Now showing items 1-20 of 546

 • Hodnocení korozní odolnosti hořčíkové slitiny AZ61 

  Hlavnička, Jiří
  Tato práce je zaměřena na hodnocení korozní odolnosti a charakteru korozního napadení hořčíkové slitiny AZ61 vyrobené metodou squeeze casting. Materiál byl v litém stavu bez tepelného zpracování a ve stavu po rozpouštěcím ...
 • Stanovení možné příčiny korozního poškození povrchu sklářské formy 

  Jíša, Jakub
  Cílem této bakalářské práce bylo stručně charakterizovat problematiku elektrochemické koroze ve vodním prostředí se zaměřením na korozi litiny a dále rozhodnout, zda pozorované poškození sklářských forem mohlo vzniknout v ...
 • Keramické transparentní materiály zpevněné vlákny 

  Lövy, Vít
  Tato bakalářská práce shrnuje možnosti zhouževnatění keramických materiálů zejména pomocí různých typů vláken a popisuje principy umožňující přípravu transparentních kompozitních materiálů zpevněných vlákny. V této práci ...
 • Příprava rozměrných a tvarově složitých keramických dílů 

  Prehradná, Jana
  Tato bakalářská práce se zabývá rešerší keramických materiálů v oboru materiálového inţenýrství. První část se věnuje biomateriálům, především biokeramice, jejími typy, vlastnostmi a jejím pouţitím. Ve druhé části se práce ...
 • Únavové vlastnosti niklové superslitiny IN738LC s AlSi vrstvou za teploty 800 °C 

  Hlavnička, Radek
  Tato práce posuzuje vliv nanesené ochranné AlSi vrstvy na únavové vlastnosti základního materiálu, kterým je niklová slitina Inconel 738 LC. Ochranná vrstva je vyrobena žárovým plazmatickým nástřikem s následným tepelným ...
 • Vliv parametrů elektroforetické depozice na konečné vlastnosti keramiky 

  Husák, Roman
  Elektroforetická depozice je experimentálně nenáročná tvarovací metoda umožňující připravit keramické materiály ze stabilní suspenze částic pomocí stejnosměrného elektrického pole. Cílem práce bylo ověřit, jak velikost ...
 • Vliv plastické deformace výztuhy panelu letadla ze slitiny hliníku na průběh korozního děje 

  Valoušek, Tomáš
  Tato bakalářská práce je zaměřena na studium koroze výztuže panelu letadla v prostředí solné mlhy. Materiálem výztuže je hliníková slitina AlZnMgCu1,5 po rozpouštěcím žíhání, uvolnění vnitřního pnutí řízenou deformací a ...
 • Mechanické vlastnosti a struktura slitiny hliníku po tepelném zpracování 

  Roleček, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá vlivem tepelného zpracování, především pak délky umělého stárnutí, na mechanické vlastnosti slitiny hliníku AlSi7Mg0,6. Jako experimentální materiál byly použity válcové zkušební tyče o průměrech ...
 • Únavové vlastnosti konstrukční oceli 11 523 

  Kudelka, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem mechanických vlastností oceli 11 523 ve stavu po normalizačním žíhání. Cílem je posouzení struktury materiálu a stanovení statických a únavových charakteristik. V teoretické části ...
 • Studium ochranné vrstvy na bázi AlSi po degradaci 

  Vítková, Gabriela
  Materiály, které se používají pro vysokoteplotní aplikace, pracují ve velmi agresivním prostředí (oxidace, vysokoteplotní koroze, eroze, únava, creep). Nároky na použité materiály jsou tak vysoké. Určitou stálost prokazují ...
 • Obnovitelné zdroje energie v energetice v ČR 

  Sojka, Jiří
  Práce se zabývá průzkumem jednotlivých obnovitelných zdrojů energie masově užívaných v energetice v České republice. První polovina práce byla věnována stručné charakteristice každého obnovitelného zdroje energie. V druhé ...
 • Vřeteník pro zavěšení rotačního filtru 

  Kunorza, Michal
  Bakalářská práce se zabývá návrhem vřeteníku pro zavěšení rotačního diskového filtru. První část pojednává o možnostech zavěšení bubnu k nosné konstrukci a výběru vhodného převodového prvku. Dále bylo provedeno experimentální ...
 • Biologicky rozložitelný odpad 

  Dřímal, Jiří
  Cílem této bakalářské práce je seznámení s problematikou využívání biologicky rozložitelných odpadů (BRO) v zemích EU. Úvodní kapitoly jsou zaměřeny na popis druhů BRO. V práci jsou popsány způsoby zpracování tohoto odpadu ...
 • Konstrukce Voroného buňky na mapě 

  Čermák, Jan
  Práce se zabývá studiem Voroného buňky, jejího zapracování do Voroného diagramů a jejich konstrukcí na modelu zemského povrchu. Nejdříve jsou Voroného diagramy a jejich vlastnosti vysvětleny v rovině, je zde popsána jejich ...
 • Optimalizace struktury a vlastností materiálů pro součásti motocyklů 

  Stárek, Jan
  Cílem této práce je vytvořit aktuální přehled používaných materiálů na vybrané motocyklové komponenty. Předložená bakalářská práce se mimo jiné zabývá srovnáním sériových dílů a jejich alternativních variant pro závodní ...
 • Plnění emisních norem u traktorových motorů 

  Vaško, Roman
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá emisními normami traktorových motorů. V posledních letech dochází obecně k jejich zpřísnění. Úvodní pasáž práce je věnována popisu konkrétních škodlivin, které jsou exhalovány do ...
 • Radiální pístový hydrogenerátor 

  Kapoun, Lukáš
  Tato bakalářská práce obsahuje základní rozdělení hydrogenerátorů. Jsou zobrazeny různé typy těchto hydrogenerátorů rozšířené o základní výpočtové rovnice a charakteristiky. Hlavní část této práce je věnována popisu ...
 • Statistické přejímky srovnáváním 

  Bartušek, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá popisem statistických přejímek srovnáváním. V práci jsou popsána tři diskrétní rozdělení pravděpodobností – hypergeometrické, binomické a Poissonovo, včetně konvergencí jejich pravděpodobnostních ...
 • Prvky experimentálního zařízení k výzkumu rekuperace energie vozidel 

  Vašíček, Jakub
  Bakalářská práce je zaměřena na volbu hydraulických komponent experimentálního stendu pro výzkum hydrostatické rekuperace brzdné energie těžkých vozidel pro stavebnictví, hromadnou dopravu či komunální služby. Středem ...
 • Pojezdový mechanismus mostového jeřábu 20 t s vahadlovým uspořádáním 

  Kubíček, Lukáš
  Tato práce se zabývá konstrukčním návrhem pojezdu mostového jeřábu s vahadly. V první části jsou rozebrány možnosti konstrukčního řešení. V druhé časti je proveden výpočet nejdůležitějších částí pojezdu. V třetí části jsou ...