Recent Submissions

 • Průběh zakázky vybraným podnikem 

  Krkošková, Vladislava
  Bakalářská práce se zabývá průběhem zakázky ve vybraném výrobním podniku Medi-Globe s.r.o. Na základě získaných informací analyzuje její současnou situaci, a to od prvotního přijetí zakázky, přes celý výrobní proces, až ...
 • Využití Hamiltonových rovnic při řešení kmitání soustavy s více stupni volnosti 

  Sikora, Ondřej
  Tato prace se v uvodní teoreticke časti zabyva rešerši Hamiltonovske mechaniky ve srovnani s Lagrangeovskym přistupem. Na zakladě těchto metod jsou odvozeny pohybove rovnice čtvrtinoveho modelu automobilu. Ty jsou nasledně ...
 • Sledování pohybu objektů pomocí pohyblivé kamery 

  Duráníková, Andrea
  Bakalářská práce se zabývá softwarem pro dynamické kamery s vyhodnocením objektů. První teoretická část porovnává programy pro ovládání sestavy a vyhodnocení dat, dále způsobem zpracování pohybu, možnostmi zjištění pohybu ...
 • Modernizace řízení CNC systému obráběcího stroje EMCO 

  Velen, Bohumil
  Cílem této bakalářské práce bylo zpracovat možnou variantu návrhu nového řídicího systému, který na CNC obráběcím stroji nahradí ten starý. S výměnou řídicího systému souvisí také výměna řidičů motorů a také jednotlivých ...
 • Vibrační generátor jako dynamický tlumič vibrací 

  Novák, David
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom vibračného generátora ako dynamického tlmiča vibrácií. Práca obsahuje rešeršnú časť, ktorá preskúmava spôsoby tlmenia mechanických sústav a vplyvu vibračného generátora na vibrujúcu ...
 • Napjatostně deformační analýza stožáru v Lelekovicích 

  Vitouch, Matěj
  Tato bakalářská práce se zabývá napjatostně deformační analýzou 3D prutové soustavy. Hlavním cílem této práce je vytvoření výpočtového modelu prutové soustavy, který vychází z věže TV převaděče v Lelekovicích, a jeho ...
 • Mechanická analýza historických soustav 

  Bilík, Pavel
  Tato práce se zabývá historickými strojními soustavami z období starověku a středověku. Vymezeny jsou základní pojmy, veličiny a jevy související s činností strojů. Detailněji jsou zde popsány technicky významné vynálezy. ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení 

  Kudrnová, Martina
  Tato bakalářská práce se zabývá zhodnocením finanční situace podniku MTeZ, s.r.o. v období od roku 2016 do roku 2020 a návrhů na její zlepšení. Práce má tři hlavní části. V části Teoretická východiska jsou uvedeny a ...
 • On-line marketingová komunikace 

  Vrátná, Michaela
  Bakalářská práce se zaměřuje na on-line marketingovou komunikaci start-upu Stopskate. V teoretické části jsou představeny a vysvětleny základní pojmy spjaté s on-line marketingovou komunikací, které jsou poté využity v ...
 • Chování zákazníka/spotřebitele v konkrétní oblasti 

  Králová, Blanka
  Bakalářská práce se zabývá analýzou chování spotřebitele v oblasti návštěvy saun. V teoretické části jsou popsány základní pojmy, které jsou nezbytné pro pochopení celé práce. V této části jsou rovněž popsány hlavní faktory, ...
 • On-line marketingová komunikace 

  Pavlicová, Martina
  Tato bakalářská práce se věnuje současné on-line marketingové komunikaci začínající firmy Eldomed s.r.o. V teoretické části práce jsou vymezeny základní marketingové pojmy, na které je navázáno v části analytické. Analytická ...
 • Vnitropodnikové směrnice obchodních korporací 

  Křápková, Adéla
  Bakalářská práce je zaměřena na vytvoření vnitropodnikové směrnice v oblasti zásob. První část se věnuje teoretickým východiskům vnitropodnikových směrnic, zásob ajejich evidenci, účtování, oceňování a závěrečným operacím. ...
 • Podpora prodeje a reklama sportovního centra 

  Neugebauer, Karel
  V této bakalářské práci je zanalyzována společnost GladiatorsZone v Ivančicích, která je na trhu již od roku 2014. První kapitola je věnována vysvětlení elementárních prvků marketingu, které bude potřeba pochopit pro využití ...
 • Podpora prodeje a reklama konkrétní restaurace 

  Hoang, Linh Chi
  Bakalářská práce je vypracována pro restauraci Viet Palace. Zabývá se marketingovou komunikací především v oblasti podpory prodeje a reklamy. Teoretická část je zaměřena na základní pojmy v marketingu. V praktické části ...
 • Podpora prodeje a reklama konkrétního realitního zprostředkovatele 

  Kvasnicová, Sabina
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou marketingové komunikace především se zaměřením na podporu prodeje a reklamu samostatného realitního zprostředkovatele. Teoretická část se zabývá poznatky z odborné literatury, ...
 • Návrh změn systému odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti 

  Nádeníčková, Adéla
  Bakalářská práce se zabývá systémem odměňování zaměstnanců a návrhy na změny ve vybrané společnosti. Dělí se na tři části. První část se zabývá systém odměňování z teoretického hlediska a vychází z odborných publikací. ...
 • Návrh rozvoje systému benefitů zaměstnanců konkrétní společnosti 

  Peštuková, Petra
  Bakalářská práce se zaměřuje na benefitní systém odměňování zaměstnanců konkrétní společnosti. Je rozdělena do tří částí. První část obsahuje teorii vycházející z odborných publikací, která se zabývá odměňováním zaměstnanců ...
 • Chování zákazníka v konkrétní oblasti 

  Kudrnová, Marcela
  Práce je zaměřena na chování zákazníka v prostředí kočičích kaváren. Teoretická část vysvětluje základní pojmy a dále pak faktory, které mohou ovlivnit přístup a chování zákazníka v návaznosti na komunikační mix. Analytická ...
 • Hodnocení finanční situace vybrané soukromoprávní korporace metodami finanční analýzy a návrhy na její zlepšení 

  Červinka, Michal
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti Baťa, akciová společnost, v období 2016-2020, a návrhy na její zlepšení. Práce je rozdělena do tří částí. První část se zabývá teoretickými poznatky z ...
 • Podpora prodeje a reklama konkrétního produktu 

  Nejeschleba, Radek
  Bakalářská práce se zaměřuje na nalezení ideální formy marketingové komunikace včetně reklamy a podpory prodeje pro knihu o bitcoinu, kterou autor bude vydávat v roce 2022. K tomuto účelu je využíváno různých druhů ...

View more