Collections in this community

Recent Submissions

 • Návrh elektronického obchodu 

  Staňka, Jakub
  Tato práce obsahuje informace o vývoji jednoduchého obchodu pomocí základních technologií, jako je HTML, CSS, PHP, Javascript apod. Návrh stránek byl optimalizován z hlediska SEO a podroben zkoušce optimalizačního testu. ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Švagerová, Sarah
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace společnosti Broker Consulting, a.s. a návrhy na její zlepšení v letech 2016 až 2021. V práci jsou použity metody finanční analýzy. Význam práce spočívá v ...
 • Návrh změn v systému odměňování zaměstnanců vedoucí ke zvýšení jejich spokojenosti ve vybrané společnosti 

  Rýdlová, Monika
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na systém odměňování zaměstnanců ve společnosti XY a.s. a následné možnosti změny v tomto systému vedoucí ke zvýšení pracovní spokojenosti zaměstnanců. První ze tří částí se zabývá ...
 • Návrh rozvoje osobnosti manažera 

  Dubnický, Daniel
  Bakalárska práca sa zameriava na rozvoj osobnoti manažéra, jeho znalosti, skúsenosti, vlastnosti. Teoretická časť špecifikuje kto je to manažér, jeho profil a ako by sa mal rozvíjať k naplneniu čo najlepších výsledkov ...
 • Zhodnocení výkonnosti vybraného podniku 

  Odehnal, Martin
  Bakalářská práce je zaměřená na vyhodnocení výkonnosti podniku zabývajícího se zakázkovou výrobou doplňků stravy. Práce je rozdělena na teoretickou, výpočetní a hodnotící část. K hodnocení výkonnosti jsou využity vybrané ...
 • Analýza současné strategie vybrané coworkingové společnosti na Ukrajině a porovnání s vybranou českou coworkingovou společností s návrhem na zlepšení 

  Popravko, Sofia
  Bakalářská práce se zaměřuje na návrh rozvoje strategie coworkingové společnosti na Ukrajině ve srovnání s vybranou coworkingovou společností v Brně. Teoretická část zahrnuje důležitá teoretická východiska práce směřující ...
 • Podnikatelský záměr - výroba koberečků 

  Ferfecká, Andrea
  Bakalářská práce se zaměřuje na tvorbu podnikatelského záměru pro ruční výrobu dekorativních koberečků na přání zákazníka. Teoretická část definuje klíčové aspekty podnikání, které je nutné pro tvorbu plánu znát. Analytická ...
 • Komparace zdaňování příjmů fyzických osob v České republice a na Slovensku 

  Pavlová, Diana
  Bakalárska práca sa zaoberá porovnaním zdanenia príjmov fyzických osôb dvoch vybraných štátov – Českej republiky a Slovenska. Prvá časť práce je venovaná definícií teoretických východísk skúmanej problematiky, následne sú ...
 • Ekonomické a finanční dopady pandemie COVID-19 v konkrétním podniku 

  Luu, Anna
  Předložená bakalářská práce je zaměřená na problematiku pandemie COVID-19 a jejího dopadu na ekonomickou situaci vybraného podnikatelského subjektu v letech 2018-2022. Teoretická část práce obsahuje důležité poznatky ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Galanidis, Marek
  Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace společnosti Walstead Moraviapress s. r. o. v letech 2014–2018. V první časti jsou definovány teoretické pojmy související s finanční analýzou, dále jsou zde ...
 • Reportování ekonomických ukazatelů 

  Berka, Marek
  Bakalářská práce se věnuje finanční analýze společnosti XY, a.s. za čtyři roky. Práce je rozdělena na tři hlavní kapitoly. První je teoretická část, která popisuje finanční analýzu a její metody. Druhá kapitola se zabývá ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Lanžhotský, Martin
  Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace společnosti S.A.B. Impex, s.r.o. v období let 2014 – 2018. Teoretická část popisuje metody, ukazatele a pojmy potřebné k provedení finanční analýzy. V analytické ...
 • Podpora prodeje v rámci ON Trade marketingu 

  Kostková, Karolína
  Bakalářská práce se zabývá rozborem jednotlivých marketingových aktivit společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. se zaměřením na značku Birell v ON Trade trhu. V bakalářské práci jsou definovány čtyři části. První část se zaobírá ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Chmelinová, Pavlína
  Předmětem bakalářské práce je zhodnocení stavu finanční výkonnosti společnosti BioVendor – Laboratorní medicína a.s. v letech 2014–2018. Prostřednictvím vybraných metod je sestavena finanční analýza, jejíž výsledky poslouží ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Žižlavská, Pavlína
  Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace společnosti AHORN CZ, s.r.o. v letech 2014–2018. V teoretické části jsou vysvětleny pojmy spojené s finanční analýzou, popsány použité ukazatele a vzorce. Vymezené ...
 • Podnikatelský záměr – rozšíření podnikatelských aktivit 

  Smejkalová, Ema
  Bakalářská práce řeší vytvoření podnikatelského plánu na rozšíření podnikatelských aktivit akciové společnosti. Předmětem je nákup frézy na výrobu frézovaných desek včetně příslušenství a provedení nutných stavebních úprav. ...
 • Štíhlá výroba a její implementace 

  Prokeš, Marek
  Hlavnou témou bakalárskej práce je implementácia štíhlej výroby na výrobnej linke v podniku Protherm Production s.r.o. Prvá časť práce pojednáva o teoretických prístupoch štíhlej výroby a metódach používaných pri jej ...
 • Návrh zdokonalení marketingového mixu ve výrobním podniku 

  Procházka, Filip
  Bakalářská práce se zabývá návrhem na zdokonalení marketingového mixu divize logistických a manipulačních prostředků společnosti Massag, a.s. působící na trhu B2B. V teoretické části jsou popsány základní marketingové pojmy ...
 • Využití projektového řízení při vývoji aplikace ve firmě 

  Pavliňák, Lukáš
  Bakalářská práce je zaměřena na využití metod projektového řízení při vývoji aplikace ve firmě. První část se věnuje teoretické pojmy a metody, které jsou použity v návrhové části. Analytická část popisuje současný stav ...
 • Analýza a reportování ekonomických ukazatelů jako součást finančního řízení podniku 

  Kudlová, Katarína
  Bakalárska práca sa zameriava na analýzu a reportovanie ekonomických ukazovateľov ako súčasť finančného riadenia vybraného obchodného podniku. V prvej časti práce sú vymedzené teoretické východiská, týkajúce sa danej témy, ...

View more