Now showing items 1-20 of 495

 • Logistika a zásobování v opravně základových desek plošných spojů pro notebooky 

  Grob, Filip
  Diplomová práce se zabývá problematikou řízení zásob a logistického controllingu. Tato odvětví jsou patří k nejdůležitějším nástrojům, které se v logistice používají. Teorie těchto logistických nástrojů slouží jako základ ...
 • Vyhodnocení vlivu vzdálenosti clonek u sekundárního detektoru na tlak v komoře scintilátoru s ohledem na kritické proudění pomocí systému FloWorks 

  Hladík, Jaroslav
  Předkládaná práce se zabývá problémy proudění plynu v komoře detektoru enviromentálního rastrovacího elektronového mikroskopu. Popisuje základní vlastnosti elektronového mikroskopu a vyhodnocování výstupních signálů. ...
 • Vyhodnocení vlivu tlaku v komoře vzorku a velikosti clonek na výsledný tlak u scintilátoru detektoru pomocí systému Cosmos FloWorks 

  Bordovský, Petr
  Předkládaná práce se zabývá analýzou vlivu velikosti tlaku v komoře vzorku Enviromentálního rastrovacího elektronového mikroskopu a vlivu velikosti otvorů ve clonkách u scintilačního detektoru sekundárních elektronů pro ...
 • Vliv tlaku v komoře vzorku na podmínky diferenciálního čerpání 

  Placzek, Roman
  V práci je nejdříve uvedena a popsána stručně problematika elektronové mikroskopie. Následně jsou v systému SolidWorks vymodelovány tři tvary komory diferenciálního čerpání, u kterých je pomocí systému SolidWorks Flow ...
 • Měření náhradního obvodu piezoelektrického rezonátoru 

  Vomočil, Vojtěch
  Diplomová práce pojednává o obecném přehledu teorie piezoelektřiny zaměřeném jak na matematický popis, tak na popis vlastností piezoelektrických látek. Dále se zaměřuje na popis piezoelektrických rezonátorů s podrobnějším ...
 • Návrh, realizace a simulace síťových protokolů v NS2 

  Zvolenský, Daniel
  Cílem této práce je podrobně se seznámit se simulačním prostředím Network Simulator 2, nastudovat problematiku senzorových sítí a jejich podporu v tomto simulátoru a dle výběru implementovat příslušný protokol a realizovat ...
 • Dynamická fokusace v ultrazvukové tomografii 

  Kratochvíla, Jiří
  Cílem diplomové práce je seznámení se s problematikou dynamické fokusace v konvenčních ultrazvukových zobrazovacích systémech, modifikace metody pro průzvučnou ultrazvukovou tomografii a realizace a vyhodnocení této ...
 • Studie šíření širokospektrých signálů nehomogenním prostředím 

  Měcháček, Radek
  Práce je zaměřena na teoretické poznatky jak z oblasti elektromagnetického pole, tak z oblasti specifických vlastností měřeného metamateriálu. Nejprve jsou poskytnuty informace o základech elektromagnetického pole, k ...
 • Termostat pro biologické experimenty 

  Štens, Radovan
  Diplomová práce se zabývá návrhem termostatu pro biologické experimenty o objemu 2l s požadavkem nastavení rozsahu teplot v rozmezí 20-40 stupňů Celsia a přesností +/- 1 stupeň Celsia. V jednotlivých kapitolách jsou postupně ...
 • Dispenzní tisk tlustovrstvých past 

  Ištvánek, Jan
  Tato práce se zabývá problematikou tlustovrstvých past a jejich tisku. V hlavní části této práce je popsána realizace pracoviště pro tisk tlustovrstvých past. Podrobně je popsána konstrukce realizovaného ploteru a řídící ...
 • Řízení pohonů mobilního robotu Minidarpa 

  Libra, Jaroslav
  Hlavním úkolem této diplomové práce je navrhnout obvody pro zpětnovazební řízení hlavních pohonů robotu Minidarpa. Práce obsahuje popis řízeného pohonu mobilního robotu a teorii řízení stejnosměrného motoru. Další část ...
 • Model lineárního transpondéru 

  Pospíšil, Miroslav
  Diplomová práce pojednává o problematice družicových transpondérů. V první části práce jsou popsány základy družicové komunikace, definice satelitních služeb, frekvenční pásma a družicové orbity. Náplň druhé části práce ...
 • Audiometr pro audiometrii čistými tóny 

  Blahák, Petr
  Lidský sluch slouží ke sběru informací z okolního světa a je jedním ze základních smyslů člověka. Část této diplomové práce je věnována akustice, vlastnostem lidského ucha z hlediska vnímání zvuků a metodám, kterými lidský ...
 • Počítačová analýza obrazu z metody LBIC 

  Štencel, Jakub
  V této práci se zabývám počítačovou analýzou obrazu, zejména zpracováním snímků pořízených metodou LBIC. V teoretické části jsou popsány jednotlivé defekty, jež se mohou vyskytovat na solárních článcích, včetně popisu ...
 • Vícekanálové zařízení pro elektrochemické měření ze senzorového pole 

  Žák, Jaromír
  Práce se zabývá vývojem n kanálového systému, který umožní provádět hromadnou analýzu několika vzorků pomocí elektrochemických měřicích metod. Senzorové pole obsahující 8x12 standardních tříelektrodových senzorů vytvořených ...
 • Kamerový subsystém mobilního robotu Minidarpa 

  Groulík, Tomáš
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku mobilní robotiky a počítačového vidění. Je zde stručně představena knihovna funkcí pro zpracování obrazu OpenCV. Dále práce pojednává o zpracování obrazu a navigaci mobilního ...
 • Optimalizace MEA struktury pro nízkoteplotní palivové články 

  Chladil, Ladislav
  Diplomová práce se zabývá optimalizací elektrodového uspořádání v kombinaci s polymerní membránou (MEA – membrane electrode assembly) po stránce materiálové a technologické. Cílem práce bylo vytvoření a měření funkčních ...
 • Současné bezpečnostní trendy v mobilních sítích 

  Jirkovská, Šárka
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku zabezpečení mobilních komunikačních systémů GSM a UMTS. V práci jsou popsány principy autentizace a šifrování obou mobilních systémů. Dále jsou uvedeny jednotlivé algoritmy ...
 • Návrh a realizace domácí sítě LAN technologií PLC 

  Pataj, Jiří
  Diplomová práce pojednává o možnostech datové komunikace po silových vedeních nízkého napětí, tzv. PLC. Tato technologie umožňuje přenos dat po elektrickém vedení. Z hlediska datových komunikací se PLC rozděluje podle ...
 • Nalezení fyzické pozice stanice v síti Internet 

  Kopeček, Tomáš
  V této diplomové práci se zabývám problematikou určení pozice počítače v síti Internet. Potřeba určité lokalizace počítačů vznikla v posledních několika letech z důvodu vzniku překryvných sítí. Pro tuto činnost existuje ...