Recent Submissions

 • Legislativa upravující prevenci praní špinavých peněz v praxi daňového poradce 

  Krejčí Reková, Eliška
  Bakalářská práce se zabývá aplikací legislativy upravující prevenci praní špinavých peněz v praxi daňového poradce. Popisuje obecnou teorii problematiky praní špinavých peněz a identifikuje zákonné povinnosti daňového ...
 • Zhodnocení rozšíření portfolia služeb u konkrétního podnikatelského subjektu 

  Koreček, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení rozšíření portfolia služeb u rok fungujícího podnikatelského subjektu v oblasti prodeje RC modelů (modelů na dálková ovládání). Představuje vypracovaný rozvoj podnikatelského ...
 • Analýza motivačního programu konkrétní společnosti a návrh jeho změn 

  Komendová, Eva
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou současného systému odměňování a motivačního programu konkrétní společnosti. Pomocí dotazníkového šetření zjišťuje efektivnost stávajícího motivačního programu. Dále obsahuje navrhované ...
 • Analýza a návrh změn motivačního systému ve vybrané společnosti 

  Mrkvica, Michal
  Bakalářská práce se zabývá analýzou motivačního programu České spořitelny, konkrétně na Oblastní pobočce Brno. Hlavním cílem práce je zvýšit motivaci a spokojenost zaměstnanců na Oblastní pobočce Brno a docílit tak lepších ...
 • Analýza vybrané firmy 

  Mičulka, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou společnosti Profidebt, s. r. o. z finančního hlediska v letech 2006 až 2010. V praktické části jsou srovnány v čase ekonomické ukazatele, které hodnotí podnik z hlediska aktivity, ...
 • Návrh efektivnějšího systému motivace a odměňování zaměstnanců ve společnosti Emerson a.s, divize Branson 

  Miškechová, Lucia
  Bakalárska práca analyzuje súčasný motivačný systém vo firme Emerson a.s., divízia Branson. Pomocou dotazníka skúma spokojnosť zamestnancov s motivačným programom, vyhodnocuje a navrhuje zmeny v súčasnom programe, ktoré ...
 • Analýza a návrh změn systému hodnocení a odměňování pracovníku ve vybrané společnosti 

  Bílová, Michaela
  Bakalářská práce se zabývá problematikou systému hodnocení a odměňování zaměstnanců ve společnosti XY, které přímo souvisí s produktivitou podniku. Teoretická část je zaměřena na hodnocení práce, mzdový systém, odměňování ...
 • Změna formy živnostenského podnikání 

  Jančová, Kristýna
  Bakalářská práce se zabývá změnou formy živnostenského podnikání v oblasti architektura a design na právní formu společnosti s ručením omezeným. Práce je rozdělena do tří částí – teoretická východiska, analytická část a ...
 • Nástroje komunikačného mixu v polygrafickom podniku 

  Cemperová, Nikol
  Bakalárska práca sa zaoberá analýzou súčasného stavu využitia komunikačných nástrojov v podniku Grafobal, a.s. Skalica. Práca je rozdelená na tri časti. Teoretická časť sa zaoberá charakteristikou pojmov marketingová ...
 • Řízení nákladů v podniku 

  Bohatcová, Tereza
  Bakalářská práce se zabývá analýzou nákladů a zhodnocením současného stavu kalkulačního systému firmy Minerva Boskovice, a.s. Cílem práce je popsat kalkulaci jako nástroj pro stanovení ceny výrobku a náklady spojené s jeho ...
 • Softwarová podpora procesů v prostředí Microsoft Sharepoint Server 

  Vala, Lukáš
  Bakalářská práce „Softwarová podpora procesů v prostředí Microsoft SharePoint Server“ pojednává o aktuálním stavu interní komunikace na Vysokém učení technickém v Brně, a to konkrétně na fakultě podnikatelské, ústavu ...
 • Statistické metody výběru vzorku při provádění finančních auditů a počítačová podpora jejich zpracování 

  Šimák, Roman
  Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou štatistických metód výberov vzorkou pre kontrolu účtovníctva klientov. V prvej časti je rozoberaný teoretický popis práce audítora, ktorý na základe týchto metód vykonáva ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Florková, Alexandra
  Cílem této bakalářské práce je zhodnotit finanční situaci Střední odborné školy ochrany osob a majetku s.r.o. v období 2007-2010 za pomoci metod finanční analýzy. Na základě zjištěných výsledků navrhnout opatření ke zlepšení.
 • Modely 3D zobrazování v inteligentním prostředí e-business a ekonomické kybernetiky 

  Burýšek, Michal
  Vytvoření modelu předpokládaného vývoje 3D zobrazování jako nástroje prostředí e-business a oslovení potencionálního zákazníka v ekonomickém systému. Definování e-business prostředí jako modelu aplikované ekonomické kybernetiky.
 • Racionalizace nákupní logistiky podniku 

  Suchel, Michal
  Tato bakalářská práci se zaměřuje na nákupní logistiku v podniku ELIT CZ, spol. s r.o. a návrhy na její zlepšení. Součástí práce je část teoretická, analytická a poslední částí je část řešitelská, ve které se pokusím ...
 • Analýza návštěvnosti škol v městě Třebíč 

  Pavlík, David
  Tato bakalářská práce je zaměřená na analýzu demografických ukazatelů města Třebíč. Analyzuje současný stav předškolních a školských zařízení v tomto městě. Jsou zde použity statistické metody využití časových řad. Hlavním ...
 • Analýza firmy pomocí vybraných metod 

  Šikula, Roman
  Bakalářská práce se zabývá analýzou vybrané organizace. Obsahuje teoretické poznatky z oblasti vybraných metod, rozbor vnějšího i vnitřního okolí firmy, na jehož základě jsou formulovány návrhy a doporučení, které společnost ...
 • Analýza průběhu zakázky podnikem ve společnosti TNT Expres ČR 

  Šťastný, Jan
  Bakalářská práce se zabývá analýzou průběhu zakázky podnikem ve společnosti TNT Express ČR. Teoretická část obsahuje základní pojmy související s naukou logistiky. V analytické části, tedy druhé části práce, seznamuje se ...
 • Řízení odpadového hospodářství v podniku 

  Mlejnek, Tomáš
  Cílem mé bakalářské práce je analyzováním současného stavu odpadového hospodářství navrhnout vhodné postupy pro odstranění, likvidaci a využití odpadů s cílem minimalizovat náklady na jednotlivé odpady. V první časti je ...
 • Marketingový výzkum spokojenosti zákazníka Mediterran Slovakia, s.r.o. 

  Holík, Dóra
  Bakalárska práce sa zaoberá s výskumom spokojnosti zákazníka u firmy Mediterran Slovakia s.r.o. Cieľom práce je navrhnúť a vykonávať marketingový výskum. Práca je rozdelená na tri časti. V prvej časti je vyjadrená problematika ...

View more