Recent Submissions

 • Informační systém pro evidenci parkovacích karet 

  Hefka, Martin
  Obsahem této práce je zaměření se na informační systém pro evidenci parkovacích karet pro město Uherský Brod. Práce obsahuje celkové zhodnocení stávajícího informačního systému (dále jen IS) a současné situace IT technologií ...
 • Posouzení finanční situace podniku v prostředí softwaru Visual Basic a návrhy na její zlepšení 

  Vojta, Lubomír
  Bakalářská práce je zaměřena na finanční analýzu malé stavební firmy v letech 2006 – 2010. Současné vedení firmy dosud podobné manažerské prostředky k řízení podniku nepoužívalo, a tak tato práce bude první podobného ...
 • Elektronická podpora pronájmu malých rekreačních objektů (zkráceně „PMRO“) 

  Řezáč, Michal
  Tato práce se zaobírá analýzou dostupné komerční aplikace pro podporu evidenčních agend, jejich atributy a navrhnutím datového a procesního modele pro maximálně jednoduchou, ale postačující aplikaci. V navrhovaném řešení ...
 • Analýza fotbalového klubu a optimalizace jeho řízení 

  Maťašovský, Martin
  Bakalářská práce se věnuje analýze fotbalového klubu FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. a následné optimalizaci jeho řízení. Práce je rozdělena na několik částí. První uvádí teoretická východiska, v další pak analyzuji klub pomocí ...
 • Kompetence manažera působícího v multikulturním prostředí společnosti EXXON MOBIL,s.r.o. 

  Andrlová, Zuzana
  Cílem bakalářské práce je identifikace obsahu kompetence manažera působícího v multikulturním prostředí společnosti Exxon Mobil Praha. V praktické části je provedena komparace národních kultur pracovníků. Jsou zde popsány ...
 • Analýza a návrh elektronického obchodu 

  Mičánek, Filip
  Bakalářská práce se zabývá analýzou fungujícího internetového obchodu společnosti VYPA,s.r.o. a návrhy na jeho zlepšení, podrobně zkoumá současné postavení, přehlednost, návštěvnost a kvalitu současného internetového obchodu ...
 • Podnikatelský záměr - Pohybové aktivity pro seniory 

  Smoleňová, Markéta
  V této bakalářské práci jsem se zaměřila na vytvoření podnikatelského plánu pro pohybové aktivity pro seniory. Mým hlavním záměrem bylo vytvoření a zajištění vhodných podmínek pro pohybové aktivity osob v seniorském věku. ...
 • Ekonomická analýza sportovního areálu Pod Palackého vrchem v Brně 

  Šatníková, Zuzana
  Bakalářská práce je zaměřena na celkovou analýzu multifunkčního komplexu Sportovního areálu Pod Palackého vrchem Vysokého učení technického v Brně. Pomocí vybraných analýz vnějšího a vnitřního prostředí je posouzeno správné ...
 • Marketingový mix společnosti 

  Brychtová, Gabriela Klára
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení a návrhy marketingového mixu české společnosti Labina spol. s r.o. podnikající v oblasti laboratorní a kancelářské techniky. Práce se snaží najít vhodné marketingové nástroje, ...
 • Návrh způsobu financování bydlení klientů realitní kanceláře 

  Máčková, Zuzana
  Bakalářská práce se zaměřuje především na nejvýznamnější finanční produkty na trhu s nemovitostmi. První část pojednává o určitých druzích hypotečního úvěru, jeho zajištění, postupu při vyřízení a poplatcích za vyřízení, ...
 • Elektronizace procesů a dokumentů ve společnosti Skanska a.s. 

  Reiter, Michal
  Tato bakalářská práce pojednává o analýze současného informačního systému společnosti Skanska a.s. Pomocí analytických metod zkoumá a hodnotí informační systém. V práci jsou uvedeny klady a zápory současného používání ...
 • Návrh softwaru pro podporu rozhodování o portfoliových investicích 

  Seifert, Marián
  Táto práca sa zaoberá návrhom a optimalizáciou portfólia cenných papierov. Pre tento proces bude vytvorený software, ktorého výstupy by mali pomôcť investorovi pri rozhodovaní. V programe si bude môcť investor vybrať ...
 • Návrh na zlepšení hospodaření obce Štoky 

  Mužatková, Lenka
  Bakalářská práce je zaměřena na rozpočtové hospodaření obce Štoky v letech 2007-2011. Obsahuje teoretické poznatky o obcích, jejich majetku, hospodaření s ním a také kontrole hospodaření obce. Druhá část se zabývá ...
 • Řízení projektu a optimalizace projektového řízení 

  Straková, Iva
  Tato bakalářská práce s tématem „Řízení projektu a optimalizace projektového řízení“ je zaměřena na zprostředkování služeb mezi německým a českým a německým a ruským trhem a dále pak na zvýšení prodeje protipožárních ...
 • Zhodnocení hospodaření neziskové organizace Trialog 

  Jurajdová, Vendula
  Bakalářská práce se zaměřuje na oblast neziskového sektoru, konkrétně občanského sdružení a jeho hospodaření. Práce se nejprve zabývá teoretickým zpracováním problematiky a poté prakticky hodnotí hospodaření konkrétního ...
 • Studie řízení zásob v obchodní organizaci 

  Valčíková, Kateřina
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na studii a optimalizaci řízení zásob v obchodní organizaci. V teoretické části jsou charakterizovány základní pojmy týkající se řízení zásob. V praktické části se zaměřím na analýzu ...
 • Optimalizace procesu dopravy a skladování materiálu pro výrobu 

  Boštík, Petr
  Bakalářská práce se zaměřuje na optimalizování dopravy materiálu, následná manipulace s materiálem a uskladnění ve výrobním podniku ZKL Brno a.s. Na začátku práce je rozebrána teorie k dané problematice, ve které jsou ...
 • Marketingový plán pro firmu Robertone Motors 

  Raždíková, Kateřina
  Tato bakalářská práce je zaměřena na téma marketingový plán pro firmu známou pod názvem Robertone Motors, která se zabývá přestavbou a opravou amerických automobilů. Tato firma dosud žádný marketingový plán nemá, ač se již ...
 • Refundace DPH ze zemí EU 

  Doskočilová, Veronika
  Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku zpracování žádosti o vrácení DPH za pohonné hmoty ve vybrané firmě. Dalším pilířem práce je řešení rozhodovacího procesu nákupu pohonných hmot ve vybraných zemích EU se zohledněním ...
 • Prezentace na internetu a redakční systémy 

  Dulovič, Tomáš
  Táto bakalárska práca je zameraná na spôsob tvorby, správy a propagácie firemnej internetovej prezentácie s využitím redakčných systémov. Práca popisuje technológie potrebné pri tvorbe webových stránok s princípmi ich ...

View more