Now showing items 1-1 of 1

  • Matematické kyvadlo a funkcionálna analýza 

    Čaputa, Daniel (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2020)
    Tento článok sa zaoberá existenciou (a prípadnou jednoznačnosťou) periodických riešení nelineárneho modelu matematického kyvadla so spojitou, nepárnou a periodickou pravou stranou. V článku je naznačené odvodenie diferenciálnej ...