Now showing items 229-248 of 501

 • Obnovitelné zdroje energie pro rodinný dům 

  Burýšek, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá tématem obnovitelných zdrojů energie. Je rozdělena na dvě hlavní části. První část je odborná rešerše obnovitelných zdrojů energie, které jsou dostupné v České republice. V druhé části je ...
 • Obnovitelné zdroje energie v energetice v ČR 

  Sojka, Jiří
  Práce se zabývá průzkumem jednotlivých obnovitelných zdrojů energie masově užívaných v energetice v České republice. První polovina práce byla věnována stručné charakteristice každého obnovitelného zdroje energie. V druhé ...
 • Obrábění litin 

  Nejedlý, Zdeněk
  Bakalářská práce se zabývá obráběním slitin železa s vyšším množstvím uhlíku – litin. První část práce pojednává o vlastnostech těchto materiálů. Je zaměřena na výrobu, chemické složení nebo formy uhlíku, což jsou aspekty, ...
 • Obrábění materiálů pro řezné nástroje, za využití metod EDM, se zaměřením na optimalizaci výrobního procesu 

  Nováková, Radana
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou elektroerozivního hloubení, se zaměřením na optimalizaci výrobního procesu. Především poukazuje na faktory ovlivňující vlastní průběh obrábění.
 • Obrábění plazmového nástřiku materiálu 

  Krajkovič, Pavel
  Tato práce představuje proces plazmového nástřiku a druhy používaných nástřiků, dále se zabývá teorií a parametry obrábění plazmových nástřiků. Práce především popisuje dva konkrétní způsoby obrábění problematických součástí ...
 • Obrábění těžkoobrobitelných materiálů 

  Šebela, Radek
  Téma bakalářské práce je ucelený rozbor jednotlivých druhů a metod obrábění těžkoobrobitelných materiálů. Dále přehled vybraných nástrojových materiálů pro obrábění těžkoobrobitelných materiálů a faktorů ovlivňujících řezné ...
 • Obrábění těžkoobrobitelných materiálů 

  Tejkl, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá studiem obrábění těžkoobrobitelných materiálů. V první části jsou rozděleny těžkoobrobitelné materiály a následuje jejich analýza. V další části se práce zaměřuje na problematiku obrobitelnosti ...
 • Obrábění titanových a těžkoobrobitelných slitin frézováním 

  Kouřil, Petr
  Tato práce je zaměřena na problematiku obrábění těţkoobrobitelných slitin. V teoretické části práce jsou charakterizovány jednotlivé skupiny těchto slitin a je analyzována jejich obrobitelnost. V praktické části byla čelně ...
 • Ochranná zařízení používaná ve stavbě obráběcích strojů 

  Svoboda, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá popisem a roztříděním pevných a pohyblivých ochranných krytů používaných ve stavbě obráběcích strojů. Dále seznamuje s aktuálními bezpečnostními normami pro konstrukci ochranných krytů a s ...
 • Ojnice čtyřdobého zážehového motoru 

  Nguyen, Huy Long
  Cílem této bakalářské práce je provést stručnou rešerši v oblasti ojnic motorů určené pro osobní automobily, navrhnout ojnici pro motor daných parametrů, sestavit model kinematiky a dynamiky klikového ústrojí a provést ...
 • OPATŘENÍ ELIMINUJÍCÍ CHYBOVOST LIDSKÉHO FAKTORU V ŘÍZENÍ VOZIDEL 

  Horký, Martin
  Tato práce se zabývá asistenčními systémy schopnými zasahovat do řízení vozidel, popisuje je a hodnotí jejich přínos bezpečnosti silničního provozu.
 • Opotřebení pneumatik osobních automobilů 

  Jurnečka, Ladislav
  Cílem této bakalářské práce je popsat konstrukce pneumatik a způsoby opotřebení pneumatik u osobních automobilů. Její součástí je také úvaha o možnostech následného zpracování a využití materiálu pneumatik.
 • Optimalizace konstrukce vodou chlazené termočlánkové sondy 

  Dohnal, Miloslav
  Cílem této práce je vytvořit výpočtový model stávající (běžné) konstrukce vodou chlazené termočlánkové sondy, provést výpočet a vyhodnotit kvalitu chlazení stávající sondy a případně navrhnout konstrukční úpravu pro zlepšení ...
 • Optimalizace materiálových toků v lisovací lince firmy Siemens Electric Machines 

  Hruška, Jindřich
  Tato bakalářská práce řeší optimalizaci materiálového toku na lisovacích linkách ve firmě Siemens Electric Machines s.r.o. Práce nejprve popisuje teorii materiálové toku spolu s metodou Kanban. Následně Bakalářská práce ...
 • Optimalizace procesu lití tlakového odlitku ložiskového štítu elektromotoru 

  Krňávek, Štěpán
  Tato bakalářská práce se zabývá optimalizací technologie lití pod tlakem u odlitku ložiskového štítu elektromotoru, který se odlévá ve slévárně Siemens Elektromotory s.r.o. v Mohelnici. V tomto odlitku se vyskytují slévárenské ...
 • Optimalizace procesů 

  Vilém, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá problémem využití optimalizace procesů ve strojním inženýrství. Je v ní vytvořen optimalizační model pro optimalizaci řezných podmínek při soustružení. Problém byl zpracován a naprogramován ...
 • Optimalizace struktury a vlastností materiálů pro součásti motocyklů 

  Stárek, Jan
  Cílem této práce je vytvořit aktuální přehled používaných materiálů na vybrané motocyklové komponenty. Předložená bakalářská práce se mimo jiné zabývá srovnáním sériových dílů a jejich alternativních variant pro závodní ...
 • Optimalizace zkoušky pevnosti spoje sacího ventilu 

  Attasek, Radek
  Práce je zaměřena na optimalizace zkoušky pevnosti spoje sacího ventilu. Hlavním záměrem je analyzovat současný stav procesu lisování na oddělení pro montáž sacích ventilů ve společnosti Bosch Diesel, s.r.o. Jihlava. ...
 • Optimalizační úlohy v programu AIMMS 

  Kůdela, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá využitím programu AIMMS při řešení a sestavování optimalizačních modelů. Po teoretickém zavedení různých typů optimalizačních úloh následuje ukázka sestavení modelu u konkrétního problému a ...
 • Optimální korekce nepřesné střelby 

  Horníček, Jan
  V této práci je proveden rozbor nepřesné střelby a jejích optimálních korekcí na konkrétním příkladě házení šipek na terč. Nejprve je sestaven model popisující nepřesnou střelbu a na jeho základě jsou odvozeny předpoklady ...