Recent Submissions

 • Analýza a návrh změn informačního systému firmy 

  Zahradník, Martin
  Práce se zabývá analýzou a návrhem změn informačního systému konkrétní firmy v reálných podmínkách, a je tedy spíše prakticky zaměřena. Informační systém je zkoumán jak z pohledu koncového uživatele, na což je kladen důraz, ...
 • Dezinformace, její vytvoření a odhalení 

  Bílová, Jana
  Diplomová práce se zabývá procesem nazvaným Competitive Intelligence. V úvodu je všeobecný přehled tohoto procesu, který je pak v dalších částech zaměřen na konkrétní disciplínu „dezinformaci“. V první části je rozebrán ...
 • Návrh optimálního elektronického obchodu firmy 

  Nechvátal, Jiří
  Náplní této diplomové práce je vytvořit návrh optimálního elektronického obchodu firmy Musil. Na základě této práce by firma měla být schopna realizovat svůj elektronický obchod. Tato práce může zároveň sloužit jako návod ...
 • Hodnocení financování vysokých škol v ČR se zahraniční univerzitou a návrhyna zlepšení 

  Neubauerová, Ivana
  Diplomová práce hodnotí situaci vybraných vysokých škol v České republice a jedné zahraniční univerzity v letech 2003 – 2007 a srovnává jejich ekonomickou výkonnost prostřednictvím vybraných ukazatelů. Dále hodnotí podíl ...
 • Analýza vybrané firmy 

  Fabisová, Martina
  Předmětem diplomové práce je analýza společnosti RALU, s.r.o. Finanční analýzou a analýzami vnějšího a vnitřního prostředí firmy je zjištěna současná situace společnosti a na základě těchto výsledků jsou navržena opatření, ...
 • Příspěvek na penzijní připojištění a životní pojištění zaměstnanců společnosti DISTEP a.s. 

  Eliášová, Klára
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou příspěvku na penzijní připojištění a příspěvku na životní pojištění jako benefitů pro zaměstnance společnosti DISTEP a.s. Obsahuje komplexní návrh na využití penzijního připojištění ...
 • Determinanty kapitálové struktury: Empirické poznatky z Višegrádských zemí 

  Svoboda, Petr
  Problematika výběru kapitálové struktury byla a stále je často diskutována akademickou obcí již přes půl století a stále ještě nebylo dosaženo jednoznačného souladu, která teorie kapitálu a jaké determinanty ovlivňují ...
 • Podnikatelský záměr pro založení firmy 

  Dejmková, Lenka
  Práce vznikla na základě reálného problému týkajícího se založení podniku působícího v oblasti balící techniky průmyslových výrobků. Na základě zjištěných poznatků z analýz vnějšího a vnitřního prostředí je navrhováno ...
 • Firemní kultura a její vliv na efektivitu práce 

  Kirchnerová, Zuzana
  Diplomová práce je zaměřena na zlepšení stavu firemní kultury ve společnosti Nutrend D. S., a. s.. Na základě analýzy výsledků získaných dotazníkovým šetřením byly ve společnosti zjištěny nedostatky v seznamování manažerů ...
 • Hodnocení a rozvoj pracovníků v organizaci 

  Válková, Klára
  Diplomová práce se zabývá problematikou hodnocení a rozvoje zaměstnanců v podmínkách podniku distribuce čistících prostředků a analýzou současného stavu systému hodnocení a rozvoje pracovníků v této společnosti. Na základě ...
 • Využití finanční analýzy v podniku 

  Braun, Karel
  Cílem diplomové práce „Využití finanční analýzy v podniku“ je provedení finanční analýzy společnosti IMOS Brno, a.s. za období 2001-2007 a na základě zjištěných poznatků navrhnout možné způsoby vedoucí ke zlepšení jeho ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje firmy 

  Vaněček, Milan
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou současného obecného a oborového okolí a vnitřního stavu společnosti STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r. o. Na základě zjištěných informací obsahuje zpracovaný návrh firemní strategie, ...
 • Tvorba pasivního příjmu 

  Brauner, Roman
  Cílem diplomové práce je formulace návrhů jak dosáhnout pasivního příjmu, pro zajištění výdajů zajišťujících chod firmy či domácnosti bez další aktivní činnosti. Předkládaná práce je zpracována pro konkrétní prostředí ...
 • Finanční a ekonomická strategie společnosti 

  Šenk, Kamil
  Tato diplomová práce si klade za cíl analyzovat ekonomickou a finační strategii společnosti EISBERG, a.s. a na základě zjištěných skutečností vytvořit ekologicky orientovaný investiční projekt. Výstupem této práce je návrh ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Brandeis, Tomáš
  Diplomová práce analyzuje na základě vybraných metod finanční analýzy finanční situaci ve firmě v letech 2005 – 2008. Obsahuje návrhy možných řešení zjištěných skutečností, které mají vést ke zlepšení finanční situace firmy ...
 • Financování projektu neziskové organizace z fondů EU 

  Baranyková, Michaela
  Práce řeší projekt financovaný z fondů EU zaměřený na vzdělávání (e-learning) reálné neziskové organizace - Komory daňových poradců ČR, a to z hlediska jeho dokumentace, přípravy, plánování a financování.
 • Stimulace tvůrčí invence v manažerské práci 

  Slabíková, Silvie
  Diplomová práce je se zabývá vhodným stimulováním kreativity v práci s lidmi. Zabývá se problémy, které souvisi se stimulací tvůrčí invence v manažerské práci. Metody a možnosti rozvoje kreativity v práci manažera. Obsahuje ...
 • Návrh implementace plánování výrobku dle ISO TS 16949 

  Janča, Jaromír
  Tato diplomová práce se zabývá metodikami zavádění systému ISO TS 16949 ve společnosti Orfus s.r.o., Důl 1. Máj II č.p. 1648, Dubňany okr. Hodonín, se zaměřením na etapu vzniku nových kontrolních a výrobních postupů společně ...
 • Marketingový plán zavedení nového výrobku na trh 

  Polák, Peter
  Predmetom mojej práce je efektívne zohžadniť východiská pre proces návrhu marketingového plánu zavedenia nového výrobku na trh, čo je spojené s analýzou segmentov trhu a príležitostí v danom odvetví pre konkrétny produkt.
 • Inovace systému vzdělávání ve společnosti ELKO EP, s.r.o. 

  Marcolová Klímková, Markéta
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou současného systému vzdělávání zaměstnanců ve společnosti ELKO EP, s.r.o.. Na základě zjištěných skutečností stanovuje inovaci stávajícího systému vzdělávání zaměstnanců. Inovovaný ...

View more