Collections in this community

Recent Submissions

 • Průběh zakázky vybraným podnikem 

  Krkošková, Vladislava
  Bakalářská práce se zabývá průběhem zakázky ve vybraném výrobním podniku Medi-Globe s.r.o. Na základě získaných informací analyzuje její současnou situaci, a to od prvotního přijetí zakázky, přes celý výrobní proces, až ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení 

  Kudrnová, Martina
  Tato bakalářská práce se zabývá zhodnocením finanční situace podniku MTeZ, s.r.o. v období od roku 2016 do roku 2020 a návrhů na její zlepšení. Práce má tři hlavní části. V části Teoretická východiska jsou uvedeny a ...
 • On-line marketingová komunikace 

  Vrátná, Michaela
  Bakalářská práce se zaměřuje na on-line marketingovou komunikaci start-upu Stopskate. V teoretické části jsou představeny a vysvětleny základní pojmy spjaté s on-line marketingovou komunikací, které jsou poté využity v ...
 • Chování zákazníka/spotřebitele v konkrétní oblasti 

  Králová, Blanka
  Bakalářská práce se zabývá analýzou chování spotřebitele v oblasti návštěvy saun. V teoretické části jsou popsány základní pojmy, které jsou nezbytné pro pochopení celé práce. V této části jsou rovněž popsány hlavní faktory, ...
 • On-line marketingová komunikace 

  Pavlicová, Martina
  Tato bakalářská práce se věnuje současné on-line marketingové komunikaci začínající firmy Eldomed s.r.o. V teoretické části práce jsou vymezeny základní marketingové pojmy, na které je navázáno v části analytické. Analytická ...
 • Vnitropodnikové směrnice obchodních korporací 

  Křápková, Adéla
  Bakalářská práce je zaměřena na vytvoření vnitropodnikové směrnice v oblasti zásob. První část se věnuje teoretickým východiskům vnitropodnikových směrnic, zásob ajejich evidenci, účtování, oceňování a závěrečným operacím. ...
 • Podpora prodeje a reklama sportovního centra 

  Neugebauer, Karel
  V této bakalářské práci je zanalyzována společnost GladiatorsZone v Ivančicích, která je na trhu již od roku 2014. První kapitola je věnována vysvětlení elementárních prvků marketingu, které bude potřeba pochopit pro využití ...
 • Podpora prodeje a reklama konkrétní restaurace 

  Hoang, Linh Chi
  Bakalářská práce je vypracována pro restauraci Viet Palace. Zabývá se marketingovou komunikací především v oblasti podpory prodeje a reklamy. Teoretická část je zaměřena na základní pojmy v marketingu. V praktické části ...
 • Podpora prodeje a reklama konkrétního realitního zprostředkovatele 

  Kvasnicová, Sabina
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou marketingové komunikace především se zaměřením na podporu prodeje a reklamu samostatného realitního zprostředkovatele. Teoretická část se zabývá poznatky z odborné literatury, ...
 • Návrh změn systému odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti 

  Nádeníčková, Adéla
  Bakalářská práce se zabývá systémem odměňování zaměstnanců a návrhy na změny ve vybrané společnosti. Dělí se na tři části. První část se zabývá systém odměňování z teoretického hlediska a vychází z odborných publikací. ...
 • Návrh rozvoje systému benefitů zaměstnanců konkrétní společnosti 

  Peštuková, Petra
  Bakalářská práce se zaměřuje na benefitní systém odměňování zaměstnanců konkrétní společnosti. Je rozdělena do tří částí. První část obsahuje teorii vycházející z odborných publikací, která se zabývá odměňováním zaměstnanců ...
 • Chování zákazníka v konkrétní oblasti 

  Kudrnová, Marcela
  Práce je zaměřena na chování zákazníka v prostředí kočičích kaváren. Teoretická část vysvětluje základní pojmy a dále pak faktory, které mohou ovlivnit přístup a chování zákazníka v návaznosti na komunikační mix. Analytická ...
 • Hodnocení finanční situace vybrané soukromoprávní korporace metodami finanční analýzy a návrhy na její zlepšení 

  Červinka, Michal
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti Baťa, akciová společnost, v období 2016-2020, a návrhy na její zlepšení. Práce je rozdělena do tří částí. První část se zabývá teoretickými poznatky z ...
 • Podpora prodeje a reklama konkrétního produktu 

  Nejeschleba, Radek
  Bakalářská práce se zaměřuje na nalezení ideální formy marketingové komunikace včetně reklamy a podpory prodeje pro knihu o bitcoinu, kterou autor bude vydávat v roce 2022. K tomuto účelu je využíváno různých druhů ...
 • Hodnocení finanční situace vybrané soukromoprávní korporace metodami finanční analýzy a návrhy na její zlepšení 

  Bártová, Romana
  Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení výkonosti podniku HEDVA, a.s. pomocí metod finanční analýzy v letech 2016-2020, s cílem vytvoření návrhů na její zlepšení. Práce je rozdělena na teoretická východiska, ve kterých ...
 • Prvotní veřejné nabídky akcií v ČR 

  Malý, Filip
  Bakalářská práce se zaměřuje na prvotní veřejnou nabídkou akcií v ČR. V první části práce jsou vysvětleny teoretické pojmy, které se vztahují k problematice IPO a jsou důležité pro sestavení daného procesu. Tyto teoretické ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Tačev, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá finanční analýzou společnosti HANZA SPORT plus s.r.o. a to v letech 2018, 2019 a 2020. V první části se věnuji teoretické části a popisu ukazatelů. V další kapitole je popsána společnost a ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Somrová, Adéla
  Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace společnosti FILÁK, s.r.o. za období 2016 až 2020 a na vytvoření návrhů na zlepšení současné situace. První část práce se zabývá teoretickými východisky, kde jsou ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení 

  Bartík, Petr
  Bakalářská práce se zabývá zhodnocením finanční situace společnosti Javořice, a.s. v období 2016–2020 a následným podáním návrhů na její zlepšení. V první kapitole jsou zpracovány a vysvětleny jednotlivé teoretické metody ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Zeman, Radim
  Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace společnosti Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o. v letech 2016-2020. První část obsahuje vymezení cíle, metodiky a postupy zpracování. Druhá část se zabývá teoretickými ...

View more