Now showing items 64-83 of 338

 • Marketingová studie bankovních služeb v České republice a Velké Británii 

  Jindrová, Marta
  Tato bakalářská práce se zabývá srovnáním bankovních služeb v České republice s bankovními službami ve Velké Británii. Zabývá se analýzou těchto služeb zejména z marketingového hlediska a výsledkem jsou doporučení na ...
 • Marketingový průzkum spokojenosti zákazníků 

  Holcová, Eva
  Ve své práci se zabývám problematikou marketingového výzkumu, konkrétně marketingovým výzkumem spokojenosti zákazníků. Cílem práce je, kromě shromáždění dostupných teoretických východisek, analýza vybrané společnosti, ...
 • Marketingový průzkum spokojenosti zákazníků s využitím IT/IS 

  Němeček, Libor
  Bakalářská práce se zabývá identifikací zákazníků MS Brněnky. Na základě provedeného marketingového výzkumu jsou určeny kategorie nákupních chovní jednotlivých zákazníků, zjištěny jejich potřeby a vnímání prodejny. Navržená ...
 • Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků 

  Srna, Martin
  Bakalářská práce pojednává o spokojenosti zákazníků obchodního řetězce rozšířeného po celé ČR. Obsahuje výzkum problémových lokací styku se zákazníkem, návrh na zlepšení vztahu „zákazník – prodejce“ a tím k rozšíření počtu ...
 • Metodika připojení TC do silové infrastruktury 

  Trůčka, Martin
  Cílem mé bakalářské práce je popis metodiky připojení technologického centra do silové infrastruktury. Úvodem popisuji charakter TC a jak je možné zajistit možné připojení do silové infrastruktury. Dále se zabývám možnostmi ...
 • Model elektronického obchodování 

  Příborská, Lucie
  Má bakalářská práce se zabývá tvorbou modelu pro elektronické obchodování. Cílem práce je poskytnout potřebné informace pro kvalitní navržení a zavedení elektronického obchodu. Tento obchod by měl splňovat požadavky firmy ...
 • Model elektronického obchodu 

  Zavrtálková, Hana
  V této práci jsem vypracovala návrh modelu elektronického obchodu pro firmu Vinařství Štěpán Maňák. Zmiňuji zde budoucí možné nástrahy konkurence a jiné překážky při zavedení prodeje přes internet. Dále jsou v práci rozebrány ...
 • Model elektronického obchodu B2C 

  Socha, Václav
  Bakalářská práce analyzuje problémy, které souvisejí s výběrem a implementaci elektronického obchodu. Obsahuje teoretické předpoklady, analýzu problému a návrh řešení včetně posouzení jeho výhodnosti s cílem ukázat majiteli ...
 • Model elektronického obchodu firmy 

  Ševčíková, Barbora
  Bakalářská práce charakterizuje a analyzuje firmu Nexx, spol.s. r. o. Obsahuje návrh řešení problémů, vyplívajících z analýzy, vedoucí ke zlepšení budoucího postavení firmy Nexx na trhu s HW. Realizace návrhu e-shopu povede ...
 • Model elektronického obchodu s podporou zákazníků 

  Henčl, Luděk
  Obsahem bakalářské práce je obecná analýza, výhody, nevýhody a chování zákazníka v prostoru elektronického obchodování. Součástí této analýzy je návrh konkrétního internetového obchodu.
 • Model krizového managementu firmy 

  Čech, Petr
  Hlavním cílem bakalářské práce bylo provedení průzkumu ve společnosti KAROSERIA a.s. a na základě tohoto průzkumu rozhodnout, zda je důvod k zavedení krizového řízení. I přestože stanovení výsledků a navržení návrhu ...
 • Model práce s dokumenty v elektronickém obchodování 

  Grohmann, Jiří
  Tato práce obsahuje model práce s dokumenty elektronického obchodování. Je zde rozebrána možnost elektronických podpisů v účetnictví a popsány vybrané případy bezpečnosti elektronického podpisu. V práci jsou uvedeny vybrané ...
 • Model přímých plateb v elektronickém obchodování 

  Adámek, Jiří
  Práce se zabývá problematikou přímých plateb v elektronickém obchodování v rámci České republiky i zahraničí. Popisuje nejpoužívanější způsoby plateb z funkčního a technického hlediska. Na základě aktuálních trendů, které ...
 • Model přímých plateb v internetovém obchodu 

  Svobodová, Kateřina
  Bakalářská práce je zaměřena na funkci přímých plateb v elektronickém prostřední. Stanovuje model, který pomáhá k lepšímu poukazování přímých plateb v internetovém obchodování. Cílem práce je právě navrhnutí takového modelu, ...
 • Modelování a optimalizace obchodních procesů 

  Novotný, Tomáš
  Cílem práce je seznámit čtenáře s problematikou analýzy, modelování a optimalizace podnikových procesů a současně představit přínosy a pozitivní dopady. Pro podložení teoretické části obsahuje práce případovou studii ...
 • Moderní formy řízení elektronického obchodu firmy 

  Gryga, Robert
  Obsahem bakalářské práce je analýza moderních forem založení a řízení elektronického obchodu firmy. Součástí práce je i návrh na zavedení elektronického obchodu do konkrétní společnosti.
 • Moderní internetové poradenství 

  Šmídová, Zdeňka
  V současné době se nakupování po internetu stalo běžnou realitou. Snaha o zdokonalení služeb je často limitována neznalostí zákazníků. Cílem této práce je ukázat možnosti využití internetového poradenství v oboru pojištění. ...
 • Modifikace firemních procesů s podporou IT 

  Slámová, Pavla
  Cílem práce je navržení a zavedení víceúčelové databáze objednávek v reklamní agentuře, která ujednotí a zprůhlední proces zadávání objednávek jednotlivým dodavatelům a dále umožní celkovou správu, přehled a třídění všech ...
 • Modifikace informačního systému pro podporu firemních procesů 

  Polok, Jiří
  Bakalářská práce se bude zabývat vytvořením návrhu nového informačního systému, který by měl vést ke zjednodušení a urychlení práce, tedy k větší efektivitě práce zaměstnanců společnosti.
 • Motivace a stimulace podnikatele 

  Jendrušáková, Jana
  Bakálářská práce analyzuje postupy a činnosti, které vedou podnikatele k požadovaným cílům, rozvoji firmy, finančnímu růstu. Analyzuje motivy a činnosti a obsahuje návrh stimulů, které podnikatele ( malí živnostníci, ...