Now showing items 287-306 of 338

 • Sestavení konsolidované účetní závěrky společnosti ABC, a.s. v souladu s IFRS/IAS 

  Janoušková, Petra
  Bakalářská práce je zaměřena na analýzu rozdílů vzniklých v konsolidovaných finančních výkazech sestavených dle platné české účetní legislativy a podle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví IFRS/IAS. Význam těchto ...
 • Sledování environmentálních nákladů na životní prostředí v podniku 

  Cimbalníková, Eva
  Bakalářská práce se zabývá problematikou environmentálního řízení podniku,jeho nástroji, především sledováním nákladů na životní prostředí. Jednak budou tyto náklady v práci definovány, také bude vymezen význam propojení ...
 • Směrnice pro vedení účetnictví 

  Abrahamová, Monika
  Bakalářská práce je zaměřená na problematiku vnitropodnikových směrnic pro vedení účetnictví konkrétní společnosti. V úvodní části je provedena analýza legislativních požadavků souvisejících s danou problematikou. Dále ...
 • Směrnice pro vedení účetnictví podniku 

  Petríková, Monika
  Bakalárska práca spracúva smernicu pre vedenie účtovníctva firmy AKCES SLOVAKIA, s. r. o. za účelom jasnejšieho a prehžadnejšieho spracovania účtovných dokladov a účtovných predpisov.
 • Softwarová podpora finanční analýzy podniku 

  Krusberská, Daniela
  Předmětem této práce je finanční analýza společnosti H E M A X s.r.o., ke které byla vytvořena softwarová podpora za účelem automatizace veškerých výpočtů. Software umožňuje zpracovat finanční analýzu za období 3 let a ...
 • Softwarová podpora finanční analýzy podniku 

  Hošek, Martin
  Bakalářská práce Softwarová podpora finanční analýzy podniku se zabývá hodnocením finanční situace podniku za použití vytvořeného softwaru pro výpočet finanční analýzy. Teoretická část popisuje základní metody finanční ...
 • Softwarová podpora finanční analýzy podniku 

  Kršková, Božena
  Hlavním cílem této práce je návrh softwaru pro ulehčení práce při tvorbě finančních analýz. Dalším cílem práce je provést finanční analýzu společnosti s ručením omezeným, správně interpretovat výsledky a navrhnout vrcholovému ...
 • Spekulativní obchody podniku na trhu finančních derivátů 

  Vlček, Martin
  Předmětem této bakalářské práce „Spekulativní obchody podniku na trhu finančních derivátů“ je analýza finančních derivátů. První část práce je teoretická a je věnována jednotlivým nástrojům, v druhé části práce jsou uvedeny ...
 • Spokojenost zákazníků 

  Drápal, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá zjišťováním míry spokojenosti zákazníků firmy. Cílem této práce bylo sestavit takový systém měření spokojenosti zákazníků, který by umožňoval sledování zákaznické spokojenosti a pomáhal k ...
 • Strategické řízení elektronického obchodu 

  Šoba, Jozef
  Ve své bakalářské práci se budu věnovat vytvoření modelu strategického řízení elektronického obchodu, který bude prospěšný jak pro začínající firmy, tak pro rozjeté podniky a obchodníky. Cíl mé bakalářské práce je zaměřen ...
 • Studie řízení průběhu zakázky organizací 

  Hűbsch, Ivan
  Bakalářská práce analyzuje řízení průběhu zakázky ve společnosti. Proces řízení zakázky tak jak je v současné době aplikován, je zastaralý a je nutná jeho důkladná revize. Výsledkem bakalářské práce je návrh na jeho úpravu ...
 • Studie řízení skladování v obchodní společnosti 

  Holakovská, Eva
  Bakalářská práce se zabývá uzavřením lokálního skladu společnosti Nokian Tyres s.r.o. a s tím souvisejícími procesy. Zaměřuje se zejména na vlastní průběh celého procesu a hodnotí důsledky a dopady tohoto strategického ...
 • Studie založení sportovního centra a návrh klíčových činností jeho realizace 

  Kratochvíl, Leoš
  Bakalářská práce přináší reálná východiska a informace o možnostech založení malé firmy zabývající se nabídkou sportovních služeb. Práce je rozdělena do tří základních částí. Teoretická východiska, uvedená jako první část, ...
 • Trendy v harmonizaci DPH v Evropské unii a jejich vliv na podnikání v ČR 

  Popová, Lenka
  Bakalářská práce se zabývá vývojem a současným stavem harmonizačního procesu v Evropské unii a vlivem na podnikání v České republice. Práce je zaměřena na daňovou politiku a strukturu daní, dále pak na legislativní úpravu ...
 • Vliv dotační politiky z národních a evropských zdrojů v zemědělském podniku 

  Vojnová, Petra
  Tato bakalářská práce shrnuje možnosti získávání financí ve formě dotací z národních fondů i fondů EU a problémy spojené s jejich získáváním. Práce obsahuje návrh strategických postupů, které při dodržení napomůžou k získání ...
 • Volba formy podnikání z pohledu daně z příjmu 

  Vladař, Tomáš
  Bakalářská práce pomáhá určit podnikateli vhodnou formu podnikání pro optimalizaci daňové povinnosti při odvodu daně z příjmu. Obsahuje srovnání daňových zátěží různých forem podnikání v České republice, navrhuje podnikateli ...
 • Vymáhání pohledávek 

  Typltová, Veronika
  Bakalářská práce srovnává postupy vymáhání pohledávek v konkurzním řízení a exekučním řízení. Čtenářům poskytne přehled o průběhu jednání, lhůty, které se musí dodržet, jaký soud ve věci rozhoduje. Bude obsahovat návrh na ...
 • Využití digitálních map ve státní správě 

  Válek, Milan
  Geografie a prostorová data jsou součástí našeho každodenního života. Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit efektivní systém pro zpracování digitálních map pro Obecní úřad. Systém, který by spojil tradiční postupy ...
 • Využití elektronického obchodu v zemědělském družstvu 

  Maleček, Jan
  Bakalářská práce se zabývá analýzou pěti firem, které nabízí elektronický obchod na internetových stránkách, kdy jsem vybral na základě srovnávacích kritérií nejlepší e-shop z nabídky.
 • Využití finanční analýzy v podniku 

  Kernová, Martina
  Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace společnosti TRANZA a.s. Klíčová pozornost je věnována elementárním metodám. Veškeré údaje použité pro finanční analýzu vychází z poskytnutých podnikových dokumentací. ...