Now showing items 123-142 of 542

 • Koncepční popis návrhu korečkového elevátoru 

  Dočkal, Libor
  Tato bakalářská práce se zabývá koncepčním popisem návrhu korečkového elevátoru. Cílem je vytvořit výukovou verzi postupu pro návrh korečkového elevátoru jako podklad pro studenty bakalářského studia. Obsahuje popis ...
 • Koncepční popis návrhu pásového dopravníku 

  Vojtěch, Michael
  Tato bakalářská práce se zabývá koncepčním návrhem pásového dopravníku. Obsahuje základní funkční výpočty pro návrh dopravníku, rozebírá jeho jednotlivé části, uvádí způsoby konstrukčního provedení pásového dopravníku a ...
 • Konstrukce mobilního robota pro monitorování teploty okolí 

  Ferenčák, Libor
  Cílem práce je návrh konstrukce a realizace mobilního robota, který bude schopen monitorovat teplotu okolí a hlídat tak, jestli nehrozí nebezpečí způsobené touto vysokou teplotou. Práce se nadále zabývá teoretickým popisem ...
 • Konstrukce náprav pro model lokomotivy BN30U 

  Hlom, Vojtěch
  Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem náprav pro model lokomotivy BN30U. Cílem je dosáhnout nejjednoduššího návrhu konstrukce nápravy. Návrh musí zajistit snadnou montáž sestavy nápravy. Konstrukce náprav se ...
 • Konstrukce nestandardního kola 

  Mihálik, Boris
  Cieľom tejto bakalárskej práce je návrh a konštrukcia chopper bicykla určeného na propagačné účely. V prvej časti je definovaný chopper bicykel a jeho vhodnosť pre propagačné účely. Druhá časť sa zaoberá koncepciou riešenia ...
 • Konstrukce osy C malého soustruhu 

  Hermanský, Dominik
  Predmetom bakalárskej práce je konštrukcia osi C malého sústruhu. Prvá časť obsahuje vymedzenie hlavných pojmov a rešerš v oblasti osi C pre sústruhy a sústružnícke centrá. Ďalšia časť práce sa venuje rozboru rezných síl ...
 • Konstrukce osy C velkého soustruhu 

  Kulčar, Vojtěch
  Tato práce se zabývá návrhem konstrukce osy C velkého soustruhu. Zahrnuje popis osy C a metod jejího užití. Dále obsahuje rešerši možných technických řešení pohonu, brzdní a odměřování osy C. V návrhové části se zabývá ...
 • Konstrukce pásového dopravníku tvaru Z pro potravinářský průmysl 

  Burian, Radek
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout pásový dopravník tvaru Z, který se bude především využívat v potravinářském průmyslu. Ve své práci jsem se především snažil inovovat dopravníky, které se již v průmyslu používají. ...
 • Konstrukce portálové frézky 

  Lasák, Štěpán
  Tato bakalářská práce je zaměřena na oblast portálových (rovinných) frézek. První část práce představuje stručné seznámení s popisovaným strojem a jeho hlavní konstrukční části. Po vymezení oblasti a způsobu použití frézky ...
 • Konstrukce přípravku pro chirurgické zavádění osseointegračních implantátů u obličejových epitéz 

  Koukal, Ondřej
  Cílem této bakalářské práce je návrh a konstrukce přípravku pro chirurgické zavedení osseointegračních implantátů pro upevnění epitézy oblasti orbitu. Jako podklad pro konstrukční práci byla dodána data z CT pacienta. Dále ...
 • Konstrukce stroje pro bezhroté broušení 

  Merenus, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem stroje pro bezhroté broušení válcového profilu. Výsledný navrhovaný stroj bude určen pro povrchové opracování trubek z kovových slitin. Práce má část teoretickou a praktickou. V ...
 • Konstrukce Voroného buňky na mapě 

  Čermák, Jan
  Práce se zabývá studiem Voroného buňky, jejího zapracování do Voroného diagramů a jejich konstrukcí na modelu zemského povrchu. Nejdříve jsou Voroného diagramy a jejich vlastnosti vysvětleny v rovině, je zde popsána jejich ...
 • Konstrukce vřetene frézovacího stroje 

  Betlach, Jakub
  Cílem této bakalářské práce je konstrukce vřetene frézovacího stroje. První část práce obsahuje rešerši v oblasti konstrukčních součástí vřeten obráběcích strojů, které se používají v současné době. První část také obsahuje ...
 • Konstrukce vřetene soustruhu 

  Švarc, Pavel
  Bakalářská práce je zaměřena na jednu z nejdůležitějších částí soustruhu – vřeteno. Je rozdělena do dvou hlavních částí. První část je zaměřena na krátkou rešerši, která obsahuje obecné informace o vřetenech. Pojednává o ...
 • Konstrukce vřetene soustruhu 

  Novák, Tomáš
  Předmětem této bakalářské práce je rešerše a jednoduchá konstrukce vřetene soustruhu se základními výpočty. První část obsahuje přehled a rozdělení soustruhů s jejich technickými parametry. Dále rešerši, která je zaměřena ...
 • Konstrukce základny zkušební stanice 

  Tichý, Jiří
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout ocelovou konstrukci základny pro zkušebnu trakčních motorů. Pro uvedení do tématu bude v úvodu práce vymezený současný stav problematiky zkušeben trakčních motorů. Výsledné řešení ...
 • Konstrukční návrh přípravku pro odjehlovaní ozubených kol 

  Bosák, Daniel
  Tato práce se zabývá konstrukcí přípravku k odjehlování ozubených kol ve stroji Gleason GP 200. V první části práce je zpracována rešerše o současných metodách odjehlování. Následuje rozbor úlohy, kde jsou analyzovány ...
 • Kontakt vačky a zdvihátka 

  Urban, Filip
  Tato práce se zabývá konstrukčním návrhem simulátoru kontaktu vačky a zdvihátka. Na začátku práce je stručný přehled vaček, sil působících v rozvodu a druhům opotřebení vačky a zdvihátka. Dále je zde uveden krátký popis ...
 • Kontrolní výpočet tlakové nádoby 

  Šperka, Václav
  Tlakové nádoby zaujímají díky jejich účelu a využití nezastupitelné místo v různých odvětvích průmyslu. Z hlediska konstrukce a dimenzování je požadována vysoká bezpečnost a spolehlivost tlakových nádob, zejména například ...
 • Kotle na biomasu 

  Štěrba, Vítězslav
  Tato bakalářská práce se zabývá kotli na biomasu. První část je věnována samotné biomase, jejímu rozdělení, vlastnostech, potenciálu a možnostech energetického využití. Ve druhé části je popsán domácí trh s kotli na biomasu ...