Collections in this community

Recent Submissions

 • Výroba vodíku z odpadů a jeho doprava 

  Ženatý, Sebastian
  This master's thesis addresses the issues of the hydrogen economy, encompassing the areas of hydrogen production from waste and terrestrial hydrogen transport, focusing on road and pipeline transportation. The thesis aims ...
 • Termoregulačního generátor pro malý spalovací kotel 

  Kováč, Samuel
  S rastúcimi požiadavkami na plnosť využitia tepla, ktoré je produkované rastie aj snaha o využitie odpadového tepla. Jednou z možností ako takéto teplo využiť je priama premena tepelnej energie na elektrickú. K tomuto účelu ...
 • Prostředky pro automatizaci testovacího prostředí a jeho kontrolu 

  Klíč, Daniel
  Cílem této diplomová práce je návrh prostředků sloužících k automatizaci Hardware-in-the-Loop (HiL) testovacího řetězce zaměřeného na automobilový průmysl, přesněji obor testování Porsche Car Connect Services. V první části ...
 • Experimentální ověření konceptu aktivního řízení proudu na profilu křídla 

  Novotný, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá experimentálním ověřením aktivního řízení proudu kolem profilu, které může být potenciální náhradou za vztlakovou mechanizaci. Práce obsahuje rešeršní část, ve které jsou představeny prvky ...
 • Optimalizace kola kompresoru s cílem snížení hmotnosti a setrvačných účinků 

  Schiffer, Adam
  V současné době se klimatická krize stává stále více diskutovaným tématem, které vyžaduje hledání vhodných alternativních zdrojů energie. V dosavadních technologiích jsou kompresory častou součástí spalovacích motorů. S ...
 • 2D metalo-organické sítě připravené z organických karbonitrilových sloučenin na slabě interagujících substrátech 

  Kurowská, Anna
  Samouspořádávání je proces spontánního uspořádávání molekul do definovaných supra-molekulárních struktur na površích. Organické molekuly vykazující schopnost samouspořádání mohou být použity jako stavební prvky pro výrobu ...
 • Bilanční přístup k odpadovému hospodářství 

  Přibyl, Zdeněk
  Předkládaná diplomová práce se zabývá tvorbou bilančního výpočtového nástroje pro sledování vybraných toků odpadu, související legislativou a tvorbou technicko-ekonomických modelů zařízení zpracovávající odpad. V rešeršní ...
 • Simulace přejezdu kolejového vozidla přes jazykovou kolejnici výhybky 

  Hanáček, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá tvorbou simulace průjezdu kolejového vozidla výhybkou železniční tratě a má za cíl určit nejvíce namáhaná místa jazykové kolejnice během přejezdu. První část práce se zaměřuje na rešeršní ...
 • Automatické hodnocení stupně fermentace kakaových bobů 

  Sedlmajer, Jakub
  Standardní metodou zjištění výsledné kvality fermentace kakaových semen je tzv. cut-test. Při tomto testu je kakaové semeno rozříznuto na 2 poloviny, a následně je posouzeno vysoce kvalifikovaným odborníkem. Vzhledem k ...
 • Proudění spalovacího vzduchu v hořáku rotační pece 

  Dorniak, Michal
  Predložená diplomová práca sa vo svojej väčšej časti zaoberá CFD simuláciami. Cieľom tejto práce bolo komplexne zmapovať správanie sa prúdenia spaľovacieho vzduchu v horáku rotačenej pece a jeho bezprostredne nadväzujúcej ...
 • Vliv rozpuštěného vzduchu na hydrodynamickou kavitaci 

  Piňos, Ondřej
  Práce se zabývá hydrodynamickou kavitací saturované kapaliny v mikrofluidické trati s Venturiho dýzou. Práce vytváří teoretický základ v oblasti saturace kapaliny plynem, vzniku kavitace, difuzních mechanismů a kolapsu ...
 • Vývoj uživatelského SW pro experimentální modální analýzu 

  Witassek, Tomáš
  Cílem této práce je vytvoření aplikace s uživatelským prostředím umožňujícím stanovení modálních vlastností pomocí experimentální modální analýzy. Aplikace byla vytvořena v programovacím prostředí LabVIEW. Do aplikace byly ...
 • Výpočet dynamického chování rotoru pomocí metody přenosových matic 

  Kratochvíl, Filip
  Diplomová práce se zabývá modelováním rotoru pomocí metody přenosových matic a metody posuvů. Konkrétně je řešena odezva na statické zatížení, první vlastní ohybový tvar kmitání a odezva na nevývahu. Rešerše je zaměřena ...
 • Analýza energetických a výkonnostních parametrů traktorových souprav na zpracování půdy 

  Masnica, Daniel
  Tato diplomová práce analyzuje vlivy jednotlivých prvků a nastavení na výkonnostní a energetické parametry traktorových souprav. Teoretická část práce se věnuje konstrukci traktorů a popisuje některé elektronické systémy ...
 • Studium katalytické oxidace oxidu uhelnatého pomocí AFM/SEM 

  Hrůza, Dominik
  Tato diplomová práce se zabývá studiem oxidace oxidu uhelnatého na platině pomocí korelativní mikroskopie AFM/SEM, která je v odborné literatuře pro tuto oblast výzkumu doposud opomíjena. V úvodu je provedena deskripce ...
 • Boundary effects in signal processing: From classical problems to new opportunities 

  Popoola, Seyi James
  Tato práce se zaměřuje na hraniční problémy při rozkladu signálů. Problematika hranic klasických metod byla rozsáhle studována, ale v posledních několika desetiletích byla představena nová generace metod. Implementace ...
 • Design of an autonomous desalination unit 

  Kijanica, Michael
  Nedostatek vody se rozvinul v globální problém, který se již netýká jen pouštních a suchých oblastí. Odsolování mořské vody se rozvinulo jakožto způsob výroby pitné vody v přímořských oblastech, které se zároveň potýkají ...
 • Hydraulický návrh a CFD výpočet oběžného kola s integrovaným inducerem 

  Novosad, Pavel
  Cílem této práce je hydraulický návrh oběžného kola čerpadla okysličovadla pro raketový motor. Úvodní část práce je věnována rešerši podstatných pojmů a jevů, které tento návrh ovlivňují. Následuje iterativní návrh radiálního ...
 • Vývoj a výroba grafenových Hallových sond 

  Supalová, Linda
  Pokrok v inženýrství a technologiích vytvořil zájem o stabilní detektory magnetického pole schopné operovat v širokém rozsahu teplot. Senzory založené na Hallově jevu a obří magnetorezistenci jsou nejčastěji využívaná ...
 • Návrh podpory řízení zakázky 

  Vavrouchová, Anna
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem konfigurátoru solenoidových ventilů pro podporu řízení zakázky a procesu prodeje. Řešení je založeno na detailní analýze řízení zakázky ve vybrané strojírenské společnosti.

View more