• Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Strnadová, Michala
  Vypracovaná finanční analýza je zaměřena na odhalení silných a slabých stránek podniku. Bakalářská práce se zabývá provedením finanční analýzy společnosti quick-mix k.s. a na základě výsledků a jejich vyhodnocení jsou ...
 • Analýza vybrané firmy 

  Žahourek, Martin
  Hlavní náplní této diplomové práce je zhodnocení finanční situace vybraného podniku na základě finanční analýzy a SWOT analýzy a SLEPTE analýzy za sledované období roků 2005, 2006 a 2007. Pro hodnocení finanční situace ...
 • Návrh řešení optimalizace DPH 

  Šmatlavová, Alena
  Bakalářská práce zobrazuje daňové zatížení firmy z pohledu daně z přidané hodnoty. Součástí této práce jsou potřebné informace, postupy a návrh řešení, jak tuto daňovou zátěž nejlépe optimalizovat a dosáhnout tím snížení ...
 • Návrh zavedení informačního systému K2 

  Stejskal, Lukáš
  Predmetom bakalárskej práce „Návrh zavedenia informačného systému K2“ je analýza procesov firmy a návrh zavedenia nového informačného systému (IS). Teoretická časť sa zaoberá možnosťami riešenia inovácie IS a súčasnými ...
 • Analýza ekonomických ukazatelů podniku pomocí statistických metod 

  Galuška, Radek
  Tato bakalářská práce je zaměřena na popis finanční výkonnosti podniku MESIT přístroje spol. s r.o. Práce je rozdělena na dvě hlavní části – teoretickou část, která popisuje metody finanční analýzy a statistické metody ...
 • Ovlivnění základu daně různými způsoby pořízení majetku 

  Šebestová, Hana
  Tato bakalářská práce řeší vhodné financování nového automobilu pro společnost Gemya, spol. s r.o. Sleduje ovlivnění základu daně při různých formách financování, především pomocí leasingu a úvěru. Obsahuje také daňové ...
 • Příprava pro atestaci procesů životního cyklu informačního systému WIN-X 

  Šmíd, Tomáš
  Bakalářská práce „Příprava pro atestaci procesů životního cyklu informačního systému WIN-X“ se zabývá problematikou jakosti a její certifikace. Teoretická část popisuje způsoby měření jakosti a metodik k tomu určených. ...
 • Analýza systému zlepšovacích návrhů v podniku a návrh možností zlepšení. 

  Pokorná, Klára
  Bakalářská práce se zabývá problematikou systému zlepšovacích návrhů ve vybrané výrobní firmě. Cílem této práce bylo nastudování teoretických poznatků z odborné literatury, jejich srovnání s praktickými postupy a implementace ...
 • Zpracování dat ve firmě pomocí časových řad 

  Švec, David
  Tato práce se zabývá zpracováním dat ve firmě pomocí časových. Při zpracování jsou použity statistické časové řady a z nich vyplívající ekonomické souvislosti.
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení 

  Martincová, Jaroslava
  Bakalářská práce analyzuje ekonomickou a finanční situaci společnosti Technické služby Blansko, s.r.o. v období let 2004 až 2007 pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy. Na základě výsledků analýzy předkládá návrhy a ...
 • Studie založení sportovního centra a návrh klíčových činností jeho realizace 

  Kratochvíl, Leoš
  Bakalářská práce přináší reálná východiska a informace o možnostech založení malé firmy zabývající se nabídkou sportovních služeb. Práce je rozdělena do tří základních částí. Teoretická východiska, uvedená jako první část, ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení 

  Bohačiak, František
  Bakalárska práca hodnotí finančnú situáciu spoločnosti UNIPHARMA a.s. v období 2006 až 2002 pomocou vybraných ukazatežov finančnej analýzy. Analyzuje problémy a navrhuje možné riešenia, ktoré povedú k zlepšeniu finančnej ...
 • Zavedení systému řízení kritických bodů ve společnosti LIGA spol. s r.o. 

  Jurman, Jiří
  Cílem mé bakalářské práce je zpracovat návrh na zavedení systému řízení kritických bodu (HACCP) ve společnosti LIGA spol. s r. o. Předběžný návrh systému řízení kritických bodů porovnat se skutečností a aplikovat do procesů ...
 • Využití elektronického obchodu v zemědělském družstvu 

  Maleček, Jan
  Bakalářská práce se zabývá analýzou pěti firem, které nabízí elektronický obchod na internetových stránkách, kdy jsem vybral na základě srovnávacích kritérií nejlepší e-shop z nabídky.
 • Zhodnocení bezpečnostních rizik IS a návrhy na jejich omezení 

  Hrazdil, David
  Dílo bude pojednávat o zabezpečení a možného narušení IS a návrhu na případné změny a kalkulačním (ekonomickým) výpočtem pro ně
 • Záměr o zavedení nové chladicí technologie 

  Hlaváč, Martin
  Práce se zabývá vypracováním podnikatelského plánu za účelem výběru nejvhodnější oblasti pro zavedení nové technologie na trhu. Tím je trh Australský.Věnuje se teoretické části problému i praktické. Obsahuje popis ...
 • POSOUZENÍ STÁVAJÍCÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU FIRMY A NÁVRH ZMĚN. 

  Juránek, Karel
  Tato bakalářská práce se zabývá informačním systémem firmy VUES Brno s.r.o.. K posouzení jeho vlastností jsou použity různé metody a analýzy. Následně jsou na základě výsledků analýz navrženy nejvhodnější možné změny a ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Lubasová, Romana
  Bakalářská práce posuzuje finanční situaci podniku společnosti Strojirna Oslavany, s.r.o. v období let 2001 až 2007, a to prostřednictvím vybraných metod finanční analýzy. Obsahuje návrhy možných řešení zjištěných problémů, ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Havel, Tomáš
  Bakalářská práce posuzuje finanční situaci podniku společnosti Centropen, a.s. v období let 2001 až 2006, a to prostřednictvím vybraných metod finanční analýzy. Obsahuje návrhy možných řešení zjištěných problémů, které ...
 • Návrh změny organizační kultury v cestovní kanceláři 

  Zabloudilová, Jitka
  Předmětem bakalářské práce je analýza a návrhy doporučení v oblasti organizační kultury, tak aby podporovaly kvalitu služeb poskytované cestovní kanceláří. V teoretické části práce je vymezen pojem organizační kultura, ...