Now showing items 1-20 of 339

 • Marketingový průzkum spokojenosti zákazníků s využitím IT/IS 

  Němeček, Libor
  Bakalářská práce se zabývá identifikací zákazníků MS Brněnky. Na základě provedeného marketingového výzkumu jsou určeny kategorie nákupních chovní jednotlivých zákazníků, zjištěny jejich potřeby a vnímání prodejny. Navržená ...
 • Návrh řešení efektivní vnitrofiremní komunikace ve firmě TANGER. 

  Racký, Peter
  Cílem mé bakalárske práce je vytvořit diář úkolů zaměstnanců.
 • Zdanění elektronického obchodu a jeho role v mezinárodním daňovém plánování 

  Nováková, Kamila
  Bakalářská práce pojednává nejen o zdanění elektronického obchodu v mezinárodním měřítku, ale i o elektronickém obchodu obecně. Zabývá se zejména možnostmi mezinárodního daňového plánování, kde právě elektronický obchod ...
 • Motivace a stimulace podnikatele 

  Jendrušáková, Jana
  Bakálářská práce analyzuje postupy a činnosti, které vedou podnikatele k požadovaným cílům, rozvoji firmy, finančnímu růstu. Analyzuje motivy a činnosti a obsahuje návrh stimulů, které podnikatele ( malí živnostníci, ...
 • Návrh a konstrukce aplikace pro řízení výpůjček firmy Kohlschein s.r.o. 

  Krčmař, Michal
  Úkolem mé práce bude vytvořit software, který by se staral o výpůjčkový management firmy Kohlschein s.r.o. Práce je zaměřena na problematiku firmy a zároveň obsahuje vhodný návrh nové aplikace, která by dopomáhala firmě ...
 • Návrh zdokonalení organizační struktury společnosti EIKA Znojmo,a.s. 

  Jedličková, Eva
  Práce popisuje organizační strukturu ve firmě, zkoumá její výhody a snaží se odhalit nedostatky, které způsobují neefektivní využití lidských zdrojů. Posláním této práce je poskytnout takový návrh organizační struktury, ...
 • Zhodnocení hospodaření obce 

  Lukáš, Radek
  Tato bakalářská práce se zabývá zhodnocením příjmů a výdajů obce Určice. Cílem práce je na základě teoretických znalostí a analýzy rozpočtových příjmů a výdajů obce zhodnocení finanční situace obce a stanovení návrhů na ...
 • Návrh na zefektivnění práce s ohledem na firemní kulturu 

  Veselý, Tomáš
  Bakalářská práce řeší problematiku rozvoje a udržování firemní kultury ve společnosti IVes, spol. s r.o. Práce vychází z předem stanovených hypotéz jednotlivých problémů souvisejících s firemní kulturou. Její součástí je ...
 • Hodnocení finančního rizika podniku 

  Dodek, Radim
  Bakalářská práce je zaměřena na porovnání vybraných scoringových ukazatelů a následné vybrání těch, které nejlépe vykreslují skutečnou situaci firem v hutnickém průmyslu. Výstupem práce bude porovnání jednotlivých. Za ...
 • Návrh rozšíření WiFi sítě 

  Zahradník, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá rozsáhlou WiFi sítí společnosti VIVO CONNECTION s.r.o. a návrhem jejího rozšíření.
 • Návrh a implementace IS/IT do malé firmy 

  Řešetková, Dagmar
  Základem této bakalářské práce je charakteristika konkrétní firmy, analýza vnitřního a vnějšího okolí a současného stavu. Obsahuje návrh a implementaci nového IS, jeho zpětnou analýzu a návrh změn.
 • Návrh marketingové podpory prodeje 

  Dobrý, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou společností American restaurants s.r.o., která provozuje značku KFC na našem trhu. Na základě zjištěných skutečností jsem analyzoval a zlepšil marketingovou podporu prodeje z důvodů ...
 • Prezentace výrobního podniku na internetu 

  Horníček, Jiří
  Tato práce se zabývá postupem tvorby internetové prezentace výrobního podniku s konkrétní realizací internetových stránek. Na základě teoretických východisek z oblasti tvorby internetových stránek zaměřených na prezentaci, ...
 • Workflow procesu schválení a vystavení faktury v prostředí velké organizace 

  Smejkal, Milan
  Posouzení stávajícího stavu oběhu vybrané částí dokladů v prostředí velké organizace, konkrétně vystavení faktury. Analýza se týká především organizací, kde vystavení faktury zajišťuje všeobecná účtárna na základě podkladů ...
 • Základ úspěšné motivace týmu 

  Brabcová, Lenka
  Tématem této práce je zjištění, jaké motivační faktory ovlivňují vyšší pracovní nasazení ve společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. Zajímaly mě především důvody, které vedou k nedostatečné pracovní motivaci zaměstnanců a ...
 • Příprava projektu financovaného ze zdrojů EU 

  Findoráková, Eva
  Bakalářská práce pojednává o přípravě projektu financovaného z fondů Evropské unie. Obsahuje vypracovaný návrh optimální podoby projektu financovaného ze strukturálních fondů EU, s ohledem na povahu a strukturu požadovaných ...
 • Používání kurzů ČNB ve společnosti Hestego s.r.o 

  Vítková, Věra
  Bakalářská práce posoudí vhodnost současného režimu používání kurzů České národní banky a navrhne jiná efektivnější řešení ve společnosti Hestego, s.r.o.
 • Návrh úpravy účtového rozvrhu pro účely finančního výkaznictví v příspěvkové organizaci 

  Holubová, Jana
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku účetnictví příspěvkových organizací. Cílem bakalářské práce je návrh úpravy účtového rozvrhu příspěvkové organizace ABC, a to jak za účelem jeho zpřehlednění, tak rovněž s důrazem ...
 • Posouzení finančního zdraví firmy. 

  Sedláček, Jan
  Předmětem bakalářské práce "Posouzení finančního zdraví firmy" je aplikace finanční analýzy na společnost působící ve stavebnictví. V první části jsou vymezena teoretická východiska, další část se věnuje charakteristice ...
 • Možnosti reklamy firmy na veletrzích 

  Fusková, Michaela
  Bakalářská práce je zaměřena na propagaci firmy TONDACH Česká republika, s. r. o. na veletrzích. Obsahuje informace o různých druzích reklamy na veletrzích. Možnosti a ukázky toho, jak efektivně se dá veletrhů využít. Jaká ...