Now showing items 1-10 of 10

 • Automobilní klimatizace 

  Bezděk, Matěj
  Předmětem bakalářské práce Automobilní klimatizace je rešerše současných systémů klimatizace automobilů. V práci je stručně nastíněn historický vývoj automobilní klimatizace od jejího vzniku do začátku běžného používání, ...
 • Chladicí systémy PC 

  Roman, Jan
  Bakalářská práce se zabývá současnými metodami chlazení komponent PC, popisuje jejich vlastnosti, především pak efektivitu a vhodnost k použití v příslušných úlohách chlazení. K pochopení a kvantifikaci principů jsou uvedeny ...
 • Metodika zkoušení tepelných čerpadel 

  Španihelová, Kateřina
  Tato bakalářská práce se zabývá metodikou zkoušení tepelných čerpadel. První část práce zahrnuje základní principy funkce tepelného čerpadla z termomechanického hlediska, popis základních prvků tepelného čerpadla a zdroje ...
 • Palivové články 

  Sedláček, Tomáš
  Tato bakalářská práce popisuje rozdělení palivových článků, princip jejich činnosti a složení jednotlivých typů článků. Uvádí výhody, či nevýhody jednotlivých typů článků a shrnuje jejich základní parametry. V práci je ...
 • Solární chlazení 

  Smokoň, Pavol
  Tato bakalářská práce se zabývá současnými možnostmi využití sluneční energie pro pohon chladících zařízení. První část je věnována různým technologiím v oblasti elektricky poháněných a teplem poháněných chladících zařízení. ...
 • Tepelná čerpadla vzduch - voda 

  Špatenka, Jindřich
  Tématem bakalářské práce jsou tepelná čerpadla vzduch - voda. Práce se v první části zabývá principem tepelného čerpadla a vývojem od doby vzniku až po dnešní dobu, dále stručným uvedením dalších typů tepelných čerpadel a ...
 • Větrací jednotka s rekuperací tepla 

  Balák, Jan
  Tato bakalářská práce má seznámit čtenáře s možnostmi větrání obytných budov, hygienickými nároky na ventilaci. Dále pak s typy tepelných rekuperátorů využívanými pro tepelnou rekuperaci v obytných budovách. Závěrem práce ...
 • Vliv zateplení budovy na spotřebu tepla 

  Langer, Jiří
  Cílem bakalářské práce je na základě spotřeby tepla stanovit skutečné úspory tepla po zateplení a ty pak porovnat s hodnotami stanovenými teoretickým výpočtem. Velká část bakalářské práce je věnována způsobu zateplení, ...
 • Vytápění elektromobilů 

  Kolomazník, Milan
  Předmětem této bakalářské práce je formou rešerše popsat způsoby vytápění interiéru elektromobilů. V úvodu práce jsou uvedeny základní pojmy týkající se obecně problematiky elektromobility. Ta je pak dále rozvedena s ...
 • Výroba a uskladnění vodíku 

  Krátký, Štěpán
  Cílem této bakalářské práce je vytvořit přehled současných způsobů výroby a uchovávání vodíku. První část práce je věnována technologiím výroby vodíku. Výroba vodíku je členěna do tří podskupin, podle toho z čeho vodík ...