Now showing items 87-106 of 338

 • Nasazení SW podpory HelpDesk do procesu Facility managementu 

  Běhounková, Jitka
  Práce se zabývá významem nástroje HelpDesk pro prostředí Facility managementu zabývající se souborem služeb v oblasti správy nemovitostí. Práce analyzuje dopady do provozu (eventuální nároky na pracovní síly, zrychlení ...
 • Návrh a implementace IS pro malý podnik 

  Weirich, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací IS pro tvorbu on-line objednávek vazeb závěrečných prací. Nejdříve je v práci analyzována součastná situace. Na základě provedené analýzy je vytvořen vlastní návrh ...
 • Návrh a implementace IS/IT do malé firmy 

  Řešetková, Dagmar
  Základem této bakalářské práce je charakteristika konkrétní firmy, analýza vnitřního a vnějšího okolí a současného stavu. Obsahuje návrh a implementaci nového IS, jeho zpětnou analýzu a návrh změn.
 • Návrh a implementace skladového systému 

  Pokorný, Petr
  V této bakalářské práci se zabývám návrhem skladového systému pro knihkupectví, dle specifických požadavků pro toto odvětví. Na základě analýzy stávajícího systému zjišťuji nedostatky a navrhuji řešení na jejich odstranění. ...
 • Návrh a konstrukce aplikace pro řízení výpůjček firmy Kohlschein s.r.o. 

  Krčmař, Michal
  Úkolem mé práce bude vytvořit software, který by se staral o výpůjčkový management firmy Kohlschein s.r.o. Práce je zaměřena na problematiku firmy a zároveň obsahuje vhodný návrh nové aplikace, která by dopomáhala firmě ...
 • Návrh a optimalizace internetového obchodu 

  Novák, Jiří
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh a optimalizaci nového internetového obchodu. Cílem práce je navrhnout a optimalizovat systém pro uživatele, administrátory, provozovatele ale i pro vyhledávače. Systém bude posléze ...
 • Návrh a realizace inzertního serveru 

  Katolický, Vít
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem na vytvoření a realizaci motoristického inzertního serveru, pro co nejširší spektrum uživatelů za pomoci PHP, MySQL, JavaScriptu, XML a CSS. Práce se zabývá i optimalizací a bezpečností ...
 • Návrh bezpečnostní politiky IS/IT podniku. 

  Kuliš, Ota
  Tato bakalářská práce analyzuje problematiku bezpečnosti IS/IT v reálném prostředí středně velké české firmy a navrhuje řešení problematiky a jeho praktickou implementaci. Vzhledem k rozsahu problematiky bezpečnosti je ...
 • Návrh bezpečnostní politiky IS/IT ve firmě Top Moravia Q, s.r.o. 

  Šipka, Ondřej
  Tato práce se zabývá zhodnocením stávajícího stavu zabezpečení informačních systémů a technologií v konkrétní firmě, stanovením optimálního řešení analyzovaných bezpečnostních rizik a vytvořením bezpečnostní politiky IS.
 • Návrh databáze a webových stránek firmy 

  Slobodník, Milan
  Bakalářská práce popisuje návrh databáze a postup při tvorbě firemního webu. Práce seznamuje se základními teoretickými východisky, analyzuje současný problém ve firmě a snaží se jej vhodnými metodami řešit. Návrh řešení ...
 • Návrh databáze podniku pro efektivní zpracování dat 

  Sládková, Iva
  Bakalářská práce se zabývá návrhem databázového systému pro společnost podnikající v průmyslovém odvětví. Obsahuje analýzu společnosti, jejích požadavků na databázi a tvorbu návrhu vyhovující databázové struktury. Cílem ...
 • Návrh datové aplikace pro firmu Pekárna Tanvald 

  Schneider, Petr
  Bakalářská práce se zabývá tvorbou databázového systému pro firmu podnikající v potravinářském odvětví, jenž by měl pomoci pří náhradě papírových spisů a zlepšit majiteli přehlednost
 • Návrh datové struktury Intranetu a následné dolování dat s využitím SQL serveru 

  Herman, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh datové struktury intranetu a využití jazyka SQL při vyhledávání dat. Jejím výstupem je optimálně navržený intranet konkrétní organizaci. Za pomoci datového a funkčního modelování je ...
 • Návrh dynamických internetových stránek a implementace XML 

  Šimek, Pavel
  Cílem práce je vytvoření profesionálních internetových stránek pro konkrétní firmu v Brně, zabývající se přepravou osob mikrobusy. Při návrhu se zaměřím na grafický návrh webových stránek a objednávkový systém pro zákazníky.
 • Návrh E-marketingu firmy 

  Hadrava, Martin
  Práce obsahuje základní teoretická východiska ke zpracování e-marketingu společnosti, předkládá dvě varianty návrhů řešení problematiky. Varianta první obsahuje základní webovou prezentaci se SEO optimalizací. Varianta ...
 • Návrh ekonomického informačního systému pro malou firmu 

  Šillerová, Pavla
  Cílem bakalářské práce je posouzení současného ekonomického informačního systému firmy a příprava vlastního návrhu řešení ekonomického informačního systému, který má usnadnit a získat větší přehled o peněžních tocích v ...
 • Návrh elektronického katalogu firmy B2C 

  Kratochvílová, Martina
  Bakalářská práce s názvem Návrh elektronického katalogu firmy B2C se zabývá elektronickou prezentací výrobků společnosti SUNIX, s.r.o. Součástí práce je zhodnocení současné webové prezentace společnosti a návrh elektronického ...
 • Návrh elektronického obchodu 

  Valentová, Markéta
  Bakalářská práce „Návrh elektronického obchodu“ se zabývá konceptuálním modelováním dat aplikovaných na konkrétním návrhu e-shopu společnosti. Teoretická východiska zahrnují uvedení do problematiky konceptuálního modelování ...
 • Návrh elektronického obchodu 

  Vyskočilová, Michaela
  Ve své bakalářské práci se zaměřuji na stanovení optimálního řešení výstavby elektronického obchodu pro firmu zabývající se dodávkami investičních celků vodohospodářských staveb. Tato firma se rozhodla rozšířit svou činnost ...
 • Návrh elektronického obchodu knihkupectví 

  Kobelka, Jiří
  Bakalářská práce pojednává o návrhu realizace nového elektronického obchodu Knihkupectví.CZ ve vysoce konkurenčním prostředí. Práce se zaměřuje se na motivaci zákazníka a propagaci elektronického obchodu.