Now showing items 276-295 of 393

 • Posouzení efektivnosti informačního systému a návrh změny 

  Tuma, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá komplexním návrhem změny, která povede ke zvýšení efektivity informačního systému a jeho přínosů pro podnik. Návrh vychází ze strategické analýzy podniku a identifikace klíčových potřeb a ...
 • Posouzení efektivnosti informačního systému pro ISP a návrh změny 

  Král, Tomáš
  Diplomová práce se zaměřuje na popis a posouzení efektivnosti stávajícího informačního systému pomocí vybraných metod a následným návrhem změn, které by měly vést ke zlepšení celkového stavu ICT v analyzované firmě. Tato ...
 • Posouzení efektivnosti investičního projektu 

  Kristová, Zuzana
  Diplomová práce je zaměřena na posouzení efektivnosti dvou investičních projektů společnosti JKZ Bučovice, a.s. Investice jsou zaměřeny na koupi moderních technologií, které rozšířily výrobní kapacity společnosti a zvýšily ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Urban, Petr
  Diplomová práce se zabývá informačními systémy, popisuje dostupné inovace aplikovatelné u zavedených informačních systémů. Popisuje metody vhodné k testování efektivnosti informačních systémů. Vlastní řešení diplomové práce ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Dominik, Jan
  Informační systémy jsou v dnešní době neodmyslitelnou součástí všech podnikajících subjektů. Liší se jen svojí velikostí a složitostí. Každá společnost by tedy měla mýt informační systém, který je svým nastavením adekvátní ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Parolek, Pavel
  Má diplomová práce se zaměřuje na analýzu informačního systému místní samosprávy, konkrétně na městském úřadě v Břeclavi. Posuzuje efektivnost informačního systému, identifikuje slabá místa a navrhuje opatření vedoucí k ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Novák, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá posouzením informačního systému a podnikové informatiky v reálném podnikatelském prostředí. Na základě systematicky zpracovaných teoretických podkladů je vypracována analytická část, která je ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Jäger, Vítězslav
  Diplomová práce řeší problematiku firemních informačních systémů, hodnotí jejich výhody, nevýhody a možná rizika plynoucí z jejich zavedení. V teoretické části jsou řešeny ERP systémy jako celek, jejich vývoj v minulosti ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Kůgel, Roman
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou informačních systémů a metodami jejich výběru. Teoretická část práce je zaměřena na problematiku informačních systémů, zejména na popis typů těchto systémů, na metody jejich ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Martincová, Petra
  Tato diplomová práce obsahuje vysvětlení základních pojmů a principů využívaných v problematice informačních systémů. Součástí práce jsou analýzy stávajícího stavu informačního systému ve vybrané firmě a posouzení jeho ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Kostrhoun, Ivo
  Tato diplomová práce se zabývá hodnocením informačního systému ve firmě Wistron. Posuzuje účel, ke kterému je systém využíván, hledá slabá místa systému či implementace a následují odpovídající návrhy na zlepšení problémových ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Vrána, Michal
  Informační systém v současnosti zastává neodmyslitelnou roli. Tedy je nezbytné jej udrţovat aktuální a plně vyhovující potřebám podniku. Tato diplomová práce se zaměřuje na komplexní analýzu informačního systému zvolené ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Kalužík, Jakub
  Tato práce se věnuje posouzení informačního systému firmy a návrhu jeho změn. Základem části této práce nazvané Teoretická východiska práce je objasnění pojmu týkajících analýzy informačních systémů, kterými jsou především ...
 • Pracovní podmínky v podniku 

  Gertnerová, Markéta
  Předmětem diplomové práce jsou pracovní podmínky v podniku ČSAD Hodonín, a s., konkrétně oblast odměňování a hodnocení pracovníků. Cílem práce je analýza současného systému hodnocení a odměňování pracovníků této společnosti ...
 • Problematika a relevance zdrojů informací používaných pro výpočty vybraných ukazatelů finanční analýzy 

  Antoš, Milan
  Předmětem diplomové práce je implementace teoretických poznatků s cílem ověřit relevantnost zdrojů informací sloužících pro výpočty ukazatelů finanční analýzy. První část je zaměřena ne teoretické poznatky finanční analýzy ...
 • Projektové řízení s možností využití umělé inteligence v informačním managementu 

  Janková, Martina
  V diplomové práci je řešena problematika projektového řízení s možností využití umělé inteligence v informačním managementu firmy. Řešení této problematiky je provedeno na základě publikací uvedených v informačních zdrojích, ...
 • Projektové řízení v organizaci 

  Boček, Aleš
  Diplomová práce se zabývá zlepšením řízení projektů ve studentské organizaci BEST Brno působící na VUT v Brně na příkladu projektu inženýrské soutěže. Práce shrnuje jak teoretické poznatky dle standardu IPMA a specifika ...
 • Prostředky teorie her v ekonomickém rozhodování 

  Šebedovský, Richard
  Tato práce se zabývá současnými trendy v aplikaci teorie her k tvorbě ekonomických modelů, které se následně využívají při ekonomickém rozhodování s podporou prostředků informatiky. Práce se zejména opírá o poznatky teorie ...
 • Přínosy optimalizace řízení zásob ve vazbě na montáž 

  Dvorštiak, Matej
  Předmětem diplomové práce „Přínosy optimalizace řízení zásob ve vazbě na montáž“ je zefektivnění výrobního procesu optimalizací zásobování výroby. Základem této práce je analýza stavu podniku s ohledem na zásobování montáže ...
 • Psychologická analýza akciového trhu 

  Netušil, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá investováním do portfolia akcií pomocí metod psychologické analýzy. Struktura práce se skládá z tří základních částí, kde v první části jsou představeny teoretické podklady nutné pro porozumění ...