Now showing items 1-20 of 380

 • Systém pro zpracovaní skóre z metod identifikace proteinů v tandemové hmotnostní spektrometrii 

  Valla, Martin
  Cílem práce bylo nalezení metody generující jeden určující parametr pro sjednocení výsledků z různých nástrojů identifikace proteinů v tandemové hmotnostní spektrometrii. Data na výstupu z hmotnostního spektrometru jsou ...
 • Rozměření signálu EKG pro analýzu TWA 

  Řezáč, Petr
  Diplomová prácepojednává o možnostech využití vlnkové transformace v oblasti filtrace a rozměření signálů elektrokardiogramu (EKG). V práci je navrženo několik metod detekce a odhadu alternace vlny-T (TWA), jako je spektrální ...
 • Vliv tepelného namáhání na vnitřní a povrchový odpor polymerních materiálů 

  Rohel, Tomáš
  Předkládaná práce popisuje metody měření a testování ochranných vrstev použitých v solárních panelech. V dalším bodě je vypracovaná rešerše norem pro degradační testy. Hlavním úkolem diplomové práce je proměřit měrný vnitřní ...
 • Analýza složené soustavy s různým podílem plniva 

  Brož, Přemysl
  Předkládaná práce se zabývá sledováním složek komplexní permitivity v kmitočtové oblasti elektroizolačních materiálů v průběhu navlhávání pomocí metody dielektrické relaxační spektroskopie.
 • Měření rychlosti šíření ultrazvuku průzvučnou tomografií 

  Pop, Tomáš
  Práce se zabývá rekonstrukcí obrazů pomocí měření rychlosti šíření ultrazvuku a navazuje na projekt ultrazvukové průzvučné tomografie ve spolupráci s výzkumným centrem Forschungszentrum Karlsruhe (Německo). Byla zpracovávána ...
 • Dálkově řízené pracoviště senzorové techniky 

  Knopp, Daniel
  Tato diplomová práce se zabývá podporou virtuální laboratoře formou návrhu a realizace zařízení, která by komunikovala s počítačem a vytvářela by tak základ virtuální laboratoře s možností přístupu studentů přes internet. ...
 • Zabezpečení přenosu dat BCH kódy 

  Kašpar, Jaroslav
  Diplomová práce Zabezpečení přenosu dat BCH kódy se zabývá významnou skupinou cyklických kódů, které jsou schopny zabezpečit binární data před nezávislými chybami. Bose, Chaudhuri a Hocquenghem (BCH) kódy využívají Galoisova ...
 • Měření útlumu ultrazvukového vlnění 

  Feller, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá způsoby měření útlumu ultrazvuku. V rámci práce jsou navrženy a proměřeny různé metody měření útlumu. Jako referenční látka pro toto měření je použit ricinový olej. Pro měření jsou využity ...
 • Degradační testy polymerních materiálů vystavených elektrickému poli 

  Martynek, Aleš
  Předkládaná práce zahrnuje metody testování a měření vlastností ochranných vrstev solárních panelů s krystalickými solárními články. Hlavní důraz je zde kladen na degradace těchto materiálů vlivem působení silného elektrického ...
 • Vyhodnocení nákladů na penalizace v zadané distribuční síti 

  Těžký, Jiří
  Důležitým kritériem pro posouzení ekonomické stability rozvojových zemí je jejich energetický systém. Jeho schopnost zásobovat elektrickou energií všechny odběratele v požadované kvalitě dodávky. Požadavky na poskytovanou ...
 • Pravidla návrhu elektronických přístrojů s jednočipovými mikropočítači ATMEL z hlediska EMC 

  Kaštan, Jiří
  Diplomová práce pojednává o základních znalostech elektromagnetické kompatibility soustředěné na elektromagnetické rušení vycházející z aplikace založené na funkci řídící jednotky plynového kotle firmy Honeywell, pro kterou ...
 • Mikrogenerátor 

  Pospíšil, Kamil
  Tato diplomová práce nastiňuje problematiku metody konečných prvků (FEM) počítačové podpory v elektrotechnické praxi. Zabývá se zde řešením při výpočtech elektrického a magnetického pole. Tento úkol lze řešit pomocí moderního ...
 • Detekce ionizujícího záření pomocí Geiger-Müllerova detektoru 

  Dědina, Radim
  Předkládaná práce se zabývá problematikou spojenou s detekcí a měřením ionizujícího záření. První část popisuje možnosti a způsoby měření ionizujícího záření různými elektronickými principy, konkrétně pak měření pomocí ...
 • Analýza spolehlivosti měření látek pomocí biosenzorů - návrh robustní metody stanovení limitu detekce 

  Láznička, Jan
  Limit detekce metody je ovlivněn přístrojem (elektronika, šumy), vyhodnocením, softwarem (nepřesnost časování, zaokrouhlovací chyby, chyby stanovení parametrů numerickými metodami z naměřených veličin) a vlastní chemickou ...
 • Optimalizace elektrod tlustovrstvých senzorů 

  Křivka, Jan
  Předkládaná práce se zabývá optimalizací elektrod tlustovrstvých senzorů. Cílem je nalezení vhodného návrhu elektrod pro co nejlepší a reprodukovatelnou proudovou odezvu tlustovrstvých senzorů.
 • Modelování vlastností EC motoru 

  Kružík, Pavel
  Součástí této práce je popis konstrukce a funkce elektricky komutovaného stroje. Hlavním cílem je modelování teplotního pole elektricky komutovaného stroje. Pro modelování bylo zvoleno prostředí Ansys Workbench v kombinaci ...
 • Adaptivní řízení pohonu se stejnosměrným motorem 

  Krkoška, Roman
  Tato diplomová práce se zabývá metodami adaptivního řízení elektrických pohonů. Zaměřuje se na řízení DC motoru s použitím samočinně se nastavujícího regulátoru (STC) a regulátoru typu gain-schedulink v simulačním prostředí ...
 • Dvouosý pohon s EC motory Maxon 

  Nevole, Josef
  Obsahem této diplomové práce je ucelený souhrn poznatků ze semestrálních projektů 1 a 2. Tyto semestrální projekty se zabývaly analýzou dvouosého servopohonu, nejběžnějšími metodami návrhů regulátorů, návrhem regulátorů a ...
 • Širokopásmové metody přenosu dat po energetických sítích 

  Svoboda, Pavel
  Cílem této práce bylo prostudovat a popsat technologie určenou pro vysokorychlostní datovou komunikaci po energetické síti. V práci byly zkoumány především širokopásmové systémy komunikující po rozvodech nízkého napětí. ...
 • Zabezpečení a architektura správce IPTV vysílání 

  Šimko, Daniel
  Cílem práce je analyzovat, navrhnout a implementovat aplikaci pro správu IPTV vysílání. Analýza zkoumá požadavky na aplikaci a její výsledek je zpracován v podobě UML diagramu. Návrh je zaměřen na architekturu aplikace a ...