Now showing items 314-333 of 338

 • Zavedení CRM systému ve firmě 

  Špringl, Petr
  Tato práce se zabývá analýzou a návrhem zlepšení v oblasti řízení vztahů se zákazníky ve firmě. Je zde rozebrána problematika týkající se řízení vztahů se zákazníky a CRM systémů včetně jejich zavádění. Výrazná část práce ...
 • Zavedení systému řízení kritických bodů ve společnosti LIGA spol. s r.o. 

  Jurman, Jiří
  Cílem mé bakalářské práce je zpracovat návrh na zavedení systému řízení kritických bodu (HACCP) ve společnosti LIGA spol. s r. o. Předběžný návrh systému řízení kritických bodů porovnat se skutečností a aplikovat do procesů ...
 • Základ úspěšné motivace týmu 

  Brabcová, Lenka
  Tématem této práce je zjištění, jaké motivační faktory ovlivňují vyšší pracovní nasazení ve společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. Zajímaly mě především důvody, které vedou k nedostatečné pracovní motivaci zaměstnanců a ...
 • Záměr o zavedení nové chladicí technologie 

  Hlaváč, Martin
  Práce se zabývá vypracováním podnikatelského plánu za účelem výběru nejvhodnější oblasti pro zavedení nové technologie na trhu. Tím je trh Australský.Věnuje se teoretické části problému i praktické. Obsahuje popis ...
 • Zdanění elektronického obchodu a jeho role v mezinárodním daňovém plánování 

  Nováková, Kamila
  Bakalářská práce pojednává nejen o zdanění elektronického obchodu v mezinárodním měřítku, ale i o elektronickém obchodu obecně. Zabývá se zejména možnostmi mezinárodního daňového plánování, kde právě elektronický obchod ...
 • Zdaňování fyzické osoby v Rakousku 

  Gígelová, Anna
  Tato práce se zabývá daňovou soustavou Rakouska a České republiky.Především zdaňováním fyzické osoby v Rakousku. Jsou zde uvedeny i některé příklady z praxe. Objasňuje zamezení dvojího zdanění z pohledu daní a mezinárodních ...
 • Zhodnocení bezpečnostních rizik IS a návrhy na jejich omezení 

  Hrazdil, David
  Dílo bude pojednávat o zabezpečení a možného narušení IS a návrhu na případné změny a kalkulačním (ekonomickým) výpočtem pro ně
 • Zhodnocení finanční situace firmy 

  Trunečka, Tomáš
  Cílem této práce je provést komplexní finanční analýzu akciové společnosti, správně interpretovat zjištěné výsledky a navrhnout vrcholovému managementu případná opatření ke zlepšení situace v analyzované společnosti. V ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení 

  Salová, Eliška
  Cílem bakalářské práce je zhodnocení finanční situace firmy MORONG - SLUKO, s. r. o. Hodnocení je provedeno za pomoci nástrojů a metod finanční analýzy. Na základě zjištěných skutečností jsou navržena opatření, jež vedou ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení 

  Martincová, Jaroslava
  Bakalářská práce analyzuje ekonomickou a finanční situaci společnosti Technické služby Blansko, s.r.o. v období let 2004 až 2007 pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy. Na základě výsledků analýzy předkládá návrhy a ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení 

  Bohačiak, František
  Bakalárska práca hodnotí finančnú situáciu spoločnosti UNIPHARMA a.s. v období 2006 až 2002 pomocou vybraných ukazatežov finančnej analýzy. Analyzuje problémy a navrhuje možné riešenia, ktoré povedú k zlepšeniu finančnej ...
 • Zhodnocení finanční situace ve firmě 

  Janáková, Leona
  Tato bakalářská práce se zabývá finanční situací vybraného podniku. Pro zhodnocení této situace jsou použity metody finanční analýzy. Zobrazuje jednotlivé ukazatele finanční analýzy v praxi. V bakalářské práci jsou zejména ...
 • Zhodnocení hospodaření dobrovolného svazku obcí 

  Kostková, Naděžda
  Bakalářská práce je zaměřena na hospodaření dobrovolného svazku obcí. V teoretické části je vymezena rozpočtová soustava a její základní pojmy, rozpočtové příjmy a výdaje. Praktická část práce se zabývá rozborem příjmové ...
 • Zhodnocení hospodaření městské části Brno-Žabovřesky 

  Šimeček, Filip
  Bakalářská práce pojednává o zhodnocení hospodaření městské části Brno-Žabovřesky. Její součástí je analýza rozpočtových příjmů a výdajů a možné návrhy a postupy na zlepšení hospodaření této městské části.
 • Zhodnocení hospodaření neziskové organizace 

  Milion, Radek
  Předložená bakalářské práce se zabývá zhodnocením hospodaření junáckého střediska. Na základě teoretických východisek, uvedených v první části práce, je zaměřena na analýzu příjmů a výdajů této neziskové organizace. Třetí ...
 • Zhodnocení hospodaření obce 

  Lukáš, Radek
  Tato bakalářská práce se zabývá zhodnocením příjmů a výdajů obce Určice. Cílem práce je na základě teoretických znalostí a analýzy rozpočtových příjmů a výdajů obce zhodnocení finanční situace obce a stanovení návrhů na ...
 • Zhodnocení hospodaření obce 

  Křížová, Michaela
  Bakalářská práce se zabývá hospodařením obce Nová Buková v letech 2004 - 2007. Cílem této práce je analyzovat příjmy a výdaje jejího rozpočtu a zhodnotit hospodaření obce. První část práce je zaměřena na teoretické poznatky ...
 • Zhodnocení hospodaření obce Albrechtice a návrh na jeho zlepšení 

  Ficner, Libor
  Bakalářská práce „Zhodnocení hospodaření obce Albrechtice a návrh na jeho zlepšení“ se zabývá problematikou dotačního systému v ČR v souvislosti s financováním potřeb obcí a jejich ekonomickým rozvojem. Práce je zaměřena ...
 • Zhodnocení hospodaření obce Běleč 

  Trtílek, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou rozpočtových příjmů a výdajů a možnostmi dalšího rozvoje obce Běleč. Nedílnou součástí bakalářské práce jsou možné návrhy na zlepšení hospodaření, založené především na podpoře ...
 • Zhodnocení investice v podniku 

  Mokrý, Martin
  Hlavním cílem této bakalářské práce je navrhnout efektivnějšího řešení pořízení investice v podniku Lasmetal s.r.o. Dalším cílem je v souvislosti z hlavním cílem zhodnotit výhodnost způsobu financování investice a navrhnout ...