Recent Submissions

 • Rodinný dům s provozovnou Světlá 

  Vondál, Pavel
  Tato bakalářská práce řeší zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby rodinného domu s provozovnou. Stavba se nachází na okraji obce Světlá. Obytná část domu je navržena pro trvalé bydlení 4 osob. Provozovna ...
 • Návrh adaptačních opatření k eliminaci klimatického sucha 

  Šmaus, Petr
  Cílem práce bylo navrhnout v zájmové lokalitě adaptační opatření, které by eliminovalo klimatické sucho. Dále byla v práci u navržených adaptačních opatření posouzena jejich účinnost a provedeno zhodnocení nad jejich ...
 • Rodinný dom, Šutovce 

  Juríková, Veronika
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom rodinného domu, ktorý sa nachádza v katastrálnom území obce Šutovce. Objekt je dvojpodlažný, nepodpivničený, osadený v svažitom teréne. Garáž je súčasťou rodinného domu. Objekt je ...
 • Vzduchotechnika v motorestu 

  Kojecká, Karolína
  Bakalářská práce se zabývá návrhem vzduchotechniky a přímého chlazení v objektu motorestu. Vzduchotechnika zajišťuje přívod čerstvého vzduchu a odvod znehodnoceného vzduchu. Ve vybraných místnostech je navrženo přímé ...
 • Výrobní hala 

  Londa, Jan
  Bakalářská práce se zabývá návrhem nosné ocelové konstrukce průmyslové budovy v souladu s prostorovým uspořádáním objektu o rozpětí 18 m, délky 63 m a výšce odpovídající skladebné výšce konzoly 6,6 m. V průmyslové budově ...
 • Rodinný dům 

  Hrachový, Matěj
  V navrhovaném projektu je zpracovávána technická dokumentace k samostatně stojícímu rodinnému domu, jejíž součástí je provozovna – kancelář. Provozovna je určena pro majitele domu – uživatele. Rodinný dům je určen pro ...
 • Dokumentace Kaňonů v Býčí skále - západní část 

  Staufčík, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá postupem vedoucím k vyhotovení map půdorysu a podélného řezu v měřítku 1:250 v západní části Kaňonů v jeskyni Býčí skála. Práce obsahuje popis lokality, ve které speleologické mapování ...
 • Úprava zemin v podloží vozovek 

  Šefránková, Radka
  Tato bakalářská práce se zabývá úpravou nevhodných zemin v podloží vozovek. Teoretická část popisuje technologie úpravy a materiály používané pro zlepšení zemin u nás a v zahraničí. Hlavním cílem praktické části je sledovat ...
 • Rodinný dům s provozovnou 

  Jelínek, Jan
  Cílem bakalářské práce je vytvoření prováděcí projektové dokumentace pro rodinný dům s provozovnou - kavárna. Stavba se nachází v obci Brtnice v nové rozvojové lokalitě Na Nivě. Rodinný dům má dvě nadzemní patra a je ...
 • Zastřešení amfiteátru ve Vizovicíxh 

  Kuchtová, Ludmila
  Cílem této bakalářské práce je návrh zastřešení jeviště přírodního amfiteátru ve Vizovicích. Konstrukce je navržena variantně ze dřeva a oceli v různém konstrukčním uspořádání. Dispozičně se jedná o trojúhelníkovou stavbu, ...
 • Montážní a výrobní hala, stavebnětechnologické řešení hrubé vrchní stavby 

  Kroutil, Karel
  Cílem bakalářské práce je stavebně-technologické řešení hrubé vrchní stavby objektu Montážní a výrobní haly v Litomyšli. Specifikuje technologické předpisy montáže nosné ocelové konstrukce a montáže stěnových panelů. Práce ...
 • Sestavení dispečerského grafu pro vybranou nádrž s uvažováním klimatických změn 

  Hakl, Petr
  Cílem této práce je zkonstruovat několik dispečerských grafů pro vybranou vodní nádrž Vír~I. z reálné průtokové řady, dále pak pro řady vygenerované podle regionálních klimatických modelů. Budou popsány jednotlivé předpovědní ...
 • Vzduchotechnika multifunkčního objektu 

  Malovaný, Ondřej
  V první části bakalářské práce slouží k nastínění parního oběhu chlazení se zaměřením na kompresorové chlazení. Druhá část se zabývá návrhem vzduchotechniky pro první nadzemní podlaží multifunkčního objektu. Podrobně jsou ...
 • Vinařství Lahofer Dobšice u Znojma 

  Musilová, Michaela
  Tématem bakalářské práce je návrh vinařského domu pro Vinařství Lahofer – Dobšice u Znojma. V rámci ateliérové práce předmětu AG33 byla již vypracována studie na dané téma, která je tímto projektem rozšířena o Dokumentaci ...
 • Zaměření údolí potoka Lubě v části Skalička - Malhostovice v úseku 2,6 - 3,1 km 

  Žitniaková, Silvia
  Prvým dôležitým cieľom zadania bakalárskej práce bolo vybudovanie meračskej siete, z ktorej bolo ďalej prevádzané podrobné zameranie lokality. Meračská sieť bola vytvorená prostredníctvom bodov štátneho bodového poľa a ...
 • Polyfunkční objekt v Plzni, hrubá vrchní stavba 

  Nováková, Iva
  Předmětem práce je řešení vybraných částí stavebně technologického projektu hrubé vrchní části polyfunkčního objektu v Plzni. Obsahem je technická zpráva řešeného objektu, technologický předpis, výkaz výměr, časový plán, ...
 • Decentralizace procesu územního plánování na modelovém příkladu brněnské aglomerace 

  Tichý, Jan
  Práce se zaměřuje na určení klíčových změn v procesu územního plánování pro umožnění lepšího a efektivnějšího územního rozvoje. Aplikuje práci Rakouské ekonomické školy na územní plánování a regulace. Kriticky posuzuje ...
 • Posouzení stokových systémů urbanizovaných povodí 

  Velikovská, Kristýna
  Bakalářská práce zpracovává nové i dosavadní poznatky v posuzování stokových systémů urbanizovaných povodí. Teoretická část práce popisuje klasickou a soudobou integrovanou koncepci odvodnění urbanizovaného území. V rámci ...
 • Řízení projektu výstavby 

  Kadeřávková, Jitka
  Tato bakalářská práce se zabývá řízením projektu výstavby a je rozdělená do dvou částí – teoretická a praktická. V teoretické části je stručně charakterizované projektové řízení, samotný projekt, fáze projektu a potřebná ...
 • Dokumentace jeskyně Barové - střední část 

  Chaloupka, Roman
  Cílem této bakalářské práce je grafická dokumentace střední části jeskyně Barové v podobě půdorysu a podélného řezu v měřítku 1:250. Práce obsahuje včetně stručného popisu lokality veškerý postup od rekognoskace a doplnění ...

View more