Now showing items 1-20 of 507

 • Laboratorní přípravek pro měření otáček 

  Zikmund, Jiří
  V práci je rozebírána tématika měření otáček a jednotlivé typy snímačů otáček. Je proveden návrh přípravku pro demonstraci principu snímačů. Dále je navrženo zadání úkolů pro kurz BMFV a jsou provedena měření na tomto přípravku.
 • Číslicově řízený zdroj střídavého napětí 

  Dalík, Vladimír
  Práce pojednává o mikroprocesorem řízeném přístroji pro měření. V úvodu je teorie o procesorem řízených přístrojích a jejich užití ve standardním průmyslu, laboratořích a měřících systémech. V práci je uvedena teorie ...
 • Vícekanálové zařízení pro elektrochemické měření ze senzorového pole 

  Žák, Jaromír
  Práce se zabývá vývojem n kanálového systému, který umožní provádět hromadnou analýzu několika vzorků pomocí elektrochemických měřicích metod. Senzorové pole obsahující 8x12 standardních tříelektrodových senzorů vytvořených ...
 • Modelování termodynamických senzorů 

  Psota, Boleslav
  Práce se zabývá chováním teplotně závislého prvku, který tvoří část termodynamického systému. Cílem práce je analyzovat chování takovéhoto prvku a následně vyřešit jeho virtuální model v počítačovém programu ANSYS.
 • Počítačová podpora projektování datových rozvodů - projektová laboratoř 

  Benešová, Lucie
  Tato diplomová práce se zabývá návrhy datových rozvodů. V teoretické části je popsána základní topologie sítí LAN, na které je tato práce zaměřena, a její součásti (HUB, switch). Dále jsou stručně zmíněny typy přenosových ...
 • Metodika návrhu PON sítě 

  Dallal, Anas Omar
  Cílem této práce je analyzovat současný stav přístupových optických sítí,a hlouběji prozkoumat PON metodiku a návrh sítě. Navrhnul jsem síť založenou na konceptu FTTH pro 90 rodinných domů ovládané z centrální stanice ...
 • Binokulární vidění a výroba anaglyfů 

  Pospíšil, Pavel
  Tato práce se zabývá fyziologii binokulárního vidění a s ní spojené stereoskopie, kdy hlavní prezentovanou metodou je výroba anaglyfů. V první části práce je čtenář seznámen s anatomií a fyziologií oka s úzkým zaměřením ...
 • Pevnostní a modální analýza v parametrických adaptivních CAD programech 

  Sedláček, Petr
  Tato diplomová práce je zaměřena na použití metody konečných prvků (MKP) v prostředí programu Autodesk Inventor Professional (AIP) 2010. Pro analyzování součástí nebo sestav pomocí MKP slouží v programu AIP 2010 modul ...
 • Procesorem řízený stabilizátor napětí s vysokou účinností 

  Halouzka, Dalibor
  Každé elektronické zařízení vyžaduje ke své činnosti napájecí napětí o určitých parametrech. K zajištění těchto parametrů se používají stabilizátory napětí. Tato práce popisuje princip činnosti spojitého snižujícího měniče, ...
 • Měření teplotních polí v elektrických strojích 

  Dostálek, Martin
  Diagnostika teploty je jednou z nejdůležitějších oborů. Setkáváme se s ní v běžném životě, ale velmi důležitá je pro všechna odvětví průmyslu. Jedná se o měření zjišťující okamžitý stav měřeného objektu. Kontaktní měření ...
 • Využití prostředí ANSYS Workbench pro teplotní výpočty elektrických strojů 

  Sedláčková, Petra
  Výpočet tepelných poměrů v elektrickém stroji je jedním ze základních kroků při jeho návrhu. Mezi tradiční způsoby výpočtu oteplení patří analytické metody založené na ekvivalentních odporových sítích, využívajících tepelně ...
 • CAE systém EPLAN Electric P8 - tvorba výkresové dokumentace pro dálkové ovládání motorgenerátoru 

  Měřínský, Jiří
  Tato diplomová práce pojednává o tvorbě výkresové dokumentace v profesionálním CAE systému EPLAN Electric P8. Jako vzor výkresové dokumentace bylo zvoleno netradiční řešení dálkového ovládání a monitoringu motorgenerátoru ...
 • Analýza nadproudové spouště pomocí MKP 

  Makki, Zbyněk
  Cílem projektu bylo připravit zadaný model proudovodné dráhy v prostředí programu Solidworks, aby bylo možné tuto proudovodnou dráhu simulovat v prostředí programu Ansys, kde se podle zadaných podmínek provedl výpočet ...
 • Inteligentní převodník Ni odporových senzorů s rozhraním Ethernet 

  Kubíček, Ondřej
  Práce ze zabývá návrhem hardwarového řešení a softwarového vybavení mikrokontrolérem Rabbit řízeného převodníku standardních odporových Ni senzorů teploty s výstupem na Ethernet. První část práce se zabývá teoretickým ...
 • Datalogger pro sběrnici typu Profibus 

  Bráblík, Radim
  Tato diplomové práce se zabývá vytvořením aplikace Datalogger pro sběrnici typu PROFIBUS. Popisuje komunikační standard Profibus, komunikaci PLC a PC přes sběrnici Profibus, API rozhraní k použité Profibus-PCI kartě, použitý ...
 • Bytová zabezpečovací ústředna 

  Herold, Radek
  V úvodní části této práce je čtenář stručně seznámen s prostředky zabezpečovací techniky. Je pojednáno o základních typech bezpečnostních senzorů a způsobu jejich nejčastějšího připojení k zabezpečovací ústředně. Další ...
 • Robustní řízení elektromechanických systémů 

  Pohl, Lukáš
  Tato práce se zabývá moderními řídícími metodami aplikovatelnými na řízení otáček asynchronního motoru. V úvodu této práce je představena stručná historie moderní teorie řízení. Jsou zde poskytnuty základní poznatky pro ...
 • Design and implementation of control software libraries for fiber characterization 

  Podivín, Ladislav
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací dvou konkrétních softwarových modulů, které jsou částí distribuovaného řídícího systému CoSMic. Tento systém je určen pro řízení speciálního zařízení pro charakterizaci papírových ...
 • Inteligentní převodník 0-10V s rozhraním Ethernet 

  Hlúpik, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou připojení analogového senzoru s výstupem 0-10V na komunikační síť s rozhraním Etrhernet. Vzhledem k rychlému vývoji a nasazování ethernetových sítí v průmyslu jako i v automatizaci ...
 • Zařízení pro kontrolu velmi nízkých teplot při detekci defektů solárních článků 

  Stojan, Radek
  Předkládaná práce pojednává o měření velmi nízkých teplot při detekci defektů solárních článků metodou fotoluminiscence. K ochlazování solárních článků na nízkou teplotu je použit kapalný dusík. Jeho vlastnosti, uchování ...