Now showing items 524-542 of 542

 • Zařízení pro simulaci rekuperace energie vozidel 

  Ranuša, Matúš
  Bakalárska práca sa zaoberá konštrukčným návrhom experimentálneho stendu pre simuláciu a rekuperáciu energie v úžitkových vozidlách. Začiatok práce popisuje spôsob zapojenia, princíp priebehu experimentu uskutočneného na ...
 • Zápustkové kování ozubeného kola 

  Bezděk, Pavel
  Cílem práce v rámci bakalářského studia oboru Strojírenská technologie je návrh výkovku ozubeného kola zápustkovým kováním. Materiál ozubeného kola je konstrukční ocel 12 050. Vzhledem k velikosti výrobní série 150 000 ...
 • Závěsný štípací stroj na dřevo 

  Zápotočný, Václav
  Bakalářská práce, vypracovaná na ústavu automobilního a dopravního inženýrství, si klade za cíl, zrychlit a zefektivnit zpracování odpadního dřeva vzniklého těžbou nebo nepříznivými přírodními podmínkami. Dále usnadnit ...
 • Závodní vozidla třídy GT 

  Fejfar, Marek
  Tato bakalářská práce s názvem „Závodní vozidla třídy GT“ si vzala za úkol seznámit čtenáře s fascinujícím světem závodů vozů třídy GT. Zabývá se historií závodů, současnými pravidly závodů a závody samotnými, tratěmi a ...
 • Zdroje vytápění rodinných domů - algoritmus výběru 

  Reiter, Milan
  Tato bakalářská práce se zabývá vytápěním a výběrem zdroje tepla pro rodinné domy. V první kapitole jsou popsány zdroje tepla využívané pro vytápění rozdělené podle druhu paliva. V další kapitole je proveden popis nároků ...
 • Zdvihový mechanismus jeřábové kočky 

  Malár, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem zdvihového mechanismu jeřábové kočky pro břemena o maximální hmotnosti 16 000 kg. Práce je rozdělena na dvě části: část písemnou a část praktickou. V písemné části této práce je řešen ...
 • Zdvihový mechanismus jeřábu 25 t 

  Strommer, Bohumír
  Náplní této bakalářské práce je návrh zdvihového mechanismu jeřábové kočky o nosnosti 25 000 kg. Návrh spočívá ve výpočtech hlavních rozměrů jednotlivých částí zdvihového mechanismu, jako průměry vodících kladek, celkové ...
 • Zdviže automobilů 

  Bejda, Vojtěch
  Cílem této práce je vytvořit popis současného trhu v oblasti zdviží automobilů a porovnání vyráběných zdviží v závislosti na různých parametrech. Hlavní části této práce tvoří popis konstrukčních řešení zdviží automobilů, ...
 • Zemní plyn jako palivo pro spalovací motory 

  Hromádka, Adam
  Obsahem práce je stručný souhrn a charakteristika alternativních paliv spalovacích motorů. Hlavním cílem je podrobné rozebrání aplikace zemního plynu z hlediska provozního, ekonomického a ekologického.
 • Zhodnocení technologií pro využití biomasy 

  Zahradníček, Pavel
  Tato bakalářská práce uvádí přehled metod pro zpracování a využití biomasy. Úvodní část je věnována zdrojům biomasy, dále jsou popsány samotné technologie pro netermické a energetické využití biomasy.
 • Zhodnocení uplatnění PV systému a TČ v energetickém zásobování RD 

  Kiša, Michal
  Práce se zabývá využitím tepelného čerpadla a fotovoltaického systému na konkrétním rodinném domě. Objasňuje základní pojmy z oblasti tepelných čerpadel, fotovoltaiky a jejich aplikaci na rodinném domě. V popisu rodinného ...
 • Zkáza Titaniku z materiálového hlediska 

  Nedbalová, Radka
  Tato bakalářská práce pojednává o zkáze Titaniku, a to zejména z materiálového hlediska. Obsahuje shrnutí poznatků o plavbě a potopení, charakteristiku materiálu trupu Titaniku a porovnání tehdejšího materiálu s materiály ...
 • Zkoušky hořáků 

  Rychter, Aleš
  Bakalářské práce se zabývá problematikou zkoušení hořáků používaných v průmyslových aplikacích. Celkově je práce rozdělena do dvou částí. První část se zabývá základním rozdělení hořáků a to podle způsobu tvorby směsi ...
 • Zkušební zařízení pro únavové zkoušky kompozitních materiálů při ohybovém namáhání. 

  Petruška, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá únavou kompozitních materiálů. Je rozdělena na dvě hlavní části. První část se věnuje teoreticky procesu únavového poškozování kompozitních materiálů a používaným únavovým zkouškám. Druhá část ...
 • Zkušební zařízení pro zkoušky hořáků 

  Sobočík, Robert
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na zkušební zařízení pro zkoušky hořáků. Jedná se o podrobnou rešerši dostupných materiálů včetně odborné literatury a internetových stránek s cílem shromáždit veškeré dostupné informace ...
 • Zlepšování Braytonova oběhu leteckých plynových turbín 

  Acevedo Silva, Rodrigo Alberto
  Tato Prace je vyzkum o Braytonuv Obeh. Obsahuju ruzne metody, jak zvisit ucinnost obeh. Take vysvetluje jednu z techto metod presneji a popisuje ruzne moznosti, jako je IRA (Mezichladicem Recuperancni Aeroengine), coz je ...
 • Zlepšování vlastností turbodmychadel aplikací slitin TiAl 

  Kuňák, Jiří
  Bakalářská práce obsahuje popis vlastností slitin TiAl a jejich aplikace se zaměřením na zlepšování vlastností turbodmychadel v porovnání s tradičními materiály. Dále je zde také uvedena technologie výroby TiAl slitin a ...
 • Způsoby zpracování plochého skla 

  Tichý, Vojtěch
  Práce pojednává o metodách zpracování plochého skla v historickém kontextu, nastiňuje způsoby minulé i současné výroby plochého skla, uvádí možnost dalšího zpracování plochého skla formou spékání v elektrické peci , zabývá ...
 • Zvyšování spolehlivosti JE 

  Dubovský, Dávid
  Cieľom tejto práce je zhodnotiť a popísať spoľahlivosť jadrových elektrární Bohunice (JE EBO). Následne vysvetliť metódy zvýšenia spoľahlivosti a podrobnejšie popísať jednu z nich (INPO AP 913). Po popise tejto metódy, ...