Collections in this community

Recent Submissions

 • Příprava keramických materiálů se zvýšenou tepelnou vodivostí pro jaderné aplikace 

  Roleček, Jakub
  Oxid uraničitý (UO2) je v současnosti nejčastěji používaným materiálem jakožto palivo v komerčních jaderných reaktorech. Největší nevýhodou UO2 je jeho velmi nízká tepelná vodivost, a protože se při štěpení UO2 v jaderném ...
 • Analýza pevnosti klikového ústrojí motoru W12 

  Melounek, Michal
  Diplomová práce se zabývá analýzou klikového hřídele motoru VW 6,0 W12. Prvním cílem je vytvoření CAD modelu na základě reálné součásti, následně pak vytvoření MKP modelu pro další potřeby výpočtů. S ohledem na dynamický ...
 • Sušení biomasy 

  Gruber, Jan
  Tato práce se zabývá sušením biomasy, především sušením drobné dřevní hmoty. Porovnány jsou různé metody sušení jako je pásové sušení, fluidní sušení a bubnové sušení společně s jejich výhodami a nevýhodami. Je navrhnuto ...
 • Řešení inverzních úloh v oblasti výměníků hmoty a tepla 

  Brožová, Tereza
  Tato diplomová práce se zabývá dynamickým chováním výměníků tepla, které je popsáno systémem diferenciálních rovnic. V této souvislosti obsahuje obecné informace o přenosu tepla, výměnících tepla a jejich uspořádání. Hlavním ...
 • Zavedení systému kontroly opotřebení při vrtání a řezání závitů do strojních dílů 

  Fortunet, Charles
  The topic of this thesis is divided in two main parts. The first is about the “tool/workpiece pair” method and the second is related to wear monitoring. The entire project will be about drilling and tapping operations done ...
 • Jednoválcový motor pro silniční závodní motocykl 

  Morozov, Anton
  Diplomová práce popisuje konstrukční návrh čtyřdobého jednoválcového kapalinou chlazeného motoru o zdvihovém objemu 250 cm3 pro silniční závodní motocykl třídy Moto3. V první části jsou popsány konstrukce soudobých ...
 • Návrh autopilota bezpilotního letounu 

  Němeček, Jakub
  Práce přináší přehled užívaných řešení autopilotů pro malá bezpilotní letadla a analýzu jednotlivých jeho částí. Součástí práce je implementace algoritmu autopilota v prostředí Matlab/Simulink s cílem ovládat výpočetní ...
 • Návrh kinematiky a řezné geometrie funkční části artroskopických kleští 

  Pospíchal, Oldřich
  Diplomová práce předkládající návrh inovace artroskopických kleští. Na základě literární studie problematiky artroskopických operací kolenního klou-bu, jsou navrženy změny řezné geometrie funkční koncovky nástroje tak, aby ...
 • Kondenzační parní turbina 

  Siuda, Radim
  Tématem diplomové práce je návrh vysokootáčkové parní turbíny s odpojitelným kondenzačním modulem a integrovanou převodovkou. Jako zdroj energie je uvažováno odpadní teplo vznikající činností vznětových motorů velkých ...
 • Studium vlastností vrstvy uhlíkaté oceli navařené vysokovýkonným polovodičovým laserem 

  Segeťa, Petr
  Diplomová práce se zabývá studiem vlastností laserem navařených vrstev. V teoretické části jsou popsány konvenční způsoby navařování, druhy a vlastnosti laserů a jejich aplikace v průmyslu. Dále je zde popsán způsob přípravy ...
 • Návrh vírové turbiny pro konkrétní lokalitu ČEZ,a.s 

  Šebela, Radek
  Cílem práce je návrh vodní turbíny k co nejlepšímu využití hydroenergetického potenciálu na lokalitu (jez na řece Úpě) zvolenou společností ČEZ, a.s a zvážení možnosti více strojového provedení. Jelikož jde o lokalitu s ...
 • Měření torzní tuhosti vozidla s využitím 3D scanneru 

  Malchárek, Miroslav
  Diplomová práce se zabývá problematikou měření torzní tuhosti formulového rámu s využitím systému Tritop. Je zde popsán vývoj formulových rámů se zaměřením na torzní tuhost. Dále je popsán krátký přehled způsobů měření a ...
 • Design kapotáže studentské formule 

  Malík, Jiří
  Diplomová práce pojednává o návrhu kapotáže vozidla Formula Student. Vozy této kategorie se každoročně učástní série mezinárodních závodů všech zůčastněných studentských týmů. Úroveň návrhu se posuzuje jak v dynamických ...
 • Projekt ORC cyklu 

  Černý, Jakub
  Cílem této diplomové práce je zpracování projektu kogenerační jednotky na biomasu s použitím ORC cyklu a následným využitím tepelné energie k sušení dřevní biomasy pro briketovací linku. Úvodní části práce jsou věnovány ...
 • Kondenzační parní turbina 

  Peterka, Zdeněk
  Tato diplomová práce se zabývá výpočtem parametrů tepelného schématu a vytvořením bilančních schémat pro zimní a letní provoz zařízení. Následuje P&I diagram s hlavním příslušenstvím a označení tohoto příslušenství systémem ...
 • Stanovení součinitelů přenosu tepla radiací a konvekcí z povrchu tepelného manekýna 

  Fojtlín, Miloš
  Diplomová práca sa zaoberá experimentálnym stanovením súčiniteľov prestupu tepla radiáciou a konvekciou, využitím tepelného manekýna. Ťažisko práce leží v rozdelení tepel-ného toku z povrchu manekýna na radiačnú a konvektívnu ...
 • Výroba kotevního prvku 

  Šobáň, Pavel
  Kotevní prvek slouží k upevnění sloupů nebo pilířů k betonové patce. Je vyráběn z konstrukční oceli 11 375 ve formě plechu o tloušťce 4 mm ve výrobní sérii 150 000 ks/rok. Z jednotlivých variant řešení byla jako nejvhodnější ...
 • Návrh a zpracování výukových postupů přístrojové navigace 

  Bandúr, Juraj
  Práca sa zaoberá návrhom jednotlivých kľúčových úloh pre lety podľa prístrojovej navigácie, pričom úlohy sú navrhnuté s ohľadom na požiadavky predpisu JAR FCL 1. Práca obsahuje aj oboznámenia princípov fungovania vybraných ...
 • Deformačně-napěťová analýza axiálního turbínového kola turbovrtulového motoru 

  Kolárik, Matej
  Predkladaná diplomová práca sa zaoberá tvorbou a následnou analýzou výpočtového modelu turbínového kolesa turbovrtuľového motoru TP 100 novonavrhnutého Prvou Brněnskou Strojírnou Velká Bíteš. Úloha je riešená v konečnoprvkovom ...
 • Studie využití diferenciálu s řízeným dělením momentu pro těžká užitková vozidla 

  Fojtášek, Jan
  Tato práce je zaměřena na návrh řešení systému, umožňujícího řízené dělení točivého momentu mezi pravé a levé kolo u hnacího ústrojí těžkého užitkového vozidla. Jedná se o rozšíření klasického vozidlového diferenciálu. ...

View more