Now showing items 271-290 of 542

 • Pásový dopravník na slévárenský písek 

  Matula, Petr
  Bakalářská práce se zabývá návrhem pásového dopravníku pro přepravu slévárenského písku o výkonu 90 000 kg.h-1, s osovou vzdáleností přesypů 30 m a výškovým rozdílem 5,8 m. Práce zahrnuje popis jednotlivých částí, funkční ...
 • Pásový dopravník pro dopravu stavební drti 

  Mužík, Lukáš
  Cílem této bakalářské práce je provést návrh pásového dopravníku pro přepravu stavební drti. Práce obsahuje konstrukční řešení jednotlivých uzlů, popis použitých komponentů, funkční výpočet dopravníku, návrh pohonu a některé ...
 • Pásový dopravník pro křemenný písek 

  Ješuta, Jiří
  Tématem této bakalářské práce je návrh pásového dopravníku pro přepravu křemenného písku s dopravním výkonem 80 000 kg.h-1, osovou vzdáleností přesypů 39 m a výškovým rozdílem 11 m. Práce obsahuje popis hlavních částí ...
 • Pásový dopravník pro recyklované kamenivo 

  Rajdl, Marek
  Tato bakalářská práce se zabývá pásovým dopravníkem pro dopravu recyklovatelného kameniva v šikmém směru. Cílem je nalézt konstrukční řešení pásového dopravníku pro zadaný dopravní výkon 85 000 kgh-1, zadanou osovou ...
 • Pásový dopravník pro slévárenský písek 

  Sonberger, Vít
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout pásový dopravník pro slévárenský písek dle zadaných parametrů. Úvodní část je zaměřena na popis a rozdělení pásových dopravníků. Hlavními částmi práce jsou popis zvolených komponent ...
 • Pásový dopravník přestavitelný - napínací stanice 

  Lang, Roman
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem napínací stanice přestavitelného pásového dopravníku pro dopravu hnědého uhlí v povrchových dolech. Dále obsahuje funkční výpočet tohoto pásového dopravníku a rozbor ...
 • Pásový dopravník přestavitelný - nosná konstrukce 

  Huňka, Jan
  Tato bakalářská práce pojednává o funkčním výpočtu přestavitelného pásového dopravníku dle normy ČSN ISO 5048 s požadovaným dopravním výkonem 210 000 kg.h-1, osovou vzdáleností přesypů 260 m a výškovým rozdílem 26 m. Dále ...
 • Pásový dopravník přestavitelný - stanice pohonu 

  Machatka, Martin
  Cílem předkládané bakalářské práce bylo navrhnout stanici pohonu přestavitelného pásového dopravníku určeného pro dopravu hnědého uhlí. Na základě požadovaných parametrů pásového dopravníku byl proveden funkční výpočet, ...
 • Perspektivní pohonné jednotky autobusů 

  Kubík, Jan
  Cílem této bakalářské práce je posoudit možný budoucí vývoj alternativních pohonů s ohledem jejich využití v autobusech. Nejdříve jsou popsány nejnadějnější alternativní pohony, které využívají spalovacího motoru . V další ...
 • Pevnostní návrh a deformační analýza nosné prutové konstrukce. 

  Ryšánek, Michal
  Obsahem bakalářské práce je pevnostní návrh a deformačně-napěťová analýza prutové soustavy. Tato prutová soustava je zjednodušený výpočtový model rovinné příhradové konstrukce. Jedním z cílů práce je vyčíslit normálové ...
 • Píst dvoudobého motocyklového spalovacího motoru 

  Král, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukčním řešením pístu pro dvoudobý motocyklový motor. Zaměřuje se hlavně na návrh základních rozměrů, pevnostní kontrolu v nejvíce namáhaných místech pístu a v neposlední řadě ...
 • Pístní skupina jednoválcového zážehového motoru 

  Lux, Josef
  Tato bakalářská práce se zabývá pístní skupinou spalovacího motoru. Hlavním cílem práce je provést pevnostní kontrolu pístní skupiny spalovacího motoru aplikací analytických metod pružnosti a pevnosti. Pro stanovení ...
 • Planetové převodovky 

  Lamberský, Václav
  Bakalářská práce obsahuje odbornou rešerši zabývající se principem činnosti planetových převodovek. Tato práce definuje základní typy planetových převodovek, způsoby jejich výpočtů, porovnání s jinými typy převodovek a ...
 • Plnění emisních norem Stage IV u traktorových motorů 

  Vít, Jakub
  Cílem mé bakalářské práce je objasnění principu funkce systému vstřikování močoviny a jeho instalace na vozidlo. V první části své práce se zabývám problematikou snižování škodlivin ve výfukových plynech a emisními normami, ...
 • Plnění emisních norem u traktorových motorů 

  Vaško, Roman
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá emisními normami traktorových motorů. V posledních letech dochází obecně k jejich zpřísnění. Úvodní pasáž práce je věnována popisu konkrétních škodlivin, které jsou exhalovány do ...
 • Počátky aplikace metody konečných prvků v biomechanice 

  Hájek, Petr
  Bakalářská práce je zaměřena na počátky aplikace metody konečných prvků v biomechanice. Období počátků můžeme vymezit léty 1972, kdy metodu v biomechanice poprvé představil Brekelmans a kol., a 1983, kdy byla metoda v této ...
 • Podvozky traktorů 

  Krátký, Martin
  Bakalářská práce se zabývá v současnosti používanými podvozky kolových a pásových traktorů. V první části je proveden přehled a stručný popis jednotlivých konstrukčních částí. Druhá a třetí část je zaměřena na řízení ...
 • Poháněná horizontální válečková dráha 

  Kozelek, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem poháněné horizontální válečkové dráhy pro přepravu europalet s břemenem o hmotnosti 175 kg. Součástí práce je funkční výpočet válečkové tratě, určení hlavních rozměrů ...
 • Poháněná horizontální válečková dráha 

  Sláma, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukcí poháněné horizontální válečkové dráhy pro přepravu ocelových odlitků v rámci mezioperační vnitropodnikové přepravy, byl proveden funkční výpočet válečkové tratě a určeny hlavní ...
 • Poháněná válečková dráha strojní pily 

  Mišák, Milan
  Tato práce se zabývá návrhem poháněné horizontální válečkové dráhy, určením hlavních parametrů, návrhem vlastního pohonu a jeho funkčním výpočtem. Dále pojednává o pevnostním výpočtu hřídele a pláště poháněného válečku. ...