Now showing items 1-20 of 447

 • Podnikatelský záměr uvedení elektronického nákupního a zábavního centra na trh 

  Kysling, Jiří
  Diplomová práce je návrhem podnikatelského záměru uvedení elektronického nákupního a zábavního centra na trh, při zhodnocení relevantních faktorů především z marketingového hlediska. Práce se zabývá zejména mapováním ...
 • Internetový marketing v sociálních médiích 

  Plšek, Vítězslav
  Sociální média představují nový prostor pro marketing, propagaci a získávání zpětné vazby od zákazníka. Práce si klade za cíl zmapovat způsoby využití internetu a sociálních médií v rámci marketingové komunikace napříč ...
 • Výběr vhodné formy externího financování 

  Krčál, Šimon
  Diplomová práce řeší otázku, prostřednictvím jakých zdrojů je nejoptimálnější financovat zamýšlenou opravu nemovitosti pro danou společnost. Jedná se především o analýzu a vzájemné porovnání bankovních úvěrů, leasingu ...
 • Využití finanční analýzy v podniku 

  Zvoníček, Martin
  Diplomová práce se zaměřuje na zhodnocení finanční situace podniku pomocí vybraných metod finanční analýzy. Vychází z teoretických poznatků, které specifikují v analytické části nedostatky finančního hospodaření a následně ...
 • Podnikatelský plán 

  Červinka, Petr
  Diplomová práce je návrhem podnikatelského plánu pro založení drobné společnosti a jejího úspěšného podnikání. Firma má charakter personální agentury. Předmětem podnikání této společnosti bude uspokojení poptávky po ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje společnosti 

  Havlů, Monika
  Diplomová práce je návrhem podnikatelského záměru společnosti, který se zabývá novým řešením monitorovacího systému. S ohledem na rozsáhlost celého projektu jsou zhodnoceny všechny relativní faktory, jakými jsou: ekonomické, ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Hudecová, Klaudia
  The diploma thesis focuses on the evaluation the financial situation of TWIN CAR, Ltd. in the years 2007 - 2010 using selected ratios of financial analysis. On the finding and evaluate the results according to various ...
 • Volba nejvhodnějšího provozního úvěru pro podnikatelské subjekty 

  Pospíšilová, Marie
  Diplomová práce se zabývá problematikou provozního úvěrování podnikatelů. V práci je provedena analýza soudobých možností provozního úvěrování u subjektivně stanovených bank, a také výběr nejvhodnějšího produktu v konkrétních ...
 • Metody zavádění informačních systémů 

  Lavinger, Pavel
  Dnešní doba je plně závislá na informačních technologiích a nejrůznějších systémech, které nám denně pomáhají v práci, škole či osobním životě. Tato práce se zabývá problematikou integrace části informačního systému pro ...
 • Analýza firmy pomocí vybraných metod 

  Kostka, Matej
  Predmetom tejto diplomovej práce je analýza firmy Dolkam Šuja a.s. . Prostredníctvom zvolených metód, ktoré sú popísané v teoretickej časti práce, je zhodnotený súčasný stav spoločnosti a na jeho základe sú navrhnuté ...
 • Výběr vhodné formy externího financování podnikových činností 

  Šebesta, Marcel
  Diplomová práce řeší problematiku financování nového vozidla pro zvolenou společnost pomocí externích zdrojů. Konkrétně se zaměřuje na porovnání nabídek finančního leasingu a úvěrů od leasingových společností. Cílem práce ...
 • Hodnocení investičního záměru firmy RMA a.s. 

  Odvárková, Aneta
  Diplomová práce je zaměřena na pořízení vodorovné vyvrtávačky pro společnost, která působí ve strojírenském průmyslu. Informuje o finanční situaci společnosti, srovnává určité nabídky bankovních institucí a leasingových ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Mišák, Stanislav
  Diplomová práce se zabývá posouzením informačního systému autoškoly a návrhem jeho změn.
 • Financování investičního projektu založení nové provozovny 

  Oudová, Michaela
  Předkládaná diplomová práce se zabývá novým investičním projektem obchodní společnosti a návrhy na jeho financování. Práce vychází z teoretických poznatků a podrobné analýzy. Provedená analýza zobrazuje současnou situaci ...
 • Analýza vybrané firmy pomocí statistických metod 

  Poláček, Lukáš
  Diplomová práce pojednává o problematice souhrnného hodnocení současné ekonomické situace ve vybrané akciové společnosti, především zapomocí statistických metod. Cílem bude analyzování dat, jejich jednotlivá porovnání, ...
 • Model hodnocení elektronického bankovnictví 

  Maťák, Lubomír
  Obsahem práce je vytvoření modelu hodnocení elektronického bankovnictví pro KB a vyjádření přínosu z pohledu ekonomického a technického.
 • Návrh financování výstavby nízkoenergetického domu 

  Horák, Jiří
  Diplomová práce se zabývá návrhem optimální varianty financování výstavby nízkoenergetického domu. V úvodní části je popsána charakteristika dvou produktů určených k financování bydlení, a to hypotečního úvěru a stavebního ...
 • Návrh informačního systému pro kulturní klub s restaurací 

  Špaček, Ondřej
  V diplomové práci je provedena analýza podnikových procesů a návrh modelu informačního systému, který je vhodný jako podpůrný prostředek v řízení podniku zabývajícího se pořádáním kulturních akcí a restaurační činností.
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Vandáková, Slavena
  Táto diplomová práca je zameraná na finančnú analýzu a zhodnotenie výkonnosti vybranej firmy pomocou medzipodnikového porovnania. Na základe výsledkov jednotlivých ukazovateľov odhaľuje silné a slabé stránky podnikov a ich ...
 • Metodika účetního vykazování cenných papírů a finančních derivátů 

  Kuchař, Tomáš
  Tato diplomová práce pojednává o účtování cenných papírů a finančních derivátů podle české účetní legislativy a Mezinárodních standardů účetního výkaznictví s cílem navrhnout metodiku na základě analýzy rozdílů mezi oběma ...