Collections in this community

Recent Submissions

 • Evaluation of selected thermophysiological model for the isolated, confined mission in Antarctica 

  Bečička, Martin
  Over the past few decades, numerous models have been created to estimate human thermal responses. These models rely on energy balance equations that consider the heat exchange between the human body and its environment. ...
 • Evaluation of perfusate solution after ex vivo lung perfusion 

  Dobrovolná, Terezie
  The aim of this master’s thesis is to introduce lung perfusion procedures and determine the parameters that are connected to the state of the lungs after perfusion and during preservation. In the perfusion process and for ...
 • Pokročilý síťový skener zařízení 

  Procházka, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá problémem identifikace typů zařízení na lokální síti. Práce se zabývá současnými způsoby pro rozpoznávání zařízení na lokálních sítích a následným zpracováním přehledu open-source nástrojů, ...
 • Prostoročasové epidemiologické modely onemocnění Covid-19 

  Schubert, Richard
  Tato práce má za cíl v první části vytvořit základní rozhraní pro studium prostorově difúzních modelů popisující dynamiku šíření infekčních chorob s konstantními parametry v homogenním prostředí. Nejdříve jsou studovány ...
 • Nástroj pro automatické hodnocení kvality EEG dat 

  Meloun, Jan
  Tato práce se zabývá návrhem nástroje pro automatické hodnocení kvality EEG dat. V teoretické části práce se nachází teoretický základ z oblasti anatomie centrální nervové soustavy a mozku, následuje popis vzniku a šíření ...
 • Automaticka diagnostika 12svodoveho EKG pomoci hlubokeho uceni 

  Blaude, Ondřej
  Tato diplomová práce má za cíl prozkoumat problematiku automatické diagnostiky EKG, a to na dvanáctisvodových záznamech. Tato problematika je řešena standardními metodami, jako například náhodný les, umělé neuronové sítě ...
 • Příprava polymerních hydrogelů pro aplikace tkáňového inženýrství 

  Pejskar, Michael
  Diplomová práce se zabývá polymerními materiály pro přípravu a biotisk hydrogelů pro tkáňové inženýrství. Teoretická část obsahuje popis jednotlivých typů tkání, popis a rešerši v oblasti polymerních materiály pro přípravu ...
 • Predikce odpovědi na radioterapii u karcinomu rekta pomocí MR 

  Chmela, Radek
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou predikce odezvy rakoviny rekta na radioterapii. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. V prvních dvou je popsána anatomie rekta, typy nádorových onemocnění a jednotlivé diagnostické ...
 • Fotopletysmografie s využitím smartphonu 

  Dräxler, Vladislav
  Diplomová práca sa zaoberá využitím technológie digitálnej fotopletyzmografie (PPG). V práci je popísaný proces akvizície fotopletyzmografickej krivky pomocou smartfónu, predspracovanie signálu PPG, výpočet parametrov a ...
 • Detekce spánkové apnoe z EKG signálu 

  Trnková, Simona
  Cílem této práce bylo navrhnout algoritmus pro detekci spánkové apnoe z dechové křivky, které byla extrahována z EKG signálu. V práci je obsažena teorie spánkové medicíny, metody pro extrakci dechové křivky z EKG signálu ...
 • Registrace obrazů s využitím optimalizace pomocí automatické diferenciace 

  Slavíček, David
  Práce se zabývá využitím automatické diferenciace v registraci obrazů. V teoretické části byly popsány kroky registrace obrazů a možné způsoby jejich realizace. V praktické části byl navržen algoritmus pro registraci afinně ...
 • Klasifikace a analýza pulzací cévního řečiště na sítnici 

  Kamar, Yana
  Tato diplomová práce řeší pulzací cévního řečiště na sítnici. Cílem bylo automaticky extrahovat křivku pulzací (venózní i arteriální) z videa fundu, najít diagnosticky významné parametry těchto křivek a navrhnout postup ...
 • Analýza vlivu implantace CRT na variabilitu srdečního rytmu 

  Sakmárová, Klára
  Táto diplomová práca sa zaoberá nefarmakologickou liečbou srdcového zlyhávania, srdcovou resynchronizačnou terapiou. V práci je zahrnutá literárna rešerš zo spomenutej oblasti, sústreďuje sa hlavne na srdcovú resynchronizačnú ...
 • Robustní identifikace modelu se Studentovým šumem 

  Hlavinka, Radek
  Diplomová práce se zabývá Bayesovskými metodami pro robustní odhad parametrů ARX modelu. Robustnosti identifikačního algoritmu je dosaženo uvažováním Studentova-t rozdělení šum měřeného výstupu. Uvažování Studentova-t šumu ...
 • Návrh operačního zesilovače s potlačením vstupní napěťové nesymetrie metodou chopping v technologii CMOS 

  Gaži, Dominik
  Tato práce se zabývá návrhem chopper topologie pro potlačení vstupní napěťové nesymetrie operačního zesilovače. Práce obsahuje přehled nepřesností vyskytujících se v operačním zesilovači i metody jejich prevence. Hlavním ...
 • Příprava a charakterizace cílených mRNA/DNA transfekčních nanovektorů 

  Horák, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá genetickým inženýrstvím, zejména transfekcí DNA do MSC (Mesenchymal stromal cells) a dendritických buněk. Pro vnesení vektoru do buněk byly odzkoušeny jak lipoplexy, tak kovové magnetické ...
 • Návrh systému detekce zařízení připojených do elektrické sítě 

  Homola, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá tvorbou systému pro detekci zařízení připojených do sítě pomocí měření vysokofrekvenčního šumu měřením BPL modemů. V teoretické části došlo k seznámení s problematikou PLC, elektromagnetické ...
 • Detekce defektů desek ve výrobě polovodičů 

  Jašek, Filip
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou detekce defektů desek ve výrobě polovodičů. V rámci této práce byly zkoumány metody identifikace defektních čipů a kontroly řízení výtěžnosti při výrobě polovodičů. Práce se ...
 • Planární spirálová anténa 

  Zbořil, Vojtěch
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem planární spirálové antény. Cílem práce bylo navrhnout vhodnou planární spirálovou anténu, která bude splňovat požadavky zadaní. V práci jsou představeny dva typy těchto antén a následně ...
 • Klasifikace a modelování LED světelných zdrojů z hlediska citlivosti na kolísání napájecího napětí 

  Hudáč, Tomáš
  Cieľom tejto práce je preskúmať a charakterizovať celkovú odolnosť voči flickru v LED svetelných zdrojoch dostupných na súčasnom trhu, a vytvoriť modelu LED svetelného zdroja. Na nájdenie reprezentatívnych vzoriek LED ...

View more