Collections in this community

Recent Submissions

 • Systém pro nalezení duplikátů nahrávek na základě audio informace 

  Švejcar, Michael
  Tato diplomová práce se zabývá metodami pro rozpoznání hudebních duplikátů v databázi souborů. Problém tkví v tom, že soubory hudebních duplikátů nemusí být vždy zcela shodné - mohou se lišit například v kvalitě či obsaženém ...
 • Software pro úpravu zvukového signálu pro ozvučování více reproduktorovými soustavami 

  Svěrák, Jan
  Tato diplomová práce je zaměřena na vytvoření aplikace pro úpravu zvukového signálu využitelnou při ozvučování více reproduktorovými soustavami, která umožňuje v reálném čase provádět jednoduché zpracování signálu jako ...
 • Audio modul pro BeagleBone AI 

  Benko, Karel
  Tato práce se zabývá návrhem obvodového řešení a desky plošných spojů rozšiřující vstupně výstupní možnosti vývojového kitu Beaglebone AI pro zpracování audio signálu. Úvodem práce je seznámení s vývojovým kitem Beaglebone ...
 • Program simulující dusítka žesťových nástrojů 

  Košař, Vojtěch
  Tato diplomová práce se zabývá tvorbou programu simulujícího účinek dusítek na barvu zvuku trubky a trombonu. Simulace v prostředí Reaktor 6 je založená na analýze tohoto vlivu pomocí srovnání spekter a formantových oblastí ...
 • Audio zesilovač s funkcí síťového přehrávání a ekvalizace 

  Liska, Matej
  Diplomová práca zahŕňa teoretické podklady pre návrh a realizáciu prototypu zariadenia zvukového zosilňovača s možnosťou digitálneho aj analógového vstupného obsahu. Približuje vlastnosti D/A prevodníka, analógovej filtrácie, ...
 • Procesory dynamiky zvukových signálů a jejich zapojení do laboratorní výuky 

  Růžička, Matěj
  Tato diplomová práce popisuje procesory dynamiky signálu, jejich základní stavební bloky, parametry a také rozdíly mezi různými typy procesorů. Dále se zabývá procesem návrhu a simulace jednotlivých částí audio kompresoru ...
 • Reproduktorová soustava pro reprodukci nízkých kmitočtů se směrovým vyzařováním 

  Skvaril, Šimon
  Cílem práce je navržení ozvučnice, jejíž klíčovou vlastností je směrové vyzařování na nízkých kmitočtech. V průběhu práce jsou popsány základní vlastnosti zvukového vlnění a jeho chování na překážkách. Je popsána výpočetní ...
 • Moderní metody rekonstrukce saturovaných audio signálů 

  Mikulášková, Aneta
  Práce se zabývá simulacemi a následnou rekonstrukcí měkké saturace, u které dochází při zpracování audio signálů. Metoda obnovy využívá jako výchozí Douglas-Rachfordův algoritmus (již ověřený pro tvrdý ořez signálu). ...
 • Wavefield syntéza pro lineární pole reproduktorů 

  Panáček, Richard
  Tato diplomová práce se zabývá vytvořením funkce ke zpracování zvukových signálů pro Wavefield syntézu lineárním polem reproduktorů. Text se věnuje obecné problematice Wavefield syntézy a praktickým návrhům pro tzv. 2,5D ...
 • Zpracování zvuku v BeagleBone AI 

  Bateško, Tomáš
  Diplomová práca sa zaoberá procesorom Texas Instruments AM5729 kombinujúcim jadro ARM a DSP na vývojovom kite BeagleBone AI. Popisuje inštaláciu a nastavenie vývojového prostredia a vysvetľuje koncept komunikácie heterogénnych ...
 • Inovace varhanních píšťal 

  Holba, Stanislav
  Práce se zabývá zvukovou barvou varhanních píšťal v souvislosti se způsobem buzení tónu, fyzickými rozměry a použitým konstrukčním materiálem. Zvuková barva jednotlivých píšťal je popsána pomocí spektrální analýzy a vybraných ...
 • Obrazová a video interpretace zvukových dat 

  Milota, Vojtěch
  Práce se zabývá obrazovou a video interpretací zvukových dat. Zaobírá se časově proměnnými parametry zvukového a hudebního signálu a jejich analýzou. Zkoumá různé přístupy k obrazové a video interpretaci zvukových dat a ...
 • Analýza vlivu přítomnosti šumu v nahrávkách na automatizovanou detekci hypokinetické dysartrie 

  Havelková, Nikola
  Práce se zabývá analýzou vlivu přítomnosti šumu v nahrávkách na automatizovanou detekci hypokinetické dysartrie. Pro zvýraznění řeči jsou zvoleny a v prostředí MATLAB R2022a implementovány vhodné jednokanálové metody, a ...
 • Telemetrie a dispečerské řízení mřížové sítě nízkého napětí 

  Gála, Michal
  Obsah diplomovej práce je úvod do problematiky mrežových sietí, spôsob dispečerského riadenia týchto sietí a popis technológie využitej v napájacích uzloch mrežových sietí mesta Brna. Ďalej sú v práci popísané nízkonapäťové ...
 • Automatická detekce základních fyzikálních vlastností léčiv 

  Vrana, Vojtěch
  Podávání léků pacientům je ovlivněno lidskou chybou, přičemž nejvíce jsou tím ohroženi polymorbidní geriatričtí pacienti. Trendem dnešní doby je tvorba systémů snižujících chybovost podávání medikace. Tato práce popisuje ...
 • Návrh fotovoltaické elektrárny s bateriovým úložištěm pro domácnost 

  Lacina, Jaroslav
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem fotovoltaické elektrárny s bateriovým úložištěm pro domácnost. V teoretické části je zprvu rozebrán princip a vysvětlení funkce fotovoltaických článků, střídačů a akumulátorů. Práce ...
 • Vakuové technologie pro vytváření tenkovrstvých systémů 

  Kuchařík, Jan
  Teoretická část této práce se zabývá tvorbou tenkých vrstev vakuovými metodami. Jedná se o chemickou a fyzikální depozici z plynné fáze v pracovním prostředí vakua. Chemická depozice probíhá za zvýšených teplot, které ...
 • Návrh nízkonapěťového napájecího a referenčního bloku založeného na teplotně stabilní napěťové referenci 

  Zwiener, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou a vyhodnocením čtyř rozdílných obvodových řešení, které se používají pro konstrukci stabilního referenčního napětí. V literatuře se tyto obvody označují pod pojmem bandgap reference ...
 • Návrh integrátoru Gm-C pro využití v asynchronních modulátorech delta-sigma 

  Kekelák, Miroslav
  Tato diplomová práce se zabývá studiem návrhu integrátorů Gm-C vhodných do asynchronních delta-sigma modulátorů. V teoretické části práce je popsán princip synchronních a asynchronních modulátorů Delta-sigma. Samostatná ...
 • Univerzální datový sklad pro IoT aplikace 

  Kadlíček, Matej
  Diplomová práca sa zaoberá vytvorením webovej aplikácie dátového skladu pre testovacie potreby interných projektov. Cieľom práce bolo vybrať programátorské nástroje na tvorbu webovej stránky, urobiť návrh funkcionality, ...

View more