Recent Submissions

 • Podnikatelský záměr rozvoje podniku 

  Miler, Roman
  Práce vychází z analýzy současného stavu vybraného podniku a z očekávaných směrů dalšího rozvoje. Cílem práce je tyto prognózy analyzovat z různých hledisek a syntetizovat do podoby podnikatelského záměru, který by mohl ...
 • Návrh komunikační strategie 

  Viktorin, Ondřej
  V návrhu komunikační strategie pro firmu OK Plast se v práci zabývám problémem týkající se firemní identity, jež zahrnuje všechny identifikační znaky, které pomáhají rozpoznávat určitý subjekt a odlišovat ho od jiných. ...
 • Možnosti využití elektronického podpisu 

  Tomo, Milan
  Bakalárska práca „Možnosti využitia elektronického podpisu“ si kladie za ciež podať ucelenú informáciu o technológii, právnej úprave a možnostiach využitia elektronického podpisu. Objasňuje princípy, na ktorých je založený ...
 • Komunikační strategie firmy Master Internet s.r.o. 

  Šmakalová, Petra
  Bakalářská práce na základě analýzy navrhuje vhodnou komunikační strategii pro firmu Master Internet s.r.o. Zvolená komunikační strategie by měla zvýšit prodej poskytovaných služeb v oblasti serverhostingu a dostat název ...
 • Sledování environmentálních nákladů na životní prostředí v podniku 

  Cimbalníková, Eva
  Bakalářská práce se zabývá problematikou environmentálního řízení podniku,jeho nástroji, především sledováním nákladů na životní prostředí. Jednak budou tyto náklady v práci definovány, také bude vymezen význam propojení ...
 • Zhodnocení finanční situace ve firmě 

  Janáková, Leona
  Tato bakalářská práce se zabývá finanční situací vybraného podniku. Pro zhodnocení této situace jsou použity metody finanční analýzy. Zobrazuje jednotlivé ukazatele finanční analýzy v praxi. V bakalářské práci jsou zejména ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Logara, Vanja
  Vypracovaná finanční analýza je zaměřena na odhalení silných a slabých stránek podniku. Bakalářská práce se zabývá provedením finanční analýzy společnosti Lino s.r.o. a na základě výsledků a jejich vyhodnocení jsou uvedena ...
 • Zhodnocení finanční situace firmy 

  Trunečka, Tomáš
  Cílem této práce je provést komplexní finanční analýzu akciové společnosti, správně interpretovat zjištěné výsledky a navrhnout vrcholovému managementu případná opatření ke zlepšení situace v analyzované společnosti. V ...
 • Využití systému environmentálního managementu v Siemens Electric s.r.o. 

  Pavláková Dočekalová, Marie
  Bakalářská práce pojednává o využití systému environmentálního managementu ve společnosti Siemens Electric Machines s.r.o. Obsahuje návrh na zavedení sledování nákladů vydávaných na ochranu životního prostředí, tak aby jej ...
 • Financování projektu na zavedení Assessment Centra ze zdrojů Evropské unie 

  Procházková, Ivana
  Bakalářská práce charakterizuje Assessment Centre, které nabízí poradenské služby v oblasti personalistiky, bývá součástí personální agentury a jeho úkolem je pomáhat svým klientům řešit problémy s personalistikou uvnitř ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Novák, Jindřich
  Bakalářská práce hodnotí finanční situaci podniku OHL ŽS, a.s. v období let 2002 - 2006 pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy. Obsahuje také návrhy řešení zjištěných problémů, které mají vést ke zlepšení finanční ...
 • Posouzení finančního zdraví podniku 

  Tocháček, Zbyněk
  Bakalářská práce pojednává o finančním zdraví společnosti Pozemstav Brno v letech 2004- 2006, kde je na základě metod finanční analýzy, výpočtu poměrových ukazatelů a dalších koeficientů určeno, v jaké finanční situaci se ...
 • Návrh sloučení firem a analýza daňových dopadů 

  Bělová, Zuzana
  Bakalářská práce analyzuje návrh sloučení obchodního majetku tří rodinných příslušníků (živnostníků) v jednu společnost s ručením omezeným, se zdůrazněním vlivu na celkové daňové zatížení. Dále porovnává současné celkové ...
 • Posouzení informačního systému společnosti a návrh změn 

  Fojtíková, Kristina
  Bakalářská práce se zaměřuje na informační systém konkrétní společnosti. Zabývá se především analýzou současného stavu systému. Od tohoto posouzení se odvíjí vypracování možných návrhů změn v systému a jejich zhodnocení.
 • Posouzení Informačního systému firmy FEI Czech Republic a návrhy změn 

  Chloupek, Pavel
  IS firmy Fei Czech Republic MFG PRO nebude lehké posuzovat. Bakalářská práce se zaměří na současný stav. Práce se bude snažit odhalit jeho kladné stránky a nedostatky a na základě těchto poznatků bude práce obsahovat návrh ...
 • Návrh a realizace inzertního serveru 

  Katolický, Vít
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem na vytvoření a realizaci motoristického inzertního serveru, pro co nejširší spektrum uživatelů za pomoci PHP, MySQL, JavaScriptu, XML a CSS. Práce se zabývá i optimalizací a bezpečností ...
 • Posouzení tvorby elektronického obchodu pro firmu Top Moravia Q, s.r.o. 

  Zavadil, Lukáš
  Předkládaná bakalářská práce komplexně analyzuje problematiku posouzení tvorby internetového obchodu konkrétního českého podniku střední velikosti, a navrhuje rovněž ucelené řešení této problematiky včetně praktické implementace.
 • Návrh a implementace skladového systému 

  Pokorný, Petr
  V této bakalářské práci se zabývám návrhem skladového systému pro knihkupectví, dle specifických požadavků pro toto odvětví. Na základě analýzy stávajícího systému zjišťuji nedostatky a navrhuji řešení na jejich odstranění. ...
 • Posouzení stávajícího informačního systému a návrh změn 

  Ondřejíková, Zuzana
  Práce se zabývá informačním systémem zvolené firmy. Mezi hlavní cíle patří objektivní zhodnocení tohoto informačního systému a navržení možných změn. Pro zhodnocení daného IS byly použity především metody HOS8 a SWOT, na ...
 • Návrh plánu zálohování a obnovy IS/IT 

  Hladíková, Lucie
  Cílem práce bylo navrhnout bezpečnější postup zálohování a obnovy dat oproti stávajícímu. K tomuto účelu bylo vybráno několik technologií, která toto kritérium splňují.

View more