Collections in this community

Recent Submissions

 • Vysokotlaká hydraulika v zemědělských strojích 

  Pavlík, Václav
  Tato bakalářská práce nabízí přehled nejvyužívanějších způsobů přeměny kinetické energie na tlakovou a naopak, pomocí hydrostatických převodníků. Je zaměřena na problematiku vysokotlakých hydraulických mechanismů v ...
 • Lineární elastická lomová mechanika a její aplikace na studium složených materiálů 

  Dohnalík, Petr
  Hlavním cílem této práce je uvedení možností výpočtu lomových parametrů pro trhlinu, která se nachází na rozhraní dvou materiálů. V úvodu práce je pojednáno o kompozitech, které jsou typickým představitelem materiálu, kde ...
 • Návrh otopného systému rodinného domu 

  Češla, Martin
  Bakalářská práce se zabývá výpočtem tepelných ztrát rodinného domu, návrhem teplotního spádu a návrhem otopných těles pro stávající plynový kotel, který se v rodinném domě nachází, a pro nový kondenzační kotel. Práce dále ...
 • Design kuchyňského robotu 

  Skotáková, Táňa
  Tématem mojí bakalářské práce je design kuchyňského robotu. Hlavním cílem bakalářské práce je design, který zaujme. Dalším cílem bude jednoduchá a intuitivní práce s navrženým robotem. Stane se vkusným doplňkem kuchyně s ...
 • Vliv výfukových systémů na hluk spalovacího motoru 

  Ptáček, Petr
  Tato bakalářská práce je zaměřena na vytvoření rešeršní studie týkající se hlučnosti výfukových systémů spalovacích motorů. Nejprve jsou popsány jednotlivé díly výfukového systému s věnováním většího prostoru tlumičům ...
 • Technologie vytavitelného modelu v současnosti 

  Matoušek, Roman
  Rešerše zaměřená na nejmodernější zařízení a suroviny používané v technologii vytavitelného modelu se zaměřením na výrobu voskového modelu, keramické skořepiny, vytavování vosku a tepelného zpracování keramické formy před odlitím.
 • Testování reflexního módu multimodálního holografického mikroskopu 

  Kachtík, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá testováním reflexního módu Multimodálního holografického mikroskopu zkonstruovaného ve spolupráci s firmou TESCAN. Testováním se myslí především stanovení osového a laterálního rozlišení, ověření ...
 • Zefektivnění výroby recyklačního nože 

  Kalenda, Jaromír
  Bakalářská práce se zabývá výrobou nože na zpracovávání odpadu z materiálu DIN 1.2379. První část se zabývá definováním spotřeby časů podle aktuální normy, a popisem spotřeby časů podle firmy Pilana Knives s.r.o. V další ...
 • Možnosti použití Raspberry Pi pro domácí automatizaci 

  Pilch, Tomasz
  Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi využití Raspberry Pi pro domácí automatizaci a pro automatizaci obecně. Hlavním cílem práce bylo seznámit se s počítačem Raspberry Pi, sepsat přehlednou rešerši využití spolu s ...
 • Možnosti analýz progresivního porušování kompozitních materiálů metodou konečných prvků 

  Častulík, Lubomír
  Bakalářská práce se zabývá možnostmi analýzy progresivního porušování vrstvených kompozitních stěn a desek. Nejprve je uveden teoretický úvod do mechaniky kompozitních materiálů. Následně se práce zabývá popisem druhů ...
 • Pístní kroužky soudobých zážehových motorů 

  Cupák, Václav
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou pístních kroužků moderních spalovacích zážehových motorů. První část je zaměřena na popis funkcí a požadavků kladených na pístní kroužky, další pak na tvary pístních kroužků. ...
 • Technologie výroby a zpracování uhlíkových kompozitů 

  Bouchal, Petr
  Bakalářská práce pojednává o výrobních technologiích uhlíkových kompozitních materiálů. V práci jsou popsány složky kompozitních materiálů a je také uveden stručný přehled různých druhů výroby. Detailně je rozebrána ...
 • Hybridní pohon automobilů 

  Tvrdý, Josef
  Obsahem této bakalářské práce je přehled možných hybridních pohonů automobilů a jejich praktické využití. Je zaměřena na hlavní výhody a nevýhody hybridního pohonu a zabývá se dopadem takto vybavených automobilů na životní ...
 • Konstrukční návrh nosného rámu výtahové kabiny 

  Zapletal, Tomáš
  Tato práce se zabývá konstrukčním návrhem nosného rámu výtahové kabiny osobního výtahu o nosnosti 1000kg (13 osob) a nominální rychlosti 2,5 m/s. První část je zaměřena na návrh konstrukce nosného rámu. Rám je vyroben z ...
 • Svařování tlakových nádob 

  Máca, Martin
  Práce je zaměřena na technologii svařování tlakových nádob. Jako tlaková nádoba byla zvolena nádoba na dokvašování piva (tzv. CK tank). Dále se v práci zmiňují metody zkoušení svarů a legislativa tlakových nádob.
 • Využití střižného nástroje ve výrobním procesu 

  Důrek, Milan
  Bakalářská práce vypracovaná v rámci bakalářského studia oboru strojní inženýrství, předkládá návrh využití technologie stříhání ve výrobním procesu. Zadaná součást, radlička, je vyrobena z otěru odolné vysokopevnostní ...
 • Expediční úprava motocyklu 

  Gawliczková, Dominika
  Cílem této práce je navrhnout expediční úpravy motocyklu Yamaha XG250 Tricker, s kterým je v plánu cesta do Střední Asie. Mezi tyto úpravy patří návrh větší palivové nádrže včetně fyzických modelů a návrh upevnění zavazadel ...
 • Těžba hydrátů metanu 

  Hanzlík, Martin
  Tato práce popisuje chemické a fyzikální vlastnosti hydrátu metanu, jeho výskyt a umístění nalezišť v různých typech sedimentu. Hlavní bodem práce je zhodnocení navrhovaných metod produkce hydrátu metanu z technologického, ...
 • Aplikace Rapid Prototyping pro výrobu modelů vojenské historické techniky 

  Malý, Ondřej
  Práce se zabývá procesem výroby a následným zhodnocením vyrobených modelů historické drezíny Steyr K2670 v měřítku 1:120. Pro zhotovení produktu byla použita technologie rapid prototyping, která vytváří objekty na základě ...
 • Obrábění součásti na CNC soustruhu 

  Nechvátal, Luboš
  Téma bakalářské práce se zabývá technologií výroby rotační součásti na CNC soustruhu. Hlavní řešení práce je kompletní technologická příprava výroby součásti "Těsnicí víko" včetně popisu použitých strojů, zařízení a výběr ...

View more