Collections in this community

Recent Submissions

 • Chytrá zásuvka pro dobíjení elektrospotřebičů ve veřejných prostorech 

  Chalupa, Tomáš
  Tato bakalářská práce se v první řadě zabývá návrhem a konstrukcí prototypu chytré zásuvky, která bude sloužit k dobíjení elektrospotřebičů ve veřejných prostorech. Poskytuje ověřování uživatele na základě přiloženého RFID ...
 • Výroba krytu vysokotlakého hydraulického filtru 

  Podloucký, Lukáš
  Bakalářská práce je zaměřena na řešení problematiky výroby vysokotlakého hydraulického filtru technologií protlačování za studena. Výchozím polotovarem je kalota z oceli C15R o průměru 104 mm a výšce 57,9 mm. Výrobní série ...
 • Výroba tělesa AC/DC adaptéru 

  Vašíček, Lukáš
  Bakalářská práce navrhuje vstřikovací formu na výrobu plastového adaptéru. Na základě zhodnocení technologických možností výroby plastového výrobku, byla vybrána technologie vstřikování plastů. První část práce je věnována ...
 • Návrh zařízení pro měření průtoku vzduchu v kanále libovolného průřezu 

  Kuběnová, Karolína
  Cílem závěrečné práce bylo navrhnout a sestrojit průtokoměr založený na tlakovém doiferenciálu pro měření průtoku vzduchu v uzavřené trubici konstantního průřezu. V první části je zpracována rešeršní část, která tvoří úvod ...
 • Výroba hřídele 

  Jančík, Petr
  Bakalářská práce spadá pod obor Strojírenská technologie a navrhuje postup výroby hřídele z oceli 12 050 kombinovaným protlačováním. Předmětnou součást lze využívat například pro části těžících strojů, větší ozubená kola, ...
 • Laboratorní model ručního manipulátoru s kompenzací zátěže 

  Letrik, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a sestavením jednoduchého jednoosého ručně ovládaného kompenzátoru váhy neboli HOBM (Hand-Operated Balanced Manipulator). Rešeršní část je věnována historii HOBM, základním mechanismům ...
 • Návrh malého vibračního budiče 

  Palík, Václav
  Cílem této bakalářské práce je návrh malého vibračního budiče. Rešeršní část se věnuje prozkoumání trhu a dostupnosti různých budičů. Dále se práce zvlášť zaobírá návrhem elektro-magnetické i mechanické částí budiče. Návrh ...
 • Rychlé skenování EPR spektroskopie na relevantních radikálech k DNP 

  Fargač, Tomáš
  Elektronová paramagnetická resonanční (EPR) spektroskopie je fyzikálněchemická metoda sloužící pro zkoumání látek s nepárovými elektrony. Zkoumá rozdělení energií spinu nepárového elektronu v magnetickém poli a přechody ...
 • Výukový model balancující plošiny 

  Lička, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem výukového modelu balancující plošiny se 3 stupni volnosti. Pomocí kamery ve spodní části se získává pozice míčku, ze které jsou počítány kroky pro krokové motory. V rešeršní části ...
 • Sestavení a vytvoření úloh pro interaktivní robotickou hlavu 

  Szabó, Michal
  Táto bakalárska práca sa zaoberá vytvorením modelu interaktívnej robotickej hlavy. Samotná práca je rozdelená do dvoch častí, teoretickej a praktickej. Teoretická časť je venovaná prehľadu typov robotických hláv, stručnému ...
 • Nedestruktivní zkoušení svarů 

  Šaloun, Jan
  Bakalářská práce se zabývá problematikou nedestruktivního zkoušení (NDT) tavných svarů kovů. V práci je provedena rešerše pěti základních metod zkoušení – vizuální, magnetické práškové, ultrazvukové, prozařovací a kapilární. ...
 • Aplikace algoritmů prediktivní údržby na monitorování stavu experimentálního pneumatického zařízení 

  Štastný, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá hledáním indikátorů stavu pneumatického zařízení za použití algoritmů strojového učení a vytěžování dat. Cílem bylo určit měřitelnou veličinu a algoritmus jejího vyhodnocování, pomocí kterého ...
 • Generování kódu pro zpracování surového obrazu na grafickém zařízení 

  Pojsl, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá možností generování CUDA code pomocí Matlab GPU Coder na grafické zařízení Nvidia Jetson Nano a zpracování hloubkových obrazových dat z Intel RealSence kamery takto vygenerovanými funkcemi. ...
 • Realizace 3D skeneru na bázi strukturovaného světla 

  Přikryl, Matouš
  V úvodu se práce zabývá různými druhy 3D skenerů. Následně se zaměřuje na funkci 3D skeneru využívajícího ke své funkci strukturované světlo. Zabývá se celým procesem skenování od kalibrace, přes optickou triangulaci, až ...
 • Návrh zařízení pro sledování hydrostatického tlaku 

  Zahrádka, Michal
  Cílem této bakalářské práce je návrh a zhotovení nivelačního elektronického hydrostatického zařízeni. Součástí práce je rešerše na současná nivelační zařízení a na metody měření tlaku s důrazem na měření hydrostatického ...
 • Implementace CAN bus komunikace 

  Vavrovič, Ján
  Podstatou této práce je vytvoření CAN sítě mezi Raspberry Pi a mikrokontrolerem dsPIC. Po zprovoznění modulů potřebných pro CAN komunikaci je vytvořena aplikace za účelem demonstrace provozu na sběrnici a také knihovna, ...
 • Výroba svorky 

  Svoboda, Petr
  Bakalářská práce předkládá modernizaci technologického postupu výroby svorky ve firmě FERRUM s.r.o. Díl slouží ke spojení ochranných prvků s výstupovým žebříkem. Součást je vyráběna z plechu o tloušťce 3 mm. Jako výchozí ...
 • Měřicí stanice s přenosem dat přes 4G síť 

  Pernica, Michal
  Tato práce se zabývá přenosem dat přes 4G síť z měřící stanice na webový server. V první části práce jsou uvedené možnosti přenosu přes 4G síť pomocí modulu SIMCom 7600E-H. Dále jsou zde popsány způsoby, jak lze měřící ...
 • Problematika zápustkového kování na lisech 

  Jelínek, Tomáš
  Práce se zabývá problematikou zápustkového kování na lisech, jedná se o silové tvářecí stroje, které pracují klidným tlakem pracovní části. Jejich hlavní nevýhodou je zakování vzniklých okují do výkovku. Pro zápustkové ...
 • Kolaborativní robot s adaptivními uchopovači 

  Vondráček, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá kolaborativními roboty a adaptivními uchopovači se zaměřením na praktické testování robota UR5 od Universal robots s adaptivními uchopovači Onrobot RG2 a Robotiq 3F, které jsou k dispozici ...

View more