Now showing items 1-20 of 339

 • Algoritmizace tvorby účetních opravných položek k pohledávkám 

  Šmída, Martin
  Ve své bakalářské práci chci vytvořit algoritmus tvorby opravných položek k pohledávkám. Po komunikaci s vybranou firmou jsem se rozhodl, že vytvořím směrnici, která by jednoznačně řešila jak opravné položky k pohledávkám ...
 • Analýza a návrh informačního systému malé firmy 

  Pavlišta, Marek
  Tato práce se zabývá informačním systémem konkrétní firmy. Jejím hlavním cílem je tento systém analyzovat a navrhnout možné řešení objevených problémů a to v souladu s požadavky vedení společnosti na funkčnost i celkové náklady.
 • Analýza a návrh zdokonalení jednotlivých elementů elektronického obchodu 

  Čep, Jaroslav
  Bakalářská práce hledá možnosti zdokonalení jednotlivých elementů v problematice elektronického obchodu a jejich aplikace. Naopak je důležité i zjištění kritických prvků a jejich náprava či odstranění za účelem zvýšení ...
 • Analýza cenové tvorby na nedokonale konkurenčním trhu 

  Šitavanc, Jan
  Cílem práce je objasnit problematiku tvorby ceny a fenoménu cenové diskriminace v podmínkách nedokonale konkurenčního trhu. Věnuje se segmentaci trhu z mikroekonomického hlediska a důležitosti diferenciace svých produktů ...
 • Analýza dopadu tzv. daňové reformy na podnikatele FO 

  Tydlačková, Pavlína
  Bakalářská práce pojednává o daňových změnách týkající se podnikatelů FO, které souvisí s reformou veřejných financí. Obsahuje návody, postupy, praktické příklady a potřebné informace k pochopení změn a sestavení správného ...
 • Analýza dopadů tzv. daňové reformy z pohledu daně z příjmů fyzických osob 

  Štěpánková, Lucie
  Bakalářská práce analyzuje dopady tzv. daňové reformy z pohledu daně z příjmů fyzických osob. Práce je zaměřena především na aplikaci daňové reformy na příjmy ze závislé činnosti a na příjmy z podnikání. Obsahuje též návody, ...
 • Analýza ekonomických ukazatelů podniku pomocí statistických metod 

  Galuška, Radek
  Tato bakalářská práce je zaměřena na popis finanční výkonnosti podniku MESIT přístroje spol. s r.o. Práce je rozdělena na dvě hlavní části – teoretickou část, která popisuje metody finanční analýzy a statistické metody ...
 • Analýza penzijních fondů pomocí časových řad 

  Heikenwälder, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá analýzou zhodnocení penzijních fondů v České republice. Pojednává o teorii časových řad a regresní analýze. Analyzuje zhodnocení jednotlivých fondů a možnosti odhadů budoucího zhodnocení.
 • Analýza prosperity firmy Tenza, a.s. užitím systému Maple 

  Vecheta, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá analýzou prosperity firmy Tenza, a.s., interpretací výsledků provedené analýzy a zvolení optimálního návrhu na zlepšení řešení problémových bodů. Obsahuje teorii potřebnou k jejímu utvoření a tím ...
 • Analýza rozdílů oceňování dlouhodobého majetku dle české účetní legislativy a dle IFRS/IAS ve společnosti ABC, a.s. 

  Valentová, Andrea
  V této bakalářské práci je provedeno srovnání rozdílných přístupů k oceňování dlouhodobého hmotného majetku a to dle české účetní legislativy a podle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví. Na základě porovnání ...
 • Analýza rozdílů ve vykazování finančního leasingu dle české účetní legislativy a dle IFRS/IAS 

  Macháčková, Radka
  Bakalářská práce se zabývá analýzou rozdílů ve vykazování finančního leasingu dle české účetní legislativy a dle IFRS/IAS. Samostatnou částí bakalářské práce je aplikace zjištěných teoretických poznatků na konkrétní praktický ...
 • Analýza spokojenosti zákazníků 

  Holínková, Jitka
  Tato bakalářská práce je zaměřena na výzkum spokojenosti zákazníků, protože spokojenost zákazníka je jedním z hlavních faktorů dlouhodobé úspěšnosti firem na trhu. Výzkum je proveden u vybrané společnosti UNEX a. s. a ...
 • Analýza systému zlepšovacích návrhů v podniku a návrh možností zlepšení. 

  Pokorná, Klára
  Bakalářská práce se zabývá problematikou systému zlepšovacích návrhů ve vybrané výrobní firmě. Cílem této práce bylo nastudování teoretických poznatků z odborné literatury, jejich srovnání s praktickými postupy a implementace ...
 • Analýza tržeb firmy ODEKO,s.r.o. 

  Šubrtová, Nela
  Vypracovaná analýza je zaměřena na stanovení budoucího vývoje tržeb podniku. Veškeré údaje použité v této práci jsem čerpala z poskytnutých podnikových dokumentací. Cílem mé bakalářské práce bylo vypracovat analýzu, která ...
 • Analýza účetních výkazů pomocí časových řad 

  Doležel, Martin
  Bakalářská práce pojednává o analýze účetních výkazů podniku za určité časové období prostřednictvím časových řad. Obsahuje definici časových řad, postupy potřebné k úspěšné analýze a také samotnou analýzu vybraných položek ...
 • Analýza vybrané firmy 

  Klimeš, Michal
  Tato bakalářská práce obsahuje analýzu společnosti Maxprogres, s.r.o. na základě účetních výkazů a informací poskytnutých firmou. Je zaměřená na komplexní posouzení stavu firmy a snaží se hodnotit její vnitřní situaci i ...
 • Analýza vybrané firmy 

  Pavlák, Jakub
  Bakalářská práce pojednává o obtížné situaci malého podniku v současně velmi agresivních tržních podmínkách. Obsahuje analýzu společnosti, konkrétně SLEPTE a SWOT analýzu. Výstupem analýz práce vydá doporučení pro vedení podniku.
 • Analýza vybrané firmy 

  Žahourek, Martin
  Hlavní náplní této diplomové práce je zhodnocení finanční situace vybraného podniku na základě finanční analýzy a SWOT analýzy a SLEPTE analýzy za sledované období roků 2005, 2006 a 2007. Pro hodnocení finanční situace ...
 • Analýza výhodnosti pojistných produktů 

  Smolík, Kamil
  Bakalářské práce se zabývá analýzou výhodnosti životního pojištění a penzijního připojištění pro zaměstnavatele i pro jednotlivce. Podrobně popisuje charakteristiky těchto produktů včetně rozboru právních norem, které je ...
 • Analýza výkonnosti podniku pomocí časových řad 

  Drmola, Jakub
  Bakalářská práce analyzuje účetní výkazy, rozvahy a výkazy zisku a ztrát a to pomocí metody časových řad. Obsahuje teoretickou část o časových řadách a o možnostech jejich praktické aplikace, analytickou část a rozbor ...