Collections in this community

Recent Submissions

 • Biomasa – perspektivní zdroj energie 

  Pauk, Marek
  Práce se zabývá výhodami a nevýhodami záměny kotlů na zemní plyn za kotel na biomasu. Nejprve je uvedena biomasa a možné konstrukce kotlů na biomasu. Poté se zabývá druhy biomasy, a které lze využít pro energetické účely ...
 • Analýza mechanických vlastností ortopedických vložek zhotovených 3D tiskem 

  Rosický, Michael
  Cílem této práce je analyzovat vliv tvarových profilů (žeber) na ohybovou a torzní tuhost ortopedických vložek zhotovených 3D tiskem. K řešení je přistoupeno experimentálně s využitím vlastních zkušebních zařízení a pomocí ...
 • Aerodynamické tunely pro osobní automobily 

  Fabríci, Tomáš
  Bakalárska práca sa zaoberá použitím aerodynamických tunelov v oblasti automobilového priemyslu. V súčasnosti sú stále neoddeliteľnou súčasťou pri výskume aerodynamiky vozidiel. Konkrétne pri určovaní síl pôsobiacich na ...
 • Návrh dusíkové Dewarovy nádoby pro elektronové mikroskopy 

  Brauner, Tomáš
  Pro pozorování biologických preparátů v elektronových mikroskopech ve stavu blízkém jejich přirozené podobě je nutné vzorek zchladit na kryogenní teploty, nejčastěji s využitím kapalného dusíku (LN2). Za tímto účelem byla ...
 • Modifikace růstu nanostruktur pomocí elektronového svazku 

  Kilian, Jakub
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na rozvoj metody modifikace povrchu germania pomocí kapiček slitiny Au-Ge. K termomigračnímu pohybu kapek je využíván fokusovaný elektronový svazek, který je přiveden do těsné blízkosti ...
 • Analýza posilovacího stroje jako soustavy těles 

  Pospíšilová, Kateřina
  Tato bakalářská práce se zabývá řešením soustavy těles s vazbami NNTP, resp. v řešení pří-kladů jsou zahrnuty pasivní účinky. V první části jsou popsány teoretické základy statiky, vazby a druhy pasivních účinků. Dále je ...
 • Mapovanie nehomogénnych vzoriek kombináciou LIBS a komplementárnych metód 

  Zimmermannová, Valérie
  Tato práce se zabývá mapováním zejména heterogenních, ale i homogenních vzorků metodou Spektroskopie laserem buzeného plazmatu (LIBS) a pomocí jiných komplementárních metod. Cílem je prověřit souvislosti mezi daty získanými ...
 • Zabezpečování kvality při výrobě mazacích agregátů 

  Karbus, Filip
  Tato bakalářská práce je zaměřena na zabezpečování kvality mazacích agregátů ve společnosti Tribotec, spol, s.r.o. Hlavním cílem je pomocí aplikace nástrojů zabezpečování kvality navrhnout řešení, vedoucí ke snížení počtu ...
 • Měření koeficientu suchého tření 

  Meško, Marek
  Táto práca sa zaoberá modelovaním suchého trenia a zisťovaním patričných koeficientov trenia. Teoretická časť tejto práce je venovaná základným modelom suchého trenia. Cieľom praktickej časti je vytvoriť zariadenia na ...
 • Příprava polovodičových vzorků pro transmisní elektronovou mikroskopii 

  Bajo, Viktor
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou přípravy vzorků z polovodičových materiálů pro transmisní elektronovou mikroskopii. V teoretické části jsou obecně popsány nejpoužívanější metody předpřípravy a finalizační ...
 • Koncepční návrh habitatu pro extrémní prostředí - návrh modulu pro dvoučlennou posádku pro NRHO 

  Valo, Patrik
  Táto práca predstavuje komplexný koncepčný návrh lunárneho obytného modulu, ktorý obieha okolo Mesiaca v blízkosti jeho takzvanej NRHO, s implementáciou nafukovacích materiálov. Obytný modul zabezpečuje zdravé prostredie ...
 • Koncepční návrh habitatu pro extrémní prostředí - návrh skafandru pro Mars 

  Ponka, Jakub
  Předložená bakalářská práce se zabývá koncepčním návrhem skafandru pro podmínky na Marsu. Koncepce vychází z rešeršní části, v níž jsou popsány současné modely skafandrů jednotlivých vesmírných agentur a extrémní podmínky, ...
 • Modelování proudění krve v krční tepně se stenózami 

  Štefek, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou proudění krve v krční tepně se stenózami v oblasti bifurkace. V teoretické části je uveden současný stav poznání. V rámci praktické části práce bylo vytvořeno několik 2D modelů tepny ...
 • Diference emitovaného záření ve fluorescenční superrozlišovací mikroskopii 

  Havelka, Tomáš
  Fluorescenční mikroskopie nachází široké uplatnění v biologických vědách ale i v technickém výzkumu. Díky úplné prostorové nekoherenci záření emitovaného ze vzorku je fluorescenční mikroskopie základem řady superrozlišovacích ...
 • Návrh extrudéru a experimentálního materiálu pro tisk poloroztaveným kovem 

  Slezák, Tomáš
  Táto bakalárska práca sa zoberá možnosťami použitia kovových materiálov pri 3D tlači metódou FDM. V teoretickej časti práce je uvedený prehľad dostupných metód 3D tlače pracujúcich s kovovými materiálmi. Dodatočne je ...
 • Design závěsného světla 

  Špačková, Eliška
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem závěsného světla a jeho posouzením metodou LCA, s cílem minimalizace environmentálních dopadů při zachování estetických kvalit a vyhovění dílčím cílům. V rámci práce byla vypracována ...
 • Alternativní paliva pro vznětové pohonné jednotky 

  Matoušek, Martin
  Tématem této bakalářské práce jsou alternativní paliva použitelná ve vznětových motorech. Zprvu je uveden stručný úvod do problematiky vznětových motorů, dále jsou popsána jednotlivá alternativní paliva. V práci jsou shrnuty ...
 • Vstřikovací systém s tlakovým zásobníkem pro vozidla kategorie NRMM 

  Pavlík, Martin
  Bakalářská práce se zabývá systémem common-rail u vznětových motorů NRMM a jeho aplikací především u traktorových vozidel. V rešeršní části práce je uvedeno rozdělení systému, popis používaných komponent s vysvětlením ...
 • Aplikace bezvýkresové dokumentace při konstrukci frézovacího přípravku 

  Schneider, David
  V práci je popsána konstrukce frézovacího přípravku pro upínání součásti na obráběcím stroji s využitím bezvýkresové dokumentace. Jsou zde popsány dostupné metody upínání obrobků pro obrábění a dále je vysvětlena tvorba ...
 • Vliv teploty na funkci tlumiče odpružení 

  Munduch, Zdeněk
  Bakalářská práce se zabývá vlivem teploty na funkci tlumiče odpružení. Velikost tlumící síly generované tlumičem je proměnná v závislosti na teplotě tlumiče. Jsou popsány důvody proč k teplotnímu ovlivnění dochází a jak ...

View more