Now showing items 341-360 of 393

 • Vliv sociálních sítí na e-marketing 

  Bondy, Radim
  Analyza nástrojů e-marketingu využívající sociální sítě se zaměřením na open-source řešení. Aplikace vybrané techniky na navrhovaný e-shop Bylinkárna.cz.
 • Volba nejvhodnějšího provozního úvěru pro podnikatelské subjekty 

  Pospíšilová, Marie
  Diplomová práce se zabývá problematikou provozního úvěrování podnikatelů. V práci je provedena analýza soudobých možností provozního úvěrování u subjektivně stanovených bank, a také výběr nejvhodnějšího produktu v konkrétních ...
 • Vyhodnocení a návrh na zlepšení marketingové strategie hotelu Joseph 1699 v Třebíči po roce provozu 

  Pošvař, Josef
  Předmětem mé diplomové práce je vyhodnocení a návrh na zlepšení marketingové strategie hotelu Joseph 1699 v Třebíči po roce provozu. Pro hotel Joseph 1699 je důležité vypracovat kvalitní návrh na zlepšení marketingové ...
 • Vyhodnocování, zvládání a snižování stresu 

  Čaládiková, Zuzana
  Nasledujúca diplomová práca „Vyhodnocování, zvládání, a snižování stresu“ sa zaoberá skúmaním a analyzovaním stresu u vzorky zamestnancov zo spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. V teoretickej časti je analyzovaná psychická ...
 • Využití 3D modelování v elektronickém obchodě 

  Charvát, Jan
  Diplomová práce se zabývá využitím 3D modelování v elektronickém obchodě. Popisuje teoreticky zaklad 3D modelovani a metod. Obsahuje popis současného stavu elektronické prezentace zboží, popis výhod a nevýhod těchto postupů, ...
 • Využití Business Intelligence pro hledání závislostí v dotazníkových šetřeních 

  Janata, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá vytvořením aplikace pro analýzu dotazníků. V první části jsou uvedeny teoretické základy z přímého marketingu a Business Intelligence. Další kapitola je zaměřena na dostupné nástroje pro ...
 • Využití controllingu v podniku 

  Mrkvová, Eva
  Diplomová práce posuzuje dosavadní systém a stav kontroly ve společnosti PREMO s.r.o. Ze strategického plánování je zpracována analýza SWOT, dále analýza odvětví pomocí Porterova modelu. Pro zhodnocení finanční situace ...
 • Využití finanční analýzy v podniku 

  Vrátná, Magdaléna
  Diplomová práce zpracovává, s využitím vybraných elementárních metod, finanční analýzu společnosti EDLiT s.r.o. za léta 2007 – 2011, která vypovídá o vývoji finančního zdraví podniku. Na základě získaných hodnot jednotlivých ...
 • Využití finanční analýzy v podniku 

  Seidenglanzová, Monika
  Diplomová práce se zabývá provedením finanční analýzy společnosti OSEVA UNI, a. s. Cílem práce je odhalení příčin finanční situace podniku a na základě získaných poznatků navrhnout možné způsoby řešení, které povedou ke ...
 • Využití finanční analýzy v podniku 

  Zvoníček, Martin
  Diplomová práce se zaměřuje na zhodnocení finanční situace podniku pomocí vybraných metod finanční analýzy. Vychází z teoretických poznatků, které specifikují v analytické části nedostatky finančního hospodaření a následně ...
 • Využití finanční analýzy v podniku 

  Šenkýř, Adam
  Diplomová práce se zabývá využitím finanční analýzy v podniku VRBA, s.r.o. v letech 2008 – 2010. Pomocí vybraných ukazatelů a metod je provedena finanční analýza podniku a na jejím základě jsou navrženy možnosti a doporučení ...
 • Využití finanční analýzy v podniku 

  Ingr, Michal
  Diplomová práce se zabývá využitím finanční analýzy v podniku. Hlavním úkolem je komplexně posoudit úroveň současné finanční situace podniku a její příčiny, posoudit vyhlídky na finanční situaci podniku v budoucnosti, ...
 • Využití GreenGraffiti jako dalšího marketingového komunikačního nástroje firmy 

  Nešporová, Kristýna
  Tato diplomová práce z oblasti marketingu zkoumá možnost využití alternativního reklamního média zvaného GreenGraffiti jako dalšího komunikačního nástroje. Protože je pro Českou republiku a tím i české klienty tento typ ...
 • Využití projektového managementu při zřizování pobočky v zahraničí 

  Zedníček, Filip
  Diplomová práce se zaměřuje na problematiku řízení projektu a aplikaci postupů, procesů a metodik projektového managementu v konkrétním případě při realizaci požadavku na vytvoření nové pobočky v zahraničí – inovačního ...
 • Využití prostředků umělé inteligence pro podporu na kapitálových trzích 

  Ševčík, Martin
  Diplomová práca sa zaoberá problematikou využitia prostriedkov umelej inteligencie pre podporu rozhodovania na kapitálových trhoch. Obsahuje teoretické poznatky technickej, fundamentálnej a psychologickej analýzy a ...
 • Využití prostředků umělé inteligence pro podporu na kapitálových trzích 

  Bačík, Matej
  Diplomová práca rieši problematiku obchodovania na kapitálových, komoditných a devízových svetových burzách za pomoci technickej analýzy vytváranej metódami a postupmi, ktoré spadajú do kategórie umelej inteligencie. Práca ...
 • Využití prostředků umělé inteligence pro podporu rozhodování v podniku 

  Jágr, Petr
  Diplomová práce se zabývá využitím prostředků umělé inteligence jako podpora manažerského rozhodování v podniku. Součástí práce je aplikace využívající genetické a grafové algoritmy při optimalizaci umístění výrobních ...
 • Využití prostředků umělé inteligence pro podporu rozhodování v podniku 

  Rosa, Štěpán
  Diplomová práce se zaměřuje na využití genetických algoritmů pro úlohy vycházející z problému obchodního cestujícího. Na základě teoretických poznatků a analýzy problému poskytuje návrh řešení, které s ohledem na omezující ...
 • Využití prostředků umělé inteligence pro podporu rozhodování v podniku 

  Balada, Matěj
  Tato diplomová práce se věnuje problematice využití prostředků umělé inteligence pro podporu rozhodování v podniku a je zaměřena na zjišťování bonity klienta pro poskytnutí úvěru. Je zde využita fuzzy logika, expertní ...
 • Využití prostředků umělé inteligence pro podporu rozhodování v podniku 

  Sobotka, Libor
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou poskytování dodavatelských úvěrů a to především rizikem spojeným s jejich poskytováním. Stěžejní částí této práce je vytvoření modelu, který hodnotí úroveň dodavatelského rizika, ...