Recent Submissions

 • Chrámy 

  Pokorná, Pavlína
  Bakalářskou práci s názvem Temples, tvoří soubor obrazů, které autorka vnímá metaforicky jako oosobní vnitřní chrámy. Inspirací byla pro autorku příroda, ktorou považuje za chrám svého druhu. Název práce pochází ze symboliky ...
 • Mezera v Brně 

  Choutka, Jiří
  Ve své práci se zabývám návrhem bytového domu v proluce v centru Brna při ulici Kopečná a Husova. Proluka se nachází na relativně hluboké parcele, která je ze severovýchodu, od ulice Husova, vymezena strmým a vysokým svahem ...
 • Mezera v Brně 

  Hobzová, Petra
  Předmětem mé bakalářská práce je návrh polyfunkčního domu ve vybrané proluce v centru města Brna v ulici Jezuitská. Hlavní myšlenkou bylo vytvoření polyfunkčního domu, který bude vhodně navržen do stísněné a hluboké proluky ...
 • Rozvoj obchodních aktivit cestovní agentury 

  Pitlová, Veronika
  Bakalářská práce se zabývá rozvojem obchodních aktivit franšízové pobočky cestovní agentury Invia, která se nachází v Kuřimi nedaleko Brna. V teoretické části jsou vysvětleny podstatné pojmy a definovány analýzy, které ...
 • Reverzní logistika ve vybraném podniku 

  Burešová, Petra
  Bakalářská práce se zabývá reverzní logistikou ve vybrané společnosti. Na základě teoretických východisek provádí výzkum a analýzu činností podniku z pohledu logistiky. Jednak zkoumá činnosti zpětné reverzní logistiky, ...
 • Využití nástrojů projektového managementu v praxi 

  Čejková, Hana
  Předmětem bakalářské práce je využití metod a nástrojů projektového managementu k vytvoření plánu projektu pro účast na Slavnostech chřestu a vína v Ivančicích. První část bakalářské práce se zabývá teoretickými poznatky ...
 • Financování podnikatelských aktivit 

  Elšíková, Nikol
  Bakalářská práce se zabývá návrhem optimálního způsobu financování dlouhodobého hmotného majetku. První část, teoretická východiska práce, obsahuje vysvětlení využitých pojmů a metod a je zpracována na základě rešerše ...
 • Návrh rozvoje strategie start-upu 

  Štefanča, Matúš
 • Kritická analýza cenové tvorby na nedokonale konkurenčním trhu 

  Bábel, Martin
  Dokonalá konkurence se v praxi považuje za jev teoretický. Z toho důvodu je tahle práce zaměřena na nedokonale konkurenční trh a cenovou tvorbu na něm. Cílem je blíže prozkoumat, jak konkrétní společnosti s prvky monopolu ...
 • Návrh rozvoje konkurenceschopnosti malého podniku 

  Kudera, Josef
  Tato práce navrhuje konkurenční strategii včetně strategie rozvoje konkurenčních výhod pro novou servisní firmu na českém trhu. Návrh je založen na aktuální situaci na trhu a potřebách zákazníků s ohledem na možnosti nové ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Aulehla, Daniel
  V bakalářské práci bude zhodnocena finanční situace podniku KoHal, s.r.o. za roky 2015-2019. V teoretické části jsou popsané metody, které budou použity pro zjištění finančního zdraví. V analytické části uvedené metody ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Chládková, Andrea
  Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace podniku ABB s.r.o. v letech 2014-2019. První a druhá část se zabývá cíli, metodikou a teoretickým východiskem, podle kterého se provádí hodnocení situace. V další ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Baracskaiová, Nikol
  Bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení finanční situace společnosti XY s.r.o. v letech 2015–2019. Teoretická část se věnuje vybraným metodám a ukazatelům finanční analýzy. V analytické části jsou vypočteny, popsány a ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Lahutová, Iveta
  Tato bakalářská práce hodnotí finanční situaci vybraného podniku Emka interiéry s.r.o. za sledované období 2015-2019. Dále navrhuje možná řešení zlepšení ekonomické situace a celkového finančního zdraví podniku. Analýzy ...
 • Financování podnikatelských aktivit 

  Bartík, Vlastimil
  Bakalářská práce pojednává o výběru optimálního způsobu financování dlouhodobého hmotného majetku pro konkrétní společnost. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. Část teoretická popisuje možné způsoby podnikového ...
 • Financování podnikatelských aktivit 

  Farkasová, Nikola
  Tématem bakalářské práce je návrh projektu a vymezení jednotlivých způsobů financování stavebního stroje pro vybranou společnost. Práce obsahuje porovnání a zhodnocení všech dostupných možností se zaměřením na leasingové ...
 • Podnikatelský záměr 

  Petříková, Karolína
  Bakalářská práce se zabývá podnikatelským záměrem na založení nehtového studia v Uherském Ostrohu. Práce se skládá ze 3 částí – teoretická, analýza současného stavu a návrhová část. V první části jsou vysvětleny teoretické ...
 • Financování podnikatelských aktivit 

  Aldin, Mustafa
  Bakalářská práce je věnována tématu vhodné volby financování podnikatelských aktivit. Zde konkrétněji se budu zabývat vhodnou volbou realizace rekonstrukce pro ubytovnu a areál ubytovny. V teoretické části jsou popsány ...
 • Podnikatelský záměr 

  Zajacová, Lea
  Cieľom tejto bakalárskej práce je vypracovanie podnikateľského plánu na založenie salónu s permanentným make-upom obočia. Práca sa delí na tri časti, prvá časť sa sústreďuje na teoretické spracovanie metód potrebných k danej ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Svoboda, Karel
  Bakalářská práce se zabývá finanční analýzou společnosti Svoboda a syn s.r.o., která je zpracována na základě účetních výkazů společnosti z let 2013-2019, V teoretické části jsou zpracovány metody, ukazatele a soustavy ...

View more