Now showing items 353-372 of 542

 • Selektivní růst GaN na modifikovaný substrát metodou FIB 

  Mareš, Petr
  Práce se zabývá selektivním růstem krystalů GaN na SiO2. Teoretická část pojednává o charakteru růstu ultratenkých vrstev s důrazem na nitrid gallia a metody jeho přípravy. Teoretická část také obsahuje popis metody ...
 • Selektivní růst GaN na SiN 

  Hulva, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá selektivním růstem gallia a gallium nitridu na substrátech nitridu křemíku. Depozicí nízkoenergiových dusíkových iontů je na křemíkovém substrátu vytvořena vrstva nitridu křemíku (SiN). Na ...
 • Sestavení technologie pro součást stavitelná klínová řemenice 

  Láznička, Pavel
  Na úvod jsou popsány řemenové převody a vyvažování stavitelné řemenice. Zhodnocení technologičnosti výroby součásti pro kusovou a sériovou výrobu je obsahem další kapitoly. Následuje volba materiálu, polotovaru a výpočet ...
 • Sériová a paralerni diagnostika pohonných jednotek motorových vozidel 

  Čoček, Jan
  Bakalářská práce se zabývá diagnostikou motorových vozidel od historie až po současnost, se zaměřením zejména na pohonné jednotky spalovacích motorů. V jejích částech je stručně popsána funkce daného systému a následně ...
 • Silové stroje používané ve tváření 

  Sejkora, Petr
  Bakalářská práce obsahuje charakteristiku silových strojů, základní rozdělení a stručný přehled jednotlivých typů silových strojů využívaných ve tváření. V práci jsou charakterizovány používané stroje. U každého typu je ...
 • Simulace funkce obvodu pro rekuperaci energie 

  Kubíček, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a optimalizací matematického modelu pro simulaci rekuperace energie u hydrostatických systémů. Matematický model by měl spolu s experimentálním stendem sloužit k simulaci provozních ...
 • Simulace magnetického obvodu magnetoreologické spojky metodou konečných prvků 

  Dlugoš, Jozef
  Táto bakalaráska práca sa zaoberá analýzou magnetického poľa magnetoreologickej (MR) spojky a využitím zistených poznatkov. Prvá časť práce je spracovaná ako rešerše, potrebná pre riešenie daného problému. Nasleduje časť, ...
 • Simulační nástroje pro CAD/CAM programování průmyslových robotů 

  Nagy, Marek
  Bakalářská práce je zaměřená na simulaci, off-line programování a seznámení se s robotem KUKA. Obeznamuje o složení, souřadnicových systémech a možnostech pohybu průmyslového robota. Představuje metody on-line a off-line ...
 • Simulátor kluzného ložiska 

  Sabo, Karol
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom experimentálneho zariadenia na zistenie geometrie filmu v hydrodynamicky mazanom axiálnom ložisku pomocou optickej interferometrie. Súčasťou práce je rešeršná časť o experimentálnych ...
 • Simulátor vozovky DynoTec 

  Pekar, Marek
  Táto bakalárska práca sa zaoberá rekonštrukciou simulátoru vozovky, ktorý sa nachádza na Ústave konštruovania. Na začiatku práce som sa venoval prehľadu súčasných simulátorov vozoviek a testerov podvozkov. V druhej časti ...
 • Slitiny neželezných kovů a jejich využití v praxi 

  Měřinský, Ivo
  Tato bakalářská práce nás seznamuje se slitinami neželezných kovů a jejich aplikací v průmyslu. Prostor je věnován nejvíce rozšířeným slitinám hliníku a mědi, po méně používané slitiny, jako jsou např. slitiny hořčíku, ...
 • Snižování obsahu spalitelných látek v úletovém popelu 

  Mucha, Matej
  Práca pojednáva o vzniku, využití, výhodách a nevýhodách fluidnej vrstvy. Ďalej popisuje závod Elektrárne Vojany SE a.s., proces výroby a použitú technológiu cirkulačných fluidných kotlov s ich prevádzkovými nedostatkami. ...
 • Software pro zpracování dat z akcelerometru 

  Zahradník, David
  Tato práce se zabývá tvorbou softwaru pro statistické zpracování dat z akcelerometru. V první části jsou stanoveny cíle. V dalších částech následuje návrh a tvorba vlastního softwaru pro real-time, ale i post-processingové ...
 • Solární chlazení 

  Smokoň, Pavol
  Tato bakalářská práce se zabývá současnými možnostmi využití sluneční energie pro pohon chladících zařízení. První část je věnována různým technologiím v oblasti elektricky poháněných a teplem poháněných chladících zařízení. ...
 • Solid Edge - návrh konstrukce podvozku všesměrového mobilního robotu 

  Poul, Ota
  Bakalářská práce se zabývá návrhem tříkolového a čtyřkolového podvozku pro všesměrové mobilní roboty. Návrh je realizován v CAD software Solid Edge ST4. Výsledkem této práce jsou 3D modely podvozků pro tvorbu dokumentace ...
 • Současné konstrukce dvou-médiových trysek 

  Dostal, Jan
  Diplomová práce se zabývá konstrukcí dvoumédiových trysek. Hlavním úkolem je kategorizovat trysky, především setřídit a popsat současné typy dvoumédiových trysek s vnitřním směšováním. V této práci jsou popsány provozní ...
 • Současné trendy ve výrobě keramických skořepinových forem 

  Štipl, Pavel
  Tato bakalářská práce pojednává o současných trendech ve výrobě keramických skořepinových forem. V první části je popsána historie přesných odlitků, jejich využití a přehled světové produkce. V dalších částech je rozebrán ...
 • Současné trendy ve výrobě netrvalých voskových modelů 

  Kolesár, Roman
  Práce popisuje aktuální trendy ve výrobě voskových modelů pro metodu lití na vytavitelný model. Nejprve je uveden přehled voskových směsí a způsoby testování. Následuje deskripce pracovního postupu, od zhotovení matečné ...
 • Současné trendy ve výrobě trvalých modelů z progresivních materiálů 

  Štokman, Michal
  Rapid Prototyping je důležitou součástí moderního odvětví slévárenství. Cílem této bakalářské práce je vytvoření přehledu jednotlivých metod RP pro výrobu trvalých modelů a pískových forem, jejich uplatnění při rychlé ...
 • Současné trendy ve zvyšování výkonu vznětových a zážehových motorů 

  Slovák, Jan
  Tato bakalářská práce je pouze rešeršního charakteru. V práci jsou popsány jednotlivé typy motorů, dále jsou zde rozebrány dva nejčastější typy přeplňování motorů - pomocí kompresoru a turbodmychadla. Spolu s nimi jsou ...