh na zlepšení marketingové ...
 • Vyhodnocování, zvládání a snižování stresu 

  Čaládiková, Zuzana
  Nasledujúca diplomová práca „Vyhodnocování, zvládání, a snižování stresu“ sa zaoberá skúmaním a analyzovaním stresu u vzorky zamestnancov zo spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. V teoretickej časti je analyzovaná psychická ...
 • Využití 3D modelování v elektronickém obchodě 

  Charvát, Jan
  Diplomová práce se zabývá využitím 3D modelování v elektronickém obchodě. Popisuje teoreticky zaklad 3D modelovani a metod. Obsahuje popis současného stavu elektronické prezentace zboží, popis výhod a nevýhod těchto postupů, ...
 • Využití Business Intelligence pro hledání závislostí v dotazníkových šetřeních 

  Janata, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá vytvořením aplikace pro analýzu dotazníků. V první části jsou uvedeny teoretické základy z přímého marketingu a Business Intelligence. Další kapitola je zaměřena na dostupné nástroje pro ...
 • Využití controllingu v podniku 

  Mrkvová, Eva
  Diplomová práce posuzuje dosavadní systém a stav kontroly ve společnosti PREMO s.r.o. Ze strategického plánování je zpracována analýza SWOT, dále analýza odvětví pomocí Porterova modelu. Pro zhodnocení finanční situace ...
 • Využití finanční analýzy v podniku 

  Vrátná, Magdaléna
  Diplomová práce zpracovává, s využitím vybraných elementárních metod, finanční analýzu společnosti EDLiT s.r.o. za léta 2007 – 2011, která vypovídá o vývoji finančního zdraví podniku. Na základě získaných hodnot jednotlivých ...
 • Využití finanční analýzy v podniku 

  Seidenglanzová, Monika
  Diplomová práce se zabývá provedením finanční analýzy společnosti OSEVA UNI, a. s. Cílem práce je odhalení příčin finanční situace podniku a na základě získaných poznatků navrhnout možné způsoby řešení, které povedou ke ...
 • Využití finanční analýzy v podniku 

  Zvoníček, Martin
  Diplomová práce se zaměřuje na zhodnocení finanční situace podniku pomocí vybraných metod finanční analýzy. Vychází z teoretických poznatků, které specifikují v analytické části nedostatky finančního hospodaření a následně ...
 • Využití finanční analýzy v podniku 

  Šenkýř, Adam
  Diplomová práce se zabývá využitím finanční analýzy v podniku VRBA, s.r.o. v letech 2008 – 2010. Pomocí vybraných ukazatelů a metod je provedena finanční analýza podniku a na jejím základě jsou navrženy možnosti a doporučení ...
 • Využití finanční analýzy v podniku 

  Ingr, Michal
  Diplomová práce se zabývá využitím finanční analýzy v podniku. Hlavním úkolem je komplexně posoudit úroveň současné finanční situace podniku a její příčiny, posoudit vyhlídky na finanční situaci podniku v budoucnosti, ...
 • Využití GreenGraffiti jako dalšího marketingového komunikačního nástroje firmy 

  Nešporová, Kristýna
  Tato diplomová práce z oblasti marketingu zkoumá možnost využití alternativního reklamního média zvaného GreenGraffiti jako dalšího komunikačního nástroje. Protože je pro Českou republiku a tím i české klienty tento typ ...
 • Využití projektového managementu při zřizování pobočky v zahraničí 

  Zedníček, Filip
  Diplomová práce se zaměřuje na problematiku řízení projektu a aplikaci postupů, procesů a metodik projektového managementu v konkrétním případě při realizaci požadavku na vytvoření nové pobočky v zahraničí – inovačního ...