Now showing items 428-447 of 542

 • Uložení spodních, horních a průhybových válců rovnačky XRK 7-200 

  Sobotka, Jiří
  Bakalářská práce Uložení spodních, horních a průhybových válců rovnačky XRK 7-200 popisuje postupy konstrukčních návrhů válců sedmiválcové rovnačky tyčí o průměru 100-200 mm. Zároveň se zabývá kontrolou tohoto návrhu. Ta ...
 • Uložení spodních, horních a průhybových válců rovnačky XRK 9-50 

  Hudeček, Josef
  Cílem této bakalářské práce bylo poskytnout konstrukční řešení uložení dolních, horních a průhybových válců kosoúhlé rovnačky KRK 9-50, s rozsahem průměrů rovnaných tyčí od 10 mm do 50 mm. Návrh byl zpracován s ohledem na ...
 • Umělecký odlitek, teorie a praxe 

  Palčíková, Zuzana
  Tato práce se zabývá historií výroby uměleckých předmětů metodou vytavitelného modelu. První část práce popisuje metody přesného lití používané v současnosti i minulosti. Technologie přesného lití je popsána z hlediska, ...
 • Univerzální nástroj pro výrobu držáku 

  Kučera, Jiří
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru strojírenská technologie (B3S-K Strojírenství) předkládá návrh technologie výroby součásti z plechu 11 373.1 ve sdruženém nástroji. Na základě literární studie problematiky ...
 • Univerzální zabíhací stolice pro příslušenství vícevřetenových automatů 

  Pavelka, Radomil
  Bakalářská práce se zabývá problematikou záběhu strojírenských zařízení jak po stránce teorie záběhu a poruchovosti zařízení při provozu, tak po stránce praktických ukázek záběhu reálných zařízení. Hlavním úkolem práce ...
 • Únavové vlastnosti konstrukční oceli 11 523 

  Kudelka, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem mechanických vlastností oceli 11 523 ve stavu po normalizačním žíhání. Cílem je posouzení struktury materiálu a stanovení statických a únavových charakteristik. V teoretické části ...
 • Únavové vlastnosti niklové superslitiny IN738LC s AlSi vrstvou za teploty 800 °C 

  Hlavnička, Radek
  Tato práce posuzuje vliv nanesené ochranné AlSi vrstvy na únavové vlastnosti základního materiálu, kterým je niklová slitina Inconel 738 LC. Ochranná vrstva je vyrobena žárovým plazmatickým nástřikem s následným tepelným ...
 • Únavové vlastnosti titanových slitin 

  Horník, Vít
  Tato bakalářská práce se zabývá únavovými vlastnostmi titanových slitin. Úvodní část podává základní informace o titanu, jeho výrobě, rozdělení titanových slitin a jejich tepelném zpracování. V další části je popsán základní ...
 • Úprava dálkového ovládání pro Car4 

  Nejedlík, Tomáš
  Tato práce se zabývá připojením displeje k dálkovému ovládání a jeho programováním. Na začátku jsou popsány údaje, které je možné zobrazit na displej ze senzorů umístěných na experimentálním vozidle Car4. V práci je podrobně ...
 • Úprava fokusační části stolní sestavy pro laserovou spektroskopii LIBS 

  Borovský, Ján
  Táto bakalárska práca rieši funkčné úpravy fokusačnej časti stolnej zostavy pre laserovú spektroskopiu LIBS. Hlavné požiadavky kladené na upravený návrh zahŕňali zväčšenie zorného poľa navigačnej kamery, zvýšenie svetelnosti ...
 • Úprava stávající konstrukce magnetoreologické spojky 

  Bedřich, Miroslav
  Tato práce se zabývá rekonstrukcí magnetoreologické (MR) spojky. V první části byl vypracován rozsáhlý průzkum využití magnetoreologické technologie v praxi. Byly popsány principy funkce MR tlumičů, MR brzd a MR spojek. ...
 • Variantní řešení výroby brzdového kotouče motocyklu 

  Rozum, Josef
  Bakalářská práce předkládá variantní řešení hromadné výroby motocyklových brzdových kotoučů. Brzdové kotouče jsou součásti rotačního tvaru o velkém průměru a malé tloušťce zhotovené především z uhlíkové oceli. V práci jsou ...
 • Vegetační čistírny odpadních vod a jejich úloha v současnosti 

  Petrů, Lukáš
  Cílem této bakalářské práce je vypracování rešerše na téma Vegetační kořenové čistírny odpadních vod a jejich úloha v současnosti. V práci jsou popsány jednotlivé metody čištění a jejich princip. Druhá část obsahuje zmapování ...
 • Ventilové rozvody čtyřdobých spalovacích motorů 

  Přeslička, Jaroslav
  Práce se zabývá technickými řešeními rozvodových mechanismů čtyřdobých pístových spalovacích motorů, jejich výhodami a nevýhodami. V začátku je popsán pracovní oběh čtyřdobého spalovacího motoru a nastíněna problematika ...
 • Vertikální obráběcí centrum a zakázková CNC technologie 

  Okáč, Petr
  Bakalářská práce se zabývá tématem zakázkové výroby v oblasti kovovýroby, které je autorovi blízká díky vlastní praktické zkušenosti v oboru. První část práce je zaměřena na výhody a nevýhody vyskytující se v podnikání ...
 • VESTAVBA REKUPERAČNÍHO ZAŘÍZENÍ DO VOZIDLA 

  Svršek, Michal
  Cílem práce je zpracovat přehled současného poznání a trendů v oblasti rekuperace energie motorových vozidel. Náplní je v první řadě základní funkce a komponenty systému rekuperace kinetické a tepelné energie. V další části ...
 • Větrací jednotka s rekuperací tepla 

  Balák, Jan
  Tato bakalářská práce má seznámit čtenáře s možnostmi větrání obytných budov, hygienickými nároky na ventilaci. Dále pak s typy tepelných rekuperátorů využívanými pro tepelnou rekuperaci v obytných budovách. Závěrem práce ...
 • Větrné elektrárny pobřežního a vnitrozemského typu 

  Chromec, Tomáš
  Tato bakalářská práce se věnuje větrné energetice. V první části je popsána moderní historie tohoto odvětví. Na stručnou charakteristiku hlavních rozdílů mezi vnitrozemskými a pobřežními větrnými elektrárnami navazuje ...
 • Virtuální prototyp robotu v ADAMS 

  Příleský, Libor
  Tato práce se zabývá vytvořením virtuálního modelu robotu v ADAMS a co-simulačním propojením tohoto modelu s návrhem řízení v Matlab/Simulink. Robotem je segway Pierot vytvořený v rámci předchozích závěrečných prací. Obsahem ...
 • Vizualizace dat na platformě .NET 

  Šeliga, Ondřej
  Bakalářská práce pojednává o způsobech a postupech při vizualizaci dat na platformě .NET prostřednictvím vizualizační knihovny ActiViz .NET. Jedná se o průvodní dokument k vyvinuté aplikaci Vizualizace, která demonstruje ...