Now showing items 280-299 of 338

 • Realizace nebo inovace IS firmy 

  Baroš, Jan
  Návrh informačního systému firmy pro elektronické obchodování. Práce objasňuje úlohu elektronického obchodování a popisuje postup vytvoření konkurenceschopného a funkčního elektronického obchodu.
 • Rozbor možností elektronického obchodu B2B 

  Fogl, Vladimír
  Spolupráce je základ veškeré ekonomické produkce a obchodních procesů. Rychlé proniknutí informačních technologií do obchodní sféry umožňuje a vyžaduje změny v jádru obchodních procesů a vztahů mezi obchodními organizacemi. ...
 • Rozšíření podnikového informačního systému výrobní firmy 

  Polášek, Marek
  Tato bakalářská práce analyzuje proces výroby výrobního podniku. Cílem práce je posoudit možnost rozšíření podnikového informačního systému o modul pro řízení výroby. Výsledkem práce jsou navržené změny, které bude nutné ...
 • Rozvoj marketingových aktivit firmy 

  Hlaváč, Michal
  Bakalářská práce se zabývá analýzou rozvoje marketingových aktivit společnosti Unistav a.s. Tato firma se zabývá obchodní a stavební činností. Teoretická část práce se zaměřuje na komunikační politiku, analýzu vnitřního a ...
 • Rozvoj obchodních aktivit firmy 

  Červenka, Ondřej
  Bakalářská práce - Rozvoj obchodních aktivit firmy - analyzuje současný stav podniku. Dále pojednává o vlivech vnitřního a vnějšího okolí, které působí na podnikatelské činnosti. Z analýzy vnitřního a vnějšího okolí jsou ...
 • Rozvoj obchodních aktivit podniku formou uvedení nového produktu 

  Simandl, Jakub
  Práce se zabývá uvedením nového produktu na trh. Práce stanovuje pro zavedení nového produktu na trh nejlépe zvolenou marketingovou strategii, díky které bude výrobek konkurenceschopný na trhu ostatním produktům.
 • Rozvoj obchodních aktivit společnosti GEOPEN, s.r.o. 

  Kašpar, Karel
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na analýzu firmy GEOPEN, s.r.o. Práce obsahuje analýzu a následný návrh na rozvoj obchodních aktivit firmy. Návrh obsahuje rozšíření aktivit firmy o internetový prodej, který by měl přispět ...
 • Sestavení konsolidované účetní závěrky společnosti ABC, a.s. v souladu s IFRS/IAS 

  Janoušková, Petra
  Bakalářská práce je zaměřena na analýzu rozdílů vzniklých v konsolidovaných finančních výkazech sestavených dle platné české účetní legislativy a podle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví IFRS/IAS. Význam těchto ...
 • Sledování environmentálních nákladů na životní prostředí v podniku 

  Cimbalníková, Eva
  Bakalářská práce se zabývá problematikou environmentálního řízení podniku,jeho nástroji, především sledováním nákladů na životní prostředí. Jednak budou tyto náklady v práci definovány, také bude vymezen význam propojení ...
 • Směrnice pro vedení účetnictví 

  Abrahamová, Monika
  Bakalářská práce je zaměřená na problematiku vnitropodnikových směrnic pro vedení účetnictví konkrétní společnosti. V úvodní části je provedena analýza legislativních požadavků souvisejících s danou problematikou. Dále ...
 • Směrnice pro vedení účetnictví podniku 

  Petríková, Monika
  Bakalárska práca spracúva smernicu pre vedenie účtovníctva firmy AKCES SLOVAKIA, s. r. o. za účelom jasnejšieho a prehžadnejšieho spracovania účtovných dokladov a účtovných predpisov.
 • Softwarová podpora finanční analýzy podniku 

  Krusberská, Daniela
  Předmětem této práce je finanční analýza společnosti H E M A X s.r.o., ke které byla vytvořena softwarová podpora za účelem automatizace veškerých výpočtů. Software umožňuje zpracovat finanční analýzu za období 3 let a ...
 • Softwarová podpora finanční analýzy podniku 

  Hošek, Martin
  Bakalářská práce Softwarová podpora finanční analýzy podniku se zabývá hodnocením finanční situace podniku za použití vytvořeného softwaru pro výpočet finanční analýzy. Teoretická část popisuje základní metody finanční ...
 • Softwarová podpora finanční analýzy podniku 

  Kršková, Božena
  Hlavním cílem této práce je návrh softwaru pro ulehčení práce při tvorbě finančních analýz. Dalším cílem práce je provést finanční analýzu společnosti s ručením omezeným, správně interpretovat výsledky a navrhnout vrcholovému ...
 • Spekulativní obchody podniku na trhu finančních derivátů 

  Vlček, Martin
  Předmětem této bakalářské práce „Spekulativní obchody podniku na trhu finančních derivátů“ je analýza finančních derivátů. První část práce je teoretická a je věnována jednotlivým nástrojům, v druhé části práce jsou uvedeny ...
 • Spokojenost zákazníků 

  Drápal, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá zjišťováním míry spokojenosti zákazníků firmy. Cílem této práce bylo sestavit takový systém měření spokojenosti zákazníků, který by umožňoval sledování zákaznické spokojenosti a pomáhal k ...
 • Strategické řízení elektronického obchodu 

  Šoba, Jozef
  Ve své bakalářské práci se budu věnovat vytvoření modelu strategického řízení elektronického obchodu, který bude prospěšný jak pro začínající firmy, tak pro rozjeté podniky a obchodníky. Cíl mé bakalářské práce je zaměřen ...
 • Studie řízení průběhu zakázky organizací 

  Hűbsch, Ivan
  Bakalářská práce analyzuje řízení průběhu zakázky ve společnosti. Proces řízení zakázky tak jak je v současné době aplikován, je zastaralý a je nutná jeho důkladná revize. Výsledkem bakalářské práce je návrh na jeho úpravu ...
 • Studie řízení skladování v obchodní společnosti 

  Holakovská, Eva
  Bakalářská práce se zabývá uzavřením lokálního skladu společnosti Nokian Tyres s.r.o. a s tím souvisejícími procesy. Zaměřuje se zejména na vlastní průběh celého procesu a hodnotí důsledky a dopady tohoto strategického ...
 • Studie založení sportovního centra a návrh klíčových činností jeho realizace 

  Kratochvíl, Leoš
  Bakalářská práce přináší reálná východiska a informace o možnostech založení malé firmy zabývající se nabídkou sportovních služeb. Práce je rozdělena do tří základních částí. Teoretická východiska, uvedená jako první část, ...