Now showing items 301-320 of 338

 • Vliv dotační politiky z národních a evropských zdrojů v zemědělském podniku 

  Vojnová, Petra
  Tato bakalářská práce shrnuje možnosti získávání financí ve formě dotací z národních fondů i fondů EU a problémy spojené s jejich získáváním. Práce obsahuje návrh strategických postupů, které při dodržení napomůžou k získání ...
 • Volba formy podnikání z pohledu daně z příjmu 

  Vladař, Tomáš
  Bakalářská práce pomáhá určit podnikateli vhodnou formu podnikání pro optimalizaci daňové povinnosti při odvodu daně z příjmu. Obsahuje srovnání daňových zátěží různých forem podnikání v České republice, navrhuje podnikateli ...
 • Vymáhání pohledávek 

  Typltová, Veronika
  Bakalářská práce srovnává postupy vymáhání pohledávek v konkurzním řízení a exekučním řízení. Čtenářům poskytne přehled o průběhu jednání, lhůty, které se musí dodržet, jaký soud ve věci rozhoduje. Bude obsahovat návrh na ...
 • Využití digitálních map ve státní správě 

  Válek, Milan
  Geografie a prostorová data jsou součástí našeho každodenního života. Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit efektivní systém pro zpracování digitálních map pro Obecní úřad. Systém, který by spojil tradiční postupy ...
 • Využití elektronického obchodu v zemědělském družstvu 

  Maleček, Jan
  Bakalářská práce se zabývá analýzou pěti firem, které nabízí elektronický obchod na internetových stránkách, kdy jsem vybral na základě srovnávacích kritérií nejlepší e-shop z nabídky.
 • Využití finanční analýzy v podniku 

  Kernová, Martina
  Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace společnosti TRANZA a.s. Klíčová pozornost je věnována elementárním metodám. Veškeré údaje použité pro finanční analýzu vychází z poskytnutých podnikových dokumentací. ...
 • Využití finančních derivátů v podnikové praxi 

  Podhorná, Hana
  Cílem této bakalářské práce je eliminace devizového rizika v dané firmě formou využití finančních derivátů. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část práce se zaměřuje na problematiku devizového ...
 • Využití nových e-marketingových trendů v praxi 

  Turák, Miroslav
  Tato bakalářská práce se týká tématu internetových marketingových metod. Její úvodní část se zaměřuje na teoretický základ v klasickém marketingu. Následuje přehled jednotlivých e-marketingových metod a v některých případech ...
 • Využití OSS/FS v podnikové síti 

  Sobotka, Ondřej
  Tato práce popisuje návrh a realizaci nového evidenčního systému servisního oddělení společnosti za využití pouze softwaru s dostupným zdrojovým kódem, licencovaného tedy jako Open Source nebo Free Software. Systém se snaží ...
 • Využití systému environmentálního managementu v Siemens Electric s.r.o. 

  Pavláková Dočekalová, Marie
  Bakalářská práce pojednává o využití systému environmentálního managementu ve společnosti Siemens Electric Machines s.r.o. Obsahuje návrh na zavedení sledování nákladů vydávaných na ochranu životního prostředí, tak aby jej ...
 • Výběr vhodné formy externího financování podniku 

  Hejdová, Martina
  Bakalářská práce se zabývá výběrem vhodné formy externího financování dlouhodobého hmotného majetku konkrétní společnosti. Zaměřuje se hlavně na porovnání a analýzu vybraných produktů finančního leasingu a investičního úvěru.
 • Význam cizích jazyků pro přijetí na pracovní pozici 

  Křenek, Lukáš
  Tato práce poukazuje na skutečnost, jak důležitá může být znalost cizích jazyků pro přijetí na pracovní pozici, o kterou usilujeme již studováním vysoké školy. Popsána je paměť, učení, zapomínání a rovněž metody, podle ...
 • Workflow procesu schválení a vystavení faktury v prostředí velké organizace 

  Smejkal, Milan
  Posouzení stávajícího stavu oběhu vybrané částí dokladů v prostředí velké organizace, konkrétně vystavení faktury. Analýza se týká především organizací, kde vystavení faktury zajišťuje všeobecná účtárna na základě podkladů ...
 • Zavedení CRM systému ve firmě 

  Špringl, Petr
  Tato práce se zabývá analýzou a návrhem zlepšení v oblasti řízení vztahů se zákazníky ve firmě. Je zde rozebrána problematika týkající se řízení vztahů se zákazníky a CRM systémů včetně jejich zavádění. Výrazná část práce ...
 • Zavedení systému řízení kritických bodů ve společnosti LIGA spol. s r.o. 

  Jurman, Jiří
  Cílem mé bakalářské práce je zpracovat návrh na zavedení systému řízení kritických bodu (HACCP) ve společnosti LIGA spol. s r. o. Předběžný návrh systému řízení kritických bodů porovnat se skutečností a aplikovat do procesů ...
 • Základ úspěšné motivace týmu 

  Brabcová, Lenka
  Tématem této práce je zjištění, jaké motivační faktory ovlivňují vyšší pracovní nasazení ve společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. Zajímaly mě především důvody, které vedou k nedostatečné pracovní motivaci zaměstnanců a ...
 • Záměr o zavedení nové chladicí technologie 

  Hlaváč, Martin
  Práce se zabývá vypracováním podnikatelského plánu za účelem výběru nejvhodnější oblasti pro zavedení nové technologie na trhu. Tím je trh Australský.Věnuje se teoretické části problému i praktické. Obsahuje popis ...
 • Zdanění elektronického obchodu a jeho role v mezinárodním daňovém plánování 

  Nováková, Kamila
  Bakalářská práce pojednává nejen o zdanění elektronického obchodu v mezinárodním měřítku, ale i o elektronickém obchodu obecně. Zabývá se zejména možnostmi mezinárodního daňového plánování, kde právě elektronický obchod ...
 • Zdaňování fyzické osoby v Rakousku 

  Gígelová, Anna
  Tato práce se zabývá daňovou soustavou Rakouska a České republiky.Především zdaňováním fyzické osoby v Rakousku. Jsou zde uvedeny i některé příklady z praxe. Objasňuje zamezení dvojího zdanění z pohledu daní a mezinárodních ...
 • Zhodnocení bezpečnostních rizik IS a návrhy na jejich omezení 

  Hrazdil, David
  Dílo bude pojednávat o zabezpečení a možného narušení IS a návrhu na případné změny a kalkulačním (ekonomickým) výpočtem pro ně