Collections in this community

Recent Submissions

 • Podpora QoS v MANET sítích 

  Figurny, Roman
  Teoretická část diplomové práce se zabývala problematikou MANET sítí, problematikou zajištění požadované kvality služeb v MANET sítích a rozborem možných implementací kvality služeb do těchto sítí. Praktická část práce ...
 • Modelování bezdrátového přenosového kanálu v simulačním prostředí OPNET Modeler 

  Spiglazova, Světlana
  Tato diplomová práce se zabývá modelováním bezdrátového přenosu v simulačním prostředí OPNET Modeler. V teoretické části je popsána samotná podstata šíření signálu prostřednictvím elektromagnetického vlnění včetně vlivů ...
 • Výkonnost IP provozu 

  Bednář, František
  Diplomová práce „Výkonnost IP provozu“ je zaměřena na testování provozu v IP sítích. V teoretické části je vysvětlena problematika směrování v autonomních systémech. V práci je podrobněji popsán protokol OSPF. Práce se ...
 • Zpracování a analýza oftalmologických obrazů a dat 

  Brož, Petr
  V práci je podán stručný přehled anatomie a fyziologie rohovky. Dále jsou uvedeny základní nezánětlivé degenerace rohovky. Poté jsou vysvětleny základní fyzikální principy přístrojů vyšetřujících rohovku – keratometrie, ...
 • Vysokorychlostní sítě v domácnosti 

  Rosenberg, Michal
  Diplomová práce pojednává o vztahu vysokorychlostních sítí k prvkům systémové inteligentní instalace a možnostech jejich vzájemné interakce. Dále jsou teoreticky rozebrány principy tunelování KNX sběrnice IP sítěmi ...
 • Tvorba inovačních zadání a jejich řešení 

  Lněnička, Luboš
  Tato diplomvá práce se zabývá metodikou tvorby inovačních návrhů a jejich řešení. Konkrétněji metodikou TRIZ – Tvorba a Řešení Inovační/Invenčních Zadání (TIPS – Theory of Inventive Problem Solving). Tato práce je rozdělena ...
 • Robustní řízení synchronních motorů 

  Rajnošek, Michal
  Tato práce je zaměřena na teorii robustního řízení, konkrétně na metody H a analýzu (strukturální singulární hodnota). První část práce obsahuje teoretický úvod do problematiky modelování neurčitostí, návrhu robustních ...
 • Vizuální detekce osob v komerčních aplikacích 

  Černín, Jan
  Předmětem této diplomové práce bylo vybrat a implementovat metody určené pro detekci a sledování osob v komerčních aplikacích. Výsledné řešení bylo voleno jako kombinace moderních přístupů a metod, s kterými přišel výzkum ...
 • Uživatelská aplikace pro konfiguraci bezdrátového modulu Zigbee 

  Brož, Kamil
  Diplomová práce pojednává o ZigBee sítích a srovnává je s ostatními PAN sítěmi stan- dardu IEEE 802.15.4. Popisuje tvorbu ZigBee sítí, fyzickou, mac vrstvu a síťovou a aplikační vrstvu ve formě Bitcloudu. Obsahuje praktickou ...
 • Omezení spínacích ztrát ve spínaných zdrojích 

  Vašíček, Adam
  Tato diplomová práce se v úvodních kapitolách zabývá analýzou ztrát v aktivních prvcích měniče, popisem používaných rezonančních obvodů a typů měničů. V podkapitole věnované metodám řízení rezonančních měničů je představena ...
 • Projekt datového centra - strukturovaná kabeláž 

  Hejtmánek, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá rozborem kabeláže a kabelážních systémů v datových centrech a následným projektováním. Část práce se věnuje měření parametrů metalických kabelů používaných v datových centrech při působícím ...
 • Použití bezkartáčového stejnosměrného motoru pro pohon lineárního servopohonu s bezpečnostní funkcí 

  Rudolf, Ladislav
  V této práci je diskutován návrh řízení BLDC motoru, který bude využit jako pohon lineárního servopohonu. Řízení pomocí mikrokontroléru se zaměřuje hlavně aspekty jakou jsou motorický režim, generátorický režim, měření ...
 • Analýza cytologických snímků 

  Pavlík, Jan
  Tato diplomová práce je zaměřena na automatizaci procesu diferenciálního rozpočtu leukocytů v periferní krvi založeném na zpracování obrazů. Zabývá se návrhem celého procesu zpracování digitálních snímků – od snímání a ...
 • Retrodirektivní anténní pole 

  Šindler, Pavel
  V první části této práce je shrnuta základní teorie retrodirektivních anténních polí a jejich jednotlivých částí – antén a směšovačů. Dále je uveden krátký přehled možností využití retrodirektivních anténních polí k přenosu ...
 • MEMS inerciální snímače 

  Mihaľko, Juraj
  Cieľom tejto diplomovej práce je popísať základné meracie metódy mikroelektromechanických inerciálnych snímačov, ich fyzikálne princípy a chyby. Meranie inerciálnych snímačov je veľmi dôležité pre parametrizovanie chýb a ...
 • Mikrostimulátor 

  Nedvědová, Marie
  Teoretická část diplomové práce se věnuje vysvětlení dějů, ke kterým dochází při stimulaci tkání elektrickým proudem. K popisu jevů na molekulární a buněčné úrovni je využito významné analogie s elektrickými obvody. Modely ...
 • Univerzální řídicí systém pro quadrocopter 

  Gábrlík, Petr
  Cílem této diplomové práce je návrh a realizace univerzálního řídicího systému pro létající robot typu quadrocopter. Její první část se zabývá způsoby, jakými lze řešit program pro mikrokontrolér. Zvláštní pozornost je ...
 • Systém pro sledování únavy řidiče 

  Hošek, Roman
  Tato diplomová práce se zabývá možnostmi zpracování obrazu na mobilních platformách, především na systému Android a jeho využití jako detektoru únavy řidiče. V úvodu je rozebrána problematika vlivu únavy na řidiče, především ...
 • BCH kódy 

  Frolka, Jakub
  Práce se zabývá problematikou zabezpečení dat pomocí BCH kódů. V práci jsou popsány BCH kódy v binární i nebinární podobě a jejich nejvýznamnější podskupina RS kódy. Dále jsou v práci popsány dekódovací metody Peterson-G ...
 • Návrh rekonstrukce distribuční sítě 0,4 kV E.ON v zadané oblasti 

  Fojtík, Martin
  Diplomová práce se zabývá problematikou distribuční elektrické sítě se zaměřením na řešení ustáleného chodu distribuční elektrické sítě E.ON v oblasti Brno – Líšeň. Výpočet je proveden pomocí programu PAS BIZON Off-Line. ...

View more