Recent Submissions

 • Protokol s koncovým šifrováním pro IEEE 802.15.4 

  Bača, Jaromír
  Tato práce se zabývá problematikou šifrování komunikace mezi nízkonapěťovými zaří-zeními, které jsou ovládány pomocí mikrokontrolerů. V rámci práce byly používány dvěvývojové desky deRFnod, které byly osazeny čipy AVR ...
 • Analýza spekter elektrických kytar vyrobených z různých materiálů 

  Zezulová, Eliška
  Bakalářská práce se zabývá spektrální analýzou dvou elektrických kytar. Elektrická kytara Cort X-6 se využívá pro tvrdší žánry hudby. Druhá kytara Fokus-H Strat je spíše rockově univerzálním typem nástroje. Práce se zabývá ...
 • Způsoby impedančního přizpůsobení zdrojů akustického signálu při jejich následném zpracování 

  Havelková, Nikola
  Cílem této bakalářské práce je obeznámení se s teoretickými oblastmi týkající se problematiky impedančního přizpůsobení pomocí tzv. DI boxů. Jedná se tedy především o teorii symetrického a nesymetrického signálu, parametry ...
 • Informační bezpečnost v energetice 

  Straževský, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou zranitelností protokolu DLMS/COSEM, realizací útoku DoS (odepření služby) a zátěžových testů za využití testovacích prvků chytré energetické sítě, konkrétně elektroměrů. Práce ...
 • Návrh a Konstrukce reproduktorové ozvučnice transmission line 

  Dobiášovský, Jiří
  Obsahem práce je zpracování problematiky návrhu a konstrukce ozvučnic typu transmission line. V teoretické části je nejprve zpracováno téma reproduktoru, jeho konstrukčních prvků a jejich vlivu na vlastnosti reproduktoru. ...
 • Jednoúčelový VoIP komunikátor 

  Bičák, Tomáš
  Cílem bakalářské práce bylo sestrojit VoIP komunikátor. Tento VoIP komunikátor je postaven na zařízení Raspberry Pi Zero s externí zvukovou kartou. Na zařízení Raspberry Pi je nainstalován operační systém Raspbian. Jako ...
 • Měřicí audio předzesilovač pro komunikátor 

  Šimek, Michal
  Bakalářská práce řeší mikrofonní a sluchátkový předzesilovač pro mikrotelefon a náhlavní sadu. Návrh musí splňovat požadavky na elektrické rozhraní stanovené v doporučení ITU-T Rec. P.381(08/2012). Součástí návrhu je ...
 • Sledování alkalicko-křemičité reakce 

  Doležal, Martin
  Vlivem alkalicko-křemičité reakce (alkali-silica reaction, dále jenom ASR) dochází k porušení betonových konstrukcí, což může vést ke ztrátě jejich užitných vlastností. Aby reakce mohla proběhnout, je mimo jiné potřeba ...
 • Prírodou inšpirované makrocyklické systémy pre bioorganické aplikácie 

  Prekopová, Terézia
  Bakalárska práca sa zaoberá prírodou inšpirovanými makrocyklickými zlúčeninami a ich možným využitím v organickej bioelektronike. Teoretická časť tejto bakalárskej práce uvodzuje polovodivé materiály v organickej bioelektronike ...
 • Hydratace oxidu hořečnatého v polopáleném dolomitu 

  Tišnovský, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem polopáleného dolomitu, jeho tepelným rozkladem (kalcinací) a přípravou směsi hydroxidu hořečnatého a uhličitanu vápenatého srážením. Na začátku experimentální části je vzorek dolomitové ...
 • Hybridní pojiva s obsahem portlandského slinku 

  Kratochvilová, Lucie
  Tato bakalářská práce se zabývá využitím cementárenských bypassových odprašků v kombinaci s portlandským slínkem. Bypassové odprašky jsou jemný sypký materiál, který kvůli svému nevhodnému chemickému složení není dobré ...
 • Hodnocení vlastností tuhých zbytků z vysokoteplotního spalování uhlí 

  Cesnek, Ľuboš
  Bakalárska práca sa zaoberá sledovaním stavu skladovaného vysokoteplotného popolčeka a jeho vlastností v čase. Vysokoteplotný popolček pochádza zo skládky, na ktorej bol zhromažďovaný v priebehu niekoľkých rokov. Vzorky ...
 • Sledování koroze žárovzdorných vyzdívek 

  Taraba, Vojtěch
  Bakalářská práce se zabývá studiem koroze žárovzdorných vyzdívek v rotačních cementářských pecích, změnou chemického a mineralogického složení vyzdívek a jeho vlivu na vlastnosti vyzdívky. V práci jsou analyzovány vzorky ...
 • Infračervená spektroskopie tenkých vrstev 

  Kiss, Andrej
  Cílem této bakalářské práce je literární rešerše v oblasti tenkých vrstev, plazmochemické depozice z plynné fáze a infračervené spektroskopie Fourierovou transformací, a měření infračervených spekter tenkých vrstev a ...
 • Vliv podmínek vytvrzování na smrštění alkalicky aktivovaných systémů 

  Pragerová, Barbora
  Tato práce se zabývá stanovením optimálních podmínek vytvrzování alkalicky aktivovaných systémů s cílem redukovat smrštění. V experimentální části byly testovány pasty vysokopecní granulované strusky aktivované vodním ...
 • Empatie 

  Demková, Tereza
  Vybrala jsem si pro svojí praktickou bakalářskou práci téma empatie. Jelikož tato vlastnost může rozkrývat nejen moje rodinné problémy, se kterými se setkávám v dnešní době. Vysoká rozvodovost manželských párů a neochotné ...
 • Imidace cyklických anhydridů a modifikovaných polyolefinů 

  Šimonek, Michal
  Bakalářská práce se zaměřuje na reakce vedoucí ke vzniku cyklických imidů a využití imidace k modifikaci polyolefinů. Teoretická část shrnuje dosavadní poznatky o vzniku imidů, funkcionalizaci polyolefinů radikálovým ...
 • Řízení rozpustnosti biodegradovatelných obalů na bázi škrobu 

  Krobot, Štěpán
  Tato bakalářská práce se zabývá přípravou a testováním biodegradovatelných fólií na bázi škrobu. Cílem práce je laboratorní příprava fólií na bázi různých druhů škrobu, glycerolu, polyvinylalkoholu a s přídavkem plastifikátoru ...
 • 3D tisk komplexných štruktúr s využitím fotopolymerných materiálov 

  Vozárik, Andrej
  Táto bakalárska práca sa zaoberá prípravou akrylátových fotopolymérných živíc pre 3D tlač so zameraním na komplexné štruktúry. Budú zisťované vytvrdzovacie charakteristiky živíc s postupne narastajúcim obsahom oligoméru ...

View more