Now showing items 1-20 of 457

 • Podnikatelský záměr rozvoje firmy 

  Bašo, Pavel
  Diplomová práce se zabývá vypracováním podnikatelského záměru investičního projektu „Nákup technologie na výrobu elastických textilií“. První část práce tvoří teoretický úvod do problematiky, definice základních pojmů a ...
 • Management kadeřnického studia 

  Těžký, Martin
  Diplomová práce rozvíjí téma fungování kadeřnického salonu v Brně. Představuje analýzu řízení salonu a zhodnocení důvodů, proč se neplní hlavních strategické cíle salonu, které majitelka definovala před rekonstrukcí v roce ...
 • Návrh a implementace Business Intelligence systému 

  Škapa, Martin
  Cílem diplomové práce je navrhnutí řešení Business Intelligence na bázi nekomerčních technologií, zvážení jeho nákladů pro zavedení, zhodnocení ekonomického přínosu a návrh konečného východiska z momentálně neuspokojivého ...
 • Zhodnocení firemní kultury ve vztahu k podnikatelské etice 

  Domogatskaia, Maria
  Tématem této diplomové práce je organizacní kultura a její soulad s organizacními zmenami. Vymezuje nejduležitejší pojmy týkající se organizacní kultury - prvky, typologie, funkce a metody diagnostiky organizacní kultury; ...
 • Podnikatelský záměr 

  Skovajsa, Adam
  Náplní této diplomové práce je sestavení podnikatelského záměru stavby wellness centra. V první části se zaměřím na teorii a strukturu podnikatelského záměru. Druhá část bude věnována analýze situace, ze které bude vycházet ...
 • Možnosti redukce kurzového rizika ve společnosti FLÍDR, s.r.o. 

  Flídrová, Kristýna
  Diplomová práce se zabývá řešením možností redukce kursového rizika ve společnosti FLÍDR, s.r.o. Volatilita devizových kurzů se v poslední době stala výrazným problémem podnikatelských subjektů, přičemž vstup České republiky ...
 • Podnikatelský plán - Chata Martina 

  Bodnárová, Martina
  V prvej časti svojej práce som sa zamerala na vypracovanie teoretických poznatkov. Jedná sa o teoretické poznatky potrebné pre vypracovanie podnikatežského plánu. V druhej časti som sa zamerala na vypracovanie podnikatežského ...
 • Podnikatelský záměr 

  Hájková, Martina
  Diplomová práce popisuje cíle a podmínky pro založení střediska volného času pro děti a mládež. Vychází z analýzy trhu z hlediska potenciálních zákazníků a konkurence. Analyzuje potřebu finančních prostředků na základě ...
 • Návrh vhodné formy financování investičního projektu v podmínkách rizika a nejistoty 

  Pekár, Martin
  Diplomová práca je zameraná na výber vhodnej formy financovania dlhodobého majetku so zameraním sa na najbežnejšie dostupné formy financovania prostredníctvom leasingu a bankového úveru. Prostredníctvom rôznych metód ...
 • Doplňkové datové a hlasové služby nad MPLS VPN 

  Hauzner, Peter
  Práca sa zaoberá integráciou doplnkových multimediálnych služieb do virtuálnej privátnej siete v spoločnosti VÁHOSTAV-SK, a.s. Ide o možnosti prenosu hlasu a videokonferencií v tomto systéme.
 • Podnikatelský záměr 

  Žáková, Eliška
  Diplomová práce se zaměřuje na vytvoření podnikatelského plánu pro nový projekt Centra sportovních aktivit VUT v Brně. Ananlyzuje současný stav a to z hlediska interního i externího prostředí. Obsahuje návrh na realizaci ...
 • Konstrukce nákladových funkcí podniku 

  Novosadová, Romana
  Diplomová práce se zabývá klasifikací nákladů společnosti MAXIS, a. s. a následnou konstrukcí nákladových funkcí v dlouhém i krátkém období. Obsahuje teoretické základ a návrh konstrukce nákladových funkcí.
 • Návrh komunikační strategie 

  Staněk, Bohumil
  Předmětem této diplomové práce nazvané “Návrh komunikační strategie“ je analýza vysokoškolských studentů a médií vhodných pro cílení. První část je zaměřena na popis nejnovějších poznatků a trendů v dané problematice. Druhá ...
 • Marketingový průzkum 

  Solčanský, Marek
  Táto diplomová práca sa zaoberá marketingovým prieskumom odvetvia solárnej energetiky, kde hlavným ciežom je oslovenie potenciálnych zákazníkov a zistenie ich potrieb, názorov a existujúcich prekážok investovania do odvetvia. ...
 • Hospodaření s dlouhodobým hmotným majetkem firmy 

  Dolníková, Eva
  Diplomová práca rieši problematiku hospodárenia s dlhodobým hmotným majetkom spoločnosti Ferroplast, spol. s r.o. Pozornosť je venovaná výrobným zariadenia a budovám spoločnosti. Ciežom práce je spracovať návrhy, ktoré ...
 • Software pro detekci,analýzu a opravu kolizních objednávek v CRM systému 

  Bažant, Milan
  Diplomová práce se zabývá vytvořením softwaru pro automatizaci oprav integračních chyb objednávkového systému. Na základě analýzy chyb, jejich příčin a možnostech opravy zajistit automatizaci opravy tak, aby nebyl potřeba ...
 • Návrh marketingové komunikace pro ubytovnu Služeb Blansko, s.r.o. 

  Zezula, Radek
  Tato diplomová práce se zaměřuje na analýzu nedostatků marketingové komunikace Služeb Blansko, s.r.o. a snaží se najít, jak by mohly být tyto nedostatky eliminovány. K dosažení tohoto cíle využívá různých nástrojů, například ...
 • Studie skladového hospodářství ve výrobním podniku 

  Kulíková, Alena
  Diplomová práce se věnuje řízení procesu skladování ve firmě Gmont cable, s.r.o., která se zabývá výrobou kabelových svazků pro automotive a průmyslové stroje. Dokument popisuje proces skladování, analyzuje současný stav ...
 • Studie řízení exponátů v Národním technickém muzeu 

  Kourková, Martina
  Diplomová práce se zabývá dosažením kvalitních logistických činností s exponáty pro zvýšení kulturní hodnoty Národního technického muzea. Obsahem jsou teoretické poznatky z oblasti muzejnictví, popis současných prostor pro ...
 • Návrh na sloučení norem ISO 9001:2000 dvou závodů firmy 

  Skřehot, Tomáš
  Diplomová práce je zaměřena na nalezení optimálních postupů dvou různě prováděných systémů ISO 9001:2000 společnosti KVS EKODIVIZE a.s. Cílem práce je sjednocení těchto postupů s ekonomickým vyhodnocením nákladů spojených ...