Poslední příspěvky

 • Mechanismy kavitační eroze 

  Kotoulová, Helena
  Předložená bakalářská práce se zabývá mechanismy kavitační eroze a je rozdělena na dvě hlavní části. Teoretická část popisuje princip kavitace, způsob jejího vzniku a především kolaps kavitačních bublin, který negativně ...
 • Využití hydrodynamické kavitace pro čištění vody 

  Balko, Marek
  Bakalářská práce se věnuje zkoumání vlastností kavitace s důrazem na kavitaci hydrodynamickou a jejímu využití pro odstraňování nežádoucích a špatně odbouratelných chemických sloučenin z vody. Díky vysokým teplotám a tlakům ...
 • Nízkopříkonový modul s termokamerou 

  Horák, Daniel
  Táto bakalárska práca je zameraná na bezkontaktné meranie teploty pomocou vybranej termokamery a bezstratovú kompresiu obrazu získaného touto kamerou. V rešeršnej časti sú popísané teoretické princípy pre lepšie pochopenie ...
 • Řízená tvorba bublin 

  Petráček, Michael
  Bakalářská práce se zabývá chováním bublin v přesycených roztocích. V první části je popsán mechanismus vzniku bubliny, jejich růst a pohyb v kapalině. V druhé části jsou porovnány výsledky experimentu s teoretickým výpočtem.
 • Porovnání tahových vlastností polymerních vzorků vyrobených metodami 3D tisku na principu extruze 

  Krajcar, Ivo
  Tato práce se zabývá shrnutím současných znalostí o 3D tisku a mechanických vlastnostech takto vyrobeného prototypu. Hlavním cílem je porovnat hojně používanou metodu FDM s inovativní metodou 3D tisku od společnosti Arburg ...
 • Rychlostní součinitele plynových trysek nízkoemisního hořáku 

  Zifčáková, Barbora
  Mezi základní komponenty nízkoemisních hořáků patří palivové trysky, jejichž funkcí je distribuce paliva do spalovací komory. Jedním z ukazatelů kvality trysky je tzv. rychlostní součinitel, který vyjadřuje, s jakou účinností ...
 • Možnosti nahrazení sekundárního převodu řetězem vozidla Formule Student převodem ozubenými koly 

  Košík, Matej
  Táto práca sa zaoberá preskúmaním možností nahradenia reťazového sekundárneho prevodu prevodom ozubeným súkolesím s účelom integrácie sekundárneho prevodu a diferenciálu do bloku motora vozidla Fomula Student. Porovnáva ...
 • Analýza tepelných ztrát provozovaných výměníků tepla 

  Sýs, Tomáš
  Předložená bakalářská práce se zabývá výpočtem a analýzou tepelných ztrát provozovaných výměníků tepla používaných pro potravinářské aplikace. V úvodní části práce je představena problematika tepelných výměníků, jejich ...
 • Dynamické vlastnosti laděné odbočky 

  Čepl, Ondřej
  Hlavním cílem této práce je experimentální stanovení přenosu laděné odbočky. V první části jsou popsány základní poznatky z oblasti digitálního zpracování signálu a tlumení hluku v potrubí. Zvláštní důraz je kladen na ...
 • Konstrukce zařízení na broušení vrtáků 

  Rusňák, Filip
  Tato práce se zaměřuje na vypracování rešerše v oblasti ostřiček vrtáků a na návrh vlastního zařízení. V první části je uvedení do problematiky broušení vrtáků. Dále je vypracován přehled a zhodnocení již existujících ...
 • Pásový dopravník - toleranční analýza 

  Man, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá toleranční analýzou součinitelů vstupujících do výpočtu dálkového pásového dopravníku pro přepravu mokrého písku. Práce obsahuje kritickou rešerši obdobných pásových dopravníků pro dálkovou ...
 • Příprava vícefázové vrstvy na bázi Ti-Ni na substrátu Ti6Al4V metodou lokálního legování 

  Barančíková, Miriama
  Bakalárska práca sa skladá z dvoch hlavných častí. Teoretická časť obsahuje literárnu štúdiu materiálu Ti6Al4V a možnosti úprav jeho tribologických vlastností. Experimentálna časť je zameraná na povrchové legovanie titánovej ...
 • Příprava vícefázové vrstvy na bázi Ti-Ni na titanovém substrátu metodou lokálního legování 

  Husťák, Miroslav
  Rešeršní část této práce se zabývá vlastnostmi a použitím titanu a jeho slitin, povrchovými úpravami a možnostmi legování povrchu titanu niklem. Cílem experimentální práce bylo vytvořit tvrdou povrchovou vrstvu na titanovém ...
 • Korelace parametrů získaných metodou Small Punch Test a konvenčních mechanických vlastností u neželezných kovů 

  Papež, Pavel
  Bakalářské práce se zabývá popisem metody zkoušení materiálu penetračními zkouškami typu Small punch test. Jsou popsány její výhody a nevýhody, metody odběru vzorků, různé typy provedení a mechanismy uplatňující se při ...
 • Tenké a dopované keramické substráty pro plasmové aplikace 

  Hliničan, Jan
  Bakalářská práce se zabývá shrnutím poznatků na téma: Tenké a dopované keramické substráty pro plasmové aplikace. Práce je členěna do dvou částí. První část představuje literární rešerši, která se zabývá výrobou tenkých ...
 • Problematika Ecodesignu v oblasti obráběcích strojů 

  Burtsev, Ilya
  Tato bakalářská práce pojednává o problematice ekodesignu v oblasti obráběcích strojů. V první časti práce provedena analýza současných legislativních požadavků na oblast Ecodesignu. V druhé časti provedena rešerše v oblasti ...
 • Lisy s přímým pohonem současné produkce 

  Bajdich, Matej
  Cieľom tejto práce je analyzovať problematiku mechanických lisov s priamym pohonom, ich porovnanie s mechanickými lismi poháňanými nepriamym pohonom a predstavenie lisov s priamym pohonom súčasnej produkcie na trhu. V prvej ...
 • Zadní odpružení motokrosového motocyklu 

  Křivánek, Tomáš
  Zadní odpružení motocyklu zásadně ovlivňuje jízdní vlastnosti, bezpečnost a pohodlí jezdce. Je důležité se problematikou zadního odpružení zabývat. Bakalářská práce popisuje různá konstrukční uspořádání přepákování, funkci ...
 • Přehled aktuátorů pro testování elektrických ovládacích prvků 

  Pabiška, Martin
  V této práci je zaměřeno na rozdělení aktuátorů vhodných pro automatické testování elektrických ovládacích prvků. Bude proveden přehled o testování funkčnosti vybraných ovládacích prvků se zhodnocením obou probraných rešerší.
 • Konstrukce koncového efektoru průmyslového robotu pro skládání a lepení kartonových krabic 

  Závodský, Martin
  Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou skladania a lepenia kartónových krabíc v priemysle. V prvej časti práce je spracovaný prehľad a rozdelenie skladacích a zalepovacích strojov dostupných na trhu. V druhej časti ...

Zobrazit další