Now showing items 1-20 of 468

 • 10 portový GSM reléový spínač s GUI 

  Bartulec, Tomasz
  Návrh hardware i software pro GSM spínač s deseti spínanými výstupy a ovládáním přes SMS. Popis použitého GSM modulu a jeho vlastností, možnosti a požadavků, návrh a popis pomocných obvodů pro převedení výstupu z modulu ...
 • Adaptivní filtrace biologických signálů 

  Šmíd, Karel
  Cílem této diplomové práce bylo seznámit se s problematikou metod adaptivní filtrace a jejich využití pro potlačení rušení v biologických signálech. Adaptivní filtrace představuje efektivní způsob potlačení parazitního ...
 • Adaptivní kmitočtový filtr 

  Fröhlich, Lubomír
  ANOTACE Svoji diplomovou práci s názvem „Adaptivní kmitočtový filtr“ jsem rozdělil do čtyř částí. V úvodu jsem prostudoval základní vlastnosti selektivních funkčních bloků 1. a 2. řádu ARC filtrů. Dále jsem také zpracoval ...
 • Adaptivní optimální regulátory s principy umělé inteligence v prostředí MATLAB - B&R 

  Mrázek, Michal
  Diplomová práce popisuje návrh adaptivního optimálního regulátoru, který přizpůsobuje parametry algoritmu na základě průběžných informací o soustavě s ohledem na zvolené kritérium. Obecně popsaný optimální regulátor řeší ...
 • Adaptivní regulátory s principy umělé inteligence v prostředí MATLAB - B&R 

  Pitra, Michal
  Diplomová práce se zabývá problematiku adaptivního řízení především na samočinně se nastavující regulátory. Práce je rozdělena na dvě části. První část popisuje identifikační metody. Mezi tyto metody patří identifikace ...
 • Adaptivní řízení pohonu se stejnosměrným motorem 

  Krkoška, Roman
  Tato diplomová práce se zabývá metodami adaptivního řízení elektrických pohonů. Zaměřuje se na řízení DC motoru s použitím samočinně se nastavujícího regulátoru (STC) a regulátoru typu gain-schedulink v simulačním prostředí ...
 • Adjustace difraktometru D8 - ADVANCE BRUKER AXS 

  Černý, Lukáš
  Předložená diplomová práce se zabývá adjustací difraktometru D8 Advance firmy Bruker AXS. Cílem práce je návrh a konstrukce přípravku, který bude aplikovatelný na stávající zařízení. Účelem navrhovaného zařízení je adjustace ...
 • Algoritmy odbuzování při řízení střídavých motorů 

  Padalík, Michal
  Diplomová práce popisuje princip asynchronního a synchronního motoru. Vysvětluje způsob vektorového řízení, odvození Clarkovy a Parkovy transformace. Práce obsahuje návrh řízení střídavých motorů ve vyšších otáčkách než ...
 • Algoritmy optimálního řízení pohonu se stejnosměrným motorem 

  Regent, David
  Diplomová práce obsahuje problematiku polohového řízení pohonu se stejnosměrným cize buzeným motorem. V práci se nachází tvorba matematického modelu. Dále je rozebrána problematika optimálního řízení a způsob řešení LQ ...
 • Algoritmy pro dekódování Reed-Solomonova protichybového kódu 

  Tieftrunk, Tomáš
  Práce pojednává o problematice zabezpečení dat proti výskytu chyb Reed Solomonovým kódem. Jedná se o blokový, cyklický, systematický kód, pracující se znaky. Proces dekódování, tedy opravování chyb, je výpočetně náročný. ...
 • Alternativní metody a algoritmy pro detekci plamene 

  Kozubík, Kamil
  Tato diplomová práce pojednává o metodách detekce plamene. Hlavním cílem celého projektu bylo vytvoření detektoru plamene, který ke své činnosti využívá alternativní metody rozpoznání plamene.V úvodu práce je proveden ...
 • Analýza alternací vlny T v jazyce C 

  Poul, Radek
  Tato práce se zabývá detekcí alternací vlny T. Alternace vlny T v signálu EKG je považována jako ukazatel elektrické nestability srdce ve fázi jeho repolarizace, nastává zvýšené riziko vzniku fibrilací komor a náhlé srdeční ...
 • Analýza AVG signálů 

  Musil, Václav
  Předkládaná diplomová práce se zabývá vybranými metodami analýzy AVG signálů. Cílem této práce je klasifikace těchto signálů a tím přispění k možnostem neinvazivní diagnostiky ischemické choroby dolních končetin. K tomu ...
 • Analýza barevných snímků sítnice se zaměřením na segmentaci cévního řečiště 

  Odstrčilík, Jan
  Segmentace cévního řečiště představuje důležitou fázi při analýze snímků sítnice. Výsledky analýzy mohou být užitečné při diagnostice řady očních chorob a onemocnění spojených s kardiovaskulárním systémem. Metoda prezentovaná ...
 • Analýza biologicky významných látek 

  Maděránková, Denisa
  V této diplomové práci jsou popsány vybrané metody Ramanovy spektroskopie jako je povrchově zesílená Ramanova spektroskopie a jednomolekulová Ramanova spektroskopie. Také jsou zde uvedeny základy numerických metod „Discrete ...
 • Analýza signálů z transportních a stochastických charakteristik detektorů záření 

  Míšek, David
  Tato diplomová práce se zabývá vlastnostmi CdTe detektorů. Tento materiál patří do skupiny opticky citlivých materiálů. Práci lze tématicky rozdělit na dvě základní části. První část popisuje vlastnosti obou prvků a také ...
 • Analýza složené soustavy s různým podílem plniva 

  Brož, Přemysl
  Předkládaná práce se zabývá sledováním složek komplexní permitivity v kmitočtové oblasti elektroizolačních materiálů v průběhu navlhávání pomocí metody dielektrické relaxační spektroskopie.
 • Analýza spolehlivosti měření látek pomocí biosenzorů - návrh robustní metody stanovení limitu detekce 

  Láznička, Jan
  Limit detekce metody je ovlivněn přístrojem (elektronika, šumy), vyhodnocením, softwarem (nepřesnost časování, zaokrouhlovací chyby, chyby stanovení parametrů numerickými metodami z naměřených veličin) a vlastní chemickou ...
 • Analýza stejnosměrného stroje pomocí programu LabView 

  Loun, Lukáš
  Virtuální laboratoře se dělí do dvou skupin. První jsou virtuální laboratoře sloužící k simulaci. Většinou se používají k prezentačním a demonstračním účelům, k jejich použití není třeba instalovat složitý a drahý software. ...
 • Analýza variability srdečního rytmu 

  Škrtel, Karol
  Projekt se věnuje popisu metod vhodných pro sledování změn srdečního rytmu v záznamu EKG signálu. Variabilita srdečního rytmu (HRV) je parametr, který sleduje proměnlivost časových intervalů mezi jednotlivými srdečními ...