Now showing items 401-420 of 542

 • TECHNICKO-EKONOMICKÉ ASPEKTY VOLBY DOBY ŽIVOTNOSTI VOZIDLA 

  Hemala, Michal
  Práce shrnuje hlavní důvody zaměření výrobců na konkrétní dobu životnosti vozidla. Zkoumá současný stav vozového parku a optimální životnost automobilu. Dále předkládá několik metod řešení únavové životnosti a popisuje ...
 • Technicko-ekonomické zhodnocení použití kyslíku nebo dusíku jako řezného média při laserovém řezání plechů. 

  Králík, Petr
  Práce se zabývá otázkou, zda se strojírenskému podniku při vypalování součástí pomocí laseru vyplatí používat tavnou metodu řezání nebo metodu oxidační doplněnou o zařízení Lissmac SBM-M 1500 B2 určené k čištění oxidické ...
 • Technika inteligentních školních budov 

  Drábková, Helena
  Práce se stručně zabývá vývojem regulací spotřeb energií v budovách a zaměřuje se na inteligentní systémy budov a jejich možných aplikaci ve školách. Stručně proto charakterizuje regulaci vytápění, větrání, klimatizace a ...
 • Technologie broušení 

  Beseda, Vojtěch
  Bakalářská práce se zabývá technologií broušení. Teorii broušení je věnována první část. Navazuje část, kde jsou uvedeny výběry brousicích strojů z databází a katalogů výrobců. Na závěr je uvedena ukázka využití brousicího ...
 • Technologie lití na vytavitelný model - přehled vad 

  Šmatelka, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá vznikem vad během výroby hliníkových odlitků metodou přesného lití na vytavitelný model. V první části práce je stručně popsána technologie odlévání hliníkových odlitků ve firmě Alucast ...
 • Technologie pro akumulaci elektřiny 

  Pochylý, Jiří
  Cílem této bakalářské práce je porovnat a popsat základní funkční principy různých technologií pro akumulaci elektrické energie. S rostoucí nerovnováhou mezi spotřebou a výrobou je nutné začleňovat akumulační jednotky do ...
 • Technologie tváření tenkých povlakovaných plechů 

  Procházka, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá tvářením tenkých povlakovaných kovů. Práce je rozdělena do třech tematických částí. První část obsahuje pojednání o technologiích, které se používají při tváření povlakovaných kovů, což jsou ...
 • Technologie výroby čelního ozubení 

  Kosíř, Tomáš
  Tato bakalářská práce popisuje a porovnává technologie výroby a dokončování čelního ozubení. Každá popsaná technologie obsahuje použité nástroje, stroje a řezné podmínky. Na závěr jsou technologie porovnány podle vhodnosti ...
 • Technologie výroby plastového vrchního krytu 

  Majerčíková, Erika
  Práca sa zaoberá návrhom technológie výroby plastového vrchného krytu - technológiou vstrekovania termoplastov. Výrobná séria je stanovená na 500 000 kusov, pre ktorú je požadovaná doba dodania 9 mesiacov. V prvej časti ...
 • Technologie výroby součástky za použití nástrojů ze slinutých karbidů 

  Cabalka, Jan
  Předložená bakalářská práce je zaměřena na návrh technologie malosériové výroby pístu motoru. Je zde řešena problematika obrábění hliníku moderními materiály nástrojů a technologický postup součásti. Závěrem je v práci ...
 • Technologie výroby uměleckých odlitků 

  Janošťák, Jan
  Tato bakalářská práce je zaměřena na druhy slévárenských metod, které jsou nebo byly užívány k výrobě uměleckých předmětů. Nejprve je proveden chronologický průřez historií uměleckého odlévání, který je následován rozborem ...
 • Technologie žárového zinkování 

  Pometlo, Stanislav
  Tato bakalářská práce pojednává o technologii žárového zinkování ponorem. V úvodu této práce je pohled do historie žárového zinkování a rozbor známých technologií nanášení roztaveného zinku na povrch materiálu. Dále je zde ...
 • Tenzometrická měření 

  Trojan, Vítězslav
  Práce se zabývá tenzometrickým měřením. Věnuje se základním principům tenzometrického měření a problémy, které mohou při měření nastat. Jsou rozebrány druhy tenzometrů, způsoby jejich aplikace a odvozeny základní úlohy pro ...
 • Teorie ropného zlomu 

  Daubner, Tomáš
  Bakalárska práca „Teorie ropného zlomu“ sa zaoberá teóriou ropného zlomu a jej potenciálnych dôsledkoch pre dnešnú spoločnosť, ktorá je závislá na nepretržitých dodávkach fosílnych palív. Ropný zlom charakterizuje Hubbertova ...
 • Tepelná čerpadla vzduch - voda 

  Špatenka, Jindřich
  Tématem bakalářské práce jsou tepelná čerpadla vzduch - voda. Práce se v první části zabývá principem tepelného čerpadla a vývojem od doby vzniku až po dnešní dobu, dále stručným uvedením dalších typů tepelných čerpadel a ...
 • Tepelná čerpadla země-voda 

  Nykl, František
  Tato bakalářská práce popisuje a charakterizuje tepelná čerpadla země-voda. Obsahuje také souhrn ostatních druhů tepelných čerpadel z hlediska principu, získávání energie a ekologičnosti. Čtenář je seznámen s historií, ...
 • Tepelné čerpadlo pro vytápění rodinného domu 

  Veverka, Jakub
  Bakalářská práce zabývající se tématem „Tepelná čerpadla a vytápění RD“ je rozdělena do čtyř hlavních částí. První část stručně popisuje princip fungování a jednotlivé druhy tepelných čerpadel (typy voda – voda, vzduch – ...
 • Tepelné zpracování kovaných náprav 

  Kaizar, Libor
  V této bakalářské práci je představena výroba a tepelné zpracování kovaných náprav. Dále jsou zde popsány postupy výběru dodavatele ocelí pro výrobu náprav, mechanické a chemické zkoušky, způsoby konzervace a balení náprav. ...
 • Termodynamika ideálních plynů v Matlabu 

  Zábojník, Jakub
  V rámci bakalářské práce byla v prostředí programu MATLAB vytvořena sada funkcí pro řešení základních termodynamických výpočtů s ideálními plyny a se směsmi ideálních plynů. Do práce jsou zahrnuty vedle zdrojových textů ...
 • Termoelektrický generátor 

  Štetina, Jakub
  Tato práce se zabývá testováním termoelektrických článků a sestavením zařízení, které by na základě využití termoelektrických jevů sloužilo jako pohotovostní zdroj elektrické energie pro konkrétní účel. Jedná se o využití ...