Now showing items 316-335 of 393

 • Studie optimalizace plánování zásobovacích procesů se zaměřením na zásoby hotových výrobků 

  Ambrožová, Helena
  Diplomová práce se zabývá systémem plánování zásob hotových výrobků v podniku Barum Continental spol., s r.o. Práce popisuje současný stav zásobovacího procesu podniku ve vazbě na splnění navýšených požadavků v průběhu ...
 • Studie průběhu zakázky firmou 

  Tůma, Tomáš
  Ve své diplomové práci se zabývám studií průběhu zakázky firmou Böhm Jihlava, která vyrábí sedačky a sedací soupravy. Práce analyzuje současný stav průběhu zakázky firmou. V návrhu řešení je popsán projekt, který je složen ...
 • Studie průběhu zakázky firmou 

  Štambacherová, Gabriela
  Tato diplomová práce analyzuje studii průběhu zakázky firmou Štambacher, s.r.o., která se zabývá instalatérskými pracemi. Práce obsahuje popis současného stavu a následně návrhy řešení, které by v optimálním případě měly ...
 • Studie řízení materiálových toků v logistickém řetězci automobilového průmyslu 

  Lokvencová, Veronika
  Cílem diplomové práce je provést analýzu materiálového toku v podniku stojícím na druhém dodavatelském stupni. Materiálový tok je sledován z hlediska logistiky. Středem pozornosti se stává zkrácení průběžné doby výroby ...
 • Studie udržitelného rozvoje podnikání ve službách 

  Weiterová, Klára
  Diplomová práce se zabývá analýzou současného stavu společnosti Stavební doprava a mechanizace, Praha a. s. v oblasti hospodářského růstu a lidských zdrojů a jejího působení na zákazníky. Teoretická část se zaměřuje na ...
 • Studie výrobní logistiky se zaměřením na plynulé materiálové toky 

  Štenclová, Jana
  Diplomová práce je zaměřena na oblasti logistiky a řízení zásob ve výrobním podniku, které jsou důležitou součástí podnikatelské činnosti. Předmětem práce je analýza činností spojených s materiálovým tokem. Teoretická část ...
 • Studie zavedení štíhlé výroby ve vybraném provozu 

  Vaňous, Petr
  Diplomová práce pojednává o stávajícím stavu divize NÁSTROJÁRNA UNIPLUS patřící do společnosti ALEMA Lanškroun a.s., kde se zaměřuji na optimalizaci výrobního procesu. Práce obsahuje analýzu současného stavu nástrojárny ...
 • Systémové řešení informační bezpečnosti podniku 

  Koutný, Miroslav
  Práce aplikuje metodiku systémového přístupu na infomační bezpečnost. Dále analyzuje společnost a na základě výsledků navrhuje příručku bezpečnosti pro zavedení systému řízení informační bezpečnosti v podniku.
 • Technická analýza 

  Kalinová, Tereza
  Práce se zabývá technickou analýzou a seznámením s možnostmi jejího využití při rozhodování o investování na kapitálovém trh. V teoretické části jsou popsána teoretická východiska potřebná k prvotnímu seznámení s technickou ...
 • Technická analýza 

  Procházka, Jiří
  V této diplomové práci analyzuji společnost Apple a její konkurenty, které vyberu podle daných specifik. Na základě teoretických poznatků provedu technickou analýzu na jejich akciích. Stanovím doporučení pro investory a ...
 • Technická analýza 

  Loub, Matěj
  Cílem diplomové práce „Technická analýza“ je rozbor problematiky samotné technické analýzy, konkrétněji pak modelu CAMP, který se zabývá optimalizací portfolia, dále návrh programu k jejímu výpočtu (generování potřebných ...
 • Technická analýza 

  Ondrušová, Denisa
  Diplomová práce je zaměřena na vytvoření aplikace, která navrhuje optimální portfolio z akcií SPAD Burzy cenných papírů Praha. Tato aplikace je založena na modelu CAPM, který je v této práci popsán. U cenných papírů je ...
 • Technická analýza 

  Krčová, Vendula
  Tato diplomová práce se zabývá obecnou charakteristikou technické analýzy, vymezením informačních zdrojů a přístupům k technické analýze. Zvláštní pozornost je věnována jednotlivým indikátorům technické analýzy. Praktická ...
 • Transformace účetní závěrky podniku v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví 

  Bříza, Michal
  Předmětem práce Transformace účetní závěrky podniku v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví je sestavení účetní závěrky společnosti dle mezinárodních standardů Mezinárodní standardy účetního výkaznictví ...
 • Transformace živnostenského podniku a jeho další rozvoj 

  Dacíková, Marie
  Diplomová práce řeší problematiku převodu živnosti na společnost s ručením omezeným a její další rozvoj. Práce se zabývá daňovými, účetními a administrativní náležitosti, které jsou spjaty s touto transformací. Změna je ...
 • Tvorba databázové aplikace a řešení pro Business Intelligence 

  Městka, Milan
  Tématem této diplomové práce je návrh databázové aplikace a řešení pro business inteligence v podniku. Návrh je realizován ve spolupráci s firmou ZZN Pelhřimov a.s. V úvodu práce jsou popsány teoretická ...
 • Tvorba etického kodexu 

  Maselli, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá problematikou etiky, jak z teoretického hlediska, tak z hlediska jejího uplatnění v podnikatelském prostředí v České Republice. Zjišťuje, jak je etika podnikatelského prostředí ošetřována, a které ...
 • Tvorba programové aplikace pro správu údržby investičního majetku 

  Multáňová, Jana
  Diplomová práca sa zaoberá vytvorením programovej aplikácie pre správu údržby investičného majetku vo firmách ESOX, spol. s.r.o. a ESOX-PLAST s.r.o. Na úvod práce sú uvedené teoretické východiská ktoré boli pri tvorbe ...
 • Tvorba vnitropodnikových směrnic ve vybrané firmě 

  Vrtalová, Ivana
  Diplomová práce se zaměřuje na problematiku tvorby vnitropodnikových směrnic pro vedení účetnictví ve vybrané firmě. V první části jsou uvedena teoretická východiska účetnictví a vnitropodnikových směrnic. Hlavním úkolem ...
 • Uplatnění časových řad v technické analýze akcií 

  Hela, Michael
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou vybraných kurzů akcií pomocí statistických metod, mezi které patří regresní analýza a analýza časových řad. Využitím klouzavých průměrů, jako technických indikátorů v technické analýze ...