Now showing items 332-351 of 542

 • Radiální pístový hydrogenerátor 

  Kapoun, Lukáš
  Tato bakalářská práce obsahuje základní rozdělení hydrogenerátorů. Jsou zobrazeny různé typy těchto hydrogenerátorů rozšířené o základní výpočtové rovnice a charakteristiky. Hlavní část této práce je věnována popisu ...
 • Realizace přístupového systému pro inteligentní budovy na bázi RFID 

  Mikšíček, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá možností využití RFID technologie v inteligentních budovách. V první části popisuje hlavní části technologie, princip funkce a uvádí příklady využití v různých oblastech. Druhá část se zabývá ...
 • Redukce emisí NOx využitím keramického filtru 

  Rubišar, Václav
  Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou snižování NOX vyskytujících se v odpadních plynech. Nejdříve je popsána charakteristika všech významných druhů NOX a jsou uvedeny jejich chemické vlastnosti. Je zmíněn i ...
 • Rešeršní studie zaměřená na měření a řízení přítlačné síly robotických koncových členů 

  Fousek, Jan
  Cílem této bakalářské práce je zhotovení rešerše na měření přítlačné síly robotických koncových členů. Velká část práce je zaměřena na přehled používaných senzorů pro snímání působící síly. Druhá část se zabývá návrhem ...
 • Robotické svařování rámu brusky 

  Doležel, Jakub
  Tato práce se zabývá robotickým svařováním spodního rámu brusky. Je rozdělena do dvou částí, v teoretické části je popsána metoda svařování MIG/MAG a svařovací roboti a manipulátory. Cílem bakalářské práce je navrhnout ...
 • Role materiálových věd při řešení problematiky technických havárií 

  Tonkovič, Miroslav
  Materiálové vědy hrají při objasňování nejrůznějších technických havárií nezastupitelnou úlohu. Práce je zaměřena na několik konkrétních vybraných technických havárií, při jejichž řešení bylo nutné využít znalosti z oblasti ...
 • Rotory vrtulníků 

  Brožek, Petr
  Bakalářská práce Rotory vrtulníků má několik cílů. Nastínit historický vývoj vrtulníku jako dopravního a bojového prostředku. Charakterizovat hlavní části vrtulníků s popisem plněných funkcí. Uvést do aerodynamiky rotorů. ...
 • Rozbor vhodných dokončovacích operací po tažení 

  Šobáň, Pavel
  Práce shrnuje poznatky o vhodných dokončovacích operacích po tažení. V práci jsou rozebrány pouze v praxi nejpoužívanější a nejvhodnější metody. Mezi popsané metody patří dělení materiálu plošným stříháním, laserem, plazmou, ...
 • Rozpoznávání řeči (číslice) 

  Kantar, Martin
  V bakalářské práci vysvětluji, jak samotná řeč vypadá a co jí ovlivňuje. Zmiňuji zde nejčastěji používané metody, kterými si řečové signály můžeme připravit pro rozpoznávání. Na názorných příkladech ukazuji, na jakých ...
 • Rozvody dvoudobých motorů 

  Havlen, Prokop
  První část této bakalářské práce se snaží představit základní geometrii a výpočty válce, kanálů a spalovacího prostoru dvoudobého motoru. V druhé polovině jsou blíže popsaná jednotlivá provedení systému výměny náplně válců ...
 • Řešení inverzních úloh v oblasti výměníků hmoty a tepla 

  Brožová, Tereza
  Tato bakalářská práce se zabývá dynamickým chováním výměníků tepla, které je popsáno systémem diferenciálních rovnic. V této souvislosti obsahuje obecné informace o nezbytném teoretickém základu týkající se především přenosu ...
 • Řetězový posunovač 

  Dano, Matej
  Táto bakalárska práca sa zaoberá konštrukčným riešením reťazového posunovača pre technologickú výrobnú linku. Práca obsahuje technickú správu s rozborom a s výpočtom navrhovaného riešenia a popis medzných možností reťazových ...
 • Řezání měřících trojdoteků z tvrdokovu nekonvenční technologií ED 

  Smital, Pavel
  Práce pojednává o nekonvenčních metodách obrábění zaměřená především na elektroerozivní drátové řezání. V úvodu jsou popsány základní principy a podstata elektroerozivního obrábění. Praktická část je zaměřena na řešení ...
 • Řezná keramika 

  Vaverka, Ivo
  Bakalářská práce je zaměřena na řeznou keramiku, která patří do nástrojových materiálů. První část se zabývá rozdělením, použitím a charakteristikou základních materiálů pro řezné nástroje. V druhé části se důkladně rozebírá ...
 • Řídicí systémy CNC strojů a možnosti využití 

  Mana, Marek
  Zvolená práce se zabývá problematikou CNC strojů. V první části se práce zabývá teoretickou problematikou CNC obrábění (historie, rozdělení a způsoby programování). Další část práce je zaměřena na kompletní simulaci a ...
 • Řízení a monitorování teploty laboratorní pece 

  Dvořák, Pavel
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření laboratorní úlohy, která je určena pro výuku a demonstraci řízení teploty laboratorní pece pomocí aplikace vytvořené v prostředí Control Web 6.1. Úloha zahrnuje regulaci a snímání ...
 • Řízení manipulátoru pomocí mikrokontroléru 

  Šíl, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá řízením manipulátoru pomocí mikrokontroléru. Jedná se o zmenšený model manipulátoru, který bude sloužit jako demonstrační model obdobného manipulátoru použitého v praxi. Návrh manipulátoru ...
 • Řízení modelů procesů EDU-mod programovatelným automatem řady FX3U 

  Marek, David
  Tato bakalářská práce byla vytvořena jako podpora výuky na fakultě Strojního inženýrství Vysokého učení technického na Ústavu automatizace a informatiky pro předmět Programovatelné automaty. Cílem této práce bylo seznámit ...
 • Řízení nanášecích stolků pro hmotnostní spektrometry 

  Kabourek, Adam
  Předložená bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací řídícího softwaru pro nanášecí zařízení hmotnostních spektrometrů. V práci se nejdříve seznámíme s použitým hardwarem a poté se samotným provedením řídící aplikace. ...
 • Řízení otvírání okna osobního automobilu 

  Keprt, Jaroslav
  Tato bakalářská práce se zabývá osazením výkonové elektroniky na DPS a návrhem algoritmu řízení pro danou funkci DC-motoru, který je součástí soustavy ovládání pohybu okna u osobního automobilu. V práci jsou popsány principy ...