Recent Submissions

 • LCD monitory 

  Kančo, Jan
  LCD monitory přinesly nové problémy do vyhodnocování kvality monitorů (a jiných zobrazovacích zařízení). Důležitým parametrem je doba odezvy LCD monitoru. Nenulová odezva má za následek pohybové artefakty, které jsou ...
 • RC oscilátory pro pásmo vyšších kmitočtů 

  Polách, Petr
  Diplomová práce pojednává o RC oscilátorech využitelných ve vyšších kmitočtových pásmech s použitím moderních funkčních bloků a operačních zesilovačů. Pro jednotlivé aktivní prvky (konvejor, operační zesilovač s proudovou ...
 • Smyčková anténa s automatickým laděním 

  Horníček, Ladislav
  Tento projekt je zaměřený na konstrukci smyčkových antén určených pro pásmo krátkých vln doplněných o obvod automatického ladění. Tyto antény využívají ke své činnosti pouze magnetickou složku elektromagnetické vlny. Na ...
 • Tenké transparentní vrstvy pro elektrochromní součástky 

  Pelčák, Vít
  Tato dimplomová práce se zaobírá vytvářením transparentních vodivých vrstev na skleněném substrátě, které slouží jako podklad pro elektrochromní vrstvy. Jako základní roztok zlouží octan zinečnatý rozpuštěný v metanolu a ...
 • Návrh a realizace sigma-delta převodníku AD v technice SC 

  Forejtek, Jiří
  Práce se zabývá návrhem nového sigma-delta převodníku vyššího řádu využívajícího techniku spínaných kapacitorů. V programu MATLAB SIMULINK byl navržen a simulován ideální a reálný model architektury modulátoru sigma-delta ...
 • Návrh antény s kruhovou polarizací pro kmitočtové pásmo 2,4 GHz 

  Hase, Michal
  V této práci popisuji návrh dvou typů čtvercových mikropáskových antén s kruhovou polarizací pro kmitočet 2,4 GHz. Jeden typ je napájen v jednom bodě, kde pro naladění polarizačního kmitočtu je použit přizpůsobovací pahýl. ...
 • Přenos pacientských informací pomoci GSM 

  Pavliš, Jaroslav
  Tato diplomová práce se zabývá možnostmi přenosu pacientských dat z kardiostimulátoru nebo implantabilního defibrilátoru k lékaři v sítích GSM. V teoretické části jsou popsány možnosti přenosu dat v síti GSM, vybrána data ...
 • Měření vlastností ultrazvukového zobrazovacího systému 

  Wolf, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou hodnocení procesu zobrazení z hlediska rozlišovací schopnosti ultrazvukové sondy. V rámci práce byla navržena metoda měření odezvy na bodový zdroj (PSF) a metoda měření odezvy ...
 • Hardwarová realizace nemocničního informačnímu systému 

  Friedl, Jan
  Předkládaná práce se zabývá problémem efektivnějšího využití nejen hardware, ale i svobodného software. Na začátku práce jsou obecně představeny svobodné GNU/Linuxové distribuce, přičemž práce je zaměřena na dvě distribuce. ...
 • Generátorové snímače 

  Arnošt, Karel
  Diplomová práce se zabývá generátorovými snímači, ve funkci zdroje energie. Tím, jak se požadavky na napájení mikroelektronických obvodů snižují, stávají se energetické zdroje z prostředí kolem snímače více perspektivní. ...
 • Návrh logaritmicko-periodické antény 

  Kliha, Marek
  Diplomová práce se zabývá návrhem logaritmicko-periodické antény. Logaritmicko-periodická anténa je samokomplementární a širokopásmová anténa. Samokomplementární struktury se vyznačují tak, že jejich tvar je popsán jen ...
 • Rozpoznávání vzorů 

  Pelc, Matěj
  Tato práce představuje algoritmus rozpoznávaní dopravních značek v obraze při dobrých světelných podmínkách. Využívá metodu segmentace na základě barev pro nalezení červených dopravních značek. K identifikaci jednotlivých ...
 • Komprese signálů EKG s využitím vlnkové transformace 

  Ondra, Josef
  Komprese signálů je každodenně využívaný prostředek k úspoře paměťových kapacit a k rychlému přenosu dat. V současné době se jako efektivní jeví metody založené na vlnkové transformaci. Jednou z možných technik je rozklad ...
 • Modelování procesu vidění 

  Faruga, Michal
  Diplomová práce se zabývá lidským zrakem a zrakovým orgánem, jak z pohledu anatomického, tak z pohledu fyziologického. Jsou v ní mimo jiné popsány optické procesy probíhající v oku a jejich dopad na proces vidění. Práce ...
 • Metoda dynamického borcení časové osy v oblasti zpracování biosignálů 

  Novobilský, Petr
  Diplomová práce popisuje metodu dynamického borcení časové osy (DTW), kterou lze využít jako nelineární metodu pro zpracování signálů. V oblasti zpracování biomedicínských signálů lze touto metodou sledovat tvarové změny. ...
 • Porovnání technologií pro tvorbu informačních systémů 

  Hubený, Lukáš
  V této diplomové práci jsou porovnávány technologie pro tvorbu informačních systémů. Jsou srovnávány čtyři základní technologie: Php, ASP.NET, JSP a Perl. Porovnání technologií probíhá ve dvou fázích: První fáze je vesměs ...
 • Čtyřnohý kráčejicí robot 

  Fischer, Jan
  Cílem této práce je zhodnocení možností bezdrátové komunikace a senzorického vybavení pro čtyřnohého kráčejícího robota. Práce je rozdělena do tří celků. První část se zabývá podrobným průzkumem trhu v oblasti bezdrátových ...
 • Nástroje pro automatizaci workflow procesů 

  Vančura, Tomáš
  Tato diplomová práce je věnována nástroji pro automatizaci workflow procesů. Obecně popisuje co to je workflow. Dále stručně popisuje dostupné nástroje jako MS BizTalk Server, SAP NetWeaver, IBM WebSphere, ORACLE BPEL. ...
 • Inteligentní teploměr 

  Wirt, Tomáš
  Předložená práce se zabývá problematikou připojení teplotních čidel k mikrokontroléru MCF52233. V úvodních kapitolách se nachází popis principů a vlastností snímačů teploty a jejich možnosti připojení k mikrokontrolérům. ...
 • Přístupový systém s rozhraním Ethernet 

  Knotek, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem přístupového systému založeného na bázi karet RFID (standardu Mifare), komunikujícího se serverem přes rozhraní Ethernet. Identifikaci uživatelů zajišťují čtecí jednotky, které jsou ...

View more