Collections in this community

Recent Submissions

 • Odstranění sulfonamidových antibiotik s využitím pokročilých oxidačních procesů 

  Fučík, Jan
  Práce se zabývá aktuální problematikou narůstajících koncentrací léčiv a ostatních mikropolutantů ve vodním prostředí, kvůli nedostatečné účinnosti konvenčních metod používaných na čistírnách odpadních vod. Z tohoto důvodu ...
 • Příprava luminiscenčních nanočástic pro 3D zobrazování 

  Smolka, Rastislav
  Cieľom tejto bakalárskej práce je štúdium vhodnej metodiky prípravy luminiscenčných nanočastíc a charakterizácia ich optických vlastností spojených s rôznymi fyzikálnymi vlastnosťami prostredia. Tak isto aj ich prípadným ...
 • Vliv doby míchání na stabilitu krémů 

  Grujić, Ksenija
  Tato bakalářská práce je založena na studiu vlivu doby míchaní a počtu otáček za minutu při připravování BB krémů. Literární rešerše této práce je zpracována na základě získaných informací o daném tématu. V této části práce ...
 • Charakterizace tenzidu CAE 

  Obršlíková, Monika
  CAE je kationtová povrchově aktivní látka, která je odvozená od DL-pyrrolidon karboxylátu, L-argininu a mastné kyseliny. Využívá se především v kosmetickém průmyslu. V současné době není známa přesná hodnota kritické ...
 • Interakce živočišných buněk s organickými polovodiči 

  Schildová, Veronika
  Bakalářská práce se zabývá studiem biokompatibility organických polovodičů. V teoretické části byly popsány organické polovodiče, jejich vlastnosti, výhody a příklady vybraných zařízení na bázi organických polovodičů. Dále ...
 • Materiály na bázi Zn a Ca připravené práškovou metalurgií 

  Morcinek, Tomáš
  Tématem této bakalářské práce je proces přípravy a charakterizace objemového materiálu z práškové směsi zinku a vápníku lisováním za tepla. Takto připravené materiály byly hodnoceny z hlediska mikrostruktury a fyzikálně ...
 • Příprava a charakterizace objemového materiálu z prášků Mg a HAp 

  Kvapilová, Vendula
  Bakalářská práce je zaměřena na přípravu a charakterizaci objemového materiálu z práškové směsi Mg a HAp lisováním za tepla. U připravených materiálů byl zkoumán vliv množství HAp v matrici Mg na výslednou strukturu vzorku ...
 • Oxidační pasivace práškového kovu 

  Kuna, Petr
  Práce se zabývá studiem vlivu oxidické vrstvy na povrchu částic práškového kovu na vybrané vlastnosti pyrotechnického systému palivo – oxidovadlo. Výzkum zahrnuje nalezení optimální tloušťky oxidické vrstvy pomocí metody ...
 • Stresová odolnost PHA akumulujících bakterií vůči podmínkám v gastrointestinálním traktu 

  Kovářová, Radka
  Tato bakalářská práce se zabývá stresovou odolností bakterií produkující PHA vůči nepříznivým podmínkám v gastrointestinálním traktu. Za tímto účelem byly zvoleny dva bakteriální kmeny jako modelové mikroorganismy. Cupriavidus ...
 • Studium biologických účinků vybraných rostlinných materiálů 

  Drabíková, Nela
  Předložená práce se zabývá přípravou vodných, ethanolových a hexanových extraktů získaných z rostlinných zdrojů se zvýšeným obsahem oleje, jejich charakterizací a testováním cytotoxicity. V teoretické části byla vypracována ...
 • Příprava chitinových filmů 

  Debnáriková, Michaela
  Predložená bakalárska práca sa zaoberá extrakciou, čistením, rozpúšťaním a prípravou filmu na báze chitín/ polyvinylalkoholu (PVA). Čistý chitín bol úplne charakterizovaný rôznymi metódami, ako je potenciometrická titrácia, ...
 • Porovnání metod pro měření tloušťky vrstev na tvarově složitých a multivrstevnatých dílech 

  Koller, Kryštof
  Práce se zabývá metodami pro měření tloušťky kovových vrstev na polymerních, tvarově složitých a multivrstevnatých dílech. Praktická část zahrnuje nalezení optimální metody po zohlednění časové náročnosti, přesnosti a ...
 • Štúdium efektov postranných reťazcov organických polovodičov pre bioelektronické aplikácie 

  Ivanová, Lucia
  Organická bioelektronika je pomerne mladý, ale perspektívny vedný odbor, ktorý predstavuje aplikovateľnosť organických elektronických materiálov v bioelektronických zariadeniach. Sľubný výhľad na využitie týchto aplikácií ...
 • Struktura a vlastnosti fyzikálně pěněných polymerních nanokompozitů 

  Kotoučková, Simona
  Tato práce se zabývá fyzikálně pěněnými polymerními nanokompozity. Teoretická část práce pojednává o různých možnostech příprav polymerních pěn. Další důležitou problematikou, na níž se teoretická část zaměřuje, je schopnost ...
 • Hodnocení korozních vlastností biodegradabilní hořčíkové slitiny ZE41 v simulované tělní tekutině 

  Handlíř, Tadeáš
  Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení vlivu zpracování biodegradabilní hořčíkové slitiny ZE41 na její korozní vlastnosti. Korozní vlastnosti tvářené hořčíkové slitiny ZE41 s leštěným a broušeným povrchem byly hodnoceny ...
 • Stanovení vybraných léčiv ve vodách 

  Tran Xuan, Tiep
  Předložená práce se zabývá stanovením různých antibiotik v odpadních vodách. Konkrétně se jedná o trimethoprim, azithromycin a clarithomycin. Ve všech případech se jedná o nežádoucí kontaminaci odpadních vod, která představuje ...
 • Nové organické polovodiče pre bioelektronické aplikácie 

  Veselý, Dominik
  Bakalárska práca sa venuje vysoko perspektívnemu odboru bioorganickej elektroniky. Je rozdelená na teoretickú a experimentálnu časť. V teoretickej časti je rozpracovaný základný princíp fungovania elektronických zariadení ...
 • Hydrogely aminodextran-tenzid - fázový diagram 

  Daňková, Kristýna
  Tato bakalářská práce pojednává o studiu hydrogelových systémů založených na bázi fyzikálních interakcí opačně nabitých částic, konkrétně kladného polyelektrolytu se záporně nabitým tenzidem. Podle vizuálního vyhodnocení ...
 • Využití plazmatu pro degradaci ibuprofenu ve vodách 

  Bača, Ondřej
  Tato práce se zabývá problémem zvyšujících se koncentrací zejména nesteroidních protizánětlivých látek ve vodách. Nárůst koncentrací těchto látek je způsoben zvýšeným příjmem léčiv s antiflogistickými účinky v moderní době. ...
 • Využití metod derivatizace v plynové chromatografii 

  Brédová, Boglárka
  Štúdia bola zameraná na overenie možností derivatizácie v plynovej chromatografií pre stanovenie mastných kyselín v olejových vzorkách a na využitie derivatizácie pre stanovenie organických látok vo vzorke extraktu semienok ...

View more