Recent Submissions

 • Optimalizovaný termodynamický senzor na bilančním principu 

  Řezníček, Michal
  Tato práce se zabývá využitím bilančních termodynamických senzorů jako náhrady řešení s klasickými teplotními senzory.
 • Tlakový senzor typu MEMS využívající nanokompozity 

  Šeda, Miroslav
  Cílem této práce je seznámit čtenáře se základními technologickými operacemi výroby MEMS (Mikro-elektro-mechanických systémů). Dále jsou v této práci zmíněny vlastnosti a výroba CNTs (uhlíkových nanotrubic), které jsou ...
 • Bezdrátový přenos dat ze senzorů 

  Kičina, Andrej
  Diplomová práca je zameraná na bezdrôtový prenos dát zo senzorov. Sú v nej popísané rôzne štandardy bezdrôtového prenosu dát pre potenciálne využitie a možnosti realizácie rozhrania medzi dátami zo senzoru a ich prenosom. ...
 • Analýza alternací vlny T v jazyce C 

  Poul, Radek
  Tato práce se zabývá detekcí alternací vlny T. Alternace vlny T v signálu EKG je považována jako ukazatel elektrické nestability srdce ve fázi jeho repolarizace, nastává zvýšené riziko vzniku fibrilací komor a náhlé srdeční ...
 • Vstupní díl UHF přijímače s velmi nízkou spotřebou 

  Kaštánek, Martin
  Cílem této práce byl návrh vstupní části přijímače pro pásmo 430 až 440 MHz. V simulačním software byl vytvořen model vybraného tranzistoru BFP540. Pomocí simulací byly zjišťovány možnosti snížení spotřeby tohoto tranzistoru ...
 • Systém pro zobrazování černobílých snímků v nepravých barvách (Pseudocolor) 

  Kaděrka, Petr
  Diplomová práce pojednává o možnostech zobrazení černobílých snímků v nepravých barvách (Pseudocolor). Jsou zde rozebrány a popsány jednotlivé metody jak softwarové tak hardwarové a je navrženo detailní blokové schéma ...
 • Nízkofrekvenční reprosoustava s ozvučnicí z alternativních materiálů 

  Hüttl, Ondřej
  Náplní této diplomové práce je především rozbor a popis materiálů použitelných pro výrobu ozvučnic a návrh konkrétní nízkofrekvenční reprosoustavy s ozvučnicí z umělého kamene. Pro vysvětlení funkce jsou popsány elektroakustické ...
 • Návrh anténního systému s kruhovou polarizací pro kmitočtové pásmo 2,4 GHz 

  Jiříček, Zbyněk
  Diplomová práce se zabývá návrhem systému s kruhově polarizovanou vlnou pro frekvenční pásmo 2,4GHz. Práce seznamuje s problematikou mikrovlnných antén, s přizpůsobovacími obvody a s obvody pro kruhovou polarizaci. Součástí ...
 • Metodiky a metody snímání jednorázových dějů 

  Juřík, Vladimír
  Tato práce se zabývá metodami měření impulsních veličin elektromagnetického pole. Byla zaměřena na metodu, která je založena na optických jevech. Jako jsou Faradayův, Pockelsův a magnetooptický Keerův jev. Dále na metodu ...
 • Implementace OFDM v obvodu FPGA 

  Horák, Martin
  Diplomová práce je zamena na implementaci OFDM modemu do programovatelného obvodu FPGA. Výhody vyuití OFDM jsou zejmé, vysoká spektrální úinnost a robustnost vi mnohacestnému íení. Základní principy OFDM signál jsou proto ...
 • Koherentní analogové zpracování optické informace 

  Hrůza, Libor
  Ve své práci rozebírám teorii Fourierovy transformace a její aplikace v souvislosti s teorií difrakce, zvláště pak Fraunhoferovy difrakce. V experimentální části sestavuji optický signálový procesor. Používám čočku pro ...
 • Budič polovodičového laseru pro 1Gbit/s 

  Chlachula, Filip
  Předložená diplomová práce se zabývá řešením problému obvodů budících polovodičové lasery. V úvodu práce je rozebrána problematika polovodičových laserů a jsou zde popsány jejich základní vlastnosti. Dále je popsán princip ...
 • Modelování kmitočtově selektivních povrchů v programu COMSOL Multiphysics 

  Höhn, Tomáš
  Metoda konečných prvků implementovaná v programu COMSOL Multiphysics je využívána k analýze tzv. free-standing kmitočtově selektivních povrchů ve 3D. Tyto modely jsou následně doplněny o periodické okrajové podmínky. Dále ...
 • Mikropásková anténa s kruhovou polarizací s možnosti výběru typu polarizace 

  Holek, Karel
  Cílem práce bylo navrhnout a realizovat vhodnou mikropáskovou anténu s kruhovou polarizací s možností výběru typu polarizace pro kmitočet 2,4 GHz. V první části diplomové práce jsou popsány všeobecné poznatky o mikropáskových ...
 • Modul digitálního signálového procesoru pro ruční RFID čtečku 

  Benetka, Miroslav
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací modulu digitálního signálového procesoru pro ruční RFID čtečku pracující v UHF pásmu. Je zde zvoleno řešení, které využívá speciální integrovaný obvod EM4298 pro zpracování ...
 • Metodika měření kvality služeb ve Wi-Fi sítích 

  Bachan, Jiří
  Tato práce se zabývá bezdrátovými Wi-Fi sítěmi, které vysílají v bezlicenčním ISM (Industrial, Scientific, Medical) pásmu 2,4 GHz. Tyto bezdrátové sítě jsou v dnešní době velmi rozšířené a využívané především pro připojení ...
 • Měření vibrací 

  Diblík, Jan
  Diplomová práce se zabývá principy měření vibrací pomocí měřičů zrychlení, tzv. akcererometrů a jejich užitím pro výrobu přípravku pro měření vibrací se zaměřením na moderní integrované digitální akcelerometry. V úvodní ...
 • Modul pro monitorování teploty 

  Martínek, Jaroslav
  Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací modulu pro vícebodové monitorování teploty v chladících a mrazících zařízeních ve skladech a prodejnách potravin. Jako řídící procesor pro měřící modul byl vybrán Atmel ATMega128, ...
 • Počítačové modelování metamateriálů 

  Beran, Jaroslav
  Tato diplomová práce se zabývá metamateriálovými strukturami. Což jsou periodické struktury, které mohou mít permitivitu nebo permeabilitu, popřípadě oba tyto parametry, záporné. Je provedeno testování na třech základních ...
 • Program pro hodnocení kvality obrazu s využitím neuronové sítě 

  Šimíček, Pavel
  Tato práce se zabývá hodnocením kvality obrazu pomocí neuronových sítí. V první části jsou popsány dva základní způsoby hodnocení kvality obrazu. Jsou to subjektivní hodnocení při kterém skupina diváků sleduje obraz vyjadřuje ...

View more