Now showing items 1-20 of 436

 • Podnikatelský záměr: zřízení fitness centra na státní střední škole 

  Kos, Lukáš
  Cílem bakalářské práce je vytvořit podnikatelský plán pro zřízení fitness centra pro konkrétní státní střední školu. Při zpracování tématu jsem vycházel z poznatků o nedostatečnosti pohybových aktivit u studentů středních ...
 • Návrh na zlepšení hospodaření obce Štoky 

  Mužatková, Lenka
  Bakalářská práce je zaměřena na rozpočtové hospodaření obce Štoky v letech 2007-2011. Obsahuje teoretické poznatky o obcích, jejich majetku, hospodaření s ním a také kontrole hospodaření obce. Druhá část se zabývá ...
 • Analýza fotbalového klubu a optimalizace jeho řízení 

  Maťašovský, Martin
  Bakalářská práce se věnuje analýze fotbalového klubu FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. a následné optimalizaci jeho řízení. Práce je rozdělena na několik částí. První uvádí teoretická východiska, v další pak analyzuji klub pomocí ...
 • Komunikační mix společnosti COUTRY LIFE, s.r.o. 

  Bučková, Hana
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhy opatření ke zlepšení komunikačního mixu společnosti Country Life, s.r.o. Teoretická část vysvětluje základní pojmy související s touto problematikou, analytická část seznamuje čtenáře ...
 • Řízení projektu a optimalizace projektového řízení 

  Straková, Iva
  Tato bakalářská práce s tématem „Řízení projektu a optimalizace projektového řízení“ je zaměřena na zprostředkování služeb mezi německým a českým a německým a ruským trhem a dále pak na zvýšení prodeje protipožárních ...
 • Prezentace na internetu a redakční systémy 

  Dulovič, Tomáš
  Táto bakalárska práca je zameraná na spôsob tvorby, správy a propagácie firemnej internetovej prezentácie s využitím redakčných systémov. Práca popisuje technológie potrebné pri tvorbe webových stránok s princípmi ich ...
 • Zhodnocení hospodaření neziskové organizace Trialog 

  Jurajdová, Vendula
  Bakalářská práce se zaměřuje na oblast neziskového sektoru, konkrétně občanského sdružení a jeho hospodaření. Práce se nejprve zabývá teoretickým zpracováním problematiky a poté prakticky hodnotí hospodaření konkrétního ...
 • Studie řízení zásob v obchodní organizaci 

  Valčíková, Kateřina
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na studii a optimalizaci řízení zásob v obchodní organizaci. V teoretické části jsou charakterizovány základní pojmy týkající se řízení zásob. V praktické části se zaměřím na analýzu ...
 • Optimalizace procesu dopravy a skladování materiálu pro výrobu 

  Boštík, Petr
  Bakalářská práce se zaměřuje na optimalizování dopravy materiálu, následná manipulace s materiálem a uskladnění ve výrobním podniku ZKL Brno a.s. Na začátku práce je rozebrána teorie k dané problematice, ve které jsou ...
 • Rekonstrukce strukturované kabeláže kancelářského objektu 

  Rybáková, Alena
  Tato bakalářská práce pojednává o počítačových sítích. Konkrétně se zabývá analýzou a návrhem počítačové sítě pro kancelářský objekt, ve kterém je potřeba provést rozdělení a optimalizaci stávající kabeláže z důvodu ...
 • Návrh síťové infrastruktury pro rodinný dům 

  Růžička, Daniel
  Bakalářská práce se zabývá návrhem počítačové sítě rodinného domu. Výchozími aspekty jsou plány domu a požadavky zadavatele. V práci je popsáno schéma a také způsob fungování této počítačové sítě. Dále práce obsahuje ...
 • Hodnocení finančního zdraví podniku na Ukrajině 

  Slyshko, Iuliia
  Obsahem teto práce je finanční hodnocení podniku “Univest PrePress”, s.r.o. na Ukrajině. V teoretické části práce budou přívedené informace nezbytné pro finanční analýzu a v praktické části bude provedená samotná analýzy ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Jandásek, Tomáš
  Tato bakalářská práce je zaměřena na finanční analýzu podniků na základě účetních výkazů. Práce je rozdělena na dvě části. V teoretické části jsou popsány metody finanční analýzy, její etapy a poměrové ukazatele. V praktické ...
 • Návrh síťové infrastruktury rodinného domu 

  Smetana, Matej
  Bakalárska práca „Návrh sieťovej infraštruktúry rodinného domu“ analyzuje plány stavby rodinného domu a požiadavky na vytvorenie sieťovej infraštruktúry. Beriem ohľad na finančné možnosti investora a z niekoľkých dostupných ...
 • Návrh univerzální kabeláže v psychiatrické léčebně 

  Sommer, Marek
  Předmětem této bakalářské práce je návrh řešení rozvodů univerzální kabeláţe v nově zrekonstruované budově psychiatrické léčebny. Práce obsahuje analýzu současného stavu budovy a požadavků zadavatele. Popisuje teoretické ...
 • Podnikatelský záměr 

  Janišová, Kateřina
  Předmětem této bakalářské práce je zpracování podnikatelského záměru pro založení soukromé mateřské školy s převážným chodem v anglickém jazyce. Na základě zjištěných poznatků z analýzy vnějšího a vnitřního prostředí je ...
 • Analýza a návrh informačního systému pro společnost Elegis s.r.o. 

  Černý, Ondřej
  Tato práce obsahuje analýzu procesů společnosti, jimi kladené nároky na funkční podporu informačním systémem a analýzu současného stavu informačního systému. Na základě těchto analýz jsou zde navrhovány změny v procesech ...
 • Návrh optické sítě ve Vysokém Mýtě 

  Novák, Milan
  Bakalářská práce se zabývá návrhem optické sítě, která umožní investorovi připojit domácnosti žijící na největším sídlišti ve Vysokém Mýtě k vysokorychlostnímu internetu.
 • Daňová povinnost studentů v České republice 

  Slavíková, Marie
  Tato bakalářská práce obsahuje základní daňové pojmy a vzorce pro výpočet daně z příjmů fyzických osob. Především se zaměřuje na studenty v různých pracovních poměrech. Práce slouží jako podklad pro příručku, která má ...
 • Kompetence manažera působícího v multikulturním prostředí společnosti EXXON MOBIL,s.r.o. 

  Andrlová, Zuzana
  Cílem bakalářské práce je identifikace obsahu kompetence manažera působícího v multikulturním prostředí společnosti Exxon Mobil Praha. V praktické části je provedena komparace národních kultur pracovníků. Jsou zde popsány ...