Collections in this community

Recent Submissions

 • Napjatostně deformační analýza vrtné věže v Gbelích 

  Vizváry, Peter
  Bakalárska práca je svojím obsahom zameraná na napätostne deformačnú analýzu vrtnej veže nachádzajúcej sa v Gbeloch. Jej hlavným cieľom je zostavenie rovníc statickej rovnováhy pre analytické riešenie konštrukcie a jeho ...
 • Výroba a implementace ultrazvukového senzoru pro výukovou platformu 

  Slabý, Vojtěch
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh, výrobu a využití ultrazvukového modulu pro měření vzdálenosti k výukové jednotce Jobst. Modul má sloužit jako originální sensor vzdálenosti pro vývojovou jednotku a nahradit komerční ...
 • Redesign konstrukce a řízení nestabilního robota se sférickou základnou 

  Novák, Vlastimil
  Tato bakalářská práce se zabývá redesignem nestabilního robota se sférickou základnou, zkráceně nazývaného Ballbot. Cílem práce je zanalyzovat existující konstrukční prvky robota, dostupnou senzoriku, řídící a výkonovou ...
 • Možnosti návrhu databáze SQL v MATLABU a realizace databázové struktury pro ukládáni výsledků měření 

  Michálek, Petr
  Tato práce se zabývá možností vyžití databázových systémů SQL s programem MATLAB. Úkolem bylo provést průzkum na trhu v oblasti SQL databází, porovnat různé systémy a jejich implementaci. Cílem praktické části je potom ...
 • Návrh dvouosého lineárního měřicího zařízení pro lisování železničních soukolí 

  Mlynář, Vojtěch
  Cílem této bakalářské práce je návrh zařízení určeného k měření rozteče prvků železničních soukolí během lisování. V rešeršní části jsou přiblíženy parametry lisu a prezentována současná řešení problému. Dále jsou popsány ...
 • Vzorové úlohy pro hradlová pole 

  Bajer, Jan
  Tato práce se zabývá problematikou hradlových polí a jejich postavením vzhledem k mikroprocesorové technice. Cílem je představit práci s hradlovými poli na sadě základních realizací v rámci oboru mechatronika. Úlohy jsou ...
 • Vizualizace obličejové mimiky pro robotickou hlavu 

  Pospíchal, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá využitím zpětné projekce pro vizualizací mimiky sociobota. Je navržena a implementována kalibrace obrazu k zamezení deformace a změny jasu promítaného obrazu způsobenou zakřivením projekční plochy. ...
 • Návrh řídicí elektroniky airsoftové zbraně 

  Šindelář, Jiří
  Tato práce se zabývá řešením řídicí elektroniky airsoftové zbraně typu AR15. Pro vytvoření prototypu bylo zapotřebí vybrat použitelné komponenty, navrhnout desku plošného spoje a vytvořit software pro inteligentní řízení. ...
 • Zpracování obrazu a hloubkové mapy pro vytvoření interaktivního modelu 

  Gelo, Lukáš
  Táto bakalárska práca sa zaoberá vytvorením komunikačného protokolu pre kamery Intel® RealSense™ v programe MATLAB , vytvorením programu, ktorý nájde v obraze určité predmety za použitia hĺbkovej mapy a implementáciou tohto ...
 • Vizuální detekce malých předmětů pomocí dostupných nástrojů v prostředí MATLAB 

  Sladký, Jiří
  Tato práce zkoumá možnosti detekce malých objektů na obrázcích pomocí metody YOLO, algoritmu hlubokého učení dostupného v programu MATLAB. V práci byl navržen a natréno-ván detektor, jež dokáže detekovat hospodářská zvířata ...
 • Měření vybraných fyzikálních veličin 

  Zajíček, Matouš
  V úvodu této práce je provedena stručná literární rešerše existujících typů a principů funkcí vybraných senzorů teploty, atmosférického tlaku, relativní vlhkosti, hmotnosti a ostrovních zdrojů elektrické energie. Následující ...
 • Návrh vibračního generátoru s planžetovým uložením 

  Beňo, Martin
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom vibračného generátora s planžetovým uložením. Jej hlavným cieľom je nie len návrh funkčnej konštrukcie, ale aj zaujímavé podanie danej problematiky. Vibračný generátor s planžetovým ...
 • Návrh signálového generátoru pro akustický aktuátor 

  Demura, Dominik
  Témou tejto bakalárskej práce je návrh a vyhotovenie signálového generátoru s rôznymi tvarmi signálu. Dané signály budú reprodukované pomocou akustického aktuátoru. Generátor je schopný generovať výstupný akustický signál ...
 • Ověření funkce piezoelektrické kompozitní vrstvy jako senzoru přetvoření 

  Kubiš, Juraj
  Bakalárska práca sa zaoberá využitím piezoelektrických prvkov ako prvkov snímacích pretvorenie v strojárenskej praxi. Práca sa dá rozdeliť do troch hlavných častí. V prvej časti je rozpísaná rešerš o aktuálnom využití ...
 • Analýza chování modelu vibračního generátoru s více stupni volnosti 

  Witassek, Tomáš
  Na začátku této bakalářské práce je rešerše vibračních generátorů s více stupni volnosti. V rešerši jsou uvedeny různé možnosti rozšíření užitečného frekvenčního pásma pomocí zvýšení stupňů volnosti. Dále je analyzováno ...
 • Využití dvourozměrných čárových kódů pro odhad polohy kamery v aplikacích AR 

  Boháč, Daniel
  Tato práce se zabývá tvorbou algoritmu pro odhad polohy kamery využitím QR kódů v aplikacích rozšířené reality. Ten musí zvládnout pracovat i s více kódy v obraze. K tomu je využito knihovny počítačového vidění OpenCV a ...
 • Kolaborativní robot s integrovaným kamerovým systémem 

  Doseděl, Miroslav
  Tato bakalářská práce se zabývá kolaborativním robotem TM 5-900 s integrovanou kamerou od firmy Techman. Zjišťuje způsoby, jakými ho lze programovat, možnosti jeho využití, testuje zpracování obrazu za pomoci integrované ...
 • Účinnostní mapa pohonu se synchronním strojem 

  Gargulák, Jiří
  Předmětem práce jsou interpolační metody aplikované na účinnostních mapách synchronních servomotorů. Pro vytvoření účinnostních map je použito interpolace bilineární, nejbližší soused a vážené inverzní vzdálenosti. Součástí ...
 • Návrh řídicí jednotky pro robotické vozidlo Car4 

  Šůstek, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením nové řídicí jednotky pro experimentální vozidlo CAR4. V první části práci jsou popsány základní komunikační protokoly a algoritmy kontrolních součtů, které se u komunikace používají. ...
 • Využití kitu myRio pro měření a zpracování dynamických signálů 

  Heteš, Marek
  Táto práca sa zaoberá preskúmaním možností kitu myRIO a prostredia LabVIEW na záznam a spracovanie signálov z merania dynamických sústav a návrhom aplikácie v prostredí LabVIEW ktorá nám toto umožňuje. Koniec práce sa ...

View more