Now showing items 1-20 of 468

 • Modely elektrických přístrojů v moderních CAD systémech 

  Prokeš, Marek
  V této diplomové práci se především zhodnocují nové možnosti programu Autodesk Inventor Professional 2008. Autodesk Inventor je systém pro 3D strojírenské návrhy obsahující nástroje pro 3D modelování, správu informací, ...
 • Vyhodnocování napěťových událostí s ohledem na odolnost spotřebičů 

  Švindrych, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá vyhodnocováním napěťových událostí s ohledem na odolnost spotřebičů. Diplomová práce je rozdělena na tři základní logické celky. V první části jsou popsány napěťové události, jejich definice, ...
 • Proudy ve středních vodičích napájecích sítí a jejich důsledky 

  Valkoun, Petr
  Tato práce se zabývá vznikem harmonických proudů, jejich rozdělením do souměrných složek a jejich vlivem na střední vodič napájecích sítí. Analyzuje zvýšení tepelného namáhání napájecích vedení a deformace napájecího napětí ...
 • Parametrizace mezních křivek odolnosti elektrických spotřebičů na krátkodobé poklesy a výpadky napětí 

  Šlezingr, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá popsáním parametrů kriteriálních mezních křivek odolnosti jednofázových spotřebičů na krátkodobé poklesy a výpadky napětí. Mezní křivka je závislost nejmenší možné velikosti efektivní hodnoty ...
 • Pasivní PFC filtry pro spínané napájecí zdroje 

  Matejov, Michal
  Tato práce se zabývá teorií spínaných napájecích zdrojů. Jsou popsány různé způsoby jejich zapojení, které se v praxi používají. V navazující části jsou definovány požadavky na vstupní napájecí obvody pro tyto zdroje, ...
 • Změny spektra zářivého toku světelných zdrojů v závislosti na napětí 

  Novotný, Tomáš
  Diplomová práce se skládá ze dvou částí. V první části popisuje základní veličiny světelné techniky, základní principy přeměn elektrické energie na světelnou energii, zákony popisující teplotní záření a věnuje se charakteristice ...
 • Analýza stejnosměrného stroje pomocí programu LabView 

  Loun, Lukáš
  Virtuální laboratoře se dělí do dvou skupin. První jsou virtuální laboratoře sloužící k simulaci. Většinou se používají k prezentačním a demonstračním účelům, k jejich použití není třeba instalovat složitý a drahý software. ...
 • Návrh a konstrukce modelu automatické galvanizační linky 

  Vondruš, Jiří
  Práce pojednává o návrhu a konstrukci modelu linky pro galvanické pokovení. První část je zaměřena na sestavení vhodného technologického postupu pro pokovení a rozložení pracovních van. Dále se zabývá návrhem mechanické ...
 • Vyhodnocení nákladů na penalizace v zadané distribuční síti 

  Těžký, Jiří
  Důležitým kritériem pro posouzení ekonomické stability rozvojových zemí je jejich energetický systém. Jeho schopnost zásobovat elektrickou energií všechny odběratele v požadované kvalitě dodávky. Požadavky na poskytovanou ...
 • Napájecí soustava s pulsním generátorem pro tokamak COMPASS D 

  Antl, Marek
  Jeden z možných způsobů, jak zajistit do dalších let nezbytnou elektrickou energii je pomocí termojaderné syntézy. Zařízení, které se zabývá touto problematikou se nazývá stellarátor nebo tokamak. V této mé práci uvádím ...
 • Systémy monitorování kvality elektrické energie 

  Pithart, Jan
  Tato diplomová práce popisuje parametry elektrické energie a možnosti jejich měření zejména s ohledem na parametry požadované normami. Popisují se zde vybrané distribuované systémy monitorování kvality elektrické energie, ...
 • Projekt uzemnění transformovny 110/22 kV 

  Pavlík, Ludvík
  Ve své diplomové práci se zabývám návrhem uzemnění transformovny 110/22 kV. Cílem této práce je navrhnout zemnící síť pro uzemnění zadané venkovní rozvodny. Venkovní rozvodna 110kV je v uspořádání podle H-schématu a obepíná ...
 • Klasická i neklasická řešení venkovních rozvoden 123 kV 

  Petrucha, Lukáš
  Tato diplomová práce ukazuje některé možné provedení venkovních rozvoden o velmi vysokém napětí (vvn), především na hladině 123kV, ať už co se týče samotného osazení klasických venkovních rozvoden přístroji, jako jsou ...
 • Trakční měniče velkých výkonů 

  Žižka, Pavel
  Tato diplomová práce je založena na realizaci fakultní zakázky, návrhu rekonstrukce lokomotivy a řešení problematiky s tím spojené. V této práci, je rozebráno řešení jednotlivých částí měniče a proveden jejich návrh. Ke ...
 • Simulace účinků zkratových proudů v rozvodnách VVN 

  Tománek, Miloslav
  Tato práce se zabývá teoretickým výpočtem zkratových proudů v elektrizační soustavě v souladu normou ČSN 60909-0 a především výpočtem dynamických a tepelných účinků zkratových proudů v rozvodnách VVN podle normy ČSN 60865-1. ...
 • Trakční pohon elektromobilu napájený vodíkovým palivovým článkem 

  Pokálený, Jan
  Tématem diplomové práce je trakční pohon elektromobilu s palivovým článkem. Zdrojem energie je vodíkový palivový článek o výkonu 2 kW. Trakční pohon je tvořen trojfázovým střídačem a trojfázovým asynchronním motorem. Hlavní ...
 • Ferorezonance v elektrických sítích 

  Benda, Tomáš
  Tématem této diplomové práce je seznámení se s feroresonančním jevem, vyskytujícím se v energetických systémech. Pojednává o možnostech jeho vzniku, problémech jež s ním souvisí a prevencí nutnou k zamezení škod na zařízeních. ...
 • Regulace příkonu přečerpávacích vodních elektráren v čerpadlovém provozu 

  Lorenz, Tomáš
  Tato práce pojednává o využití dvojitě napájeném stroji v přečerpávacích vodních elektrárnách. Je zde popsán princip dvojitě napájeného stroje. Dále využití dvojitě napájeného stroje s proměnnými otáčkami v přečerpávacích ...
 • Přístrojový transformátor napětí venkovního provedení. 

  Velešík, Petr
  Stěžejní částí diplomové práce je provedení rozboru funkce přístrojového transformátoru napětí s pomocí náhradního schématu a fázorových diagramů. U prvků náhradního schématu je řešen jejich vliv na chyby přístrojového ...
 • Programování procesorů v 32- nebo 64-bitových operačních systémech 

  Rášo, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá aplikačně programovým rozhraním Win32 a programovým jazykem symbolických instrukcí. Prácí lze tématicky rozdělit do čtyř částí. První část se zabývá základy 32bitového programování v jazyce ...