Recent Submissions

 • Citlivostní analýza nákladů na výpadky plynoucí z nedodržení zákaznických standardů nepřetržitosti dodávky 

  Polák, Jiří
  Cílem této práce je popsat přístupy používané při regulaci nepřetržitosti dodávky elektrické energie ve vybraných zemích Evropské unie. Určit náklady na výpadky u konkrétní distribuční sítě při nedodržení zákaznických ...
 • Číslicově řízený zdroj střídavého napětí 

  Dalík, Vladimír
  Práce pojednává o mikroprocesorem řízeném přístroji pro měření. V úvodu je teorie o procesorem řízených přístrojích a jejich užití ve standardním průmyslu, laboratořích a měřících systémech. V práci je uvedena teorie ...
 • Laboratorní přípravek pro měření otáček 

  Zikmund, Jiří
  V práci je rozebírána tématika měření otáček a jednotlivé typy snímačů otáček. Je proveden návrh přípravku pro demonstraci principu snímačů. Dále je navrženo zadání úkolů pro kurz BMFV a jsou provedena měření na tomto přípravku.
 • IS pro podporu zákazníků 

  Doležal, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a zpracování MySQL databáze použitím programovacího jazyka PHP5. Cílem práce je IS na podporu zákazníků. K dosažení svých cílů používá PHP Framework Symfony. Pro každou roli v systému ...
 • Biosenzor halogenovaných látek jako přístroj využívající fluorescenční metodu 

  Sedláček, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a konstrukcí zařízení, které má sloužit jako fluorescenční detektor halogenovaných příměsí v okolním prostředí, převážně ve vodě. K excitaci zkoumaného vzoru je použita LED dioda o ...
 • Nové typy membrán pro elektrolyzér vodík - kyslík 

  Hýbl, Jiří
  Tato práce se zabývá výrobou vodíku a kyslíku elektrolýzou. Cílem práce bylo proměřit různé typy membrán a vybrat nejlepší pro použití v elektrolyzéru vodík - kyslík. Vlastnosti membrán byly ověřeny v laboratorním elektrolyzéru ...
 • Logistika a zásobování v opravně základových desek plošných spojů pro notebooky 

  Grob, Filip
  Diplomová práce se zabývá problematikou řízení zásob a logistického controllingu. Tato odvětví jsou patří k nejdůležitějším nástrojům, které se v logistice používají. Teorie těchto logistických nástrojů slouží jako základ ...
 • Vyhodnocení vlivu vzdálenosti clonek u sekundárního detektoru na tlak v komoře scintilátoru s ohledem na kritické proudění pomocí systému FloWorks 

  Hladík, Jaroslav
  Předkládaná práce se zabývá problémy proudění plynu v komoře detektoru enviromentálního rastrovacího elektronového mikroskopu. Popisuje základní vlastnosti elektronového mikroskopu a vyhodnocování výstupních signálů. ...
 • Vyhodnocení vlivu tlaku v komoře vzorku a velikosti clonek na výsledný tlak u scintilátoru detektoru pomocí systému Cosmos FloWorks 

  Bordovský, Petr
  Předkládaná práce se zabývá analýzou vlivu velikosti tlaku v komoře vzorku Enviromentálního rastrovacího elektronového mikroskopu a vlivu velikosti otvorů ve clonkách u scintilačního detektoru sekundárních elektronů pro ...
 • Vliv tlaku v komoře vzorku na podmínky diferenciálního čerpání 

  Placzek, Roman
  V práci je nejdříve uvedena a popsána stručně problematika elektronové mikroskopie. Následně jsou v systému SolidWorks vymodelovány tři tvary komory diferenciálního čerpání, u kterých je pomocí systému SolidWorks Flow ...
 • Návrh palivového pohonu ultralehkého letounu s využitím palivových článků 

  Smetana, Martin
  Tato práce se zabývá návrhem pohonu ultra-lehkého letounu s využitím technologie palivových článků. Jsou zde popsány jednotlivé druhy palivových článků a možných paliv, elektrických motorů a dalších dílčích částí potřebných ...
 • Smáčení a roztékání roztavené pájky po kovovém povrchu 

  Kučera, Lukáš
  Předkládaná práce se zabývá problematikou smáčení kovového povrchu roztavenou bezolovnatou pájkou a sledováním dějů probíhajících na mezifázovém rozhraní s použitím metody vyhodnocování výšky roztečené pájky odečítané z ...
 • Lokalizátor s ovládáním přes GSM rozhraní 

  Pristach, Marián
  Diplomová práca rieši návrh zariadenia na lokalizáciu polohy mobilných prostriedkov pomocou družíc GPS. Získané súradnice sú posielané cez GSM sieť užívateľovi na mobilný telefón vo forme SMS správ alebo sú ukladané na ...
 • Systém pro správu elektronického archivu 

  Balák, Václav
  Tato práce se zabývá návrhem koncepce a realizací systému pro záznam a dlouhodobou archivaci multimediálních dat s inteligentním vyhledáváním. V úvodních kapitolách se věnuje teoretickému rozboru očekávaných vlastností ...
 • Softwarová podpora výuky klasické kryptoanalýzy 

  Fojtová, Lucie
  Některé z dneších moderních šifrovacích systémů obsahují ve svých základech myšlenky klasických symetrických šifer, jako je např. transpoziční princip v šifře DES. Pro úspěšnou kryptoanalýzu těchto druhů šifer je třeba ...
 • Simulace monitoringu optické trasy 

  Mlejnek, Zbyněk
  Monitorování optické linky je dlouhodobý proces vyhodnocující kvalitu přenosu a spolehlivost optických vláken na fyzické vrstvě pro optické přenosové trasy. Monitorování celistvost přenosového média způsobenou kterýmkoliv ...
 • Jištěný řídicí systém 

  Kubáň, Michal
  Tato práce pojednává o konstrukci jištěného řídicího systému malé vodní elektrárny (dále jen MVE). Jištěný řídicí systém spadá pod systémy odolné proti poruchám (angl. Fault Tolerant Systems). Nejdříve jsou rozebrány ...
 • Využití pokročilých objektivních kritérií hodnocení při kompresi obrazu 

  Šimek, Josef
  Tato diplomová práce pojednává o problematice využití metod objektivního hodnocení kvality při kompresi obrazových dat. Ztrátová komprese vždy zavádí do zpracovávaných dat určité zkreslení, které je příčinou degradace ...
 • Lokalizace a její vliv na další procesy v bezdrátové síti 

  Zemánek, Karel
  Tato diplomová práce se zabývá lokalizací a jejím vlivem na další procesy v bezdrátové síti. První kapitola je věnována studiu lokalizačních algoritmů v bezdrátových senzorových sítích. Druhá a třetí kapitola je věnována ...
 • Generátor náhodných čísel 

  Zouhar, Petr
  Práce se věnuje problematice náhodných čísel, jejich generování a použití v kryptografii. Úvod je zaměřen na rozlišení generátorů na náhodné a pseudonáhodné. Dále je uvedeno často používané dělení na softwarové a hardwarové. ...

View more